4
A Satan E Malaahongana A Jisas
MATIU 4:1-11; MAK 1:12-13
Oto a Jisas e aaliho'i mwaanie wai i Jodan, na Li'oa Maa'i e ii'o oto pe'ie, e si toolea ta'au i henuesala. Na a Satan e malaahongana hunie hai aawalai hei dinge, na e ka'a hikana nga mei ngeulaa aana maholona, oto ko hiolo.
Oto a Satan ko te'uri hunie, “Mala o ko ne'ie Kalena God to'ohuu, o ke unue ho heu ie ke ne'i bred.”
Ta'e a Jisas e aalamie mola uuri, “Mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Iinoni e sa'a mauri ike mola aani bred hahaiteli.” Diutronomi 8:3
Oto a Satan ko he'i toolea lo'u ta'au, na ko tolana haata'i lau-leu oto aana ahutana mo aalahanga aana walumalau hunie. Oto a Satan ko he'i te'uri lo'u hunie, “Nou sai niie ahutana mo aalahanga ie namue pe'ie manikuluha'ani hunie o ke paine haahi'i, aana niilana e lae oto hunieu uri ineu ne ke si nii'i hunie ta'ena nga iini i sulie saeku. Oto mala uri o kei pouruuru ni ha'ama'unge aaku na o kei palo-paloau, nge ne kei niie ahutana mo ola ienini namue.”
Oto a Jisas ko aalamie lo'u uuri, “Mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Omu ke palo-paloa mola ta'e a God Aalaha i'omu, na omu ke asu mola nana ta'e ingeie hali'ite.” Diutronomi 6:13
Oto a Satan ko he'i toolea lo'u a Jisas ta'au i Jerusalem, na ko lai ha'a-uuresie oto ta'au i lengine ho susumaa aana Nume Maa'i Peine, ko si te'uri lo'u hunie, “Mala o ko ne'ie Kalena God to'ohuu, o ke toli'aasi'o uure i lengi i leu hunie o ke teke hao i aano. 10 Aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, A God kei uusunge'inie mo ensel ingeie huni lio i suli diana aamu. 11  Kire kei tala'ahua'o aana nimada mwaanie ae'aemu e hite aana nga ho heu.” Sam 91:11-12
12 Oto a Jisas ko aalamie lo'u a Satan ko te'uri, “Ta'e mo Uusu-uusu Maa'i e unue no'one uuri, Omu ke su'uri oohongie a God Aalaha i'omu.” Diutronomi 6:16
13 Oto maholo a Satan e malaahongana a Jisas aana mo tala ngeena mango, nge e si lae mwaanie a Jisas, ko lai maa'oohie nga maholo aaopa huni malaahongana lo'u.
A Jisas E Aehotaa Asunge Ingeie Aana Po'o Ni Henue I Kalili
MATIU 4:12-17; MAK 1:14-15
14 A Jisas e aaliho'i lo'u hunie po'o ni henue i Kalili, na e honu oto aana nanamanga aana Li'oa Maa'i. Oto taroha'ana e si taro i sulie ahutana mo henue aana po'o ni henuena. 15 Na a Jisas e aehota ha'a-ha'a-uusuli i laona mo nume ni palo-palo na ahutana mwala kire ko meni lahea.
Mwala Ni Nasaret
Ka'a Sare Rongo Hunie A Jisas
MATIU 13:53-58; MAK 6:1-6
16 Oto a Jisas e aaliho'i lo'u i Nasaret, huilume nge e paine ta'e aana. Oto aana Dinge Maa'i Mo Jiu, e lai sili weu i nume ni palo-palo ikire oto mala ko lae-lae tarau, na e uure i lengi huni saaie mo Uusu-uusu Maa'i. 17 Oto kire ko niie uusu-uusu hio-hio a Propet Aesaea hunie, na ko tahanie oto aana leu nge e uusue uuri, 18  Li'oa Maa'i a God oto pe'ieu, aena aana e lio hilisieu huni taroha'inie Tataroha Diana hunie mo iinoni meitale. E uusunge'inieu huni taroha'inie uri mo iini kire ho'osire i nume ni ho'o uri kire ke ii'o luheta'i oto, na huni ha'arongoa mo ulu uri kire ke lio lo'u, Aesaea 61:1 na huni unue hunie mo iini kire ii'o i mamalutana mwala e sai ha'amwe'u-mwe'u uri kire ke ii'o luheta'i lo'u, Aesaea 58:6 19  na huni tola tahanga'inie uri e hule oto aana maholo a God kei pe'ie mwala ingeie. Aesaea 61:2
20 Oto a Jisas e si lulungie uusu-uusu hio-hio, ko niie hunie iini ko hei rareta'i aana nume ni palo-palo ngeena, na ko ii'o oto i aano huni ha'a-uusuli. Maholona oto ahutana mwala i laona nume ni palo-palo ngeena kire ko si meni lio hahuroto oto aana.
21 Oto a Jisas ko aehota ere-ere hunie mwala e loko ngeena na ko te'uri, “Mei wala aana mo Uusu-uusu Maa'i nge omu si kele rongoa saailana e lae namiu ngeena, ko oa oto huni'omu si'iri.”
22 Oto ahutana mwala ngeena kire ko si meni lahea oto pe'i pangata'inilana mo eehu'i wala nge ko unu'ine, ta'e kire ko unue lo'u uuri, “A mwane ngeena, ingeie kalena Josep mola ni ngeena.”
