9
Haiholota'inge Lalahu'e
Mei Ola Ha'awali Mola
Maholo a God e niie eetana nga haiholota'inge ngeena hunie a Mosis, e unu tahanga'inie oto ngaeta mo ha'atolanga huni lulu i suli'i aana maholo ni palonga. Na e unue uri kire ke asuie no'one nga nume ni palo-palo kire sai sulu heiliu aana, ola asuilana ke lae mola aana mo ola ni welumalau na aani ninimei iinoni. Oto kire asuie nume maa'i susulu ngeena, na eetana nga duru aana kire haara'inie aana “Duru Maa'i.” Na i laona duru maa'i ngeena kire ne'ie nga laite i leune i lengine nga ola talana, na hoorana laite ngeena kire ne'ie nga taetahe, na kire sai ne'ie mo ngeulaa maa'i i lengine taetahe ngeena. Oto ruana nga duru ko ii'o hai purine sala hono-hono paine i leune na kire haara'inie aana “Hahu'ana Leu Maa'i.” Na i laona duru ngeena kire ne'ie nga ora ni uunu-uunu dango wau-wesu i leune pe'ie kesi nge mo ha'a-ara aana haiholota'inge a God nge aana. Ora na kesi ngeena kire mani pulu kali-kelie sapeni aani kol. Na i laona kesi ngeena kire ne'ie e oolu mei ola. Eetana oto ate'a aani kol nge kele mei ngeulaa kire haara'inie aana mana ko o'o'o i laona. 9:4a Mei ngeulaa ola mana ngeena mei ngeulaa a God e niie hunie mo Jiu oto i na'o maholo kire walo-walo liu i laona hanuesala hunie e hai aawalai helisi. Leesie Eksodas 16:31-32. Na i laona kesi ngeena no'one apa'a a Eron ingeie i leune, ola nge e pasu ke'u aani apai ei. 9:4b Apa'a a Eron e pasu ke'u mala nga tolimaa uri a God e tohungei ilenimwa'e pe'ie a Mosis na a Eron. Leesie Nambas 17:1-11. Oto lo'u e ro repatai heu nge a God e uusue mo Ha'atolanga i lengini, ikire i laona kesi ngeena no'one. Aaruhi aana kesi ngeena oto leu ni ha'amousie mo ooraha'aanga mwala. Na i lengine aaruhi ngeena e ro nunui ola kire aadumi'i mala mo taungei ensel kire haara'inie aana “derupim.” Kire uure i leune huni haata'inie uri leu a God ko o'o'o aana, na mo apa-apani kire mamalusie aaruhi ngeena. Ta'e e ka'a maholo oto ni lado luhesie walu olana ni ienini.
Oto walu ola urine e ii'o oto aana mo leu talani, nge mo pris ko si lae huni esuie asunge ikire i laona eetana nga duru ngeena suli dinge. Ta'e aana ruana nga duru, Na'ohana Mo Na'ohai Pris mola maraana hali'ite e sai lae i laona, na e sai lae mola i laona hauta'ai aana halisi. Na suli maholo ko sili i laona Hahu'ana Leu Maa'i ngeena, nge ko too-toolea apune mo ola mauri pe'ie, aana e sa'a sili ike i laona duru ngeena na e ka'a toolea nga mei epu. Oto ko uuraa'inie talana mo ooraha'aanga ingeie maraana, na talana mo ooraha'aanga nge mwala e dau'i na kire ka'a sai'i. 9:7 I sulie mo Ha'atolanga a Mosis, mo ooraha'aa mwala kire asui'i na kire sai'i, ikire maraada ni kire ko ha'a-oodohi'i maholo kire oonisae mwaanie mo ooraha'aa ngeena. Oto kire ko toolea mo ola mauri i saana mo pris hunie mo pris ke uunu ola talana mo ooraha'aa ngeena.
Oto aana mo oala'inge ngeena, nge a Li'oa Maa'i e haata'i diana aana oto uri tala takoie tohungei leu maa'i a God, e ka'a taha ike hunie ahutana mwala maholo nume maa'i susulu lalahu'e ngeena na taungei uunu-olanga kire asui'i e ii'o mola ue. Walu ola ngeena domana mola nga nunui ola huni haata'inie lo'onga'inge aana nga taa ko reu-reu aana maholo ienini. Aana mo uuraa'inge na mo uunu-olanga nge mo pris kire lae pe'i eu'esui'i hunie a God, kire sa'a roro'a ni esuie ike manatana iinoni ko palo-palo ngeena hunie ke rere'a na ke oodota'i. 10 Aena aana walu ola ngeena mo ola mola po'oi sinaha aana iinoni, mala mo ha'atolanga i sulie ngaunge na inunge na mo taungei ola mala loto-rere'anga. A God e niie mai mo ha'atolanga ngeena hunie kire ke ii'o hule mola aana maholo nge a God kei oolisie ta'ena nga ola hunie ke ii'o lo'u aana tolaha haalu.
