2
A Josep E Toolea
A Meri I Betlehem
MATIU 1:18-25
Aana maholona, inemauri peine ni Rom, a Ogastas, e ne'ie ha'atolanga hunie ahutana mwala aana mo henue i mamalutana. Ha'atolanga ngeena e unue uri ahutana iinoni ke mani uusu sata huni toolea wilinge mwaanire. Uusu-satanga ie nge eetana nga iini e rau aana maholo a Kuaerinias e aalaha aana po'o ni henue i Siria. Oto ahutana mwala ko meni lae oto huni uusu sata aana mo henue ikire, nga iini ni oto aana hanue ingeie.
Oto a Josep e uure i Nasaret, ngaeta huilume wau aana po'o ni henue i Kalili, ko lae oto hunie huilume i Betlehem wau aana po'o ni henue i Jiudia, huilume nge a Deved Inemauri e hute aana. E lae wau i leune aena aana ingeie e uure aana komu a Deved Inemauri. A Josep e lae huni uusu sata pe'ie a Meri, keni nge e ere ruru pe'ie huni to'o aana. Maholona na a Meri ko hi'e-hi'e oto. Maholo ikirerue ue i Betlehem na ko hule oto aana pongine a Meri huni meuri eeni mwela. Oto ko ha'ahutaa oto na'ohai mwela ingeie, ko uloa aani sala na ko ha'a-enohie aana leu ni ha'angau puluke, aana nga leu ha'ike talada i nume ni awataa.
Mo Kakali Sipu
Kire Ha'apaina'aa A Jisas
Oto aana hai rodona ngaeta mo mwane kire ii'o po'oi sinaha ka'a ha'atau lo'u mwaanie huilume aana kire ko kakalie mo sipu ikire. Oto ensel a God e lae mai saada na manikuluha'ana a God ko raa kali-kelire. Oto kire ko si tohungei me'u oto liutaa. 10 Oto ensel ngeena ko te'uri hunire, “!Mwaanie omu me'u-me'u! Nou toolea mai tataroha diana namiu na ilenimwa'enga oto liutaa hunie ahutana mo iinoni. 11 Iini nge kei ha'a-uuri'omu e si kele hute oto molana aana hanue a Deved. Ingeie oto a Kraes, Aalaha ikie. 12 Na tolimaa nge kei ha'awalaimoli'aa walaku huni'omu nge uri, omu kei lio oodoie kele wee-wee kire uloa aani sala i laona leu ni ha'angau puluke.”
13 Na oto mola lau-leu, pulitaa ni ensel uure ta'au i Lengi oto pe'ie iini nge ko ere-ere ngeena, kire ko meni paalahea God, kire ko te'uri, 14 “Manikulu'anga hunie a God i Lengi, na hanuelamanga mai aano hunie mo iini e ilenimwa'e haahire.”
15 Oto maholo mo ensel kire aaliho'i i Lengi mwaanire, mo kakali sipu ko si ere hailiu hunire uuri, “Kolu ke lae ka'u i Betlehem huni leesie nga taa nge a Aalaha e unue hunikolu ie.”
16 Oto kire ko tolana lae lau-leu oto wau, na kire ko leesie a Meri na a Josep pe'ie kele wee-wee, na e eno mola aana leu ni ha'angau puluke. 17 Maholo mo kakali sipu kire lae wau i leesie kele wee-wee na e eno aana leu ni ha'angau puluke, oto kire ko si ladoa nga taa ensel e unue hunire i sulie kele wee-wee ngeena. 18 Ahutana mwala ko si pangata'i aana kire ko rongoa nga taa mo kakali sipu kire ko ladoa. 19 Ta'e a Meri e ne'ie walu ola ienini mola i saena, na ko si talei lo'o-lo'onga'i mwa-mwanoto mola i suli'i maraana. 20 Oto mo kakali sipu kire si eeliho'i takoie mo sipu ikire pe'i soi ha'amanikulu'aa God na pe'i paalahenga aena aana walu ola ensel e unu'i hunire, kire leesi'i uri kire to'ohuu oto.
