19
A Sakias E Si Saie A Jisas
Oto a Jisas e lai liu i laona huilume i Jeriko, na ngaeta mwane satana a Sakias i leune. Ingeie nga mwane to'o-to'o aena aana ingeie nga na'ohai mwane aana mo iini ko susulu to'oha hunie aalahanga ni Rom. E sasare leesie a Jisas uri ingeie a tei, ta'e e ka'a sai leesie ike, aena aana mwala e hunge na ingeie e tohungei o'oru'e.
Oto a Sakias e huru ta'au i na'ona mwala aana leu nge e saie uri a Jisas kei liu aana, e si hane i lengine ai hunie ke leesie. Maholo a Jisas e liu mei aana leune, e lio ta'au i lengi na ko leesie a Sakias i lengine ai. Oto ko te'uri hunie, “Sakias, o ke siho mai aano lau-leu, aana si'iri ne kei ii'o pe'i'o i nume i'oe.”
Oto a Sakias e tolana siho oto i aano aana maholona, na e takuhie oto pe'i ilenimwa'enga. Na maholo mwala e leesie urine, kire ko si meni upwesie a Jisas na kire ko te'uri, “A mwane ngeena ko lae mola huni ngeu pe'ie iinoni ooraha'aala.”
Ta'e a Sakias e ta'ela'i, oto ko te'uri hunie poro painena, “!Aalaha ineu! Ne kei niie ngaeta po'o ni leu aana to'o-to'olaku nana mo iinoni meitale. Na mo iini nge nou pwelora aana nou tola to'oha mola mwaakule mwaanire, ne kei nii eeliho'i lo'u aana mo to'oha ikire, na ne kei nii ha'ahai liutaa aana lo'u nga taa nou toolea mwaanire.”
Oto a Jisas ko te'uri hunie, “Si'iri a God ko ha'a-uurie mwala aana nume i'oe ienini, aena aana i'oe, o si hute haalu aana komu a Ebraham. 10 Ineu a Kale Ni Iinoni, nou lae mai huni lo'ohie mwala e takalo ka'u, na huni ha'a-uurire.”
A Jisas E Aalahuu Aana E Oolu Koni-konihe Na Mo Mwe'ii To'oha
MATIU 25:14-30
11 Oto maholo mwala ko meni pwaa-pwaarongo ue i sulie a Jisas, oto ko ladoa lo'u nga aalahuunge hunire, aana e kara'inie oto i Jerusalem, na mwala hunge ko lo'onga'inie uri Aalahanga a God kei tala'ae oto molana. 12 Ta'e a Jisas e saie mone uri kire ko lo'o-lo'onga'i urine, oto ko si ladoa mei aalahuunge ie nada, “Ngaeta na'ohai mwane e o'o'o, oto ko lae aani henue ha'atau hunie kire ke ha'a-aalahaa haahie mwala aana hanue ingeie. 13 Oto i na'ona a mwaena e lae, e soie mai aawalai mwane au'esu ingeie, na ko ha'a-adora aani mwe'ii to'oha na ko te'uri hunire, ‘Omu ke asu aana mo to'oha ngeena, na omu ke tarie lo'u nga mo iini pe'i'i aana maholo no ko lae mwaani'omu.’
14 “Oto e lae oto, ta'e mwala aana hanue ingeie kire ka'a saeto'o aana ike. Oto kire uusunge'inie nga mo iini i sulie pe'ie mei wala uuri, ‘Melu ka'a saeto'o aana ike a mwane ie ke aalaha haahi'emeelu.’
15 “Ta'e a mwaena e ne'i aalaha oto haahie hanue ingeie. Oto maholo e aaliho'i mei, e soie mo mwane au'esu ingeie nge e nii to'oha hunire, hunie ke leesie uri nga mei to'oha uri taa kire tarie aana kire asu i purine.
