10
A Jisas E Uusunge'inie
E Hiu Aawalai Mwane Mwana Rue
Huni Taroha'inie Aalahanga A God
Oto i purine walu ola ie e haro mango, a Aalaha e si lio hilisie lo'u ngaeta hiu aawalai mwane mwana rue. Oto ko hola'i uusunge'inire oto i na'o takoie ahutana mo huilume na mo leu nge e lo'onga'i huni lae aani. Oto a Jisas ko te'uri hunire, “So'okoninge e paine hiito'o, ta'e mwala au'esu ka'a hunge ike huni so'okoni. Omu ke aitanaie iini e to'o aana hohola hunie ke uusunge'inie lo'u mei nga mwala au'esu huni so'okoni nana. No ko uusunge'ini'omu i matolana mwala e ooraha'aa, na saeda huni horo'i'omu mala mo wawaulo ni me'esu ko seunie mo sipu. Mwaanie omu too-toolea nga mwa'ii to'oha, wa nga mwa'i ni laeha, wa nga ho'ohaahi'ae. Na mwaanie omu waelie maholo mola aana erenga pe'ie nga iini omu ko oodoie i sulie tala.
“Maholo omu ko lai sili aana nga nume, omu ke hola'i aarenga'i talana mwala aana nume ngeena hunie a God ke ha'adiana'ara aani henuelamanga. Mala uri nga iinoni diana na tolahana e maneko ko ii'o aana nume ngeena, nge hanuelamanga ke ii'o pe'ie. Ko ha'ike, na kire sa'a hele aana ike ha'adiana'anga ngeena. Na omu ke ii'o rako oto mola aana numena. Mwaanie omu lae-lae hailiu lo'u aana ngaeta mo nume. Omu ke ngau-ngeu mola na omu ke inu-inu aana nga moi taa kire ko nii'i huni'omu. Aana e diana hunie mwala ke pe'i'omu, aana iinoni au'esu e malisine oto uri ke hele aana waaitana.
“Mala uri omu ko lae aana nga huilume na mwala ko tekuhi'omu, nge omu ke ngau-ngeu mola aana nga moi taa kire ko nii'i huni'omu. Omu ke ha'a-uurie mo iini ko mweri aana hanuena, na omu ke unue hunie mwala i leune uuri, ‘Aalahanga a God ko kara'ini'omu oto mai.’ 10 Ta'e nga huilume omu ko lae aana na mwala ka'a takuhi'omu, nge omu ke lae lo'u mola mwaanie huilume ngeena, na omu ke unue hunire uuri, 11 ‘Kele mei mada aana huilume i'omu e rara'o aana ae'aemeelu na melu ko usuri aasie aani ha'apasunge huni'omu uri a God kei ha'aloi'omu. Ta'e omu ke manata'inie uri Aalahanga a God ko kara'ini oto mai.’ ”
12 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “No ko unue oto huni'omu, aana dinge ni leinge, ha'aloilana mwala aana huilume ngeena kei aaela lo'u hiito'o liutaa aana ha'aloinge nge kei lae hunie mwala tata'ala aana huilume i Sodom.”
Kei Aaela Liutaa Hunie Mo Henue Nge Kire Ka'a Hiiwalaimoli
MATIU 11:20-24
13 Na a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “!Kei aaela oto liutaa huni'omu mo Korasin! !Na no'one huni'omu mo Betsaeda! Mala uri mo hu'i-hu'ite nge asuileni e lae huni'omu ngeena, asuileni ke lae urine hunie mo pu'o i Taea na i Saedon, ha'alaa mwala aana e ro huilume ngeena kire pwani oonisae oto waite. Kire kara'i ha'amwai-mwei'ara aani ho'osilana mo to'oni lalahu'e na ipe aani pwasa'ora huni haata'inie uri kire aali'u oto mwaanie mo ooraha'aa ikire. 14 Ta'e aana dinge ni leinge, a God kei aamasie mo iinoni tata'ala i Taea na i Saedon lo'u liutaa aamiu. 15 ?Na i'omu mo Kapaneam, omu ko lo'o-lo'onga'i uri a God kei sulu ala'a aamiu ta'au i Lengi? !Ha'ike! A God kei aasi'omu mola hai aano aana leu ni ha'amotaahinge.”
