23
Mo Jiu Kire Toolea A Jisas I Na'ona A Paelat Hunie Ke Leie
MATIU 27:1-2,11-14; MAK 15:1-5; JON 18:28-38
Oto kire mani ta'ela'i, kire ko toolea oto a Jisas i na'ona a Paelat. Na kire ko aehota unue oto mo ola hunge i sulie a Jisas uuri, “Melu deu oodoie oto a mwane ienini ko ha'atakaloa mwala i'emi mo Jiu, na ko ere aada mwaanie nii-to'ohanga hunie aalahanga ni Rom, pe'ie ko unue uri ingeie oto a Kraes, Inemauri i'emi mo Jiu.”
Oto a Paelat e dolosi aana a Jisas, ko te'uri, “?Uri i'oe ni oto Inemauri mo Jiu?”
Oto e aalamie a Paelat ko te'uri, “Nge ka'u oto o ko unuena.”
Oto a Paelat ko te'uri hunie mo na'ohai pris na ahutana mwala, “Nou ka'a lio oodoie ike nga mei roro'anga aana a mwane ienini.”
Ta'e kire ko meni rara oto uuri, “A mwane ngeena ko talei kotahie mola i'emi mo Jiu aana ha'a-uusulinge ingeie i sulie mo henue, uure oto hao aana po'o ni henue i Kalili, na hule oto mai aana po'o ni henue i Jiudia.”
A Paelat E Uusunge'inie A Jisas I Saana A Herod Hunie Ke Leie
Maholo a Paelat e rongo urine, ko si dolosi aada uuri, “?Uri a mwane ienini ingeie nga mwane ni Kalili?” Maholo e rongoa uri a Jisas e uure mwaanie po'o ni henue nge a Herod Antipas ko aalaha haahie, e si uusunge'inie i saana a Herod, aena aana maholona a Herod ingeie no'one i Jerusalem. A Herod e tohungei ilenimwa'e oto hiito'o maholo e leesie a Jisas, aena aana e talei rorongo tarohana na e sasare leesie ko tewa oto mai. Na uri hunie a Jisas ke asuie ka'u nga hu'i-hu'ite hunie ke leesie.
Oto a Herod e dolosie mo ola hunge aana a Jisas, ta'e a Jisas ka'a aalamie ike oto oo'oo. 10 Mo na'ohai pris na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire mani lae no'one mai, oto kire ko meni rara oto aani unulana ta'ena nga ola honosie a Jisas. 11 Oto a Herod na mo ramo ingeie kire ko si ha'amwasi mola aana Jisas, na kire ko ere mwakata'inie. Kire ha'ato'onie aana to'oni tetewa nonoro'a mala mo aalaha ko ho'o-ho'osi'i, kire si uusunge'i eeliho'i lo'u aana i saana a Paelat. 12 Aana hai dingena a Paelat na a Herod kirerue ko si he'imalahune lo'u, ta'e hola'ina'o ikirerue e ro maelonga ni ngeena.
A Paelat E Lei Mae Aana A Jisas
MATIU 27:15-26; MAK 15:6-15; JON 18:39—19:16
13 Oto a Paelat e lokoa mo na'ohai pris, na mo rato ni mwane, na ahutana mwala, 14 ko si te'uri hunire, “Omu toolea mai mwane ienini i seeku aana omu ko unue uri ko ha'atakaloa mwala aani hei polanga honosie aalahanga ni Rom. Ta'e lio ka'u. Nou dodolosi oto aana i na'omiu na nou ka'a lio oodoie ike nga mei roro'anga omu unue a mwane ie e dau hu'isie. 15 A Herod na e ka'a lio oodoie ike no'one nga mei roro'anga aana, ka'u e uusunge'i eeliho'i aana mola mai seeku. E lio mala uri a mwane ienini e ka'a dau hu'isie ike nga mei ola adona maenga. 16 Oto ne kei repusie mola, na no ko toli'aasie ke ii'o luheta'i oto.” 23:16 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 17 uuri, “Suli helisi aana maholo aana Houlaa Ni Liumwaanie, e malisine a Paelat ke luhesie nga ta'a-ta'a mwane hunire mwaanie nume ni ho'o.”
18 Ta'e ahutana mwala ko si meni tea paine mola aana maholona na kire ko unue uuri, “!Horo maesie mola! A Barabas ni melu saeto'o aana o ke luhesie.” 19 (A Barabas ko ii'o i nume ni ho'o aena aana e horo maesie nga mo iini i Jerusalem maholo pulitaa ingeie kire haiseuni honosie aalahanga ni Rom.)
