3
A Jon Loto Maa'i E Dau Aakau
Aana Saena Mwala
Hunie Hulanga A Jisas
MATIU 3:1-12; MAK 1:1-19; JON 1:19-28
Oto e hule aana aawalai helisi mwana lime aana mo helisi nge a Taebirias e inemauri haahie aalahanga mo Rom. Aana maholona a Pontias Paelat ko aalaha haahie po'o ni henue i Jiudia, na a Herod Antipas ko aalaha haahie po'o ni henue i Kalili. A Pilip, aasine a Herod, ko aalaha haahie e ro po'o ni henue i Iturea na i Trakonaetis, na a Lisanias ko aalaha haahie po'o ni henue i Abilin. E ro na'ohai pris mo Jiu aana maholona oto a Anas na a Kaiapas. Aana maholona, nge mei wala e si uure mwaanie a God hunie a Jon kalena Sekaraea, na ingeie i laona hanuesala.
Oto a Jon ko lae oto i sulie ahutana mo henue kali-kelie wai peine i Jodan na ko taroha'inie hunie mwala uri kire ke aali'u to'ohuu mwaanie ooraha'aa, nge kire ke si loto maa'i hunie a God ke sae'aasie mo ooraha'aa ikire. E asuie oto urine mala uusulana e lae i laona uusu-uusu a Propet Aesaea aana e unue uuri, Nga iini ko soi-soi peine i laona hanuesala uuri, “Omu ke dau aakau aana tala loosie laenga mai a Aalaha, na omu ke ha'a-oodohie tala ni lae ingeie. Omu ke aanomie ahutana mo deiderie. Omu ke ha'asadaa mo uuwo na mo toloihenue, na omu ke ha'a-oodohie mo tala kire mwa'ilu, na omu ke mwanaa mo tala hunie kire ke mwana-mwana'a. Hunie ahutana mwala ke mani leesie ha'a-uuringe a God.” Aesaea 40:3-5
Mwala oto hunge kire lae mai saana a Jon hunie ke loto maa'i aada. Oto e si te'uri mola hunire, “!I'omu oto mo mwaa ala-ala! ?Omu ko lo'o-lo'onga'i uri mala omu ko loto maa'i ha'alaa, omu ko tehisie saewasunge a God nge kei lae maine? !E aasa! Ta'e omu ke hungu eeni hue-huei ola diana i laona mau-meuringe i'omu huni haata'inie uri omu oonisae to'ohuu oto mwaanie ahutana mo ooraha'aanga i'omu. Na mwaanie omu lo'o-lo'onga'inie uri omu kei tehisie saewasunge a God aena aana omu hute aana komu a Ebraham. Leune e sa'a pe'i'omu ike aana no ko unue huni'omu uri a God e sai hu'isie mola mo heu ienini hunie kire ke ne'i iinoni haalu hunie komu a Ebraham. Aana a God e urihana mwane e ne'i aakau oto aana hau tou-tohu i ae'aena mo ei, na mo ei nge kire ka'a hungu ike aani hue-huei ei diana, kei tohu aasi'i na aasileni kei lae i laona dunge.”
10 Oto mwala ko dolosi aana uuri, “?Nge ko urine, nga taa ka'u melu ke si esuie?”
11 Oto a Jon ko aalamire ko te'uri, “A tei ko to'o aana nga ro to'oni, ke niie nga iini nana iinoni nge e ka'a to'o aana ike nga iini. Na a tei ko to'o ngaulaa, ke nii-nii'i no'one urine.”
12 Ngaeta mwala susulu to'oha hunie aalahanga ni Rom kire lae no'one mai uri hunie a Jon ke loto maa'i aada. Oto kire ko dolosi aana uuri, “?Ha'a-uusuli, oto i'emeelu, melu kei ue?”
13 Oto a Jon ko te'uri hunire, “Omu ke su'uri tola to'oha liutaa aana lo'u nga taa kire hatonga'inie huni'omu mwaanie mwala.”
14 Ngaeta mo ramo ko dolosi no'one aana a Jon uri, “?Nge i'emeelu? ?Melu kei ue?”
Oto ko te'uri hunire, “Mwaanie omu deu-deu rarahie nga iini hunie mo to'oha ingeie, wa omu ke ere-ere aana mola tototala. Ta'e omu ke ilenimwa'e mola haahie holitemiu.”
15 Mwala ko meni maa'oohie mone a Kraes, oto kire ko lo'onga'i heiliu oto i sulie a Jon. Kire ko lo'onga'i oto uuri, “Ohe ingeie ni oto a Kraes.”
16 Oto a Jon ko si aalamire ko te'uri, “Ineu a Kraes ha'ike. Ineu no ko loto maa'i eemiu mola aani wei, ta'e iini nge ko lae mai i puriku, e paine lo'u liutaa aaku, hule aana ineu na nou ka'a diana ike malisine ne ke asu mala koni-konihe huni luhesie ho'ohaahi'ae ingeie. Ingeie ke si loto maa'i aana ngaeta mwala aana Li'oa Maa'i, na ngaeta mwala kei lotohire aana dunge ni ha'amotaahinge. 17 Ingeie ni e to'o aana nanamanga huni leie ahutana iinoni. Aana e urihana iinoni nge ko ta'aasie mo hule-hulei kooni mwaanie mo tohungei ola. Oto ko si ne'i konie mo tohungei ola i lengine haa i laona nume ni duru ingeie. Ta'e mo hule-hulei ola aaela ngeena, nge kei uunu'i aana dunge nge e sa'a mwa'a ike lo'u.”
