22
Mo Mwane Paine Ni Jiu Kire Oala'i Huni Horo Maesie A Jisas
MATIU 26:1-15; MAK 14:1-2; JON 11:45-53
Maholona na ko kara'inie oto Houlaa Ni Bred Iis Ha'ike Aana, nge kire haara'inie no'one aana Houlaa Ni Liumwaanie. Mo na'ohai pris na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire ko lo'o-lo'onga'inie horo-maesilana a Jisas kei lae uri taa, ta'e kire ko me'ute'inie mwala mwaanie kire maaola-ola. Oto a Satan e sili i saena ngaeta iini aana aawalai hurula'aa mwana rue a Jisas nge sailana uri a Jiudas Iskariot. Na e lae, oto ko lai ere ruru pe'ie mo na'ohai pris na mo mwane paine aana pulitaa ko kakakalie Nume Maa'i Peine. Na ko unue uri kei pweloa a Jisas uri taa hunire. Oto kire ko tohungei saemango hiito'o na kire ko heiholota'i oto huni nii to'oha nana. Oto a Jiudas e ne'isae moute'i pe'ire, na ko aehota heitalea oto nga maholo diana huni nii mumuni aana a Jisas hunire, mwaanie uri mwala e saie lo'u.
Mo Pwaarongoisuli
Kire Dau Aakau Aana
Ngaunge Aana Liumwaanie
MATIU 26:17-25; MAK 14:12-21; JON 13:21-30
Oto e hule aana eetana nga hai dinge aana Houlaa Ni Bred Iis Ha'ike Aana, na dinge ngeena oto dinge huni horo'ie mo kalei sipu hunie ngaunge aana Liumwaanie. A Jisas ko si uusunge'inie a Pita na Jon, na ko te'uri hunirerue, “More ke lae na more ke dau aakau aana ngaunge aana Liumwaanie hunie kolu kei ngeu.”
Oto kirerue ko dolosi aana uuri, “?Mere kei lai deu aakau aana i tei eena?”
10 Oto a Jisas ko aalamirerue uuri, “Maholo more kei lae ta'au i hule i henue, more kei oodoie nga mwane nge ko aanga'inie ho ate'ai wei. More ke lae oto i sulie hunie nume nge kei lai sili aana. 11 Oto more ko unue hunie iinoni e to'o aana nume ngeena uuri, ‘A Ha'a-uusuli e unue uri o ke haata'inie aamere'i duru nge kei hele aana ngaunge aana Liumwaanie pe'ie mo pwaarongoisuli ingeie.’ 12 A mwane ngeena ke si haata'inie duru paine ingeie ta'au i lengi aamore'i, iini kire dau aakau oto aana. Nge more kei deu aakau aana mo ola hunikolu i leune.”
13 Oto a Pita na a Jon kirerue lae ta'au na kirerue ko leesie walu ola ko reu oto mala a Jisas e unue hunirerue. Oto kirerue ko deu aakau oto aana ngaunge aana Liumwaanie.
A Jisas E Aehotaa Ngau-maa'inge
MATIU 26:26-30; MAK 14:22-26; 1 KORINIT 11:23-25
14 Oto e hule aana maholoi sato hunie ngaunge i seulehi, nge a Jisas na mo hurula'aa kire si ii'o huni ngeu. 15 Na ko te'uri hunire, “Maholo nou maa-maa'ohie pe'ie hari-huninge paine e hule oto, aana nou ne'i-ne'isae haahie ngaunge aana Liumwaanie ienini pe'i'omu i na'ona sapesalunge ineu kei aehota. 16 Aana no ko unue oto huni'omu uri nou sa'a roro'a ngau lo'u aana nga ngaunge aana Liumwaanie mala ie pe'i'omu lai hule aana mo lo'onga'inge aana kei saro oa aana Aalahanga a God.”
17 Oto a Jisas e hele aana kao-kaoi waen, e ere ni paalahenga mango, ko si te'uri hunire, “Omu ke hele aana na omu ke mani inu aana. 18 No ko unue oto huni'omu uri nou sa'a inuhie lo'u nga mei waen lai hule aana Aalahanga a God kei lae mai.”
19 Oto e hele aana ho bred, oto ko ere ni paalahenga haahie, ko si nisie, na ko ha'a-adoa mo pwaarongoisuli aana. Oto ko te'uri, “Hasi'oku oto ienini nge toli'aasilana e lae i tehula'amiu. Omu ke tete'urine, huni aamasito'onga aaku.”