20 Ta'e a Paelat e sare toli'aasie mone a Jisas ke ii'o luheta'i, oto ko he'i ha'arongoa lo'u mwala aana leune. 21 Ta'e kire ko meni soi peine lo'u mola uuri, “!Horo maesie! !Horo maesie mola i lengine po'u-po'u!”
22 Oto oolune nga maholo a Paelat ko he'i unue lo'u hunire uuri, “?Aana e ue? ?Ha'alaa nga mei taa ni e dau aaelasie? Nou ka'a lio oodoie ike nga mei ola huni horo maesie i tehula'ana. Aena urine, ne kei repusie mola na no ko toli'aasie oto ke ii'o luheta'i.”
23 Ta'e kire ko si he'i soi peine lo'u mola uri a Paelat ke horo maesie a Jisas i lengine po'u-po'u. Na lae-lae walada e hane haahie oto a Paelat. 24 Oto a Paelat e si tolatahanga'inie leinge ingeie uri mei ola kire saeto'o aana kei lae oto urine. 25 E luhesie a Barabas, mwane e haiseuni na e horo mwaanie nume ni ho'o, na e si toli'aasie a Jisas i laona nimada hunie kire ke dau mala saeda aana.
Kire Horo Maesie A Jisas
MATIU 27:32-44; MAK 15:21-32; JON 19:17-27
26 Maholo mo ramo kire toolea a Jisas mwaanie nume a Paelat, na kire ko oodoie nga mwane satana a Saemon, mwane aana huilume i Saerin, e si uure mola mwaanie hohola. Oto kire si deu rarahie mola hunie ke aanga'inie po'u-po'u i sulie a Jisas.
27 Na mwala oto hunge kire ko lulu i sulie a Jisas no'one aana maholona. Na mo keni hunge ko lae pe'i ngarasie a Jisas lae-lae'i. 28 Oto a Jisas e aali'u takoire, ko te'uri hunire, “!Maeni keni ni Jerusalem! Omu ke su'uri ngara-ngarasieu, ta'e omu ke ngara-ngarasi'omu mola maraamiu na mo kalemiu. 29 Aana mo dinge ko lae maine mwala kei unue uuri, ‘Deidehie mo iini e amara, na mo iini ka'a ha'ahute, na mo iini nge mo wee-wee ha'ike ikire huni ha'asusuhire.’ 30 Na aana maholona nge mwala ke si unue uuri, ‘I'omu mo toloi henue ngeena, omu ke aa'oho mola mai haahi'emi ha'alaa e diana.’ Na kire kei unue no'one hunie mo uuwo uuri, ‘I'omu, mo uuwo ngeena, omu ke aanomi'emeelu mola.’ Hosea 10:8 31 Ineu nou urihana ai nge e mauri, aana nou ka'a dau hu'isie nga mei ola, ta'e ma'alana e urine walu ola aaela ko reu oto aaku ienini. ?Oto kei uri taa taane huni'omu, mo iinoni ooraha'aala? Kei tohungei aaela oto liutaa huni'omu aana omu urihana mola ai nge e mae aakau oto loosie aasilana i laona dunge.”
32 Na mo ramo kire toolea no'one ngaeta ro mwane horopeli huni horo maesirerue pe'ie a Jisas. 33 Maholo kire lai hule oto aana leu sailana uuri “Leu ni Rarata,” kire si repu taalengasie a Jisas i lengine po'u-po'u. Na e ro mwane horopeli ngeena kire ko repu taalengasirerue no'one i lengine ngaeta ro po'u-po'u. Oto kire ko si ne'ie nga iini i pwalo-pwalona a Jisas, na nga iini i meu-meuline.
34-35 Oto a Jisas e te'uri, “Mama'a, o ke ne'isae-aasie leu ie mwaanire, aana kire ka'a saie ike uri nga taa kire ko da.”
Na maholo mwala ko maa-maa ni ola ue aana maelana e oolu mwane, mo ramo kire ko si inie daes huni leesie iini uri taa aada kei to'o aana mo sala a Jisas. Na mo rato ni Jiu ko ha'amwasi aana a Jisas, kire ko te'uri, “E roro'a ha'a-ha'a-uurie mwala aaopa. Kolu ke lio ka'u ohe ko ha'a-uurie maraana, mala ko ne'ie a Kraes to'ohuu, inemauri a God e lio hilisie hunikie mo Jiu.”
36 Mo ramo no'one na kire ha'amwasi aana a Jisas. Kire lae mai saana, oto kire ko niie waen aha'i hunie ke inuhie. 37 Na kire ko te'uri, “O ke ha'a-uuri'o ka'u, mala o ko ne'ie nga inemauri mo Jiu to'ohuu.”
