9
A Jisas E Uusunge'inie Mo Hurula'aa Huni Taroha'inie Aalahanga A God
MATIU 10:5-15; MAK 6:7-13
Oto a Jisas e soie mai ahutana aawalai hurula'aa mwana rue i saana, na ko niie nanamanga e saka hunire hunie kire ke oohe aasie ahutana mo li'oa aaela, na huni ta'aasie ta'ena nga maelaa. Na e uusunge'inire hunie kire ke lai laeliwala aana Aalahanga a God na huni ha'a-uurie mo iini ko mweri. Oto ko si te'uri hunire, “Maholo omu ko lae, omu ke su'uri toolea lo'u nga mei ola pe'i'omu, nga apa'a, wa nga mwa'i, wa nga mei ngeulaa, wa nga mei to'oha. Ma'alana uri nga ro to'oni na su'uri lo'u, ta'e mo iini oto omu ho'osi'i mola. Maholo omu ko lai sili aana nga nume, omu ke ii'o oto i leune lai hule aana maholo ni lae mwaanie hanuena. Mala uri mwala aana hanuena ka'a takuhi'omu oto, nge omu ke lae mwaanie hanuena, na omu ke tataa'inie mo wasa-wasa mwaanie ae'aemiu, domana uri nga ha'apasunge hunire uri a God kei ha'aloire.”
Oto mo hurula'aa e taule'i, kire ko si lae i sulie ahutana mo henue huni taroha'inie Tataroha Diana, na kire ko ha'a-uurie mwala aana ta'ena nga leu.
A Herod E Rongo Tarohana A Jisas
MATIU 14:1-12; MAK 6:14-29
Maholo a Herod Antipas, aalaha ni Kalili, e rongo tarohana walu ola nge ko reune, ko tohungei teipu'o-pu'o, aena aana ngaeta mwala ko unue uuri, “A Jon Loto maa'i ni e mauri lo'u.” Ngaeta mo iini ko unue uuri, “A Elaeja e maau aameelu.” Na ngaeta mo iini ko unu-unue ue uuri, “Nga iini aana mo propet oto i na'o ni e he'i meuri lo'u ngeena.”
Oto a Herod ko unue uuri, “A Jon nou lamasie ka'u oto pwaune. ?A tei mwane ni no ko rongo tarohana lo'u ienini?” Oto ko si eri'apasie uri ke leesie a Jisas.
A Jisas E Ha'angaue
Lime Sinolai Mwane
MATIU 14:13-21; MAK 6:30-44; JON 6:1-14
10 Maholo mo hurula'aa kire ooli mei, oto kire ko ha'arongoa Jisas aana walu ola nge kire lae pe'i esui'i. Oto e toolera kire ko lae maraada hunie huilume i Betsaeda. 11 Oto maholo mwala e rongo tarohana urine, kire ko si lae i sulire. Na a Jisas e takuhie mwalana, e ha'a-uusulire i sulie Aalahanga a God, na e ha'a-uurie mo iini ko mweri.
12 Oto maholo kara'inie sato kei suu, aawalai hurula'aa mwana rue kire lae mai saana a Jisas, oto kire ko te'uri hunie, “O ke uusunge'inie mwala ngeena hunie kire ke lai lo'ohi ngeulaa ada na mo leu ni ma'ahu ikire aana mo huilume, aena aana ikolu aana hanuesala ni ie.”
13 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “I'omu, omu ke nii ngeulaa mola ada.”
Oto kire ko aalamie uuri, “!Ha'ike eena! Melu to'o aana mola e lime aata ho bred na e ro ho ii'e. ?Ta'e mo ola urine kei adona mwala hunge urine uri taa? ?Ohe o saeto'o aana melu ke lae holi ngeulaa ada?” 14 Sulie ola mala e lime sinolai mwane ni ngeena.
Oto a Jisas ko te'uri hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Omu ke ha'a-ii'osie mwala aani pulitaa ni lime aawalai iinoni nga pulitaa.” 15 Oto mo pwaarongoisuli ko deu oto i sulie nga taa a Jisas e unue hunire, na mwala kire ii'o oto aani pulitaa. 16 Oto a Jisas e hele aana lime ho bred ngeena na e ro ho ii'e, oto ko si lio i lengi, na ko paalahea a God. Oto e nisie mo ho bred ngeena, ko si nii'i hunie mo pwaarongoisuli ingeie hunie kire ke ha'a-adoa mwala aani. Na e te'urine no'one aana e ro ho ii'e hunie ahutada mango. 17 Oto ahutana mwala kire mani ngeu pote, na i purine kire ngau mango, mo pwaarongoisuli ko si ha'ahonue aawalai lu'e mwana rue aana mo ooretai ngeulaa.
