Uusu-uusu Hunie Mo
Hibru
Nge Kire Hiiwalaimoli Aana A Jisas
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
Kie ka'a sai diana aana ike uri a tei ni e uusue uusu-uusu ienini. Uure oto i na'o ngaeta mo rato aana soihaada'inge kire unue uri ohe a Pol Hurula'aa ni e uusue, ta'e ngaeta mo iini lo'u kire lo'onga'inie ohe a Banabas wa uri a Apolos. Ta'e uusu-uusu ienini e ka'a unue ike, na e lio mala e aasa hunie uri kie kei sai diana aana uri a tei ni e uusue uusu-uusu ienini. Ma'alana kie ka'a saie ike satana poro nge e uusue uusu-uusu ienini, ta'e kie saie taane uri ingeie nga mwane ni Jiu nge Li'oa Maa'i e niie mei saenanaunge diana a God hunie ke ha'arongokie aana.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
Uusu-uusu ienini e lae hunie mo Jiu nge kire hiiwalaimoli oto aana a Jisas. Kie sai haara'inie no'one mo Jiu aana mei satai ola “Hibru” na aena urinena kire haara'inie uusu-uusu ienini uri “Uusu-uusu Hunie Mo Hibru.”
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Maholo e uusue uusu-uusu ienini, e lio mala ngaeta mo Jiu nge kire hiiwalaimoli ngeena kire ko sare ooli lo'u huni ii'o i memelutana mo Ha'atolanga a Mosis. Na aana maholona Nume Maa'i Peine i Jerusalem e ii'o taane mola ue, na kire ko sare toolea mo sipu ikire i saana mo pris hunie ke asuie mo uunu-olanga mala kire mani esuie ka'u i na'o. Aana Nume Maa'i Peine e ii'o ue, nge kie saie uri e uusue uusu-uusu ienini i na'ona maholo mo Rom kire uunu suuhe'inie huilume i Jerusalem aana halisi e hiu aawala haahuu i purine hutelana a Jisas (70 A.D.).
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
E uusue uusu-uusu ienini huni haata'inie hunire uri a Jisas e tohungei diana liutaa aana ta'ena nga iinoni, na haiholota'inge e ha'a-uuresie e diana liutaa aana haiholota'inge a God e asuie aana maholo e niie mai mo Ha'atolanga hunie a Mosis. E ha'a-aamasito'ora uri kire to'o aana maurihe haalu mola i tehula'ana hiiwalaimolinge aana a Jisas, na ka'a ike aana kire ko lulu i sulie mo Ha'atolanga a Mosis.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
A Kraes e diana liutaa, Hahu'ana Na'ohai Pris, Kalena God, haiholota'inge a God pe'ie mwala, hiiwalaimolinge, diananga e ahu oto, ii'onga huu
?Nga taa ni ngaeta mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
Hibru 4:12, Hibru 4:14. Na pwau nge e ere diana liutaa i sulie hiiwalaimolinge nge Hibru 11.
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
A Jisas e paine lo'u liutaa aana mo propet na mo ensel.
(1:1—2:18)
A Jisas e paine lo'u liutaa aana a Mosis na a Josua.
(3:1—4:13)
A Jisas oto Hahu'ana Na'ohai Pris hunie ahutana mo iinoni.
(4:14—7:28)
Haiholota'inge a Jisas e ha'a-uuresie huni ha'a-oodohie mwala i maana God, e diana liutaa aana ahutana mo haiholota'inge a God e asui'i pe'ie mwala oto i na'o.
(8:1—10:18)
Hiiwalaimolinge ikie ke ma'uta'a, aena aana a God ko ilenimwa'e mola haahie mo iini nge kire ko hiiwalaimoli to'ohuu aana.
(10:19—12:29)
Mo ha'ananaunge ooreta i sulie tolaha diana kira hiiwalaimoli, na mei wala ni saediananga ooreta
(13:1-25)
1
Kalena God E Paine Liutaa Aana Mo Propet Na Mo Ensel
Aana mo maholo hunge oto wau i na'o, na aana mo tala hunge hai aaopa'i, a God e unue hunie mo propet kire ke ha'arongoa weuwaka mo Jiu aana walana. Ta'e aana mo dinge ooreta ienini, a God e uusunge'inie mai a Kalena hunie ke houle'inie walana hunikie. A Kalena oto e ha'aholaa walumalau ienini na ingeie oto kei to'o aana walumalau pe'ie ta'ena nga ola i lalo aana, i sulie oala'inge a God ni otona. Ingeie oto raa-raa nge ko haata'inie manikuluha'ana a God, na ingeie oto ko haata'inie walu ola i sulie a God, aana kirerue tohungei sada. Kalena God oto ko hele ma'uta'a aana walumalau aana walana nge e nanama.