20 E urine lo'u i purine ngaunge e mango, e hele aana lo'u kao-kaoi waen, na ko te'uri, “Apuku oto ienini nge e aahe huni'omu, na mei epu nge ko ha'a-oaie haiholota'inge haalu a God ko esuie pe'ie mo iinoni ingeie. 21 !Ta'e omu ke saie! Iini ko pweloau taane oto pe'ieu i leu. 22 Na ineu a Kale Ni Iinoni ne kei mae taane oto i sulie oala'inge a God, ta'e aama-aamasilana iini nge ko pweloau.”
23 Oto mo pwaarongoisuli ko si aehota dolosi aada hailiu uri a tei iini hikada kei pwaoa leune.
24 Kire ere-ere, na kire ko aehota ere haitapali oto haahie uri a tei hikada e paine liutaa. 25 Ta'e a Jisas e te'uri hunire, “Mo inemauri aana walumalau ie oto kire ko sasare haata'inie nanamanga ikire haahie mwala ikire. Na mwala nge kire to'o aana nanamanga haahie ngaeta mwala, saeda uri mwala ke ha'apaina'ara mala uri ta'e ikire oto mo iini ko pe'ie mwala. 26 Ta'e i'omu, omu ke su'uri te'urine. Nga iini ko ne'i na'ohai mwane i'omu, nge ke ne'i iinoni mwei-mwei. Na mwane paine i'omu, ke ne'i koni-konihe mola namiu. 27 ?A tei ni e roro'a, iini e ii'o i aano nge ko maa'oohie mola ngaunge, wa iini nge ko rareta'i? To'ohuu iini nge e ii'o i aano oto e roro'a. Ta'e ineu, nou ii'o i matolamiu ie mala iini ko hei rareta'i.
28 “I'omu, omu ii'o oto pe'ieu taraure'i aana ahutana maholo aasanga ko oohongieu. 29 Na oto mala Aamaku e niie nanamanga nakue huni aalaha haahie mo iinoni, nge ineu no ko niie ta'a-ta'a taungei nanamanga ngeena no'one huni'omu. 30 Hunie uri omu kei ngeu na omu kei inu pe'ieu aana aalahanga ineu. Na omu kei ii'o i lengine mo neunekume ni aalaha huni leie aawalai komu mwana rue ni Israel.”
A Jisas E Unue Uri A Pita
Kei Taateinge'inie
MATIU 26:31-35; MAK 14:27-31; JON 13:36-38
31 Na a Jisas e he'i te'uri lo'u, “!Saemon, Saemon! O ke saie, a God e toli'aasie uri a Satan ke dau aahongamiu huni leesie uri a tei kei uure a'aila'a. 32 Ta'e ineu, no ko aarenga'i taane talamu Saemon hunie uri hiiwalaimolinge i'oe ke susu. Oto maholo o ko eeli'u mei takoieu, o ke si ha'asusue mo eesimu hunie kire ke a'aila'a no'one.”
33 Oto a Pita ko te'uri, “Aalaha ineu, no ko maa'oohie mola laenga pe'i'o i nume ni ho'o na oto huni mae pe'i'o.”
34 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “No ko unue oto huni'o Pita, i na'ona kue kei ngara i rodo si'iri, o kei saronai taateinge'inieu ha'a-oolu uri o ka'a manata'inieu ike.”
A Jisas E Ha'apasulie
Mo Pwaarongoisuli
Uri Mwala Kei Teunge'inire
35 Oto a Jisas ko te'uri lo'u hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Omu ke lo'onga'inie ka'u aana maholo nou uusunge'ini'omu ke'u waite, na omu ka'a toolea nga mwa'ii to'oha, wa nga mwa'i lo'u, wa nga ho'ohaahi'ae. ?Ohe omu tola talea nga mei ola lo'u huni pe'i'omu wa ha'ike?”
Oto kire aalamie a Jisas uuri, “Ha'ike taane.”