A Pita E Unu Tahanga'inie
A Jisas Uri Ingeie A Kraes
MATIU 16:13-19; MAK 8:27-29
18 Ngaeta hai dinge a Jisas e ii'o mola pe'ie aarenga'inge, na mo pwaarongoisuli ingeie mola kire ii'o pe'ie. Oto ko si dolosi aada uuri, “?Ha'alaa mwala ko unu-unue uri ineu a tei?”
19 Oto kire ko aalamie uuri, “Ngaeta mo iini ko unu-unue uri i'oe a Jon Loto Maa'i e mauri eeliho'i. Na nga mo iini ko unu-unue uri i'oe a Propet Elaeja. Na ngaeta mo iini lo'u ko unu-unue uri i'oe nga iini hikana mo propet oto i na'o ni e he'i meuri lo'u ngeena.”
20 Oto a Jisas ko he'i dolosi lo'u aada uuri, “?Oto e ue aana i'omu? ?Ha'alaa omu ko unu-unue uri ineu a tei?”
Oto a Pita ko aalamie uuri, “I'oe oto a Kraes, a Ha'a-uuri nge a God e haiholota'inie kei lae mai.”
21 Oto a Jisas ko ere honosire mwaanie kire ha'arongoa lo'u nga iini aana leune.
A Jisas E Ere I Sulie
Sapesalunge Na Maenga Ingeie
MATIU 16:20-28; MAK 8:30, 9:1
22 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u uuri, “Leu oto i sapeku uri hunie ineu a Kale Ni Iinoni, ne ke sapesalu oto hiito'o. Aana mo na'ohai pris na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis na ngaeta mo rato lo'u, kire kei leledieu. Oto kire kei horo maesieu, ta'e aana oolune nga hai dinge ne kei ta'ela'i eeliho'i lo'u mola mwaanie maenga.”
23 Na ko he'i unue lo'u hunie ahutada uuri, “Mala uri nga iini ko sare lulu i sulieu, nge ke pulongosie walu ola e sae haahi'i, na ke lulu i sulieu i suli hei dinge, ma'alana ke sapesalu i tehula'aku, hule aana maenga i lengine po'u-po'u. Iini nge ko aanga'inie po'u-po'u ingeie urine, ha'alaa e sai lulu i sulieu. 24 Aana ta'ena nga iini ko sare kineta'inie mola mauriha'ana, nge kei deu tekela'inie oto. Ta'e nga iini nge ko deu tekela'inie mauriha'ana i tehula'aku, nge kei ha'a-uurie tohungana mauriha'ana eena. 25 ?Ha'alaa nga mei taa diana nge iinoni kei terie aana kei to'o aana oto ahutana mo to'o-to'onga aana walumalau ie, na ko deu tekela'inie mola mauriha'ana oto i tehula'ani? ?Oto uri to'o-to'olana kei pe'ie aana maholona? !Ha'ike oto oo'oo! Nga mei ola hunie ke niie huni tola aaliho'i aana mauriha'ana, ha'ike lo'u. 26 Mala uri nga iini ko masa huni unu tahanga'inieu na mo ha'a-uusulinge ineu, nge ineu no'one ne kei masa huni unu tahanga'inie aana maholo ne kei lae mai pe'ie manikuluha'aku na manikuluha'ana a Mama'a na mo ensel maa'i. 27 To'ohuu no ko unue oto huni'omu uri ngaeta mo iini hikemiu mwala nge omu uure ngeena, omu kei saronai leesie Aalahanga a God kei lae mai, omu ke si mae.”
A Jisas E Haata'inie Manikulu'anga Ingeie
MATIU 17:1-8; MAK 9:2-8
28 Oto ola mala e walu hei dinge e mango i purine a Jisas e unue walu ola ienini, e si toolea a Pita, na a Jon, na a Jemes, na kire ko hanetaa ta'au i lengine toloi henue huni aarea God. 29 Na maholo ko aarea God ngeena, nge maana ko si lio aaopa, na mo to'oni ingeie kire ko tohungei lio wana-wana na ko raa oto mala wa'ariri. 30-31 Oto mola aana maholona a Mosis na Elaeja ko tolana maau pe'ie manikuluha'ana a God, na kirerue ko ere oto pe'ie a Jisas i sulie maelana nge kei reu i Jerusalem huni ha'a-oaie oala'inge a God.