16 “Oto eetana nga mwane au'esu e lae mai saana, ko te'uri, ‘Aalaha ineu, nou terie aawalai mei to'oha lo'u haahie leu nge o niie hunieu.’ 17 Oto aalaha ngeena ko te'uri hunie, ‘!E diana! I'oe oto mwane au'esu diana. Nou lio saie uri o sai kineta'inie mo ola mwai-mwei. Ngeena, ne kei ne'i'o o ke aalaha oto haahie ngaeta aawalai huilume ineu.’
18 “Ruana nga mwane au'esu e lae lo'u mei na ko te'uri, ‘Aalaha ineu, nou terie e lime leu lo'u pe'ie leu nge o niie hunieu.’ 19 Oto aalaha ingeie ko te'uri hunie, ‘Urine, i'oe o kei aalaha haahie e lime huilume ineu.’
20 “Na ngaeta mwane au'esu e lae mai, oto ko te'uri, ‘!Aalaha ineu, leesie ka'u! Mei to'oha i'oe mola ie. Nou ulo haahie mola aana mei sala, oto nou mumunie mola. 21 !Nou kele ma'ute'ini'o mwae! Aena aana i'oe, o lae otoi raramaa hiito'o, na hule aana o sai toolea mola mei to'oha o ka'a tarie ike maraamu, na i'oe o ko so'okonie mo ngeulaa mwala aaopa e hasi'i no'one.’ 22 Oto aalaha ingeie ko te'uri hunie, ‘I'oe oto mwane au'esu aaela. Ngeena, ne kei lei'o oto i sulie walamu maraamu. O unue ka'u oto uri nou lae otoi raramaa hiito'o aani tolalana mola mei to'oha nge nou ka'a tarie maraaku, na uri no ko eli-elie mola mo ngeulaa nou ka'a hasi'i ike. 23 ?Nge ko urine, na e ue o ka'a ne'ie mola mei to'oha ineu i laona nume ni to'oha hunie ne ke tarie nga kele leu lo'u pe'ie?’
24 “Oto aalaha ngeena ko unue hunie mwala kire uure-uure kara'inie uuri, ‘Omu ke toolea mei to'oha ngeena mwaanie, na omu ke niie nana iini nge e tarie aawalai mei to'oha.’ 25 Oto kire ko te'uri hunie aalaha ngeena, ‘Poro paine, ta'e ingeie e to'o aana oto aawalai mei to'oha.’
26 “Oto aalaha ngeena ko aalamire uuri, ‘No ko unue oto huni'omu, nga iini nge ko esu diana aana nga taa e to'o aana oto, nge aalaha ingeie kei nii hiito'o lo'u hunie. Ta'e nga iini nge e ka'a asu diana ike aana nga taa e to'o aana oto, ma'alana nga kele mei ola mola mwai-mwei e to'o aana, na aalaha ingeie kei ta'aasie oto mwaanie. 27 Oto, hunie mo maelonga ineu nge kire sere'inie uri ne ke aalaha haahire, no ko unue huni'omu, omu ke toolera mai i leu, na omu ke horo'ire mango oto i na'oku.’ ”
A Jisas E Hule I Jerusalem
Mala Inemauri
MATIU 21:1-11; MAK 11:1-11; JON 12:12-19
28 Oto i purine a Jisas e ere urine mango, e si lae lo'u hunie i Jerusalem. 29 Na e lae mai kara'inie i Betfeis na i Betani, e ro huilume kara'inie uuwo nge kire haara'inie Uuwo Ni Ei Olif. Oto e uusunge'inie e ro pwaarongoisuli ingeie uri kirerue ke lae oto i na'o, na ko unue hunirerue uuri, 30 “More ke lae i na'o aana huilume nge kolu ko leesie ta'aune. Na maholo more kei hule ta'au, more kei leesie kele dongki haalu kire pwasue ta'au i leune. Dongki ngeena, nga iinoni ka'a ta'e ike ue aana. Oto more ko luhesie, more ko toolea mai hunieu. 31 Mala uri nga iini ko dolosi aamore'i uuri, ‘?More ko luhesie huni taa?’ oto more ke unue oodoie uuri, ‘A poro paine e saeto'o aana.’ ”
32 Oto e ro pwaarongoisuli ko lae oto i na'o. Kirerue lae ta'au na kirerue ko lio oodoie oto mo ola nge a Jisas e unu'i hunirerue. 33 Maholo kirerue ko luluhesie dongki haalu ngeena, na mo mwane e to'o aana ko lae oto mai. Oto kire ko dolosi aana e ro pwaarongoisuli uuri, “!Ei! ?More ko luhesie dongki ngeena huni taa?”