16 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Nga iini nge ko rongo huni'omu, ko rongo hunieu no'one eena. Na nga iini nge ko leledi'omu, ko leledieu no'one. Na iini nge ko leledieu, ko leledie no'one iini nge e uusunge'inieu mei eena.”
E Hiu Aawalai Mwane
Mwana Rue Kire Aaliho'i
17 Oto e hiu aawalai mwane mwana rue ngeena kire aaliho'i mei pe'ie ilenimwa'enga, na kire ko te'uri hunie a Jisas, “Aalaha i'emi, maholo melu sasaie satamu, hule aana mo li'oa aaela na kire ma'ute'ini'emeelu oto pe'i tola i sulilameelu.”
18 Oto a Jisas e aalamire ko te'uri, “Nou leesie taane a Satan e domu uure mwaanie i Lengi mala wa'ariri. 19 Aana nou niie oto huni'omu nanamanga huni uuri haahie mo mwaa ala-ala na mo heri-heri. Na nou niie oto no'one nanamanga e saka lo'u liutaa aana nanamanga a Satan. Oto nga mei ola e sa'a hu'isi'omu ike lo'u. 20 Omu ke ile-ilenimwa'e mola. Ta'e su'uri ilenimwa'e haahie uri mo li'oa aaela ko me'ute'ini'omu. Omu ke ilenimwa'e haahie a God e uusue oto satamiu ta'au i Lengi.”
A Jisas E Aarenga'i Hunie A God Aani Ilenimwa'enga
MATIU 11:25-27, 13:16-17
21 Aana maholona a Jisas e honu aani ilenimwa'enga aana Li'oa Maa'i, oto ko te'uri, “Mama'a, i'oe oto o aalaha haahie i Lengi na mai aano. Uure oto waite o mumunie Tataroha Diana mwaanie kira saenanau, ta'e ie o ko haata'inie oto hunie mo iini ka'a saenanau. Oto no ko tohungei paalahe'o, Mama'a, aana o oala'inie hunie ke lae oto urine.”
22 Oto ko he'i unue lo'u hunie mwala uuri, “Aamaku e niie oto ahutana walu ola hunieu hunie ne ke paine haahi'i. Na nga iini ka'a manata'inie ike a Kale ta'e a Mama'a mola hali'ite. Na nga iini e ka'a manata'inie ike a Mama'a ta'e a Kale mola hali'ite, na mo iini nge a Kale ko lio hilisire huni unu haata'i aana Aamana.”
23 Oto a Jisas e aali'u takoie mo pwaarongoisuli, ko si unue hunire maraada uuri, “Deidehi'omu aana omu ko leesie walu ola ienini. 24 Aana no ko unue oto huni'omu uri hungelana mo propet na mo inemauri kire tohungei sasare leesie mo ola omu ko leesi'i ie, ta'e kire ka'a lio mangini, na uri huni rongoa mo ola omu ko rongo'i ie, ta'e kire ka'a rongo lelengani.”
A Jisas E Aalahuu Aana
Mwane Diana Ni Samaria
25 Oto ngaeta ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis e lupwe'i dolosi pweloa a Jisas uuri, “?Ha'a-uusuli, nga mei taa ni ne kei esuie ka'u hunie ne ke helesie maurihe huu?”
26 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “?Nga taa ni uusulana e lae i laona mo Ha'atolanga a Mosis? ?O ko saa-saai uri taa aani?”
27 Oto a mwaena ko aalamie a Jisas uuri, “O ke manata diana hunie a God, Aalaha i'oe oto aana ahutana saemu, na aana ahutana mauriha'amu, na aana ahutana a'aila'anga i'oe, na aana ahutana mo ne'isaenga i'oe, Diutronomi 6:5 na o ke manata diana hunie auhenue i'oe oto mala o manata diana huni'o maraamu.” Levitikas 19:18
28 Oto a Jisas ko aalamie a mwaena uuri, “Iau, o ko ere to'ohuu. O kei te'urine nge o ke si hele aana maurihe huu.”
29 Ta'e a mwaena mone ko heitalea nga mei ne'isaenga hunie ha'atolanga e aasa ngeena ke mwada'u mola hunie. Oto ko te'uri hunie a Jisas, “?Ha'alaa, a tei ni nge auhenue ineu?”
