6
Mo Parise Kire Ere Haitapali Pe'ie A Jisas Haahie Hai Dinge Maa'i
MATIU 12:1-8; MAK 2:23-28
Ngaeta Dinge Maa'i Mo Jiu a Jisas e lai liu i laona mo hohola aani ola mala kooni. Oto mo pwaarongoisuli ingeie kire ko aroa mo hue-huei ola, kire ta'aasie hule-huleni, oto kire ko ngeu'i. Oto ngaeta mo Parise kire ko dolosi uuri, “?E ue nge omu ko deu esunge mola aana Dinge Maa'i ikie, mei ola e aapu aana Ha'atolanga a Mosis?”
Oto a Jisas e aalamire ko te'uri, “Omu saie taane nga taa nge a Deved Inemauri e asuie, aana maholo ingeie na ngaeta mo iini lo'u pe'ie kire hiolo. ?Ta'e e ue ni omu ka'a rongo saie ike ne'isaenga aana? A Deved e lae sili i laona nume maa'i a God, na e ngaue ho bred maa'i, ola niilana e lae hunie a God. Ta'e mo Ha'atolanga a Mosis e unue e ka'a malisine ike ke ngaue, aana ta'e mo pris hali'ite kire sai ngaue taungei bred maa'i urine. Na a Deved e nii no'one ana mo iini kire lae pe'ie. Ta'e ma'alana e urine, a God ka'a leie ike haahie.” Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u hunire, “Ineu a Kale Ni Iinoni oto nou aalaha haahie Dinge Maa'i.”
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane Nimana E Heko
MATIU 12:9-14; MAK 3:1-6
Oto aana ngaeta Dinge Maa'i Mo Jiu lo'u, a Jisas e lai sili i nume ni palo-palo huni ha'a-uusulie mwala. Na ngaeta mwane i leune ki'ine i pwalo-pwalona e heko. Oto mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire ko talei to'o-to'omaaie ohe kei ha'a-uurie a mwaena aana Dinge Maa'i, aana kire sare leesie uri a Jisas ke dau aaelasie nga mei ola hunie kire ke ere aana na kire ke toolea huni leie haahie.
Ta'e a Jisas e saie mone mola lo'onga'inge ikire, ko si te'uri hunie mwane ki'ine e heko ngeena, “O ke uure ka'u i na'ona mwala.” Oto a mwaena e ta'ela'i, e si uure haada'i i na'ona mwala. Oto a Jisas ko te'uri hunie mo iini kire ko upwesie ngeena, “Ta'a-ta'a mei ola nou sare dolosie aamiu. ?Nga taa ni Ha'atolanga ikolu e toli'aasie huni esuie aana Dinge Maa'i? ?Huni pe'ie iinoni wa huni waelie mola? ?Huni ha'a-uurie iinoni wa huni horo'ie?” 10 E ere mango urine, ko si to'omaaie nga iini, na e to'omaaie lo'u nga iini. E to'omaaire mango, oto ko unue hunie mwane ki'ine e heko ngeena uuri, “O ke lalaa'inie ki'imu.” Oto a mwaena ko lalaa'inie ki'ine, na e diana oto lo'u.
11 Oto mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire ko tohungei saewasu, na kire ko aehota ere oto i matolada maraada uuri, “?Ohe kolu kei uaa ka'u a mwane ngeena?”
A Jisas E Lio Hilisie
Aawalai Hurula'aa Mwana Rue
MATIU 10:1-4; MAK 3:13-19
12 Aana maholona a Jisas e hanetaa ta'au i lengine ngaeta uuwo huni aarenga'i. E ii'o ta'au i leune hai rodo laku aani aarenga'inge hunie a God. 13 Oto e dangi ho'owa e soie mo iini ko lulu i sulie mai i saana, ko si lio hilisie aawalai mwane mwana rue mwaanire, na ko haara'inire aana mo hurula'aa. 14 Na satana aawalai mwane mwana rue ngeena e uuri,
a Saemon nge a Jisas e he'i haara'inie lo'u aana a Pita,
na a Andru aasine,
na a Jemes,
na a Jon,
na a Pilip,
na a Batolomiu,
15 na a Matiu,
na a Tomas,
na a Jemes kalena Alpeas
na a Saemon, ngaeta iini aana pulitaa nge ko sare haiseuni huni ta'aasie aalahanga ni Rom mwaanie hanue i Israel,
16 na a Jiudas kalena Jemes,
na a Jiudas Iskariot iini oto e pweloa Jisas.