Na maholo e asu mangoa oto tala hunie sae'aasilana mo ooraha'aa ikie, nge e si lai ii'o aana na'ohai ii'o-ii'oha i pwalo-pwalona God, Sam 110:1 iini nge ko ii'o ta'au i Lengi na e manikulu'e oto liutaa. Na a God e ne'ie a Kalena hunie ke paine liutaa, na satana ii'o-ii'oha ingeie ke paine liutaa, na e paine lo'u liutaa aana ta'ena nga ensel wa nga mo iini nge ii'o-ii'oha ikire e paine. 1:4 Ngaeta mo ha'a-uusuli mo Jiu kire unue uri a Jisas e sada mola pe'ie mo ensel na e ka'a paine ike mala a God. Ta'e uusu-uusu ienini ko haata'i diana aana uri a Jisas e paine liutaa aana mo ensel. Ingeie oto Kalena God, na tolahana, na manikuluha'ana, na nanamanga ingeie e sada mola pe'ie a God. Kie saie uri leune e to'ohuu oto, aana walu ola nge a God e unu'i hunie a Kalena e ka'a unu'i lo'u hunie mo ensel, aana e ere i sulie a Kraes uuri, I'oe oto a Kaleku, na si'iri no ko haata'inie uri ineu oto Aamamu. Sam 2:7 Na a God e te'uri lo'u, Ineu nge ne kei ne'ie Aamana na ingeie nge kei ne'ie a Kaleku. 2 Samuel 7:14 Na maholo a God e uusunge'inie Hahu'ana Mwela Moute'i ingeie mai i laona walumalau, oto e unue hunie ahutana mo ensel ingeie uri kire ke mani palo-paloa oto. Sam 97:7 Na a God e ere lo'u i sulie mo ensel ingeie uri ikire mo koni-konihe ingeie mola, aana e ere i sulire uuri, Mo iini totola wala ineu kire tohungei leu-leu oto mala iiru, na mo koni-konihe ineu kire tohungei saka oto mala eeso-eesohai dunge. Sam 104:4
Ta'e maholo a God e ere hunie a Kalena e te'uri, I'oe oto a God, na aalahanga i'oe e sa'a mango oto oo'oo. O lio i sulie mwala i'oe pe'ie oodo-oodonga. O tohungei manata diana mola hunie oodo-oodonga na o leledie aaelanga. Oto aena urinena, ineu a God i'oe, nou lio hilisi'o pe'ie ilenimwa'enga oto paine hunie o ke paine lo'u liutaa aana ahutana mo malahumu. 10 Oto a God e te'uri lo'u hunie, I'oe oto Aalaha, na i aehotalana, i'oe nge o ha'aholaa walumalau, na i'oe nge o ha'aholaa no'one salo na walu ola i lalo aana. 11  Walu ola nge o ha'ahola'i ngeena mo ola kei suu mola mala mei sala ko lalahu'e oto huni aasie, ta'e i'oe o sa'a suu oto oo'oo. 12  Na o kei hele lulungire mola mala mei sala, na o kei oolisire mala mwane e oolisie mei sala ingeie. Ta'e i'oe o kei sada mola taraure'i na o sa'a mae lo'u. 13 Na a God e ka'a ere ike hunie nga ta'a-ta'a iini aana mo ensel mala e ere hunie a Kalena aana e te'uri, O ke ii'o ka'u mei i pwalo-pwaloku aana na'ohai ii'o-ii'oha hule aana ne kei kama haahie mo maelonga i'oe i aano hunie o kei uuri puli-pulisire. Sam 110:1 14 Oto kie saie mola uri mo ensel, ikire mo li'oa mola huni esu nana God, na a God e sai uusunge'inire mai huni pe'ie mo iinoni nge ha'a-uurilada ko lae hunie kire kei helesie maurihe huu.

1:4 1:4 Ngaeta mo ha'a-uusuli mo Jiu kire unue uri a Jisas e sada mola pe'ie mo ensel na e ka'a paine ike mala a God. Ta'e uusu-uusu ienini ko haata'i diana aana uri a Jisas e paine liutaa aana mo ensel. Ingeie oto Kalena God, na tolahana, na manikuluha'ana, na nanamanga ingeie e sada mola pe'ie a God.