21
Mei Nao Keni
E Niie E Ro Peni Pulu
MAK 12:41-44
A Jisas e lio-lio hailiu na ko leesie mwala e to'o-to'o kire ko niie mo niinge ikire i laona mwa'i aana Nume Maa'i Peine. Na lae-lae mei nao keni meitale e lae lo'u mei, oto ko niie mola e ro kele peni pulu.
Oto a Jisas ko te'uri, “No ko unue oto huni'omu uri nao keni meitale ienini e nii peine liutaa aana ahutana mwala ko nii ie. Aana ahutana mwala ngeena, kire ko niie mola kele nganga'ai ola aana to'o-to'onga ikire. Ta'e mei nao keni meitale ie, kele mei to'oha uri huni meu-meuri aana ingeie oto ko nii mangoa ienini.”
A Jisas E Ere Lalai I Sulie Ohoilana I Jerusalem Na Nume Maa'i Peine
MATIU 24:1-21; MAK 13:1-19
Ngaeta mo pwaarongoisuli a Jisas kire ko ere-ere i sulie Nume Maa'i Peine uri e lae otoi lio manikulu'e aena aana kire ha'alaunie pe'ie mo heu diana na mo niinge niilana ko lae huni ha'amanikulu'aa God. Ta'e a Jisas e te'uri hunire, “Ahutana walu ola omu ko lee-leesi'i ngeena, aana nga maholo oho-aasileni kei saro lae, na nga ta'a-ta'a ho heu e sa'a oore ike lo'u aana leu e o'o'o aana.”
Oto ngaeta mo pwaarongoisuli ko dolosi aana Jisas, kire ko te'uri, “?Ha'a-uusuli, maholo uri taa ni walu ola ngeena kei reu? ?Na nga tolimaa uri taa ni huni haata'inie uri maholo hunie mo olana e kara'ini oto?”
Oto a Jisas ko te'uri, “Omu ke lio talamiu mwaanie nga iini e eero'omu. Aana mo iini hunge kei lae mai aana sataku, na kire kei unue uuri, ‘Ineu oto a Kraes,’ na lo'u uuri, ‘Pongi e hule oto.’ Ta'e omu ke su'uri rongo hunire wa omu ke lae i sulire. Na maholo omu ko rongoa mo oohotaa, na mo heiseuninge honosie mo kahamani, mwaanie omu me'u-me'u, aana walu ola ngeena kei hola'i reu i na'o. Ta'e ha'amangolana walumalau ie ha'ike ue ni ngeena.”
10 Oto ko he'i unue lo'u uuri, “Mwala aana ngaeta hanue kei ooho honosie mwala aana ngaeta hanue. Nga aalahanga kei ta'ela'i honosie ngaeta aalahanga. 11 Na mo nunu peine kei tola. Hiolonga paine na liunge ni maelaa kei tola aana mo po'o ni henue hunge. Mo ola ni me'u i suli'i na mo tolimaa paine kei siho mai uure i lengi.
12 “Ta'e i na'ona walu ola ienini ke si reu, mwala kei tapoli'omu na kire kei teunge'ini'omu. Kire kei toole'omu i laona mo nume ni palo-palo hunie mo mwane paine kei lei'omu. Na kire kei toole'omu lo'u i na'ona mo aalaha na mo inemauri hunie kire kei lei'omu no'one. Na kire kei meni aasi'omu i laona mo nume ni ho'o aena aana omu ko lulu i sulieu. 13 Aana maholo walu olana kei reu uurini, maholo i'omu otona huni unu diana aana Tataroha Diana hunire. 14 Omu ke lo'o-lo'onga'i diana mola, na mwaanie omu lae otoi tolahi'e aana nga taa ni unue honosi'omu. 15 Ineu, ne kei haata'inie taane aamiu nga taa ni unue aana tohungana saenanaunge hule aana nga iini aana mo maelonga i'omu, na e sa'a oolisie ike lo'u nga mei wala aana erenga i'omu. 16 Ahutana mwala kei meni leledi'omu. Ma'alana mo aamamiu, na mo nikemiu, na mo eesimiu, mo tekihemiu, na mo malahumiu, na kire kei teunge'ini'omu no'one. Hule aana kire kei horo maesie ngaeta mo iini eemiu. 17 Ahutana mwala kei teunge'ini'omu aena aana omu ko lulu i sulieu. 18 Ta'e nga ta'a-ta'a mei ola aana mo ola ngeena e sa'a roro'a to'ohi'omu ike. 19 Na a God ke si ha'a-uurie ahutemiu nge omu kei uure a'aila'a tara'asi aani hiiwalaimolinge lai hule aana ha'amangolana.”
