7
A Na'ohai Pris Melkisedek E Paine Lo'u Liutaa Aana Ebraham
1-3 A Melkisedek ienini ingeie inemauri aana huilume i Salem oto i na'o, na e ne'i pris no'one a God, iini e paine liutaa. Lo'onga'inge aana satana Melkisedek e uuri, “Inemauri aani oodota'inge,” na kire haara'inie no'one uuri, “Inemauri aani henuelamanga,” aena aana lo'onga'inge aana Salem ni ngeena. Kie ka'a saie ike uri a tei ni aamana na nikana Melkisedek, na uri kira tei mo weuwana oto i na'o. Na kie ka'a saie ike uri maholo uri taa ni e hute, na maholo uri taa e mae. Aena urinena ingeie e urihana Kalena God nge e ii'o huu oto mola mala nga pris.
Aamasito'o ka'u aana maholo a Ebraham e lae-lae aana oohotaa oto i na'o honosie e hai inemauri pe'ie mo ramo ikire. Oto a Ebraham e horo'ie mo maelonga ingeie ngeena, na maholo ko eeliho'i oto mai mwaanie oohotaa, a Melkisedek e oodoie i sulie tala na e ha'adiana'aa. Na a Ebraham e niie tangahulu'ana nga mei ola aana walu ola e toole'i mwaanie oohotaa nana.
Oto omu ke to'omaaie ka'u uri a Melkisedek e paine uri taa, aana ma'alana tohungei aamaka a Ebraham, na e saro niie tangahulu'ana nga mei ola aana walu ola e lau'i aana oohotaa nana. Kolu meni saie oto uri ahutana mo pris ikie mo Jiu, kire mani uure mai mwaanie komu a Livae, na ha'atolanga a Mosis e unue hunire uri kire ke toolea tangahulu'ana nga mei ola mwaanie mwala ikire maraada mo Jiu nge kire mani uure no'one aana komu a Ebraham. Ta'e ma'alana a Melkisedek ngeena e ka'a uure ike mwaanie komu a Livae, ta'e e toolea tangahulu'ana mola mwaanie a Ebraham, na leune e haata'inie uri ingeie mwane paine liutaa. Na lo'u, ma'alana kie ko ha'ama'u aana Ebraham aana haiholota'inge a God e lae oto hunie, ta'e a Melkisedek e paine lo'u liutaa aana a Ebraham. Aana a Melkisedek ni e ha'adiana'aa a Ebraham, na kie mani saie oto uri nga iinoni nge ko ha'adiana'aa ngaeta iinoni, ingeie ni e paine lo'u liutaa aana iini ko hele aana ha'adiana'anga ngeena.
Oto aapa hatarie mo pris nge kire sai toolea tangahulu'ana nga mei ola mwaanie mwala ngeena, ikire mwala kire sai mae mola ni ngeena. Ta'e a Melkisedek iini nge e toolea tangahulu'ana mwaanie a Ebraham, mo Uusu-uusu Maa'i e unue uri ingeie e mauri mola. Oto a Melkisedek e tohungei peine liutaa, hule aana kie sai unue mola uri maholo nge a Ebraham e niie mo ola ngeena hunie a Melkisedek, nge e urihana a Livae na ahutana mo pris nge kire hute aana komu ingeie kire mani niie mo olana hunie a Melkisedek. 10 Kie sai ere urine aena aana maholo nge a Ebraham e niie tangahulu'ana hunie a Melkisedek, mei epu a Livae e uure taane oto aana Ebraham a weuwana.
Mo Pris Aana Komu A Livae E Ka'a
Ado Ike, Oto A God E Ha'a-uuresie
Lo'u Ngaeta Taungei Pris Aaopa
11 Ma'alana mo Ha'atolanga a Mosis e unue uri mo pris ke uure mola aana komu a Livae, ta'e mo pris ngeena kire sa'a roro'a ni da ike nga iini ke oodo ta'ingelu na nga mei ola e ka'a aaela ike aana. Oto kie tohungei saeto'o aana nga taungei pris aaopa mala a Melkisedek, ka'a ike mala mo iini kire uure aana eetana nga na'ohai pris a Eron aana komu a Livae ngeena. 12 Na maholo a God e oolisie tolahana lio-hilisilana mo pris, nge e oolisie oto no'one Ha'atolanga eena. 13 Na Aalaha ikie nge no ko ere-ere hoorana ienini e uure mola mai mwaanie komu aaopa, na uure oto i na'o na nga ta'a-ta'a iini aana komu ingeie e ka'a asu ike mala nga pris i saana ora ni uunu-uunu a God. 14 Aana kie mani saie oto uri a Jisas e uure mai mwaanie komu a Jiuda, na maholo a Mosis e ere i sulie mo pris, e ka'a unue ike nga mei ola i sulie komu a Jiuda ngeena.
