18
A Jisas E Aalahuu Aana
Mwane Lei-lei Na Mei Nao Keni
Oto a Jisas e ere ni aalahuunge huni haata'inie aana mo pwaarongoisuli ingeie uri kire ke aarenga'i tarau mwaanie kire aakohe na mwaanie kire mou-mou mwaanie. Oto ko te'uri, “Nga mwane lei-lei e o'o'o aana huilume, na a mwane ngeena e ka'a sai ha'ama'u ike aana a God wa ke ma'ute'inie mo iinoni. Ngaeta mei nao keni e o'o'o no'one aana huilume ngeena, na ko lae mola mai taraure'i i saana mwane lei-lei ngeena, na ko unu-unue uuri, ‘O ke ha'a-oodohie ka'u hunieu mei roro'anga i matolamere'i maelonga ineu.’ Ta'e ko tewa oto na mwane lei-lei ngeena ka'a aapwa-aapwasu ike aana. Ta'e lae-lae, aana ko te'urine mola i suli maholo, oto mwane lei-lei ngeena e o'o'o na ko lo'onga'i mola maraana uuri, ‘Ma'alana uri nou ka'a ha'ama'u aana a God wa ne ke ma'ute'inie mo iinoni, ta'e ne kei ha'a-oodohie oto mei ne'isaenga a keni ie hunie. Aena aana uri nou ka'a ha'a-oodohie hunie, kei talei aeolieu mola mai na mwaanie e ha'apweueu mola.’ ”
Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Omu rongoa oto nga taa nge mwane lei-lei aaela ngeena e unue. ?Uri omu lo'onga'inie a God e sa'a ha'a-oodohie ike nga mei ola urine hunie mo iini kire hiiwalaimoli aana, aena aana kire ko ngarasie i suli rodo na aatowaa huni pe'inge? ?Na e ue? ?Uri omu lo'onga'inie e sa'a pe'ire ike lau-leu? No ko unue oto huni'omu uri kei pe'ire lau-leu taane. ?Ta'e e ue aana maholo ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli lo'u mei? ?Nou sai lio oodoie taane mo iinoni kire hiiwalaimoli eeku wa ha'ike?”
A Jisas E Aalahuu Aana Parise
Na Mwane Susulu To'oha
Oto a Jisas ko he'i unue lo'u ngaeta mei aalahuunge i sulie mwala nge kire lo'onga'inie uri ikire oto kire oodota'i, na kire ko lio toli mola aana ahutana mwala. 10 A Jisas e unue uuri, “Ngaeta hai dinge e ro mwane e o'o'o, oto kirerue ko hanetaa ta'au i Nume Maa'i Peine huni aarea a God. Nga iini Parise, na ruana nga iini mwane susulu to'oha hunie aalahanga ni Rom. 11 Oto Parise ngeena e uure wau maraana mwaanie mwane susulu to'oha, ko si aarenga'i i sulie maraana, na ko te'uri, ‘God, no ko paalahe'o aana nou ka'a aaela ike mala ngaeta mwala. Nou ka'a urihana ike mwala nge kire sai peli, kire sai leu-leu ola, na kire ko mei-mesi. No ko paalahe'o aana nou ka'a urihana ike mwane susulu to'oha waune. 12 No ko oolongau ha'arue suli wiki, na no ko nii-niie tangahulu'ana tari-olanga ineu huni'o.’
13 “Ta'e mwane susulu to'oha ngeena, e uure mola mai ha'atau, hule aana e ka'a sare lio lo'u i lengi. Ko kukumu mola i mamangona aani saehuunge, na ko unue uuri, ‘God, o ke aamasieu, ineu iinoni ni ooraha'aa.’ ”
14 Oto a Jisas ko si unue uuri, “No ko unue oto huni'omu uri a mwane susulu to'oha ngeena e ooli hai nume ingeie, na a God e ha'a-oodohie oto. Ta'e Parise ngeena ha'ike. Aana ta'ena nga iini ko ha'apaina'aa, nge ha'amwai-mwei'alana kei lae. Ta'e iini ko ha'amwai-mwei'aa, nge ha'apaina'alana kei lae.”
A Jisas E Tolakonie Mo Mwela
MATIU 19:13-15; MAK 10:13-16
15 Ngaeta mwala kire toolea mai mo kele wee-wee ikire i saana a Jisas hunie ke hele aada huni ha'adiana'ara. Maholo mo pwaarongoisuli kire leesie urine, oto kire ko ere aada. 16 Ta'e a Jisas e soie mai mo kele mwela i saana, na ko unue hunie mo pwaarongoisuli ingeie uuri, “Omu ke toli'aasie mo mwela hunie kire ke lae mai seeku, na omu ke su'uri uure honosire. Aena aana mo iini kire urihana mo mwela ngeena ha'alaa kire ko sili i laona Aalahanga a God. 17 To'ohuu no ko unue huni'omu uri mala nga iini e ka'a ha'amwai-mwei'aa mala mo mwela mwai-mwei nge e sa'a roro'a sili ike i laona Aalahanga a God.”
Mwane To'o-to'o E Dolosi
I Sulie Tala Takoie Maurihe
MATIU 19:16-30; MAK 10:17-31
18 Oto ngaeta na'ohai mwane aana mo Jiu, e dolosi aana a Jisas uuri, “Ha'a-uusuli diana. ?Nga mei taa ni ne kei da ka'u hunie ne ke si hele aana maurihe huu?”