32 Aana maholona na a Pita pe'ie e ro oana kiraelu ko ma'ahu. Oto maholo kiraelu lio, kire ko si leesie rarangana God e raa kali-kelie a Jisas na e ro mwane e uure oto pe'ie. 33 Oto maholo e ro mwane ko deu huni lae oto mwaanie a Jisas, a Pita ko te'uri hunie, “Poro paine, e tohungei diana aana i'emeelu oto i leu. Melu kei esuie oto nga oolu aapa-aapa i leu—nga iini nemue, nga iini nana a Mosis, na nga iini nana a Elaeja.” A Pita e talei ere mola urine, ta'e e ka'a saie ike nga taa ko unue.
34 Maholo a Pita ko ere-ere ue urine, na mei uuru ko tolana lae oto mai, na e oolu mwane ngeena ko tohungei me'u oto aana mei uuru ngeena ko siho oto mai haahire. 35 Na kire ko rongoa mei wala e uure mai mwaanie mei uuru ngeena ko te'uri, “Tohungei Kaleku ni ienini, iini nou lio hilisie. Omu ke rongo hunie.” 36 Oto maholo mei wala ngeena e mango, kiraelu ko si leesie mola a Jisas e uure maraana. Oto mo pwaarongoisuli kiraelu rohu mola haahie, na kiraelu ka'a ha'arongoa lo'u nga iini aana mo dingena, aana nga moi taa nge kiraelu leesi'i.
A Jisas E Ha'a-uurie Kele Mwa'u Li'oa Aaela E Hite Aana
MATIU 17:14-18; MAK 9:14-27
37 Oto aana hai dinge lo'u i sulie, i purine a Jisas na e oolu pwaarongoisuli kiraelu siho toli mei mwaanie uuwo, oto kire ko oodoie mwala oto hunge. 38 Oto ngaeta iini hikada ko aawara, na ko unue uuri, “!Ha'a-uusuli! No ko eitanai'o uri o ke pe'ie ka'u kele mwa'u ineu, aana ta'a-ta'a mwela moute'i ineu ni otona. 39 Maholo li'oa aaela kei hulesie, oto ko aawara na ko eriri oto, na huto-huto ko tahe oto aana wawana. Li'oa aaela ngeena ko talei waelie oto mola tarau urine, na e ka'a sai mango ike lo'u mwaanie. 40 Nou haaraie ka'u mo pwaarongoisuli i'oe uri kire ke ta'aasie mwaanie, ta'e kire dau kasoa mola.”
41 Oto a Jisas ko te'uri, “I'omu pwaunge si'iri ie, i'omu mo iinoni aaela, suata mone hule aana omu ka'a hiiwalaimoli ike aana a God. !No ko talei ha'aweoau oto mola pe'i'omu! ?Uri ne kei ii'o tewa ka'u lo'u uri taa pe'i'omu, omu ke si hiiwalaimoli?” Oto ko si te'uri hunie a mwaena, “Toolea ka'u mei a kalemu i leu.”
42 Oto maholo nge a mwa'une ko lae mai takoie a Jisas, li'oa aaela ko repute'i lae-lae'i oto aana a mwa'une i aano. Ta'e a Jisas e ere aana li'oa aaela ngeena, ko si ha'a-uurie a mwa'une, na ko toli'aasie oto hunie aamana. 43 Oto ahutana mwala ko si meni pangata'inie lo'u paineha'ana nanamanga a God ngeena.
A Jisas E He'i Ere Lo'u
I Sulie Maenga Ingeie
MATIU 17:22-23; MAK 9:30-32
Maholo na ahutana mwala ko papangata'inie ue walu ola nge a Jisas ko deu'ine, a Jisas ko si te'uri hunie mo pwaarongoisuli ingeie, 44 “Mwaanie omu pupulongosie nga taa nge no ko unue huni'omu ienini. Ineu a Kale Ni Iinoni, pwelolaku kei lae i laona nimana mo iinoni.” 45 Ta'e mo pwaarongoisuli ko teipu'o-pu'o mola aana nga taa nge a Jisas e ere urine hunire aana. A God e mumunie lo'onga'inge aana mo wala ienini mwaanire, mwaanie kire rongo sai'i. Oto aana maholona, ikire na kire ko me'u lo'u mola huni dolosi aana a Jisas, uri nga taa lo'onga'inge aana erenga ingeie.
?A Tei Ni E Paine Liutaa?