38 Na nga taa kire uusue na kire ne'ie i pweune po'u-po'u a Jisas e ere uuri, INEMAURI MO Jiu KA'U IE.
39 Oto ngaeta iini aana e ro mwane horopeli nge aaroroladarue e lae pe'ie, ko ere aaelasie a Jisas na ko te'uri, “?Uri i'oe ni oto a Kraes wa ha'ike? O ke ha'a-uurikolu mone.”
40 Ta'e ngaeta iini ko si ere aana mola uuri, “?Uri o ka'a ma'ute'inie ike a God? Aana leilemu ko lae tararuru pe'ie a mwane ienini. 41 Ikure aana e urine, na horo'ilakarue ko lae oto haahie mo ola kure dau aaelasi'i. Ta'e a mwane ienini, ingeie e ka'a dau aaelasie ike nga mei ola oto oo'oo.”
42 Oto ko si te'uri hunie a Jisas, “Jisas, o ke ne'isae aaku maholo o kei ii'o aana aalahanga i'oe.”
43 Oto a Jisas ko te'uri hunie a mwaena, “No ko unue oto huni'o uri si'iri o kei ii'o pe'ieu i Lengi.”
A Jisas E Mae
MATIU 27:45-56; MAK 15:33-41; JON 19:28-30
44 Ola mala i upui aatowaa aana hai dingena, rodohono e dau haahie ahutana hanue lai hule aana sato e ngara e oolu i aapai sato. 45 Na sala paine kire lohea honosie Hahu'ana Leu Maa'i wau i laona Nume Maa'i Peine, e a'ari i denumana. 46 Oto a Jisas e si soi aana mei wala paine na ko te'uri, “Mama'a no ko ne'ie mangoku i laona nimemu.” A Jisas e ere mango urine na ko mae oto.
47 Oto na'ohana mo ramo ni Rom e uure-uure i leune, maholo e leesie mei olana e rau urine, ko si ere ni ha'ama'unge hunie a God, na ko te'uri, “To'ohuu oto, a mwane ie nga mwane oodota'i.”
48 Maholo mwala e loko ngeena kire leesie walu olana e rau, kire ko si meni ooli hunie mo nume ikire pe'i saehuunge oto hiito'o. 49 Ta'e mo malahune a Jisas pe'ie mo keni nge kire lulu i sulie a Jisas uure oto i Kalili, kire uure mola wau ha'atau, kire ko ha'a-ha'amaesie nga taa ko reu.
Kire Haitolinge'inie A Jisas
MATIU 27:57-61; MAK 15:42-47; JON 19:38-42
50-51 Na a Josep, mwane aana huilume i Arimatia aana po'o ni henue i Jiudia, ingeie no'one i leune aana maholona. Ingeie mwane diana na e oodota'i, na ko maa-maa'oohie Aalahanga a God kei lae mai. A Josep mwane taane no'one aana pulitaa ni lei-lei mo Jiu, ta'e e ka'a ilenimwa'e ike pe'ie walu ola kire asui'i aana a Jisas.
52 Oto a Josep e lae i saana a Paelat, na ko ha'atohue rae aana a Jisas. 53 Oto e oohosie mwaanie po'u-po'u, ko si uloa aana mei sala rere'a, na ko lai ne'ie i laona kilipwe'u ingeie. Kilipwe'u ingeie ngeena, kire didie aana hau, na kire ka'a haitolinge'inie ue nga iini i laona. 54 Na hai dinge ngeena, Dinge Ni Talama'inge, aana ko seulehi mei na Dinge Maa'i Mo Jiu ko kara'i aehota oto. 55 Mo keni nge kire hakusie a Jisas oto uure i Kalili, kire holo maholoi tala mola i sulie a Josep, na kire leesie leu nge kira Josep kire ha'a-enohie rae aana a Jisas i laona kilipwe'u. 56 Oto kire aaliho'i i nume, kire ko si deu aakau aana mo ola wasu mangoni hunie lingisi'i i lengine sapena a Jisas. Kire dau-deu aakau taane aana mo rumu wasu mangoni ngeena, ta'e kire ka'a lae lo'u i saana kilipwe'u, aena aana e seulehi oto na Dinge Maa'i Mo Jiu e aehota oto. Oto kire si mamalo mola aana hai dinge laku ngeena i sulie mo Ha'atolanga a Mosis.

23:16 23:16 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 17 uuri, “Suli helisi aana maholo aana Houlaa Ni Liumwaanie, e malisine a Paelat ke luhesie nga ta'a-ta'a mwane hunire mwaanie nume ni ho'o.”