A Kraes Maraana Oto Tohungei Uunu-olanga
11 Ta'e a Kraes e hule oto mai, na aana e ne'ie oto Hahu'ana Na'ohai Pris, nge e ha'a-uuresie haiholota'inge haalu nge ko ha'adiana'akie oto ienini. E sili oto i laona tohungana nume maa'i nge e diana lo'u liutaa aana nume maa'i susulu hola'ina'o ngeena, ola asuilana e ka'a lae ike aana ninimei iinoni na e ka'a ola ike aana walumalau ienini. 12 A Kraes e lai sili mola hauta'ai i laona tohungana leu maa'i, na e ka'a toolea ike apune nga nanikot wa nga puluke mala uunu-olanga ingeie hunie a God. Ta'e e toolea apune oto maraana, nge e sai ha'a-uurie ta'ena nga iinoni aana ta'ena nga maholo mwaanie mo ooraha'aa ingeie. 13 Mo Ha'atolanga a Mosis e unue uri mo iini kire ko deu hu'isie nga mei ola aana Ha'atolanga, nge kire lo'uhanga'a oto na kire ka'a malisine ike uri kire ke palo-paloa a God. Ta'e mo Ha'atolanga e unue no'one lo'u uri mo pris kire sai toolea apune mo nanikot na apune mo puluke mwane, na pwasa'ora aana kalei puluke keni kire uunue, oto kire ko tataa'inie haahie sapena iinoni e lo'uhanga'a ngeena. Leune e sai ha'arere'aa lo'u iinonine, aana ko ta'aasie mo lo'uhanga'a ingeie mwaanie. 14 !Ta'e apune a Kraes e nanama lo'u liutaa! Aana nanamanga a Li'oa Maa'i nge e ii'o huu oto tarau, a Kraes e niie mauriha'ana maraana hunie a God mala nga uunu-olanga e oodota'i. Na apune ko hoda rere'a aana manataka, hunie kie ke toli'aasie mo tolahai ola aaela nge kie sai maesi'i, na hunie kie ke asu nana God Mau-meuri'e. 15 A Kraes e mae honotana mo ooraha'aanga nge mwala e dau-deu'i aana maholo kire ii'o ue i melutana haiholota'inge hola'ina'o ngeena. Na aana maenga, nge a Kraes e ha'awalaimoli'aa haiholota'inge haalu a God ngeena, uri hunie mwala nge a God e soire oto mai i saana, kire ke helesie nga taa e haiholota'inie hunire. Na mei olana oto maurihe huu ta'au i Lengi.
16-17 Mala uri nga mwane ko uusue nga mei heiholota'inge huni haata'inie uri kira tei kei to'o aana to'o-to'olana i purine kei mae, oto mwala nge e haiholota'i hunire urine, kire sa'a toolea ue to'o-to'olana maholo a mwaena ko meu-meuri ue. Aena aana maholo a mwaena ko meu-meuri ue, haiholota'inge ingeie ngeena e sa'a oa ike ue hunire. Ta'e maholo e mae oto, nge ha'alaa mwala ke si to'o aana to'o-to'olana i sulie haiholota'inge ingeie ngeena.