MATIU 18:1-15; MAK 9:33-40
46 Oto mo pwaarongoisuli ingeie ko aehota ere haitelili maraada i sulie uri a tei hikada kei peine liutaa. 47 Ta'e a Jisas mone e saie mola lo'onga'inge ikire, oto e si toolea kele mwela, ko ha'a-uuresie i sulie, 48 na ko te'uri hunire, “Ta'ena nga iini nge ko tola konie nga kele mwela mala ienini aana sataku, nge ko tola konieu eena. Na ta'ena nga iini nge ko tola konieu, ko tola konie no'one iini e uusunge'inieu mei eena. Aana a tei hikemiu nge ko ha'amwai-mwei'aa to'ohuu, ingeie ni oto e paine liutaa.”
49 Oto a Jon ko aalamie a Jisas uuri, “Poro paine, melu leesie nga iini ko oohe li'oa aaela mwaanie mwala aana satamu, na melu ere aana oto mwaanie e he'i te'urine lo'u, aana ingeie ha'ike aana pulitaa ikolu.”
50 Oto a Jisas ko te'uri hunie, “Omu ke su'uri uure honosie, aena aana nga iini nge e ka'a uure honosikolu, ingeie iini pe'ikolu eena.”
Mo Samaria Kire Sere'inie A Jisas
51 Maholo ko kara'inie oto uri a God kei tola aaliho'i lo'u aana a Jisas i saana ta'au i Lengi. Oto a Jisas e lo'onga'inie uri ke lae hunie i Jerusalem, 52 na e uusunge'inie ngaeta mo mwane uri kire ke lae i na'o. Oto mo mwane ngeena kire lae aana ngaeta huilume i Samaria huni deu aakau aana ahutana mo ola loosie a Jisas. 53 Ta'e mwala aana huilume ngeena, kire ka'a sare takuhie ike a Jisas, aena aana kire lio saie uri ko lae hunie i Jerusalem. 54 Maholo ngaeta ro pwaarongoisuli ingeie, a Jemes na a Jon kirerue leesie urine, oto kirerue ko unue hunie a Jisas uuri, “?E ue Poro paine, o saeto'o aana mere ke unue nga dunge ke siho mai uure i Lengi hunie ke waelie mwala ngeena?”
55 Ta'e a Jisas e aali'u oto ko si ere aadarue mola. 56 Oto a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire si lae lo'u mola hunie ngaeta huilume.
Mo Iini Ko Ne'isae Moute'i Ha'alaa Kire Sai Lulu I Sulie A Jisas
MATIU 8:19-22
57 Maholo kire ko lae oto i sulie tala, ngaeta mwane ko si te'uri hunie a Jisas, “Nou mwa'e-mwa'e ni lulu i suli'o aana ta'ena nga leu o ko lae aana.”
58 Oto a Jisas e aalamie ko te'uri, “Mo usu ni me'esu na hule aana kire to'o liwe ni ma'ahu ikire, na mo menu lo'u kire mani to'o niu'i taane no'one, ta'e ineu a Kale Ni Iinoni hule aana nga leu ni mamalo ineu na ha'ike lo'u.”
59 Oto ko te'uri lo'u hunie ngaeta mwane, “O ke lulu i sulieu.”
Ta'e a mwaena e unue uuri, “Poro paine, o ke hola'i toli'aasieu ke'u hunie ne ke lai heitolinge'inie aamaku.”
60 Ta'e a Jisas e aalamie oto ko te'uri, “Ha'ike, ta'e o ke lulu i sulieu oto molana, na mwaanie o maa'oohie mo tolahi'anga ni welumalau e mango nge o ke si lulu i sulieu. 9:60 Erenga ni Krik e aalahuu uuri, “O ke toli'aasie mo iini e mae oto ke haitolinge'inie mo rae ikire maraada.” Ta'e o ke lae oto molana huni taroha'inie Aalahanga a God.”
61 Ngaeta mwane lo'u e unue uuri, “Ne kei lulu i suli'o taane, Poro paine, ta'e o ke hola'i toli'aasieu ke'u hunie ne ke lai ha'arongoa mwala ta'au i nume ineu.”
62 Ta'e a Jisas e unue uuri, “Ta'ena nga iini ko esu i hohola ingeie, ta'e ko talei lo'o-lo'onga'inie lo'u mola nga mo ola aaopa kei waelie oto hohola ngeena. Na e urine no'one mala nga iini ko sare ne'i pwaarongoisuli ineu ta'e ko lo'o-lo'onga'inie mola mo ola aaopa. Iinoni urine e ka'a malisine ike Aalahanga a God.”

9:60 9:60 Erenga ni Krik e aalahuu uuri, “O ke toli'aasie mo iini e mae oto ke haitolinge'inie mo rae ikire maraada.”