Kire Toolea A Jisas
I Nume Maa'i Peine
Huni Niie Hunie A God
21 Oto wiki e ahu i purine kele wee-wee e hute, 2:21 Maholo mo Jiu kire ko iidumie mo hei dinge, iidu-iidunge ikire e aaopa mwaanie iidu-iidunge ikie. Aana kire ko aehota iidu aana dinge mei olana e rau, ta'e ikie, kie ko aehota iidu aana dinge i puri. Oto walune nga hai dinge aana iidu-iidunge ikire, e hule mola aana e hiu hei dinge aana iidu-iidunge ikie. nge kire si esuie torihesi'onga aana kele wee-wee i sulie mo Ha'atolanga a Mosis, na kire haara'inie aana a Jisas, satai ola nge ensel e unue ka'u oto maholo na e ka'a lodo ue i iiana nikana.
22 Na lae-lae, e haro hule oto aana maholo huni ha'arere'anga a Meri i purine ha'ahutanga i sulie mo Ha'atolanga a Mosis. Oto a Josep na a Meri kirerue si toolea ta'au kele wee-wee i Jerusalem, huni niie hunie a Aalaha, 23 oto mala uusulana e lae i laona Ha'atolanga a God uuri, Niie ahutana ta'ena nga na'ohai mwela mwane hunie a Aalaha. Eksodas 13:2 24 Oto a Josep na Meri kire lae huni esuie uunu-olanga mala Ha'atolanga a God e unue, aana e ere uuri, O ke niie e ro hiroikuu wa e ro kalei urou. Levitikas 12:8
A Propet Simeon
E Paalahea God Haahie A Jisas
25 Aana maholona, ngaeta mwane satana a Simeon e o'o'o no'one i Jerusalem. A mwane ngeena ingeie nga mwane oodota'i, na e ii'o mola pe'i palolana a God, na Li'oa Maa'i no'one pe'ie. A Simeon e maa-maa'oohie a Kraes nge a God e haiholota'i huni uusunge'inie mai huni ha'a-uurie mwala ni Israel. 26 Aana Li'oa Maa'i e unue hunie uri e sa'a mae ue na e ka'a haro leesie a Ha'a-uuri. 27 Oto Li'oa Maa'i e na'ona a Simeon hunie Nume Maa'i Peine, na maholona a Josep na Meri ko toolea no'one mai a Jisas huni deu i sulie Ha'atolanga a Mosis.
28 Oto a Simeon e aapalaa kele wee-wee, e si paalahea God, ko te'uri,
 
29 “Hahu'ana Aalaha, ineu oto koni-konihe i'oe,
na oto ie ne kei mae ni henuelama.
Aana o deu oto
i sulie haiholota'inge i'oe hunieu.
30 Aana nou leesie oto aana maaku
a Ha'a-uuri nge o uusunge'inie mai.
31 Ingeie oto kei ha'a-uurie mwala i'oe.
32 Ingeie oto raa-raa hunie mo Aapoloa Aaopa,
na kei toolea mai manikulu'anga hunie mo iinoni i'oe mo Israel.”
 
33 Aamana a Jisas na nikana, kirerue ko tohungei pangata'inie mo ola nge a Simeon ko unu'i i sulie kele wee-wee. 34 Oto a Simeon e si ha'adiana'araelu, na ko te'uri hunie a Meri, “Kele wee-wee ienini a God e lio hilisie huni ha'a-uurie mo iini hunge ni Israel. Ta'e ingeie kei ha'atekehie no'one mo iini hunge lo'u, aena aana ingeie kei ne'ie tolimaa a God nge kire sere'i lae i sulie. 35 Na mo lo'onga'inge mumuni mwala ngeena ke si haata'i i leune. Oto i'oe, o kei saehuu na o kei hii aaela oto mala kire otomie saemu aana naihi.”