34 Oto kirerue ko aalamie uuri, “A poro paine e saeto'o aana.”
35 Oto kirerue si toolea dongki ngeena hunie a Jisas, na kire ko aasie mo to'oni ikire ikolune dongki, na kire ko pe'ie oto a Jisas huni ta'e i lengine. 36 Na maholo a Jisas ko lae hunie i Jerusalem aana dongki ngeena, mwala ko lae pe'i eepasie tala aana mo to'oni ikire.
37 Oto maholo a Jisas ko nanauhie i Jerusalem, aana leu nge tala e sihotoli mei mwaanie Uuwo Ni Ei Olif ngeena, ahutana mwala ko lae pe'ie kire ko meni ilenimwa'e pe'i paalahelana God haahie mo hu'i-hu'ite kire leesie a Jisas e asui'i. 38 Na kire ko te'uri, “!God ke ha'adiana'aa inemauri ko lae mai nunuha'ana satana Aalaha! !Hanuelamanga i Lengi na manikulu'anga hunie a God!” Sam 118:26
39 Ngaeta mo Parise kire ii'o no'one aana maholona, kire ko te'uri hunie a Jisas, “Ha'a-uusuli, o ke unue mo pwaarongoisuli i'oe kire ke su'uri unue mo ola ngeena.” 40 Ta'e a Jisas e aalamire mola uuri, “No ko unue oto huni'omu, mala uri mo pwaarongoisuli ineu kire ka'a unue mo olana, nge mo heu kei mawa pe'i paalahelana God no'one urine.”
A Jisas E Ngara Haahie I Jerusalem
41 Na maholo a Jisas e lae lo'u mei kara'inie i Jerusalem, e si hule aana leu e sai leesie hanue aana, oto ko si ngarasie. 42 Na ko te'uri hunie hanuena, “E tohungei diana hunie o ke lio saie si'iri tala takoie hanuelamanga, ta'e o sa'a saie ike, aena aana e ii'o mumuni mwaani'o. 43 Kei hule taane aana maholo mo maelonga i'oe kire kei para ahui'o, na kire kei aala honosi'o aana ahutana mo leu ngeena, mwaanie uri nga iini eemiu e tahi lo'u. 44 Kire kei oho aasi'o oto pe'ie ahutana mo mwela i'oe. Na nga ta'a-ta'a ho heu e sa'a oore ike lo'u i huline, aena aana o ka'a lio saie ike maholo nge a God e lae mai huni ha'a-uuri'o.”
A Jisas E Lae I Nume Maa'i Peine
MATIU 21:12-17; MAK 11:15-19; JON 2:13-22
45 Oto a Jisas e lai sili ta'au i laona lolata aana Nume Maa'i Peine, na ko aehota oohea mwala e ha'a-ha'aholinge'i ola, 46 na ko ere aada uuri, “A God e unue aana mo Uusu-uusu Maa'i uuri, Nume ineu oto nume ni aarenga'inge. Aesaea 56:7 Ta'e omu ko si da mola ko ne'ie hahale kira horopeli kire sai mumuni i laona.” Jeremaea 7:11
47 Oto i suli hei dinge a Jisas e ha'a-ha'a-uusuli i laona Nume Maa'i Peine. Oto mo na'ohai pris, na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, na mo na'ohai mwane aana mo Jiu, kire eri'apasie uri kire ke horo maesie. 48 Ta'e kire ka'a lio oodoie ike nga tala huni horo'ie, aena aana ahutana mwala kire mani o'o'o mola pe'ie i suli maholo, aana kire sere'i liue nga ta'a-ta'a mei wala aana mo ha'a-uusulinge ingeie.