8
A Jisas Oto Hahu'ana
Na'ohai Pris Ikie
Tohungei lo'onga'inge aana nga taa melu ko unu-unue huni'omu e uuri. Kie to'o aana oto Hahu'ana Na'ohai Pris nge ko ii'o aana ii'o-ii'oha nanama i pwalo-pwalo aana naunekume ni menikulu'anga a God ta'au i Lengi. Ingeie ko esu mala Hahu'ana Na'ohai Pris i laona tohungei leu maa'i ngeena, i laona tohungei nume maa'i ta'au i Lengi nge nga iinoni e ka'a asuie ike, ta'e a God nge e asuie.
Ahutana mo na'ohai pris lio hilisilada e lae hunie kire ke mani niie mo uuraa'inge na uunu-olanga i saana God. Oto e malisine uri Hahu'ana Na'ohai Pris ikie ngeena ke to'o aana no'one nga mo ola huni nii'i. Mala uri Hahu'ana Na'ohai Pris ikie ngeena ke ii'o mai aano i leu, ha'alaa e ka'a ne'i pris ike lo'u, aena aana kie to'o aana oto mo pris hunge pe'ikie huni niie mo uuraa'inge hunie a God i sulie mo Ha'atolanga a Mosis. Asunge ikire mala mo pris ngeena ola domana mola nunune nga taa e to'ohuu oto ta'au i Lengi ni ngeena. Na kie saie oto leune, aena aana maholo a God e unue uri a Mosis ke asuie nume maa'i susulu, nge e ha'apasulie oto uuri, O ke ari'apasie oto uri o ke asuie walu ola ke tohungei sada oto mala nga taa nou haata'inie aamu ta'au i lengine toloi henue. Eksodas 25:40 Ta'e asunge aana tolahai pris nge niilana e lae hunie a Jisas ngeena, e paine lo'u liutaa aana taungei esunge nge niilana e lae oto i na'o ngeena. Na lo'u, mei heiholota'inge haalu nge a Jisas e toolea mai mwaanie a God hunie mwala ingeie ngeena, e diana lo'u liutaa aana iini lalahu'e, na kei ii'o huu oto aena aana mo tohenga a God ko ha'ama'uta'aa.
Mala uri nga mei ola ke su'uri aaela aana haiholota'inge lalahu'e ngeena, ha'alaa nga haiholota'inge haalu e ka'a lae ike lo'u mei puri eena. Ta'e a God maraana e lio saie uri e ka'a tohungei diana ike, nge e si te'uri, Ko kara'inie oto maholo hunie ne kei esuie nga haiholota'inge haalu pe'ie mwala ni Israel na pe'ie mwala ni Jiuda. Ta'e e sa'a urihana ike haiholota'inge nge nou esuie pe'ie mo weuwada, maholo nou ha'a-iisitaanga'inire mwaanie i Ijip. Aena aana kire ka'a tola i sulie ike haiholota'inge nge nou esuie pe'ire ngeena, na aena leune nge nou si toli'aasire. 10  Ta'e haiholota'inge haalu nge ne kei esuie pe'ie mwala ni Israel kei uuri. Aana maholo ko lae maine, ne kei ne'ie mo ha'atolanga ineu i laona manatada, na ne kei uusu'i no'one lo'u i laona saeda. Ineu oto ne kei ne'ie God ikire, na ikire kire kei ne'ie oto mwala ineu. 11  Nga ta'a-ta'a iini aada e sa'a ha'a-uusulie lo'u nga auhenue ingeie, wa nga aasine hunie ke unue uuri, “Saemu ke tahanie a Aalaha.” !Ha'ike! Ta'e aana maholona, kire kei meni manata'inieu, uure aana mo iini mwei-mwei lai hule aana mo iini e peine. 12  Ne kei sae'aasie hunire mo ooraha'aanga ikire, na nou sa'a he'i ne'isae lo'u aana mo deu aaelanga ikire. Jeremaea 31:31-34
13 Maholo a God e haara'inie mei heiholota'inge ienini uri mei ola haalu, e lo'onga'inie uri mei heiholota'inge nge e asuie hola'ina'o ngeena, e lalahu'e oto. Na ta'ena nga mei ola nge e lalahu'e oto na e ii'o tewa oto urine, kara'inie oto kei eehutata mola.