5
Mo Pwaarongoisuli A Jisas E Hola'i Soire
MATIU 4:18-22; MAK 1:16-20
Ngaeta hai dinge a Jisas e uure i reune Aasi I Kalili na mwala hunge kire loko no'one mai saana. Oto mwala ngeena kire ko uure su'u-su'uie, aena aana kire ko sare rongoa walana God. Oto a Jisas e leesie e ro iiola kire ooke puri eeni hai oone, na mwala wee-weesi e lae oto mwaani'i aana kire ko hodalie mo hu'o ikire. A Jisas e hane i laona ngaeta iiola, iini a Saemon, na ko unue hunie uri ke kele uusue wau mwaanie oone. Oto e ii'o i laona iiola, ko si ha'a-uusulie mwala.
Maholo e ere-ere mango nana mwala, e si unue hunie a Saemon uuri, “O ke dau su'uweu aana leu kokoro, na omu ke aatongie hu'o i eesi hunie nga mo ii'e.”
Oto a Saemon ko aalamie na ko te'uri, “Poro paine, melu ha'aweo'emeelu ka'u aani lionga haidengie'i, na melu ka'a kele saunie ike nga mei ola. Ta'e i sulie walamu, nge ne kei he'i aatongie lo'u hu'o.”
Oto kire ko aatongie lo'u hu'o, na kire ko si we'i haahie mo ii'e oto hunge, hule aana hu'o na ko kara'i haka oto lo'u. Oto kire soie mo oada aana ngaeta iiola huni lae mai pe'ire. Mo oada kire lae mai saada, kire ko si ha'ahonue ahutana e ro iiola aani ii'e, hule aana kire ko kara'i dodo oto.
Maholo a Saemon Pita e leesie nga taa e rau ngeena, oto ko si pouruuru i na'ona Jisas na ko te'uri, “O ke lae mwaanieu Aalaha, aana ineu iinoni ni ooraha'aa.” Aana a Pita na mo iini lo'u pe'ie kire ko si meni pangata'inie mo ii'e oto hunge nge kire wa'i haahi'ine. 10 A Jemes na a Jon, e ro kalena Sebedi, e ro oana a Saemon na kirerue ko tohungei pangata'i no'one.
Oto a Jisas ko te'uri hunie a Saemon, “Mwaanie o ma'u-me'u. Uure si'iri pwau weu, o kei ne'i iinoni wee-weesi oto hunie mo iinoni.” 11 Oto kire ookea mo iiola i oone, na kire toli puri aana to'o-to'olada, kire si lulu i sulie a Jisas.
A Jisas E Ha'a-uurie Mwane Ko Mweri
MATIU 8:1-4; MAK 1:40-45
12 Ngaeta maholo a Jisas e ii'o aana ngaeta huilume na mwane ko sapesalu aana maelaa ni osa, ingeie no'one i leune. Oto maholo a mwaena e leesie a Jisas, ko si lai pouruuru honosie na ko ha'atohu aana uuri, “Aalaha ineu, mala o ko mwa'e-mwa'e, o ke kuraa sapeku hunie ne ke rere'a adona ii'onga lo'u pe'ie mwala a God.” 5:12 Mo Ha'atolanga mo Jiu e unue uri mwala pe'ie maelaa aaela ngeena, kire tohungei mada'a i maana God. Kire mada'a oto liutaa, hule aana iini nge ko kele kopi mola aana iini e to'o aana maelaa ngeena kei mada'a no'one mala ikire. Aena urine mo Jiu ka'a toli'aasie kire ke ii'o i laona mo huilume, wa kire ke lae mai i laona leu ni uusi'e, wa kire ke lae mai i laona mo nume ni palo-palo mo Jiu. Leesie Levitikas 13:45-46.
13 Oto a Jisas e si susue'inie wau nimana huni hele i sapena mwaena, na ko aalamie uuri, “Iau, nou mwa'e-mwa'e taane. Sapemu ke mola oto.” Oto maelaa ni osa ngeena e tolana mango oto mwaanie.
