Uusu-uusu A Pol Hurula'aa Hunie A
Pilimon
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
A Pol Hurula'aa ni e uusue uusu-uusu ienini.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
A Pol Hurula'aa e uusue uusu-uusu ienini hunie malahune, a Pilimon, na a Apia na a Akipas. A Pilimon ingeie ngaeta mwane to'o-to'o na e hiiwalaimoli aana a Jisas i tehula'ana laeliwalanga a Pol wau aana huilume i Kolosi. Ngaeta mo iini kire lo'onga'inie uri a Apia ingeie hu'e a Pilimon, na a Akipas oto a kaledarue.
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Ngaeta koni-konihe a Pilimon, satana a Onesimas, e pelie ka'u mei to'oha a poro paine ingeie na e tahi oto mwaanie. Oto lae-lae e oodoie a Pol na ko oonisae oto. A Pol e haata'inie hunie a Onesimas uri mo iini kire hiiwalaimoli aana a Jisas kire sa'a mumunie ike mo aaelanga ikire, ta'e kire ke ha'a-oodohie mola mo ola aaela kire asui'i hunie kire ke ii'o diana aaliho'i lo'u pe'ie mo iini kire waelire. Oto a Pol e uusunge'i eeliho'i aana a Onesimas i saana a Pilimon hunie ke ii'o diana lo'u pe'ie poro paine ingeie, a Pilimon.
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
A Pol e uusue uusu-uusu ienini hunie a Pilimon ke ne'isae-aasie oto nga taa nge a Onesimas e dau aaelasie aana, na ke tola konie mola i nume ingeie mala ikirerue e ro mwaasine.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
koni-konihe, manata-diananga, tola koninge, mwaasine i lalo aana Kraes
?Nga taa ni ngaeta mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
Pilimon 1:18
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
Mei wala ni saediananga hunie a Pilimon
(1:1-7)
A Onesimas e ne'i iinoni haalu oto, na e malisine a Pilimon ke ne'isae aasie nga taa e dau aaelasie.
(1:8-22)
Mei wala ni saediananga ooreta
(1:23-25)
1
Mei Wala Ni Saediananga
Hunie A Pilimon
Saediananga mwaani'emere'i a Pol na a Timoti, huni'o Pilimon.
Ineu a Pol, nou ii'o i nume ni ho'o i tehula'ana asunge a Jisas Kraes, na aasike maa'i a Timoti ko pe'ieu ienini huni uusu-uusu weu huni'o, Pilimon. I'oe, o tohungei esu diana pe'i'emeelu nana God, na i'oe oto tohungei malahumeelu. Mere ko uusu-uusu no'one hunie tohungei eesimeelu a Apia, na a Akipas, nge ko esu no'one nana a Jisas mala ikolu. Na mere ko uusu-uusu no'one hunie mo iini aana soihaada'inge nge kire ko lae-lae mai huni aarea God no'one wau i nume i'oe. No ko aarea God Aamaka na a Jisas Kraes Aalaha ikie uri hahu'ana manata-diananga na hanuelamanga ke ii'o pe'i'omu.
A Pol E Manata Diana
Hunie A Pilimon
Ahutana maholo no ko aare-aarea God talamu, Pilimon, no ko paalahea God oto liutaa haahi'o. No ko aama-aamasito'o aamu sulie no ko rorongoa uri o ko tohungei manata diana liutaa hunie ahutana mwala a God, na hiiwalaimolinge i'oe e susu i lalo aana Jisas Aalaha ikie. Na no ko aarea God uri o ke asu hiito'o aana ha'arongolana mwala i sulie a Jisas hunie ikire no'one kire ke hiiwalaimoli aana. Na aana o kei esu urine, nge o ke si saenanau oto hiito'o lo'u i sulie ahutana mo ha'adiana'anga nge a God ko nii-nii'i mei hunikie aena kie lado oto pe'ie a Kraes. Malahuku diana, manata-diananga i'oe hunie mwala a God e da kire ko tohungei hii diana, na aena mei olana o da ineu no'one, no ko tohungei ilenimwa'e na saeku e susu.