18 Na e urine lo'u aana eetana nga haiholota'inge a God ngeena, aana nga mei ola ko mae ha'alaa, ke si oa oto hunie mwala. Aena urine nge kire horo maesie mo ola mauri na kire lingisie mo epu eeni hailiu oto waite aana maholo kire ha'a-uuresie eetana nga haiholota'inge a God ngeena. 19 Aana hola'ina'o, a Mosis e unu haada'i aana ahutana mo wala i laona mo Ha'atolanga hunie ahutana mwala. Oto e toolea apune nanikot na kalei puluke na e aaropwaie pe'ie wai. Na e toolea lo'u pwalui ei aana ai hisop na mei sala nonoro'a kire asuie aana iihui sipu, nge e si ha'amedo'i aana mei epu ngeena, na ko si tataa'inie haahie uusu-uusu hio-hio aana mo Ha'atolanga, na lo'u haahie ahutana mwala. 20 Na ko te'uri, Mei epu ienini, ola huni ha'a-uuresie haiholota'inge nge a God e asuie pe'i'omu na e unue hunie omu ke lulu i sulie. Eksodas 24:8 21 E urine lo'u, a Mosis ko tataa'inie no'one mei epu ngeena haahie nume maa'i susulu na oto ahutana walu ola kire au'esuie uunu-olanga aani i laona nume ngeena. 22 Na mo Ha'atolanga e kara'i unue uri ahutana oto walu ola tataa'inilana mei epu ngeena ke mani lae oto haahi'i huni hoda rere'a aani i maana God. Aana mala uri nga mei epu e ka'a aahe oto, nge a God e sa'a sae'aasie oto mo ooraha'aanga mwala eena.
23 Oto aena leune mone, e malisine oto ha'amaa'ilana walu ola ngeena ke lae aana apune mo ola mauri nge uunu-olanga e lae aani. Ta'e walu ola nge erenga e si lae i suli'i ngeena, ola domana mola nunune mo tohungei ola ta'au i Lengi. Oto mo tohungei ola ta'au i Lengi, ha'amaa'ilana e lae aana uunu-olanga nge e tohungei diana lo'u liutaa. Na apune a Kraes ni otona. 24-25 Aana a Kraes e hahu'ei lai sili oto ta'au i Lengi pe'ie apune maraana mala tohungei uunu-olanga e diana liutaa ngeena, na e ii'o oto i saana God huni pe'ikie aana maholo ienini. A Kraes e ka'a lae ike i sili i laona leu maa'i nge ninimei iinoni mola e asuie, aana leune nunune mola tohungana leu maa'i ta'au i Lengi. Na e ka'a sili ike ta'au i Lengi aana mo maholo hunge huni ooni aana niilana mauriha'ana mala nga uunu-olanga i saana a God. !Ha'ike! Ta'e a Kraes e asuie tohungei uunu-olanga ngeena mola hauta'ai, na e ka'a asuie ike mala Na'ohana Mo Na'ohai Pris ko eu'esuie i suli helisi, aana e sai lae sili i laona Hahu'ana Leu Maa'i huni uuraa-uuraa'inie apune mo ola mauri nge uunu-olanga e lae aani ngeena. 26 Mala uri a Kraes ke lae pe'i deu urine suli maholo, ha'alaa a Kraes ko talei sasapesalu mola hunge-hunga'a uure oto aana maholo a God e ha'aholaa walumalau, lae mai hule si'iri. !Ta'e ha'ike! E lae mai hule aaka mo iinoni hauta'ai mola aana mo dinge ooreta ienini huni ha'amangoa ooraha'aa aana e niie mauriha'ana mala nga uunu-olanga i saana God. 27 Aana iinoni ko mae mola hauta'ai, na mai puri a God kei leie. 28 Na urine no'one, a Kraes e toli'aasie mauriha'ana mola hauta'ai hunie ke mae mala nga uunu-olanga aana ko helesie ha'aletehinge haahie mo ooraha'aa mo iinoni hunge. Na a Kraes kei he'i ruana lae lo'u mei, ta'e aana maholo nge ko lae mai ngeena, e sa'a lae ike mai huni mae honotana mo ooraha'aa ikie lo'u. !Ha'ike! Ta'e kei lae mai huni toolea mai maurihe huu nana mwala kire ko maa'oohie.

9:4 9:4a Mei ngeulaa ola mana ngeena mei ngeulaa a God e niie hunie mo Jiu oto i na'o maholo kire walo-walo liu i laona hanuesala hunie e hai aawalai helisi. Leesie Eksodas 16:31-32.

9:4 9:4b Apa'a a Eron e pasu ke'u mala nga tolimaa uri a God e tohungei ilenimwa'e pe'ie a Mosis na a Eron. Leesie Nambas 17:1-11.

9:7 9:7 I sulie mo Ha'atolanga a Mosis, mo ooraha'aa mwala kire asui'i na kire sai'i, ikire maraada ni kire ko ha'a-oodohi'i maholo kire oonisae mwaanie mo ooraha'aa ngeena. Oto kire ko toolea mo ola mauri i saana mo pris hunie mo pris ke uunu ola talana mo ooraha'aa ngeena.