14 Oto a Jisas ko si te'uri hunie, “Mwaanie o ha'a-ha'arongoa nga iini aana nga taa e rau. Ta'e o ke oodo mola i saana mo pris hunie kire ke saie uri sapemu e mola oto. Na o ke niie uuraa'inge hunie a God mala mo Ha'atolanga a Mosis e unue. Urine ahutana mwala kire ke si meni saie uri sapemu e mola oto.”
15 Ta'e tataroha aana Jisas e si taro hiito'o lo'u mola, nge mwala hunge e si lae mai huni rongoa Jisas, na hunie ke ha'a-uurire mwaanie ta'ena nga maelaa. 16 Ta'e ingeie e he'i lae lo'u mola mwaanire huni ii'o maraana huni aarenga'i.
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane E Rarasi
MATIU 9:1-8; MAK 2:1-12
17 Aana ngaeta hai dinge a Jisas e ha'a-uusulie mwala, na ngaeta mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, ikire no'one i leune. Kire uure no'one mai mwaanie i Jerusalem na ahutana mo huilume aana mo po'o ni henue i Kalili na i Jiudia. Na a Jisas e to'o aana nanamanga a God e wa'u huni ha'a-uurie mo iini ko mweri. 18 Ngaeta mo mwane kire lae mai na kire aanga'inie mwane e rarasi aana hulite. Oto mo mwaena ko sare toolea i nume hunie kire ke ne'ie i na'ona Jisas. 19 Ta'e aena aana mwala e hunge, oto kire ka'a saie ike uri kire kei liu pe'ie uri taa i nume. Oto kire aanga'inie, kire ko si hane pe'ie mola ta'au i koluhana nume. Oto kire si hoka'ie koluhana nume talana mwane rarasi ngeena. Oto kire uukue mola i aano i matolana mwala i na'ona Jisas. 20 A Jisas e leesie hiiwalaimolinge mo mwane ngeena e paine, e si te'uri hunie mwane e rarasi ngeena, “Kaleku, mo ooraha'aa i'oe sae'aasileni e lae oto.”
21 Oto mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire ko aehota papanguru-nguru oto hunire maraadaelu uuri, “?A tei mwane ni ko ere tooha'inie uri ingeie e paine mala God ie? Ta'a-ta'a iini e sai sae'aasi ooraha'aa oto mola nge a God.”
22 Oto a Jisas mone e saie mola mo lo'onga'inge ikire, ko si te'uri hunire, “?E ue nge omu ko lo'o-lo'onga'i oto hiito'o urine? 23 Omu saie ka'u uri erenga ni mola e mwada'u, na ta'ena nga iini e sai unue mola uuri, ‘Mo ooraha'aa i'oe sae'aasileni e lae oto,’ na lo'u uuri, ‘!Ta'ela'i! !O ke lae-lae oto!’ Ta'e huni esuie e ro mei ne'isaenga ngeena, kire tohungei aasa oto hiito'o hunie iinoni. 24 Ta'e ineu, a Kale Ni Iinoni, ne kei esuie mola mei ola hunie omu ke lio saie uri ineu, nou to'o aana no'one nanamanga huni sae'aasi ooraha'aa mai aano i leu.”
Oto a Jisas e si unue hunie mwane e rarasi ngeena uuri, “!Ta'ela'i! O ke toolea hulite i'oe na o ke lae-lae oto i nume i'oe.”
25 Oto a mwaena e tolana ta'ela'i oto i na'ona ahutada, e toolea hulite nge e eno-enohie, na ko lae oto pe'i paalahea God i nume ingeie. 26 Oto ahutana mwala ko si meni pangata'i, na kire ko soi ha'amanikulu'aa God. Ta'e kire ko me'u no'one, oto kire ko unue uuri, “!Ha'ike eena! Mo ola e si lai lio aaopa ka'u kolu ko leesi'i si'iri ie.”