Mwala Hunge Kire Aehota
Lae I Sulie A Jisas
MATIU 4:23-25
17 Oto a Jisas na mo hurula'aa ingeie kire siho mai mwaanie uuwo, kire si lae mai uure i laona mei oote. Aana maholona nge mwala hunge aana mo iini ko lulu i sulie a Jisas kire si loko mai i saana. Mwala hunge kire loko no'one uure mai mwaanie i Jerusalem na mwaanie ahutana oto po'o ni henue i Jiudia na mwaanie mo henue i sulie hatalea i Taea na i Saedon. 18 Mwala ngeena kire lae mai huni rongoa a Jisas ko ha'a-uusuli, na uri hunie ha'a-uurilada ke lae mwaanie mo maelaa ikire. Mo iini ko si'oha'a aana mo li'oa aaela e hite aada na kire hule no'one, oto a Jisas e ha'a-uurire. 19 Ahutana mwala kire mani deu-deu uri kire ke kopi mola aana a Jisas, aena aana nanamanga ingeie ko ha'a-uurie ahutana mo maelaa ikire.
Ilenimwa'enga To'ohuu
E Aaopa Mwaanie
Ilenimwa'enga Ni Welumalau
MATIU 5:1-12
20 Na a Jisas e to'o-to'omaaie mo pwaarongoisuli ingeie, ko si unue hunire uuri,
 
“Deidehi'omu mo iini nge omu meitale,
aena aana Aalahanga a God oto to'olamiu.
21 Deidehi'omu mo iini nge omu ko hiolo oto ie,
aena aana omu kei pote taane.
Deidehi'omu mo iini nge omu ko ngara-ngara oto ie,
aena aana omu kei mwesi taane.
22 Deidehi'omu mo iini nge mwala ko maaleledi'omu, na kire ko teunge'ini'omu, na kire ko ere aaelasi'omu uri i'omu mo iinoni aaela aana omu ko lulu i sulieu a Kale Ni Iinoni.
23 Omu ke tohungei ilenimwa'e aana maholona na omu ke mao-mao pe'i saediananga,
aena aana waaitemiu e paine oto ta'au i Lengi.
Na urine e haata'i diana aana uri omu urihana mo propet a God oto i na'o,
aana mo weuwada i na'o kire taunge'inire no'one urine.
24 Ta'e aama-aamasilemiu mo iini omu to'o-to'o oto,
aana ahutana walu ola e mani mwada'usi'omu mango oto, ta'e aasanga paine kei re'usi'omu taane.
25 Aama-aamasilemiu mo iini omu ko pote oto ie,
aana omu kei saronai hiolo taane.
Aama-aamasilemiu mo iini omu ko mwesi pe'i saediananga aana maholo ienini,
aana omu kei saronai saehuu pe'i ngara aamasi'omu taane.
26 Aama-aamasilemiu maholo mwala ko ere ha'adiana'a'omu,
aana leune e haata'i diana aana uri omu meni sada oto pe'ie mo propet eero-eero i na'o, i sulie ta'a-ta'a taungei olana e rau ke'u no'one aada.”
Kie Ke Manata Diana
Hunie Ahutana Mwala
MATIU 5:38-48, 7:12
27 Oto a Jisas e he'i unue lo'u uuri, “Ta'e ineu no ko unue huni'omu, mo iini omu ko pwaarongoa ere-erenga ineu, uri omu ke manata diana no'one hunie mo maelonga i'omu. Omu ke dau diana hunie mo iini ko maaleledi'omu. 28 Omu ke aitanaie a God hunie ke ha'adiana'aa mo iini ko ere aaelasi'omu, na omu ke aarenga'i talana mo iini ko teunge'ini'omu. 29 Mala nga iini ko mwakata'ini'o aani hidelilana papalimu, nge o ke toli'aasie ngaeta po'o ni papali lo'u hunie. Mala nga iini ko toolea to'oni ni eeluhi i'oe, toli'aasie no'one to'oni ni lengi i'oe hunie. 30 Omu ke nii-nii hunie ta'ena nga iini ko suke aamiu. Mala uri nga iinoni ko toolea nga mei ola i'oe, su'uri suke aaliho'i lo'u aana. 31 Mo ola nge saemiu mwala ke dau'i huni'omu, nge i'omu no'one omu ke dau'i hunie mwala. 32 ?Aana mala uri omu kei manata diana mola hunie mo iini e manata diana huni'omu, omu unue uri a God kei ha'adiana'a'omu haahie leune? !Ha'ike oto oo'oo! Aena aana mo iinoni ooraha'aa na kire ko maa-manata diana no'one mola urine hunie mo iini e manata diana hunire. 33 ?Na mala uri omu kei deu diana mola hunie mo iini ko deu-deu diana huni'omu, omu ko lo'o-lo'onga'i uri a God kei ha'adiana'a'omu haahie leune? !Ha'ike oto oo'oo! Aena aana mo iinoni ooraha'aa na kire ko tete'urine no'one mola. 34 ?Na mala uri omu ko sai nii ola mola hunie mo iini nge omu saie uri kire kei he'i su'u'i lo'u huni'omu, omu ko lo'o-lo'onga'i uri a God kei ha'adiana'a'omu haahie leune? !Ha'ike oto oo'oo! Aena aana mo iinoni ooraha'aa kire sai nii urine no'one hunie ngaeta mo iinoni ooraha'aa uri hunie kire ke su'u sada aani lo'u hunire. 35 !Ta'e ha'ike! Omu ke manata diana hunie mo maelonga i'omu na omu ke dau diana hunire. Omu ke nii-nii na omu ke su'uri lo'onga'inie lo'u su'uleni eeliho'i huni'omu. Mala uri omu kei te'urine nge waaitemiu ke si peine lo'u liutaa, na omu ke si ne'i kalena God, iini e paine liutaa. Aana ingeie no'one hule aana e diana hunie mo iini e ooraha'aala na mo iini ka'a sai paalahea. 36 Omu ke hai-hei aamasi oto mala Aamamiu i Lengi ko hei-hei aamasi hunie ta'ena nga iinoni.”