36 Oto a Jisas ko te'uri, “Ta'e oto molana, nga iini ko to'o aana nga mwa'ii to'oha wa nga mwa'i lo'u nge ke toolea oto. Na nga iini ka'a to'o aana nga naihi hei-heiseuni ke ha'aholinge'inie to'oni ingeie hunie ke holie lo'u nga naihi. 37 Aana no ko unue oto huni'omu uri nga taa nge mo Uusu-uusu Maa'i e unue kei oa oto hunieu, aana e unue uuri, Mwala ko ere takalo uri ingeie ngaeta iinoni ooraha'aa mola. Aesaea 53:12 Ahutana mo ola uusuleni e lae i sulieu, kire ko reu oto.”
38 Oto mo pwaarongoisuli ko te'uri, “Lio ka'u, Poro paine, e ro naihi ka'u oto ie.”
Oto a Jisas ko te'uri, “E ado oto.”
A Jisas E Lai Aarenga'i
Maraana I Ketsemani
MATIU 26:36-46; MAK 14:32-42
39 Oto a Jisas e uure mwaanie huilume paine ngeena, ko si lae hunie Uuwo Ni Ei Olif oto mala ko lae-lae suli maholo. Mo pwaarongoisuli ingeie na kire lae no'one pe'ie aana maholona. 40 Maholo e hule oto ta'au i leune, e si te'uri hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Omu ke aarenga'i mwaanie malaahonga e hane haahi'omu.”
41 Oto e kele lae mola ta'au mwaanire, e pouruuru i aano ko si aarenga'i, 42 ko te'uri, “Mama'a, iiola o niie mai hunie ne ke hotela'inie ko aasaieu oto. 22:42 Erenga ni Krik e aalahuu i sulie sapesalunge aana erenga i sulie kao-kao. Mala ko mwada'u, saeku o ke oolisie aana nga iini mwa-mwate. Ta'e ne'ewau oto, o ke dau mola i sulie nga taa o saeto'o aana, na o ke su'uri deu i sulie nga taa nou saeto'o aana.”
43 Oto ensel uure i Lengi ko haata'i aana a Jisas, na ko ere ha'asusue saena. 44 Na aena aana sapesalunge e paine hiito'o, a Jisas ko si aarea God lo'u liutaa. Na ko madara'a oto hiito'o hule aana mo uudu-uuduhe ni madara'anga kire lio oto mala mo uudu-uuduhe ni epu.
45 Oto e aarenga'i mango, e ta'ela'i ko si lae i saana mo pwaarongoisuli, na ko leesie mola kire ko ma'ahu aena aana kire tohungei weo aana kire saehuu. 46 Oto ko te'uri hunire, “?Uri omu ko ma'ahu mola? Omu ke ta'ela'i na omu ke aarenga'i mwaanie malaahonga e hane haahi'omu.”
Kire Tapolie A Jisas
MATIU 26:47-56; MAK 14:43-50; JON 18:3-11
47 Maholo a Jisas ko ere-ere ue, na mwala hunge kire ko maau oto aana. A Jiudas ngaeta iini aana aawala mwana rue, nge ni e na'oda. Oto a Jiudas e lae mai saana a Jisas hunie ke nono pe'ie.
48 Ta'e a Jisas e te'uri hunie, “?Jiudas, uri o ko pweloau a Kale Ni Iinoni mola aani nononga pe'ieu?”
49 Maholo mo pwaarongoisuli kire leesie nga taa ko reune, oto kire ko te'uri, “?Poro paine, uri melu ko heiseuni oto aani naihi?” 50 Oto ngaeta iini hikada e lama mousie aalinge i pwalo-pwalo aana koni-konihe a Na'ohana Mo Na'ohai Pris.
51 Ta'e a Jisas e te'uri hunire, “!Su'uri te'urine lo'u!” Na ko hele wau aana aalingana, ko ha'a-uurie oto.
52 Oto a Jisas ko si ere hunie mo na'ohai mwane aana mo pulitaa hai aaopa'i kire hule ngeena, aana ngaeta mo na'ohai pris, na mo na'ohai ramo nge kire ko kakakalie Nume Maa'i Peine, na mo rato ni mwane ni Jiu kire hule no'one. Oto ko te'uri hunire, “?Uri omu unue uri ineu nga horopeli nge omu ko lae mai honosieu pe'i naihi na pe'i di'e? 53 Ahutana dinge ka'u no ko talei o'o'o mola pe'i ha'a-uusulinge ta'au i laona Nume Maa'i Peine. ?Aana e ue ka'u omu ka'a tapolieu oto aana maholona? !Ta'e ne'ewau! Maholoi sato i'omu hunie aalahanga ni rodohono ke paine oto ienini.”