A Jisas E Soie A Livae
MATIU 9:9-13; MAK 2:13-17
27 Oto i purine, a Jisas e si lae mwaanie huilume na ko leesie nga mwane satana a Livae e ii'o aana leu ingeie huni totola to'oha aana takis hunie aalahanga ni Rom. Oto a Jisas ko te'uri hunie, “O ke lulu i sulieu.” 28 Oto a Livae e ta'ela'i, ko toli puri oto aana to'o-to'olana na ko lulu i sulie oto.
29 Oto a Livae ko esuie ngaunge paine hunie a Jisas i nume ingeie, na mwala hunge kire loko aana ngaunge ngeena. Hungelana mwala e loko ngeena, ikire mwala susulu to'oha no'one. 30 Aena leune, ngaeta mo iini aana mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire ko upwesie mo pwaarongoisuli a Jisas uuri, “?E ue nge omu ko ngeu na omu ko inu pe'ie mo iinoni ooraha'aala mala mo mwane susulu to'oha ngeena?”
31 Ta'e a Jisas ko aalamire uuri, “Iinoni nge e awaa mola sa'a saeto'o aana ike mwane kure-kure, ta'e iini nge ko maelaa'a ha'alaa. 32 Nou lae mai huni haaraie mo iinoni ooraha'aa ke oonisae, na nou ka'a lae ike mai huni haaraie mo iini kire unue kire diana oto.”
Ha'a-uusulinge Haalu
Ke Su'uri Pwaidora
Pe'ie Ha'a-uusulinge Lalahu'e
MAK 2:18-22; MATIU 9:14-17
33 Oto ngaeta mo iini ko unue hunie a Jisas uuri, “Mo pwaarongoisuli a Jon nge kire ko oolo-oolongau tarau, hunie aarenga'inge. Mo iini ikire mo Parise na kire ko tete'urine no'one. ?Ta'e e ue nge mo pwaarongoisuli i'oe kire ko talei ngeu-ngeu na inu-inu mola?”
34 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “?Mo malahune a poro haalu kire kei saehuu uri taa na kire ko ngeu-ngeu ue aana ngauhe ni ha'arurunge na a poro haalu e ii'o ue pe'ire? 35 Ta'e kei hule aana hai dinge nge kire kei toolea poro haalu mwaanire, nge kire ke si oolongau taane.”
36 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u mei wala ni aalahuunge ie i sulie ha'a-uusulinge haalu ingeie hunire uuri, “Nga iini e sa'a a'arie ike nga leu aana to'oni haalu huni lo'amenaa nga to'oni lalahu'e. Mala uri kei te'urine, ko waelie mola to'oni haalu ni ngeena, aena aana mei lo'amena haalu e sa'a sada ike pe'ie to'oni lalahu'e. 37 Wa uri nga iini sa'a huie ike waen haalu i laona mo ate'a lalahu'e nge kire asui'i eeni te'e-te'ei nanikot. Mala kei te'urine, ahutana e ro mei ola ngeena kei meni aaela, aana waen haalu kei hoka'ie mola mo te'e-te'ei olana, oto waen ko si aahe aasie mola. 38 !Ha'ike! Ta'e ne'i-ne'ie oto waen haalu i laona mo ate'a aani te'e-te'ei nanikot haalu hali'ite. 39 Ta'e omu saie mone tolahana mo iinoni. Kire kei sere'inie ha'a-uusulinge haalu ineu mala mwala ka'a saeto'o aana ike waen haalu i purine inuhilana waen lalahu'e.”

5:12 5:12 Mo Ha'atolanga mo Jiu e unue uri mwala pe'ie maelaa aaela ngeena, kire tohungei mada'a i maana God. Kire mada'a oto liutaa, hule aana iini nge ko kele kopi mola aana iini e to'o aana maelaa ngeena kei mada'a no'one mala ikire. Aena urine mo Jiu ka'a toli'aasie kire ke ii'o i laona mo huilume, wa kire ke lae mai i laona leu ni uusi'e, wa kire ke lae mai i laona mo nume ni palo-palo mo Jiu. Leesie Levitikas 13:45-46.