19 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “?E ue o ko unue uri ineu nou diana? Nga ta'a-ta'a iini ka'a diana ike ta'e a God hali'ite. 20 Ta'e aana dolosinge i'oe, o saie ka'u oto mo Ha'atolanga a Mosis. Mwaanie o talei horo-horo, na mwaanie o mai-mesi, na mwaanie o peli-peli, na mwaanie o pwelu wala eero-eero, na o ke ha'ama'u aana aamamu na nikemu.” Eksodas 20:12-16
21 Oto na'ohai mwane ngeena ko aalamie a Jisas uuri, “Nou tola i sulie walu ola ngeena uure oto i mwei-mweiha'aku.”
22 Maholo a Jisas e rongo urine, ko si te'uri hunie a mwaena, “Ta'a-ta'a mei ola ni mola ue o saeto'o aana lo'u huni esuie. O ke ha'aholinge'inie to'o-to'olamu, na o ke niie mo to'oha aani nana kira maitale. Aana ko urine nge o ke si to'o-to'o lo'u aana mo ola diana i Lengi. Mango urine o ke si lae mai lulu i sulieu.”
23 Ta'e maholo a mwaena e rongo urine, ko si saehuu oto hiito'o aena aana e tohungei to'o-to'o oto liutaa.
24 Maholo a Jisas e leesie a mwaena ko saehuu oto hiito'o, ko si te'uri, “Kei tohungei aasa oto hiito'o hunie mwala e to'o-to'o huni sili i laona Aalahanga a God. 25 E mwada'u mola hunie uri nga kamel kei sili i sulie kele waa-waata aana nile tau-teuri, liutaa aana iinoni to'o-to'o ke sili i laona Aalahanga a God.”
26 Oto maholo mwala e rongoa a Jisas e ere urine, kire ko si dolosi aana uuri, “?Oto a tei ka'u ke si helesie maurihe huu?”
27 A Jisas e aalamire uuri, “Nga taa nge e aasa hunie iinoni, e tohungei mwada'u mola hunie a God.”
28 Oto a Pita ko dolosi aana a Jisas uuri, “?E ue aana i'emeelu? Melu toli'aasie oto ahutana to'o-to'olameelu mango huni lulu i suli'o.”
29 Oto a Jisas e te'uri hunire, “No ko unue oto huni'omu uri nga iini nge ko toli'aasie nume ingeie, wa hu'e ingeie, wa mo eesine, wa aamana, wa nikana, wa mo kalena i tehula'ana Aalahanga a God, 30 kei hele liutaa aana maurihe ienini, na i purine maenga kei ii'o huu oto pe'ie a God aana maurihe huu.”
Oolune Nga Maholo A Jisas
E Ere I Sulie Maenga Ingeie
MATIU 20:17-19; MAK 10:32-34
31 Oto a Jisas e toolea aawalai pwaarongoisuli mwana rue, na kire ko lae maraada, ko si unue hunire uuri, “!Omu ke rongo ka'u! Kolu ko lae oto hunie i Jerusalem eena, leu nge ahutana walu ola mo propet kire uusu-uusu i sulieu a Kale Ni Iinoni kei oa aana. 32 Na kire kei pweloau hunie mo Aapoloa Aaopa. Oto mwala ngeena kei ha'amwasi eeku, na kire kei repusieu na kire kei ngisuhieu. 33 Kire kei repusieu na kire kei horo maesieu oto. Ta'e aana oolune nga hai dinge, ne kei ta'ela'i eeliho'i lo'u mwaanie maenga.”
34 Ta'e mo pwaarongoisuli kire ka'a rongo saie ike nga mei ola aana mo olana. Lo'onga'inge aani e ii'o mumuni mwaanire, oto kire ka'a saie ike nga taa a Jisas ko ere i sulie.
A Jisas E Ha'a-uurie Mwane E Ulu
MATIU 20:29-34; MAK 10:46-52
35 Maholo a Jisas ko lae mai kara'inie huilume i Jeriko, na ngaeta mwane e ulu e ii'o i reune tala i leune, ko susuke to'oha. 36 Mwane e ulu ngeena e rongoa mwala ko liu i sulie tala, oto ko dolosi aada uuri, “?Nga taa ni ko reu ngeena?”
37 Oto kire ko unue hunie uuri, “A Jisas, iini ni Nasaret, ni ko liu ie.”
38 Oto a mwaena ko uulo oto paine, na ko te'uri, “!Jisas! !Kalena Deved Inemauri! !O ke aamasieu!” 39 Mwala e na'o aana laeha ngeena kire ko ere aana uri hunie ke rohu. Ta'e ko si uulo paine mola liutaa mwaanie hola'ina'o uuri, “!Kalena Deved Inemauri! !O ke aamasieu!”
40 Oto a Jisas e uure hahuroto, na ko unue hunire uri kire ke toolea mai mwane e ulu ngeena i saana. Maholo ko lae oto mai kara'inie, a Jisas ko si dolosi aana uuri, 41 “?Nga taa ni o saeto'o aana ne ke asuie huni'o?”
Oto mwane e ulu ngeena ko aalamie a Jisas uuri, “Aalaha ineu, saeku hunie ne ke lio-lio lo'u.”
42 Oto a Jisas ko te'uri hunie, “!O ke lio-lio oto! Hiiwalaimolinge i'oe e ha'a-uuri'o oto.” 43 Oto maana a mwaena ko tolana lio-lio lo'u, na ko lulu i sulie oto a Jisas pe'i paalahelana a God. Na ahutana mwala kire leesie urine, kire ko si meni paalahea God no'one.