3
O Ke Kineta'inie Walamu
Maeni eesiku, e ka'a malisine ike mo iini hunge aamiu ke ne'i ha'a-uusuli, aena aana omu saie uri mo iini nge kolu ko ha'a-uusuli, leilakaelu kei peine liutaa aana ngaeta mo iini. Aana ahutaka, kie sai meni deu pele aana mo ola hunge. Na mala nga iini nge ka'a ere-ere aaela ike, nge e sai kineta'inie oto ahutana sapena no'one.
Ha'amalanga aana mo hoos e uuri. Mala kolu ko ne'ie mai ei ha'aholosie wawana nga hoos, nge kolu sai toolea wau takoie leu saekaelu ke lae aana. Na e urine no'one aana mo haka. Haka e paine na ooru nge e paine ko adaa. Ta'e ha'a-aali'ulana e sai lae mola aana kele wiro mwai-mwei. Na pe'ie kele wiro mwai-mwei ngeena, poro paine aana haka e sai toolea paineha'ana haka ngeena takoie leu e saeto'o aana. Oto mea, na e urine no'one mola. Aana e mwai-mwei liutaa aana ahutana mo sasarai ola aana sapeka, ta'e e sai ere tooha'inie aana mo ola paine. Na omu saie mola uri nga koho oto paine aani ei, e sai weru mola aana nga kele kakahu'ei dunge. Na mea e urihana dunge, aana erenga i'oe e sai eereha'inie dunge oto paine. Mea e honu aana ta'ena nga ola aaela, na e toolea dunge uure mwaanie dunge ni ha'amotaahinge. Oto o ke kineta'inie meamu, aana nga taa o ko unue aana meamu e sai uunue mauriha'amu aana dunge ni ha'amotaahinge.
Uure oto wau hule mai si'iri, mo iinoni kire ko ha'a-ha'amanata'aa ta'ena nga ola loo-loo'a, mala mo poo, na mo menu, na mo mwaa, na mo ii'e. Ta'e nga iini lo'u hunie ke ha'amanata'aa meana, ha'ike, sulie e tohungei loo-loo'a liutaa na e aaela. E honu aana mo wala ni maesi'i mala pulune mwaa ala-ala. Ikie, kie sai hu'isie meaka huni ha'apaina'aa a God Aamaka, ta'e kie ko he'i waelie lo'u mo iinoni aana, mo iini nge a God e ha'aholara i sulie nunune. 10 Ha'apaina'anga na hai'uesinge ko meni uure mola mwaanie ta'a-ta'a mea. Na urine maeni eesiku, nga mei ola urine ke su'uri reu lo'u. 11 ?Uri ta'a-ta'a maai huulaa e sai aahe mola aani wei meli-meli na wai aha'i? 12 ?Uri ahi'e e sai hungu mola aani eitepi, wa niu ke hungu mola aani ehi'e? 3:12 Erenga ni Krik e ha'amalaa aana mo ei fik na mo ei olif na mo walo aani grep. !Ha'ike, maeni eesiku! Na lama nge e ahaala e sa'a ne'i wei meli-meli lo'u.
Saenanaunge Uure I Lengi Ko
Mana-manata Diana Hunie Mwala
13 Mala uri nga iini hikemiu ko saenanau na saena e taha, oto ke haata'inie saenanaunge ingeie aana ii'onga oodota'i. Na ke si esuie mo ola diana pe'ie ha'amwai-mwei'anga nge e uure mai mwaanie saenanaunge. 14 Ta'e mala o ko lo'onga'ini'o oto mola maraamu, na saemu e honu mola aana saewasunge ni heota'inge, nge o ke su'uri tooha'ini'o mala o saenanau, na o ke su'uri aaluhie walaimolinge aana eeronga urine. 15 Aena aana saenanaunge urine e ka'a uure ike mwaanie a God, ta'e ola mola aana mo iinoni aana walumalau ie, aena aana mei ola ngeena e uure mola mwaanie a Satan. 16 Leu nge heota'inge na tooha'inge oto aana, nge walu ola ka'a oodo ike, aana ta'ena nga tolaha tata'ala kei pweidora oto no'one aana leune. 17 Ta'e saenanaunge nge e lae mai mwaanie a God e uuri. E rere'a, na e honu aana hanuelamanga, na e mamae, na e sai tola i suli, na e sai hei-aamasi, na ko pe'i. Saenanaunge urine e ka'a sai lupwe'i deu-deu na e ka'a sai rara ike haahie nga iini. 18 Na saenanaunge urine ko esuie hanuelamanga aani hesilana mo litei ola diana nge kire sai hungu aana oodota'inge.

3:12 3:12 Erenga ni Krik e ha'amalaa aana mo ei fik na mo ei olif na mo walo aani grep.