18 Mo tala hunge a Jon Loto Maa'i e lae pe'i laeliwala aana Tataroha Diana hunie mwala aani, na huni ere ha'asusue mwala. 19 Na e tohungei ere aana a Herod Antipas hiito'o haahie e to'o aana lo'u mola a Herodias, hu'e a mwane aasine. Na e ere aana no'one a Herod haahie ahutana mo ola aaela e dau hu'isi'i. 20 Oto a Herod e si sapeie lo'u mo aaelanga ngeena aana e ne'ie a Jon i laona nume ni ho'o.
A Jon E Loto Maa'i Aana A Jisas
MATIU 3:13-17; MAK 1:9-11
21 Maholo kire ka'a ne'ie ue a Jon i laona nume ni ho'o, ngaeta hai dinge e loto maa'i aana mwala, na e loto maa'i lo'u aana a Jisas. Na aana maholo a Jisas ko aarea a God, nge i Lengi e si taha, 22 na Li'oa Maa'i e siho mai i lengine mala hiroikuu. Oto mei wala e uure mai Lengi, na ko te'uri, “I'oe oto hahu'ana kaleku, na nou tohungei manata diana huni'o, na no ko ilenimwa'e oto liutaa haahi'o.”
Uusulana Mo Weuwana A Jisas
MATIU 1:1-17
23 Maholo a Jisas e aehotaa asunge ingeie, na ola mala e oolu aawalai helisi mola ue e mango aana, na mwala e lo'onga'i uri ingeie kalena Josep.
A Josep e uure mwaanie a Hilae.
24 A Hilae e uure mwaanie a Matat.
A Matat e uure mwaanie a Livae.
A Livae e uure mwaanie a Melkae.
A Melkae e uure mwaanie a Janae.
A Janae e uure mwaanie a Josep.
25 A Josep e uure mwaanie a Matataeas.
A Matataeas e uure mwaanie a Emos.
A Emos e uure mwaanie a Neham.
A Neham e uure mwaanie a Eslae.
A Eslae e uure mwaanie a Nagae.
26 A Nagae e uure mwaanie a Meata.
A Meata e uure mwaanie a Matataeas.
A Matataeas e uure mwaanie a Semein.
A Semein e uure mwaanie a Josek.
A Josek e uure mwaanie a Joda.
27 A Joda e uure mwaanie a Joanan.
A Joanan e uure mwaanie a Risa.
A Risa e uure mwaanie a Serababel.
A Serababel e uure mwaanie a Sialtiel.
A Sialtiel e uure mwaanie a Nirae.
28 A Nirae e uure mwaanie a Melkae.
A Melkae e uure mwaanie a Adae.
A Adae e uure mwaanie a Kosam.
A Kosam e uure mwaanie a Elmadam.
A Elmadam e uure mwaanie a Ere.
29 A Ere e uure mwaanie a Josua.
A Josua e uure mwaanie a Eliesa.
A Eliesa e uure mwaanie a Jorim.
A Jorim e uure mwaanie a Matat.
A Matat e uure mwaanie a Livae.
30 A Livae e uure mwaanie a Simeon.
A Simeon e uure mwaanie a Jiuda.
A Jiuda e uure mwaanie a Josep.
A Josep e uure mwaanie a Jonam.
A Jonam e uure mwaanie a Elaeakim.
31 A Elaeakim e uure mwaanie a Milia.
A Milia e uure mwaanie a Mena.
A Mena e uure mwaanie a Matata.
A Matata e uure mwaanie a Netan.
A Netan e uure mwaanie a Deved Inemauri.
32 A Deved Inemauri e uure mwaanie a Jesi.
A Jesi e uure mwaanie a Obed.
A Obed e uure mwaanie a Boas.
A Boas e uure mwaanie a Salmon.
A Salmon e uure mwaanie a Nason.
33 A Nason e uure mwaanie a Aminadab.
A Aminadab e uure mwaanie a Admin.
A Admin e uure mwaanie a Anae.
A Anae e uure mwaanie a Hesron.
A Hesron e uure mwaanie a Pires.
A Pires e uure mwaanie a Jiuda.
34 A Jiuda e uure mwaanie a Jekob.
A Jekob e uure mwaanie a Aesak.
A Aesak e uure mwaanie a Ebraham.
A Ebraham e uure mwaanie a Tera.
A Tera e uure mwaanie a Neho.
35 A Neho e uure mwaanie a Sirag.
A Sirag e uure mwaanie a Riu.
A Riu e uure mwaanie a Pileg.
A Pileg e uure mwaanie a Eba.
A Eba e uure mwaanie a Sila.
36 A Sila e uure mwaanie a Keinan.
A Keinan e uure mwaanie a Afaksad.
A Afaksad e uure mwaanie a Siem.
A Siem e uure mwaanie a Noa.
A Noa e uure mwaanie a Lamek.
37 A Lamek e uure mwaanie a Metusala.
A Metusala e uure mwaanie a Inok.
A Inok e uure mwaanie a Jered.
A Jered e uure mwaanie a Mahelalel.
A Mahelalel e uure mwaanie a Kenan.
38 A Kenan e uure mwaanie a Enos.
A Enos e uure mwaanie a Set.
A Set e uure mwaanie a Adam.
A Adam e uure mwaanie a God.