30 Oto huni aalamie dolosinge ngeena, a Jisas ko te'uri hunie, “Nga mwane ikie mo Jiu e uure i Jerusalem ko pweu hao i sulie tala hunie i Jeriko. Oto lae-lae e oodoie ngaeta mo horopeli. Oto kire tapolie, kire ko si repusie, na kire ko ta'aasie oto mo to'oni ingeie mwaanie. Oto kire si lae mwaanie na e maehunu oto. 31 Oto ngaeta pris ikie mo Jiu e tapaliu hao i sulie tala na ko leesie a mwaena, oto e si eeli'u mola mwaanie. 32 Oto lae-lae, ngaeta mwane lo'u ikie mo Jiu, mwane aana komu a Livae nge ko hei-hei rareta'i wau i Nume Maa'i Peine, na e urine lo'u. E liu taane hai leesie mweita'aana, ta'e e liu tara'asi no'one mola mwaanie. 33 Ta'e lae-lae, ngaeta mwane ni Samaria, mwane aana hanue mo maelonga ikie mo Jiu, ko lae no'one hao i sulie tala ngeena. E lae hao i leesie a mwaena na e eno mola i sulie tala, oto ko tohungei aamasie. 34 Mwane ni Samaria ngeena e da ho waen na ho rumu, oto ko lingisi'i mala meresine i laona mo malaka i sapena mwaena, ko si ho'o haahi'i. Oto e ne'ie i lengine dongki ingeie nge ko lae-lae aana, e si toolea ko lai lio i sulie ta'au i nume ni awataa. 35 Oto hai dinge lo'u i sulie, mwane ni Samaria e ta'aasie mei to'oha mwaanie mwa'i ingeie adona ii'onga aana nume ngeena ola mala e oolu wiki. Oto ko nii'i hunie mwane ko lio i sulie nume ngeena, na ko unue hunie uuri, ‘O ke lio i suli diana aana oto a mwane ie. Mala uri o ko aasie lo'u nga mei to'oha huni holie nga mei ola aana, ne ke si su'ue huni'o aana maholo ne kei ooli lo'u mei.’ ”
36 Oto a Jisas ko si te'uri hunie ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis ngeena uuri, “?Iini uri taa aana e oolu mwane ngeena nge i'oe o lo'onga'inie uri e ne'i euhenue to'ohuu hunie mwane nge mo horopeli e horo'iena?”
37 Oto ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga ko aalamie a Jisas uuri, “Iini nge e aamasie.”
Oto a Jisas ko si te'uri hunie, “O ke lae, na o ke asu no'one urine mala ingeie.”
A Maata E Upwesie A Meri
Aana E Ka'a Pe'ie
38 Maholo a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire lae-lae, oto kire lai hule aana ngaeta huilume. Oto aana huilume ngeena keni satana a Maata e tolakonie a Jisas wau i nume ingeie. 39 A Maata e to'o aana nga keni eesine, satana a Meri, ta'e a Meri e ii'o mola i saana a Jisas huni pwaarongo i sulie mo ha'a-uusulinge ingeie. 40 Oto, a Maata ko tohungei hii aaela aana ko hei rareta'i maraana. E lae wau, oto ko te'uri hunie a Jisas, “?Poro paine, uri e kohi mola aamu aana a keni eesiku e toli'aasieu mola hunie ne ke ha'alie maraaku? !O ke unue ke lae mai esu no'one pe'ieu!”
41 Oto a Jisas e aalamie mola uuri, “Maata, Maata. O ko lae otoi tolahi'e aana mo ola hunge. 42 Ta'e ta'a-ta'a mei ola ni mola e roro'a, na a Meri ko lae otoi deu diana, aana e lio hilisie oto tohungana mei ola diana, na nga iini e sa'a he'i ta'aasie lo'u mwaanie.”