17
A Jisas E Ha'a-uusuli I Sulie Sae'aasinge, Na Hiiwalaimolinge, Na Asunge Waa'ini'ini
MATIU 18:6-7,21-22; MAK 9:42
Oto a Jisas ko te'uri lo'u hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Mo ola huni ha'atataroa mwala hunie ooraha'aa kei reu oto. Ta'e aama-aamasilana iini nge kei esuie mo olana hunie kire ke rau. Oto mala nga iini ko ha'atataroa nga kele iini aana mo iini ko hiiwalaimoli eeku ienini, e lae otoi diana hunie iini urine pwarolana nga hau peine ke lae mola i luana, oto kulu-aasilana ke lae mola i laona aasi. Oto omu ke lio talamiu aana ta'e-ta'ena nga ola omu ko eu'esuie. Mala uri aasimu ko ooraha'aa, ere aana, na o ke unue hunie uri ko deu aaela. Na mala ko oonisae, o ke sae'aasi oto hunie. Mala uri ko deu hu'isi'o ha'ahiu aana ta'a-ta'a hai dinge, na suli maholo ko lae mai seemu huni unue uri e oonisae oto, nge o ke sae'aasi oto hunie.”
Mo hurula'aa kire te'uri hunie, “O ke sapeie hiiwalaimolinge i'emi hunie ke paine.”
Oto a Aalaha ko aalamire uuri, “Ma'alana omu ke to'o aana mola nga hiiwalaimolinge mwai-mwei mala nga kele litei ola, na omu kei unue hunie ai weune uuri, ‘O ke aalangu oto maraamu aana imi-imimu, na o ke lai hesi'o maraamu wau i eesi.’ Na aine kei tola i suli'omu oto.”
Na a Jisas e te'uri lo'u, “Maholo iinoni eu'esu ko ooli oto i nume mwaanie asunge i hohola wa lio i sulilana mo sipu, e sa'a lae mola mai ii'o i aano hunie ke ngau. Ta'e poro paine ingeie kei unue hunie uuri, ‘O ke dau aakau ka'u aana mo ngeulaa akue. Mango o ke si oolisi na o ke rareta'inieu. Ne kei ngeu na ne kei inu mango, nge i'oe o ke si ngeu lo'u.’ Na koni-konihe ngeena e sa'a lo'onga'inie ike uri aalaha ingeie kei paalahea haahie walu ola e asui'i. 10 Oto e urine no'one aana i'omu. Maholo omu ko esuie mo ola haarailemiu e lae huni esui'i, omu ke unue mola uuri, ‘Ikie mo koni-konihe mola ni ngeena, na e ka'a adona ike nga iini ke ha'apaina'akie, aena aana kie ko esuie mola mo ola malisine oto kie ke asui'i.’ ”
A Jisas E Ha'a-uurie
Aawalai Mwane
Ta'e Kire Ka'a Paalahea Ike
11 Maholo a Jisas e lae hunie i Jerusalem, e lai liu i sulie taitelihe i matolana i Samaria na i Kalili. 12 Oto maholo e lae mai hule aana ngaeta kele huilume, na ko oodoie aawalai mwane. Mo mwane ngeena kire to'o aana maelaa ni osa. Oto kire uure mola mai ha'atau, 13 na kire ko si soi hunie a Jisas uuri, “!Jisas! !Aalaha! O ke aamasi'emeelu.”
14 Na maholo a Jisas e leesire, oto ko te'uri hunire, “Omu ke lae ka'u i saana mo pris hunie kire ke hola'i leesi'omu mala Ha'atolanga a Mosis e unue.”
Maholo kire lae ta'au mwaanie a Jisas na ikire ue i sulie tala, sapeda e tolana mola oto. 15 Maholo ngaeta iini aada e leesie uri sapena e mola oto, ko si eeliho'i mei i saana a Jisas, na ko soi ha'amanikulu'aa God. 16 Oto e lai pouruuru i aano i na'ona a Jisas, na ko paalahea. Na a mwane ngeena, ingeie mwane ni Samaria.
17 Oto a Jisas ko dolosi aana mwala e ruru ngeena, ko te'uri, “Aawalai mwane ka'u ha'a-uurilada e lae. ?Ngaeta siwe iini ka'u i tei? 18 ?E ue ka'u mwane nge ingeie nga Jiu ha'ike ie mola ko ili lae mai paalahea God?”
19 Oto a Jisas ko si te'uri hunie a mwaena, “Ta'ela'i na o ke lae, hiiwalaimolinge i'oe e ha'a-uuri'o oto.”
Aalahanga A God Nge Mau-meuringe A God E Paine Haahie
MATIU 24:23-28,37-41
20 Ngaeta mo Parise kire dolosi aana a Jisas uuri, “?Maholo uri taa ni Aalahanga a God kei lae mai?”
Oto a Jisas e aalamire ko te'uri, “Aalahanga a God ko lae taane mai, ta'e e ka'a lae ike mai aana tala nge omu sai leesie aana maamiu. 21 Na nga iini e sa'a te'uri ike, ‘!Lio ka'u, Aalahanga a God oto ie!’ wa, ‘!Ingeie oto ngeena!’ !Ha'ike! Aana Aalahanga a God ingeie oto i lalo aana mo iinoni.”
