5
Ahutana mo iini kire ne'i Na'ohana Mo Na'ohai Pris, ikire mo iinoni nge lio hilisilada e lae hunie kire ke ere oolitana mwala hunie a God, na hunie kire ke niie mo uuraa'inge mwala nana God, na huni uunu ola i saana honotana mo ooraha'aa. Na mo na'ohai pris kire sai toli rako mola pe'ie mwala maholo kire ko ha'a-uusulie mo pu'o na kire ko ha'a-oodohie kira ooraha'aala. Aana hiiwalaimolinge ingeie no'one e sai mamaela'a aana mo tala hunge mala ikire. Oto aena hiiwalaimolinge ingeie e sai mamaela'a no'one, oto aana mei olana nge e uunu ola ni ta'aasie mo ooraha'aanga mo iinoni na mo ooraha'aanga ingeie maraana lo'u.
Na nga iini e sa'a roro'a ha'apaina'aa ike maraana hunie ke ne'i Na'ohana Mo Na'ohai Pris, ta'e a God oto ha'alaa, mala e lio hilisie ka'u a Eron. Oto e sada no'one aana a Kraes, aana e ka'a ne'ie ike maraana hunie ke Hahu'ana Na'ohai Pris, ta'e a God e te'uri mola, I'oe oto a Kaleku, na si'iri no ko haata'inie uri ineu oto Aamamu. Sam 2:7 Na e te'uri lo'u aana ngaeta leu, O kei ne'i pris oto huu, mala a Melkisedek. Sam 110:4 5:6 Leesie ka'u laladonga i sulie Melkisedek aana Jenesis 14:17-20, na aana Hibru 7:1-28. Maholo a God e unue uri a Kraes e ne'ie pris mala a Melkisedek, nge ko haata'inie uri ingeie pris e tohungei diana na e tohungei aaopa mwaanie mo pris mo Jiu wai na'o ngeena.
A God e to'o aana nanamanga paine adona ke ha'a-uurie a Jisas mwaanie maenga, na maholo a Jisas e ii'o ue mai laona walumalau, e ngarasie a God aani aarenga'inge uri a God ke pe'ie. Oto a God e rongoa aarenga'inge ingeie, aena aana e ha'ama'u aana a God na e tola i sulie walana. Na ma'alana e ne'ie ka'u Kalena God, ta'e e haro sapesalu huni haata'inie uri e tola i sulie a God oto to'ohuu. Oto urine a God e haata'inie uri nga mei ola e ka'a aaela ike aana a Jisas, na a Jisas e si ne'ie tala hunie maurihe aana mwala ko tola i sulie. 10 Na a God e unu tahanga'inie oto uri kei ne'i Hahu'ana Na'ohai Pris mala a Melkisedek.
Hiiwalaimolinge Ikie Ke Su'uri Urihana Kele Mwela
E Ka'a Sai Peine
11 Mo ola hunge melu to'o aani taane huni unu'i huni'omu i sulie a Jisas e ne'i Hahu'ana Na'ohai Pris uri taa mala a Melkisedek. Ta'e ha'a-uusulilemiu kei deu aasa sulie omu ka'a sai loo ike. 12 Omu hiiwalaimoli ko tewa oto, na e malisine omu ke ne'i ha'a-uusuli oto. Ta'e e lio mala omu ka'a sai diana aana ue mo ha'a-uusulinge nge omu hola'i rongo'i ke'u i sulie a Kraes. ?E ue ka'u e urine? Omu urihana mola mo mwela nge kire ko sususu ue, na omu ka'a malisine ue ngaulana mo ngeulaa ma'uta'a. 13 Sulie iini nge ko sususu ue, ingeie kele wee-wee ue ni ngeena, na aena leune e ka'a sai ha'a-oodohie tolahana aana e ka'a lio saie ike nga taa e diana na nga taa e aaela. 14 Ta'e iini nge e lio saie mo ha'a-uusulinge kokoro a Kraes, e urihana oto iini ko ngeu-ngeue oto mo ngeulaa ma'uta'a, aana iini urine helelana e diana na e lio saie oto diananga na aaelanga.

5:6 5:6 Leesie ka'u laladonga i sulie Melkisedek aana Jenesis 14:17-20, na aana Hibru 7:1-28. Maholo a God e unue uri a Kraes e ne'ie pris mala a Melkisedek, nge ko haata'inie uri ingeie pris e tohungei diana na e tohungei aaopa mwaanie mo pris mo Jiu wai na'o ngeena.