Mwaanie O Lupwe'i
Leie Mwala
MATIU 7:1-5
37 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Mwaanie omu talei lei-leie ta'ena nga iinoni, mwaanie a God e lei'omu no'one urine. Mwaanie omu talei lei-lei maesie nga mwala, hunie a God ke su'uri lei maesi'omu no'one. Na omu ke sae-sae aasi hunie mo iinoni, hunie a God ke si sae'aasi no'one huni'omu. 38 Omu ke nii-nii hunie ta'ena nga iinoni, nge a God ke si nii lo'u liutaa huni'omu. Aana to'ohuu niilana kei lae huni'omu, hule aana omu ka'a saie omu kei hele uri taa aani aana nimemiu, oto kire ko maalingi mola. Aana nga tolahai niinge uri taa nge omu ko nii-nii hunie mwala aana, nge a God kei nii no'one huni'omu aana.”
39 Oto a Jisas ko ere ni aalahuunge lo'u uuri, “Nga iinoni e ulu e sa'a na'ona ike lo'u ngaeta ulu, mwaanie kirerue mani domu mola i laona kalinge. 40 Iinoni ha'a-uusulilana ko lae-lae ue, e ka'a paine ike liutaa aana ha'a-uusuli ingeie. Ta'e mala kei esu waa'ini'ini nge ke si urihana mola ha'a-uusuli ingeie. 41 ?E ue ka'u o ko ili lio susulie kele nganga'ai ola oto mola mwai-mwei i maana aasimu? Ta'e hule aana i'oe, rotoi ei leku e eno honosie maamu na o ka'a sai hiinge'inie. 42 Na e ka'a diana ike no'one uri hunie o ke unue hunie aasimu uuri, ‘Ka'u, ne ke ta'aasie kele nganga'ai ola ngeena mwaanie maamu,’ na hule aana i'oe maraamu rotoi ei laku no'one mola e eno honosie maamu. !Nga hero-heronga ka'a urine ike! Mala uri o ko te'urine, nge o ko lupwe'i deu-deu mola ni ngeena. Ta'e o ke hola'i ta'aasie ka'u rotoi ei laku ngeena mwaanie maamu hunie maamu ke manola. Oto o ke si lio susulie kele nganga'ai ola i maana aasimu hunie o ke kae aasie.”
O Sai Lio Saie Ai Aana Hue-Huana
MATIU 7:16-20, 12:33-35
43 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Ai diana e sa'a roro'a hungu ike aani hue-huei ei aaela, wa ai aaela ke hungu eeni hue-huei ei diana. 44 Ta'ena nga ai, lio sailana ko lae-lae oto aana hue-huana, aana mwala e sa'a hisue ike nga hue-huei fik mwaanie nga puli-pulisi poo, wa kire ke hisue nga hue-huei grep mwaanie nga walo kau-keu. 45 Iinoni diana e to'o aana mo lo'onga'inge diana i laona saena, na kei haata'ini'i aana mo ola diana kei esui'i. Ta'e iinoni aaela e to'o aana mo lo'onga'inge aaela i laona saena, na kei haata'ini'i aana mo ola aaela kei esui'i. Aana iinoni ko ere-ere i sulie nga taa nge saena e honu aana.”
Iini Ko Tola I Sulie A Jisas E Urihana Mwane Saenanau E Tohue Nume Diana
MATIU 7:24-27
46 Oto a Jisas e he'i te'uri lo'u, “?E ue ni omu ko soieu na ni omu unue oto, ‘!Aalaha ineu!’ ta'e hule aana omu sa'a dau i sulie nga taa no ko unue? 47 Ta'e-ta'ena nga iini ko lae mai seeku na ko rongoa walaku pe'i sulu i suli'i, 48 e urihana iinoni saenanau e tohue nume ingeie aana e eli kokoro talana mo hunu, na e ne'ie mo heu i poo-pootana mo hunu aana nume ngeena. Oto lae-lae maholo wai kei kone na kei halolo aana nume ngeena, ta'e hule aana e sa'a asule'i ike, aena aana e tohu diana aana. 49 Ta'e nga iini nge ko rongoa walaku na e ka'a sulu ike i sulie, ingeie e urihana iinoni e tohue nume ingeie mola i lengine oone mwaakule. E ka'a eli kokoro ike wa ke ne'ie mo heu ehuie mo hunu. Oto lae-lae maholo kone kei halolo aana numena, na kei tolana aa'oho ta'ingelu oto.”