2
O Ke Manata Diana
Hunie Ahutana Mwala
Maeni eesiku, omu hiiwalaimoli oto aana Jisas Kraes Aalaha ikie. Oto omu ke su'uri waelie manikuluha'ana pe'i lo'onga'inie uri ngaeta mo iinoni kire kohi lo'u liutaa aana ngaeta mo iini. Ne kei ha'amalaa uri nga ro iinoni ko hule i laona lokonga i'omu aana soihaada'inge na ngaeta iini e to'o-to'o ta'e ngaeta iini e maitale. Iini to'o-to'o e ho'osie nga to'oni leu-leuni'e pe'enie ringi nge holitana e paine. Iini meitale e ho'osie mola to'oni aaela. Oto mala omu ko ne'isae ha'ama'u aana iini nge e ho'osie to'oni lauleuni'e, na omu ko ere uuri hunie, “Mwane paine, o ke ii'o i leu aana ii'o-ii'oha diana ie.” Na omu ko si ere uuri lo'u hunie iini nge e maitale, “O ke uure mola wai leune,” wa “O ke ii'o mola hoi mwakano i saana ae'aeku.” ?Ha'alaa nga taa nge omu ko esuie urine? Aana omu ko ne'isae ha'ama'u aana ngaeta mo iinoni liutaa aana ngaeta mo iini. Na mei ne'isaenga aaela nge omu ko esuie urine, aena aana omu ko ne'isae ha'ama'u mola aana ngaeta mo iini, na nga mo iini ha'ike.
Omu ke rongo ka'u, maeni eesiku maa'i. A God e lio hilisie mo iini e maitale aana walumalau ie hunie kire ke to'o-to'o aana hiiwalaimolinge, na huni to'o aana aalahanga nge e haiholota'inie hunie mo iini nge kire manata diana hunie. Ta'e i'omu, omu ka'a ha'ama'u ike aana mo meitale aana walumalau ie. Omu ko ha'apaina'aa mola kira to'o-to'o. ?Aana e ue nge e urine? ?Kira tei nge kire ko ha'asi'oha'a'omu? ?Na kira tei nge ko toole'omu i laona leinge? ?Na kira tei nge kire ko unue mo ola ka'a ado takoie a Jisas, iini nge e paine haahi'omu? !Kira to'o-to'o! ?Oto aana e ue nge omu ko lo'onga'i ha'ama'u ke'u aana ngaeta mo iini liutaa aana ngaeta mo iini?
Ta'e mala omu ko hele i sulie ha'atolanga a Inemauri ikie aana mo Uusu-uusu Maa'i, nge e unue uuri, O ke manata diana hunie mo iinoni mala o ko manata diana huni'o mola maraamu, Levitikas 19:18 nge urine ha'alaa omu ko deu oodo. Ta'e mala uri omu ko ne'isae ha'ama'u mola aana nga ta'a-ta'a iini, mala uri ingeie oto e diana liutaa aana ngaeta mo iini, nge urine omu ko ooraha'aa oto, aana omu liu haahie oto mo Ha'atolanga a God. 10 Mala ta'ena nga iini ko hele i sulie ahutana mo Ha'atolanga a God, ta'e ko liu haahie nga ta'a-ta'a leu hikeni, nge e liu haahie oto ahuteni. 11 A God e unue uuri, O ke su'uri aeni ola, Eksodas 20:14 na a God no'one e unue uuri, O ke su'uri talei horo'ie nga iini. Eksodas 20:13 Oto ma'alana o ka'a hele aana nga mei roro'anga aani aeni-olanga, ta'e o ko horo'ie nga iini, ngeena o ooraha'aa oto aana o liu haahie mo ha'atolanga a God eena.
12 Oto o ke lo'o-lo'onga'i i sulie ahutana mo ola nge o ko unu-unu'i na o ko eu'esui'i, hunie kire ke sada pe'ie ha'atolanga a Inemauri. Aena aana ha'atolanga ngeena ha'alaa e sai luhesie mo iinoni mwaanie ooraha'aanga ikire, na leilemiu kei lae aana ha'atolanga ngeena. 13 Aena ngeena omu ke haata'inie hai-aamasinge i'omu oto hunie mo iinoni, aana a God e sa'a haata'inie ike lo'u hai-aamasinge ingeie aana maholo kei leie mo iini nge kire ka'a sai hei aamasi. Ta'e mo iini nge kire haata'inie hai-aamasinge, nge kire kei uure na kire sa'a ma'u ike aana maholo a God kei leire.