15 Oto maholo ie e mwada'u oto huni leesie uri a God e oolisie oto tala huni lae mai takoie, aena aana ngaeta taungei pris lo'u mala a Melkisedek e hule oto mai. 16 Na e ka'a ne'i pris ike i sulie mo Ha'atolanga wai na'o nge ko ere mola i sulie komu uri taa e uure aana, ta'e e lae mai ne'i pris aana nanamanga aana maurihe nge e ka'a to'o ha'amangolana oto oo'oo. 17 Aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, O kei ne'ie pris oto huu, mala a Melkisedek. Sam 110:4 18 A God e ta'aasie oto ha'atolanga lalahu'e, aena aana ha'atolanga ngeena e ka'a to'o aana ike nga nanamanga na e ka'a sai esuie ike nga mei ola huni pe'ie mwala. 19 E asuie leune aana Ha'atolanga a Mosis e ka'a sai ha'a-oodohie ike nga iini. Ta'e oto ie, a God e tahanie hunikie tala nge kie sai noruto'o aana. Na tala ngeena e diana lo'u liutaa aana Ha'atolanga a Mosis aana e sai toolekie mai kara'inie a God.
20 Na ngaeta leu lo'u, a God e unu tahanga'inie oto tala diana ngeena aani tohenga. Maholo mo mwane aana komu a Livae kire hola'i lae mai ne'i pris, a God e ka'a unu tahanga'inie ike nga mei tohenga paine urine. 21 Ta'e maholo a Jisas e lae mai ne'i pris, a God e unu tahanga'inie mei tohenga oto paine hunie, mala mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, A Aalaha e haiholota'i aani tohenga uuri, “O kei ne'i pris oto huu,” na e sa'a he'i oolisie lo'u lo'onga'inge ingeie. Sam 110:4 22 Oto aena aana tohenga ngeena mone, nge a Jisas oto e si ha'a-oaie mei heiholota'inge haalu a God ngeena uri e diana lo'u liutaa aana iini lalahu'e.
23 Ngaeta leu lo'u e aaopa i matolana haiholota'inge lalahu'e na haiholota'inge haalu ienini, aana waite mo pris kire hunge taane, aana kire ko meni mae mola na e aasa hunie nga iini aada ke asu tara'asi oto mala nga pris. 24 Ta'e a Jisas mone ingeie e ii'o huu oto, nge e helesie oto tolahai pris nge nga iini e sa'a oolisie ike lo'u. 25 Aena urinena, nge e to'o aana tohungei nanamanga huni ha'a-uuri ta'ingelu hunie ahutaka mo iini nge kie ko lae mai saana a God, aena aana kie hiiwalaimoli aana. Na aena aana a Jisas mone e ii'o huu, oto e ka'a mou-mou ike aani aarenga'inge talaka.
26 Oto a Jisas ingeie oto Hahu'ana Na'ohai Pris e sai pe'ikie. Ingeie oto e maa'i, na e ka'a ooraha'aala ike, na oopalana e lae oto mwaanie mwala e ooraha'aa, na a God e tohungei ha'apaina'aa oto liutaa aana e tahela'inie oto ta'au i Lengi. 27 Na ingeie e ka'a urihana ike ngaeta mo na'ohai pris nge kire ko uunu ola mola i suli hei dinge. Kire ko hola'i uunu ola ka'u honotana mo ooraha'aanga ikire maraada, nge kire ko si he'i uunu ola lo'u honotana mo ooraha'aanga ahutana mwala. Ta'e a Jisas e niie maraana aani uunu-olanga mola hauta'ai huni tapa mousie ooraha'aanga ahutana mwala aana ta'ena nga maholo. 28 Mwala nge lio hilisilada e lae huni ne'i na'ohai pris i sulie mo Ha'atolanga a Mosis, ikire mwala mamaela'a mola. Ta'e aana mei wala ni tohenga aana haiholota'inge haalu nge e si lae mai purine mo Ha'atolanga a Mosis ngeena, a God e lio hilisie oto Kalena hunie ke ne'ie oto Hahu'ana Na'ohai Pris nge ke ii'o huu.