A Pilimon Ke Sae'aasi
Hunie A Onesimas
8-9 Oto aena urinena, no ko eitanai'o hunie o ke asuie nga mei ola hunieu. Mala uri saeku hunie, nou sai unue mola huni'o aana nanamanga ineu mala nga hurula'aa a Kraes hunie o ke asuie mola hunieu, ta'e nou ka'a sare asuie ike urine. !Ha'ike! Nou sa'a dau rarahi'o ike, ta'e aena aana kure ko manata diana hunikure hailiu, nge no ko sare kele ai-eitanai'o mola hunie o ke pe'ieu. Oto no ko ere huni'o ie mala ineu ngaeta repo, nge nou ii'o oto i laona nume ni ho'o si'iri aena aana no ko taroha'inie walana a Jisas Kraes. 10 Oto no ko eitanai'o hunie o ke aamasie lo'u kaleku a Onesimas, sulie maholo nou ii'o i nume ni ho'o ie nou ha'a-ha'a-uusulie na e hiiwalaimoli oto aana Kraes. Oto e urihana e ne'i kaleku to'ohuu oto. 11 Nou saie taane uri hola'ina'o e ka'a sai pe'i'o ike, ta'e maholo ienini kei sai pe'ikure oto hiito'o.
12 Oto no ko uusunge'i eeliho'i oto wau aana i seemu ie, ma'alana uri nou tohungei sae paine taane haahie. 13 Nou sae haahie ue hunie ke ii'o ka'u pe'ieu oolisi'o hunie ke pe'ieu aana maholo nou ii'o i laona nume ni ho'o i tehula'ana taroha'inilana a Jisas. 14 Ta'e nou ka'a sare da ike leune na nou ka'a hola'i ere pe'i'o, mwaanie uri o sa'a ilenimwa'e ike haahie. Aana nou ka'a sare dau rarahi'o ike huni esuie mei ola diana urine, ta'e saeku hunie i'oe mola maraamu o ke ne'isae ni esuie.
15 Aana lio-lionga ineu, e kara'i lio mala ohe a God e toli'aasie a Onesimas ke oopa mwaani'o hunie kele maholo urine, aena urine nge kei ooli lo'u weu i seemu huni ii'o oto huu pe'i'o. 16 E oopa mwaani'o ka'u mala koni-konihe i'oe, ta'e oto ie ingeie e diana oto liutaa aana nga koni-konihe mola, aana ingeie nga aasike oto i lalo aana Kraes. Nou tohungei sae haahie taane, ta'e nou saie o kei sae haahie lo'u liutaa aaku, sulie ingeie nga koni-konihe diana i'oe na nga aasimu no'one i lalo aana Kraes.
17 Mala uri o ko manata diana to'ohuu hunieu mala ineu nga malahumu diana, nge o ke tola konie no'one a Onesimas mala o sai tola konieu. 18 Na mala uri e asuie nga mei ola aaela takoi'o wa e toolea nga mei ola mwaani'o, nge o ke toli'aasie hunieu, na ineu ne ke si su'ue huni'o. 19 Ineu a Pol nge no ko uusue uusu-uusu ienini weu huni'o maraaku huni ha'awalaimoli'aa uri ineu nge ne ke si su'ue oolisie a Onesimas nga mei ola urine. Ta'e nou saie o ka'a pupulongosie ike mei meu-meuringe haalu nge o toolea no'one i tehula'aku. 20 Malahuku diana, aana kure mani lado pe'ie a Kraes, ka'u no ko eitanai'o aana satana a Aalaha uri o ke pe'ieu urine hunie o ke ha'amamaloa saeku. 21 No ko uusu-uusu weu huni'o urine sulie nou saie o kei deu mola i sulie nga taa nge no ko eitanai'o hunie, na hule aana o kei esu diana aana lo'u liutaa.
22 Ngaeta leu lo'u, nou saeto'o aana o ke dau aakau aana nga leu talaku i nume i'oe, sulie nou noruto'o aana uri a God kei rongo mola hunie mo aarenga'inge i'omu hunie ne ke lae wau i seemiu.
Mei Wala Ni Saediananga Ooreta
23 A Epapras ko ii'o no'one i nume ni ho'o pe'ieu i tehula'ana a Jisas Kraes, na ingeie ko niie no'one saediananga ingeie huni'omu. 24 Na mo mwane lo'u nge kire ko meni esu no'one pe'ieu, a Mak, na a Aristakas, na a Demas, na a Luk, kire ko meni niie no'one saediananga ikire huni'omu.
25 Oto no ko eitanaie a Jisas Kraes Aalaha ikie uri hahu'ana manata-diananga ingeie ke ii'o pe'i'omu.