Mala Uri O Ko Hiiwalaimoli To'ohuu, Nge Helelamu Kei Oodota'i No'one
14 Maeni eesiku, mala nga iini ko unue uri e to'o aana hiiwalaimolinge, ta'e e ka'a haata'inie aana asunge ingeie, nge hiiwalaimolinge ingeie ola mwaakule mola. ?Uri hiiwalaimolinge urine kei ha'a-uurie taane? 15 Mala uri nga aasike i lalo aana a Kraes ko saeto'o aana nga mo sala wa nga mo ngeulaa, 16 oto o ko si ere uuri hunie, “O ke lae pe'ie ha'adiana'anga a God hunie o ke ho'o sala diana na o ke ngau ni pote.” ?Mala o ko ere urine mola mwaakule na nga mei ola huni pe'ie o ka'a niie ike hunie, ohe mo wala mwaakule urine kei pe'ie taane? !Ha'ike! 17 E urine lo'u mola aana hiiwalaimolinge. Mala hiiwalaimolinge i'oe aana God nge ko urihana mola mei ola ko iisitaa aani wala mwaakule, nge hiiwalaimolinge urine, ola e mae mola.
18 Ohe nga iini kei ere oolisieu uuri, “Ma'alana nou ka'a asuie mo ola diana, ta'e ha'a-uurileku kei lae taane aena aana hiiwalaimolinge ineu.”
Ta'e ineu, no ko aalamie iinine uuri, “!Ha'ike! Aana e aasa oto hiito'o hunie iinoni kei to'o aana hiiwalaimolinge to'ohuu na e ka'a asuie mo ola diana. Ta'e ineu, ne kei haata'inie tohungei hiiwalaimolinge ineu aana asuilana mo ola diana.” 19 Mala uri o ko hiiwalaimoli uri e ta'a-ta'a God mola, nge e diana. Ta'e aamasito'o uri mo li'oa aaela kire hiiwalaimoli no'one urine, na kire ariri pe'i me'unge aana.
20 !I'oe, o tohungei pweu! O ke rongo ka'u. Ne kei haata'inie aamu uri hiiwalaimolinge mwaakule e ka'a nanama ike. 21 O saie oto weuwaka a Ebraham. E oodota'i i maana God mola aana mo esunge diana nge e asui'i, aana e asuie uunu-olanga hunie a God aana mwa'u ingeie a Aesak i lengine ora ni uunu-uunu. 22 Nge o leesie hiiwalaimolinge a Ebraham na mo ola nge e asui'i kire mani lae tararuru. Nge e si ha'awalaimoli'aa hiiwalaimolinge ingeie aana nga taa diana e asuie. 23 Na e ha'a-oaie mo wala aana Uusu-uusu Maa'i nge unue uuri, A Ebraham e hiiwalaimoli aana God, na aena urinena nge e ne'i iinoni oodota'i i maana a God. Jenesis 15:6 Oto mwala e si haara'inie uri ingeie malahune a God. 24 Urine ka'u kie sai lio saie uri iinoni kei oodota'i pe'ie a God aana asunge ingeie, na e sa'a oodota'i ike hali'ite mola aana hiiwalaimolinge.
25 Nge e urine no'one mala a Rehab. Ingeie ngaeta repi, ta'e lo'u mei puri e oodota'i pe'ie a God aana asunge diana e asuie. Aana e tola konie mo wao-wao mo Jiu i laona nume ingeie. Na e pe'ire aana e ha'atolara aaliho'i i sulie ngaeta tala aaopa mwaanie mo ramo e horo'ire.
26 Oto e urine no'one mala sapei iinoni mwaakule na nga mangoi ola ha'ike aana, sapei ola ngeena e mae oto. E urine no'one lo'u aana hiiwalaimolinge na asunge ha'ike aana. Ko urine na hiiwalaimolinge ngeena, ola e mae no'one mola.