A Pita E Unue Uri E Ka'a Manata'inie Ike A Jisas
MATIU 26:69-75; MAK 14:66-72; JON 18:15-18,25-27
54 Oto kire si tapolie a Jisas na kire ko toolea oto ta'au i nume a Na'ohana Mo Na'ohai Pris, na a Pita ko holo maholoi tala taane mola i sulire. 55 Oto ta'au i nume ngeena, mo ramo kire rurue dunge i denumana lolata na kire ii'o i aano kali-kelie. Oto a Pita e lae mai ko ii'o i aano no'one pe'ire. 56 Na ngaeta keni eu'esu e leesie a Pita maholo dunge ko raangie maana, oto ko lio hahuroto oto aana na ko te'uri, “!A mwane ienini no'one pe'ie a Jisas!”
57 Ta'e a Pita e taateinge'inie, ko te'uri, “!Keine, nou ka'a saie ike a mwane ngeena!”
58 E ka'a tewa ike lo'u i purine na ngaeta iini lo'u ko leesie a Pita na ko te'uri, “I'oe no'one ngaeta iini aada.”
Oto a Pita ko te'uri, “!Mwae! !Ineu ha'ike!”
59 Ola mala nga ta'a-ta'a maholoi sato lo'u mola i purine, na ngaeta mwane ko si susule'inie na ko te'uri, “Sa'a mola a mwane ngeena e o'o'o no'one pe'ie a Jisas. Aana ingeie mwane ni Kalili no'one.”
60 Ta'e a Pita e aalamie uri, “!Mwae! !Nou ka'a manata'inie ike nga taa o ko unuena!” Na oto mola aana maholo nge ko ere-ere ue ngeena, kue ko tolana ngara oto. 61 Na aana kele maholoi satona, a Aalaha e aali'u, e si to'omaaie a Pita. Oto a Pita ko si aamasito'o aana nga taa poro painena e unue ka'u hunie uuri, “I na'ona kue kei ngara i rodo si'iri, o kei saronai taateinge'inieu ha'a-oolu uri o ka'a manata'inieu ike.” 62 Oto a Pita e lae ta'au i iisitaa i sinaha, ko si ngara uulo-uulo.
63 Na aana maholona mo iini kire kakakalie a Jisas kire ko si aehota ha'amwasi aana na kire ko repusie. 64 Kire pwasu honosie maana, na kire ko si dodolosi aana uuri, “!Hoe propet! !O ke unue ka'u oodoi'emeelu! ?A tei ni e si repusi'o ngeena?” 65 Na kire ko ere aaelasie a Jisas oto no'one aana mo ola hunge.
Kire Toolea A Jisas I Na'ona Pulitaa Ni Lei-Lei Mo Jiu
MATIU 26:63-66; MAK 14:53-65; JON 18:13-14,19-24
66 Oto maholo na ko aehota dangi oto, mo rato ni mwane na mo na'ohai pris oto pe'ie mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire meni loko oto. Na i leune kire ko si toolea mai a Jisas i na'oda. 67 Oto kire ko dolosi aana a Jisas uri, “O ke unue ka'u oodoi'emeelu. ?Uri i'oe ni oto a Kraes?”
Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Ma'alana no ko unue ka'u oodoi'omu, na omu sa'a hiiwalaimoli ike aaku. 68 Na ma'alana no ko dolosie nga mei ola aamiu, na omu sa'a mwa'e-mwa'e ni aalamieu ike no'one. 69 Ta'e uure aana maholoi sato ienini pwau weu, ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ii'o oto aana na'ohai ii'o-ii'oha i pwalo-pwalona God Hahu'ana Nanama.”
70 Oto kire ko meni dolosi lo'u aana uuri, “?Nge uri i'oe oto Kalena God?”
Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Nge ka'u oto omu ko unuena.”
71 Oto kire ko si te'uri, “!Rongo ka'u! !Kolu rongoa oto maraakaelu nga taa e unue! !Ngeena kolu ka'a saeto'o aana ike lo'u nga iini ke ere takoie!”

22:42 22:42 Erenga ni Krik e aalahuu i sulie sapesalunge aana erenga i sulie kao-kao.