22 Oto ko si te'uri hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Maholo hunie kei lae taane mai, na i'omu, omu kei tohungei sare leesie no'one pongine a Kale Ni Iinoni, ta'e omu sa'a leesie ike. 23 Nga mo iini kei unue huni'omu uuri, ‘!Lio ka'u, ingeie oto ngeena!’ wa ‘!Lio ka'u, ingeie oto ie!’ Ta'e su'uri aapwasu aada na su'uri lae lo'u huni leesie nga taa kire ko unue. 24 Aana maholo ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli mei, kei urihana wa'ariri ko eeso paine i laona salo. Oto ko raa hailiu weu na mai i laona walumalau. 25 Ta'e i na'ona maholo ngeena kei hule, mwala aana maholo ienini kei maaleledieu ke'u, na ne kei haro sapesalu hiito'o ka'u.
26 “Na nga taa kei reu aana maholo ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli mei, kei urihana no'one nga taa e rau aana pongine a Noa. 27 Mo dinge i na'ona lue-lue e tola, mwala ka'a saie ike, oto kire ngau-ngeu na kire inu-inu mola. Kire totola keni na kire to'o-to'o poro mola lai hule aana hai dinge a Noa e ta'e i laona haka paine. Oto lue-lue e hane haahire, na ahutana mwala kire mani mae mango.
28 “Na kei urihana no'one nga taa e rau aana pongine a Lot. Mwala kire ngau-ngeu na kire inu-inu mola. Kire holi-holi na kire ha'a-ha'aholi mola. Kire hai-hesi na kire tou-tohu nume mola. 29 Kire au'esuie mola mo olana, lai hule aana hai dinge nge a Lot e lae mwaanie i Sodom. Oto dunge pe'ie mo heu eeso-eeso kire ooho toli mei uure i Lengi, na e suuhe'inire mango.
30 “Aitana kei urine no'one aana hai dinge nge ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli mei. 31 Aana hai dingena, mala nga iini ko ii'o ta'au i koluhana nume ingeie, ke tahi oto na ke su'uri waelie lo'u nga maholo huni lai toolea nga mo ola ingeie hai nume. Na mala nga iini ko eu'esu i hohola, ke tahi oto na ke su'uri waelie lo'u nga maholo huni lai toolea nga mo to'oni ingeie mai nume. 32 Omu ke aama-aamasito'o aana nga taa e rau aana hu'e a Lot. 33 Aana nga iini ko sare kineta'inie mauriha'ana, nge kei deu tekela'inie oto tohungana mauriha'ana. Ta'e nga iini ko deu tekela'inie mauriha'ana i tehula'aku, nge kei hele aana maurihe huu. 34 No ko unue oto huni'omu uri aana maholo nge ne kei ooli lo'u mei ngeena, nga ro iinoni e ma'a-ma'ahu i lengine nga ta'a-ta'a tahe. A God kei toolea ta'a-ta'a iini, na ngaeta iini kei oore mola. 35 Na nga ro keni kei meni eu'esu tararuru huni uusu hui. Ta'a-ta'a iini no'one mola kire kei toolea. Ngaeta iini kei oore mola.” 17:35 Erenga ni Krik e ere i sulie asuilana pulaoa mwaanie wit. Na ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 36 uuri, “Na nga ro mwane kei meni eu'esu tararuru i laona hohola. Ta'a-ta'a iini no'one mola kire kei toolea, na ngaeta iini kei oore mola.”
37 Oto mo pwaarongoisuli ko dolosi aana a Jisas uuri, “?Uri mo ola ngeena kei reu i tei, Poro paine?”
Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Oolinge mai ineu e sa'a mumuni ike, ta'e kei urihana no'one waieu tola manu. Aana mwala kei leesie mo keule, kire kei meni saie oto uri waieu oto i leune.” 17:37 Erenga ni Krik ko aalahuu aana mo hada nge kire sai ngaa mo rae, ta'e ne'isaenga aana uri ahutana mwala kei saie nga taa ko reu, aana kire kei meni leesie mo tolimaa.

17:35 17:35 Erenga ni Krik e ere i sulie asuilana pulaoa mwaanie wit. Na ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 36 uuri, “Na nga ro mwane kei meni eu'esu tararuru i laona hohola. Ta'a-ta'a iini no'one mola kire kei toolea, na ngaeta iini kei oore mola.”

17:37 17:37 Erenga ni Krik ko aalahuu aana mo hada nge kire sai ngaa mo rae, ta'e ne'isaenga aana uri ahutana mwala kei saie nga taa ko reu, aana kire kei meni leesie mo tolimaa.