20 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Maholo omu ko leesie mae e aala ahuie oto i Jerusalem, omu ke si saie uri e kara'inie oto oho-aasilana hanue paine ngeena eena. 21 Oto aana maholona, mwala i Jiudia kire ke tahi oto i mumuni honosie mo toloi henue. Mo iini e ii'o i Jerusalem kire ke tahi oto mwaanie hanue painena, na mo iini e ii'o kali-kelie i Jerusalem kire ke su'uri lae lo'u weu i laona hanue. 22 Aena aana mo dinge ni ha'aloinge a God ni otona, huni ha'a-oaie mo ola uusuleni e lae oto i laona mo Uusu-uusu Maa'i. 23 Na aama-aamasilana mo hu'e ko hi'e-hi'e aani mwela, na mo iini nge kire ko ha'a-ha'asusuhie ue mo wee-wee ikire. Aana si'oha'anga paine kei toolea hanue ie aana maholona, na saewasunge a God kei to'ohie oto mwala ingeie mo Jiu. 24 Nga mo iini horo maesilada kei lae aani naihi, na ngaeta mo iini kire kei tola mauri aada takoie mo henue hai aaopa'i mala mwala e ii'o ni ho'o. Mwala aaopa nge ikire nga mo Jiu ha'ike, kire kei uuri puli-pulisie i Jerusalem lai hule oto aana maholo mo Aapoloa Aaopa kei saro mango.”
A Jisas E Ere Lalai I Sulie Maholo Kei Eeliho'i Lo'u Mei Aano
MATIU 24:29-31; MAK 13:24-27
25 Na a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Mo tolimaa hai aaopa'i kei reu aana sato na waro-waro na mo hee'u ta'au i salo. Na ahutana mo henue mai laona walumalau kire kei meni me'ute'inie kou-kouha'ana naho na kone-kone i eesi, na hule aana kire sa'a saie ike lo'u nga taa ni da. 26 Mwala kei maesie ma'unge aana maholo kire ko maa'oohie nga taa kei siho mai haahie ahutana walumalau, aana ahutana mo ola ta'au i salo kei meni esu oolo-oolo mango, na kire kei meni hei-oolisi mango oto. 27 Oto aana maholona, mwala ke si leesieu a Kale Ni Iinoni, aana ne kei lae mai i laona mei uuru pe'ie nanamanga na manikulu'anga paine. 28 Na maholo walu ola ienini kei aehota rau, su'uri me'u, ta'e omu ke uuwe pwau mola i lengi, aana maholo a God kei ha'a-uuri'omu ko kara'ini oto mai.”
A Jisas E Aalahuu Aana Ai Fik
MATIU 24:32-35; MAK 13:28-31
29 Oto a Jisas ko si ere ni aalahuunge hunire uuri, “Omu ke lo'onga'i ke'u i sulie ai fik na oto ahutana mo ei. 30 Maholo omu ko leesie kire ko aehota ure, omu saie oto uri mo waro-waro ni madoro ko kara'ini oto mai eena. 31 Na e urine no'one aana maholo omu kei leesie walu ola ienini ko reu uurini, omu ke si manata'inie uri Aalahanga a God ko kara'ini oto mai.”
32 “No ko unue oto huni'omu uri walu ola ienini kei saro oa mango mola ue oodoie mwala aana pwaunge si'iri ie, na kire ka'a mae ue. 21:32 A Jisas ko ere lo'u i sulie oho-aasilana i Jerusalem nge e rau aana 70 A.D., ola mala hai aawalai helisi mola i purine e unue mo wala ienini. Leesie Matiu 24:34. 33 I Lengi na i aano kei suu, ta'e walaku e sa'a suu ike oto oo'oo.”
O Ke Ii'o Aakau Mola Loosie Oolinge Mai A Jisas
34 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “!Omu ke lio talamiu! Mwaanie omu tolahi'e mola aana mo ola ni welumalau, wa mwaanie omu talei tara mola aani ngeuhe na aani inunge. Aana mala omu kei tara mola aana mo ola urine, hai dingena kei hule mola na omu ka'a dau aakau ike. 35 Hai dinge ngeena kei sikile'i mala hune kire lolosie, aani ha'aparasilana ahutana mwala aana walumalau. 36 Oto omu ke kakali diana pe'i aarenga'inge taraure'i, hunie omu ke uure a'aila'a huni lae sapemawa i matolana walu ola kei reu ngeena, lai hule aana maholo omu kei uure i na'oku a Kale Ni Iinoni.”
37 Mo dinge ngeena a Jisas e sai ha'a-uusulie mwala ta'au i laona lolata aana Nume Maa'i Peine aana aatowaa, na maholo ko seulehi na ni e lae huni ma'ahu ta'au i lengine Uuwo Ni Ei Olif. 38 Ahutana mwala kire ko meni ha'a-ha'ahu'o ta'au i lolata aana Nume Maa'i Peine huni rongoa mo ha'a-uusulinge ingeie suli dinge.

21:32 21:32 A Jisas ko ere lo'u i sulie oho-aasilana i Jerusalem nge e rau aana 70 A.D., ola mala hai aawalai helisi mola i purine e unue mo wala ienini. Leesie Matiu 24:34.