A Propet Anna
E Paalahea God Haahie A Jisas
36 Na ngaeta mei nao keni satana a Anna ingeie no'one aana maholona. A hu'ena ingeie nga propet no'one na ingeie kalena a Panueli, mwane aana komu a Asa. E to'o-to'o poro taane, ta'e e ii'o mola pe'ie poro ingeie hunie e hiu aata halisi, 37 na poro ingeie ko mae oto mwaanie, oto e si ii'o mola maraana. A keine e walu-aawalai helisi mwana hai e mango oto aana, na e talei o'o'o mola i Nume Maa'i na e palo-paloa mola a God susue aatowaa na rodo aani oolongaunge na aani aarenga'inge. 38 Oto mola aana ta'a-ta'a maholoi satona, nge a hu'ena e lae mai saada na ko tala'ai paalahea God. Oto aana mo dinge lo'u i puri, a hu'ena ko si ha'a-ha'arongoa mwala uri a Jisas ingeie oto a Ha'a-uuri. E ere urine hunie ahutana mo iini nge kire ko maa'oohie uri a God kei tapa oolisie mwala ni Israel.
39 A Josep na Meri kirerue haro asu mangoa mo ola i sulie ha'atolanga a Aalaha, nge kire si ooli takoie huilume ikire i Nasaret hao i Kalili. 40 Oto kele wee-wee ko peine ta'e oto hao. E paine a'aila'a, na e honu aani saenanaunge, na ha'adiana'anga a God e ii'o oto aana.
A Mwa'une E Lai Ere Pe'ie
Mo Ha'a-uusuli
I Nume Maa'i Peine
41 E ro mau'ana a Jisas kirerue ko lae-lae i Jerusalem i suli helisi hunie Houlaa Ni Liumwaanie. 42 Oto maholo a Jisas e hule aana aawalai helisi mwana rue, kiraelu ko lae oto lo'u mala kirerue ko lae-lae i suli helisi. 43 Maholo mo dinge paine ngeena kire mango oto, nge mwala ko si ooli takoie mo henue ikire. Ta'e a Jisas e oore mola ue i puri ta'au i Jerusalem, na aamana na nikana ka'a saie. 44 Kirerue ko lo'o-lo'onga'i uri ingeie taane pe'ire i laona laeha. Kire ko lae oto hunie hai dinge laku, oto i seulehi kirerue ko si aehota lo'ohie i saana mwala ikire na mo malahude. 45 Kirerue lo'o-lo'ohie na kirerue ka'a lio oodoie, oto kirerue ko eeliho'i lo'u hunie i Jerusalem. 46 Oto i purine e oolu hei dinge e saro mango oto, nge kirerue ko si lai lio oodoie i matolana mo ha'a-uusuli ni Jiu ta'au i laona Nume Maa'i Peine, na ko rorongo i sulire pe'i dodolosi ola aada. 47 Na ahutana mwala nge kire rorongoa ere-erenga ingeie, kire ko tohungei pangata'inie saenanaunge ingeie oto hiito'o na mo aalaminge e dau'ine.
48 Aamana na nikana kirerue lae ta'au i lio oodoie, kirerue ko tohungei pangata'i oto hiito'o. Oto a nikana ko te'uri hunie, “?Kaleku, e ue ni o ko te'urine aamere'i? Ineu na aamamu, mere ko tohungei heitale'o pe'i saehuunge oto hiito'o.”
49 Oto a Jisas ko aalamirerue uuri, “?E ue nge more ko heitaleau urine? ?Uri more ka'a saie ike leu i sapeku hunie ne ke ii'o i nume Aamaku?” 50 Ta'e kirerue ka'a rongo saie ike nga taa e unue.
51 Oto a Jisas e si eeliho'i pe'irerue hunie i Nasaret, aana e tola i sulirerue. A nikana ko talei lo'o-lo'onga'i mola i sulie mo ola e rau ngeena i saena. 52 Oto a Jisas ko si peine ta'e pe'i saenanaunge oto lo'u liutaa. Na a God ko tohungei saemango oto hiito'o haahie, na mwala ko meni ilenimwa'e oto no'one haahie.

2:21 2:21 Maholo mo Jiu kire ko iidumie mo hei dinge, iidu-iidunge ikire e aaopa mwaanie iidu-iidunge ikie. Aana kire ko aehota iidu aana dinge mei olana e rau, ta'e ikie, kie ko aehota iidu aana dinge i puri. Oto walune nga hai dinge aana iidu-iidunge ikire, e hule mola aana e hiu hei dinge aana iidu-iidunge ikie.