23 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Nou saie mola kara'inie omu kei unue mei wala ni aalahuunge ngeena hunieu uuri, ‘Mwane kure-kure, o ke ha'a-uuri'o ka'u.’ Aana omu ko lo'onga'inie mola uri, e lae otoi diana uri mo hu'i-hu'ite nge omu rongoa nou esui'i ke'u hai Kapaneam, ne ke asui'i lo'u mei leu. 24 Ta'e no ko unue oto huni'omu uri mwala aana tohungei henue nga propet, e aasa oto hunie kire ke ha'ama'u aana wa kire ke rongo hunie. 25 Nga taa no ko unue ie e to'ohuu. Aana maholo pongine a Propet Elaeja, mo nao keni hunge kire o'o'o i Israel. Aana maholona e ka'a nemo ike hunie e oolu helisi pe'ie e oono waro-waro, na hiolonga paine e toolea ahutana hanue. 26 Ta'e hule aana uusunge'inilana Elaeja e ka'a lae ike i saana nga ta'a-ta'a iini aada. Uusunge'inilana e lae mola huni pe'ie mei nao keni aana huilume mo pu'o wau i Serepat aana po'o ni henue i Saedon. 27 Na aana maholo pongine a Propet Elaesa mwala hunge ni Israel kire to'o aana maelaa ni osa, ta'e e ka'a ha'a-uurie ike nga iini aada. Ta'a-ta'a iini e ha'a-uurie oto a Neman, mwane aana aalahanga mo pu'o i Siria.”
28 Oto maholo mwala i laona nume ni palo-palo ngeena kire rongoa walu ola ienini, kire ko si tohungei saewasu. 29 Oto kire taule'i, kire ko oohea oto ta'au i lengine tolana uuwo nge hanue ikire e ii'o aana, aena aana kire sasare pwelusie i kere-kerena mao'i aana leu e aasa. 30 Ta'e maholo kire hule aana leune, a Jisas e liu mola i matolada, e si lae mwaanire.
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane Li'oa Aaela E Hite Aana
MAK 1:21-28
31 Oto a Jisas e si lae hunie huilume i Kapaneam aana po'o ni henue i Kalili. Na aana Dinge Maa'i Mo Jiu e si ha'a-uusulie mwala. 32 Ahutana mwala ko tohungei pangata'inie ha'a-uusulinge ingeie, aana ko ha'a-uusuli aana nanamanga.
33 Na nga mwane li'oa aaela aana ingeie no'one wau i laona nume ni palo-palo aana maholona. A mwaena ko toolea oto aawaranga paine na ko unue uuri, 34 “!Aaia! !Jisas ni Nasaret! ?O kei ue emeelu lo'u eena? ?Ohe o lae oto mai huni waeli'emeelu ni ngeena? Ineu nou sai'o mola. I'oe iini maa'i a God.”
35 Oto a Jisas ko si ere aana li'oa aaela ngeena ko te'uri, “O ke rohu oto, na o ke lae mwaanie a mwane ngeena.” Oto li'oa aaela ngeena e ka'a waelie lo'u a mwaena, ta'e e si repute'inie mola hai aano i matolana mwala na ko iisitaa oto mwaanie.
36 Ahutana mwala ko si meni pangata'i na kire ko ere hailiu oto i matolada uuri, “?Nga mei ha'a-uusulinge uri taa ni ienini? Aana a mwane ie e to'o aana nanamanga huni ere aana mo li'oa aaela pe'ie mei wala e saka, oto kire iisitaa oto.” 37 Oto tataroha aana Jisas ko si tatangasie oto ahutana po'o ni henuena.
A Jisas E Ha'a-uurie Mwala Hunge
MATIU 8:14-17; MAK 1:29-34
38 Oto a Jisas e uure mwaanie nume ni palo-palo mo Jiu ko si lai sili i nume a Saemon. Keni hungaona Saemon ko tohungei mata'i oto hiito'o, oto mwala ko aitanaie Jisas uri ke pe'ie. 39 Oto e lae wau i uure i sulie tahe a hu'ena, ko si ere aana mata'i ngeena uri ke lae mwaanie. Mata'i ngeena e lae oto mwaanie a hu'ena, na e tolana ta'ela'i, na ko rareta'inire oto.
40 Oto aana maholo ko seulehi oto, mwala e to'o aana mo iini ko mweri aani maelaa hai aaopa'i kire ko toolera oto mai saana a Jisas. Na e hele i sapeda aana nimana, na ko ha'a-uurire oto. 41 Mo iini hunge mo li'oa aaela e iisitaa no'one mwaanire, na kire ko aawara uuri, “!I'oe oto Kalena God!” Ta'e a Jisas e ere aada mwaanie uri kire he'i unue lo'u nga mei wala, aana kire saie uri ingeie ni oto a Kraes.
A Jisas E Laeliwala I Laona
Mo Nume Ni Palo-palo Mo Jiu
MAK 1:35-39
42 Oto e dangi ho'owa, a Jisas e uure mwaanie huilumena ko si lae huni ii'o maraana aana nga leu, ta'e mwala ko lo'ohie lo'u mola. Maholo kire lio oodoie, oto kire ko sare uure honosie uri mwaanie e he'i lae lo'u mwaanire. 43 Ta'e a Jisas e te'uri hunire, “Ne kei lae pe'i laeliwala no'one aana Tataroha Diana aana Aalahanga God nana ngaeta mo henue, aena aana leune mone a God e uusunge'inieu mei.” 44 Oto a Jisas e si lae pe'i laeliwala i laona ahutana mo nume ni palo-palo mo Jiu ahusie oto ahutana hanue i Jiudia.