24
A Jisas E Ere Lalai I Sulie
Ohoilana Huilume I Jerusalem
Na Nume Maa'i Peine
MAK 13:1-23; LUK 21:5-24
A Jisas ko lae oto mwaanie Nume Maa'i Peine na mo pwaarongoisuli ingeie ko lae oto mai saana, kire ko ere pe'ie i sulie manikuluha'ana mo heri-herine Nume Maa'i Peine ngeena. Oto ko aalamire uuri, “?Omu leesie mo heri-herine nume ngeena? Ta'e no ko unue oto huni'omu uri aana nga maholo oho-aasileni kei saro lae, na nga ta'a-ta'a ho heu e sa'a oore ike lo'u aana leu e o'o'o aana.”
Na maholo a Jisas e ii'o i aano i lengine Uuwo Ni Ei Olif, mo pwaarongoisuli kire lae mai saana, oto kire ko dolosi aana uuri, “?O ke unue oodoi'emeelu uri maholo uri taa ni walu ola ienini kei oa, na nga taa ni kei reu huni haata'inie uri e hule oto aana maholo o kei ooli lo'u mei, na ha'amangolana walumalau?”
Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Omu ke lio talamiu mwaanie nga iini e eero'omu. Aana mo iini hunge kei lae mai aana sataku, na kire kei ere uuri, ‘Ineu oto a Kraes,’ na kire kei ha'apweue mwala hunge. Na omu kei rongoa mo oohotaa aana ta'ena nga leu aana walumalau, ta'e mwaanie saemiu e liki-liki. Aena aana walu ola ngeena kire kei hola'i reu i na'o, ta'e ha'amangolana walumalau ha'ike ue ni ngeena. Haiseuninge kei lae i matolana mo henue hai aaopa'i, na i matolana mo aalahanga hailiu. Hiolonga kei toolea mo iini hunge i laona walumalau, na nunu kei tola ahusie mo henue hunge. Ta'e walu ola ienini ko haata'inie mola uri mo ola paine kei lae ue mai mala hu'e ko aehota hiinge'inie sapesalunge hunie to'o-mwelanga.
“Aana maholona mo maelonga i'omu kire kei tapoli'omu, na kire kei ha'aloi'omu, na kire kei horo maesi'omu. Ahutana mo iinoni kei maaleledi'omu aena aana omu ko lulu i sulieu. 10 Mo iini hunge aana mo iini nge ko lulu i sulieu kei toli'aasie hiiwalaimolinge ikire aana maholona, hule aana kire kei pwelora hailiu mola maraada, na kire kei maaleledire maraada hailiu. 11 Mo propet eero-eero hunge kei lae mai, na kire kei deu uri hunie mwala hunge ke hiiwalaimoli aana mo eeronga ikire. 12 Mwala urine nge kire kei da aaelanga ke si peine i laona walumalau, na mwala hunge sa'a manata diana oto hunie nga iini. 13 Ta'e iini nge kei uure a'aila'a tara'asi aani hiiwalaimolinge lai hule aana ha'amangolana, nge a God ke si ha'a-uurie. 14 Laeliwalanga aana Tataroha Diana i sulie Aalahanga a God kei lae kalie ahutana walumalau hunie ahutana iinoni ke mani rongo. Oto puriha'ana ha'amangolana ke si lae mai.”
15 Oto a Jisas e he'i unue lo'u uuri, “Omu kei leesie taane mei ola aaela liutaa nge ko esuie na'onga hunie mo henue Daniel 9:27 nge a Propet Daniel e ere i sulie. Mei olana kei uure i laona leu maa'i. (Mo iini ko saaie mo wala ienini, kire ke lo'onga'i diana i suli'i hunie kire ke rongo saie nga mei ola uri taa ni ngeena.) 16 Aana maholona mwala aana po'o ni henue i Jiudia kire ke tohungei tehi oto huni mumuni honosie mo toloi henue. 17 Na mala nga iini e ii'o ta'i koluhana nume ingeie, nge ke tahi oto na ke su'uri waelie lo'u nga maholo huni lai toolea nga mo ola ingeie hai nume. 18 Na mala nga iini ko eu'esu i hohola, ke tahi oto na ke su'uri waelie lo'u nga maholo huni lai toolea nga mo to'oni ingeie mai nume. 19 Na aama-aamasilana mo hu'e ko hi'e-hi'e aani mwela, na mo iini nge kire ko ha'a-ha'asusuhie ue mo wee-wee ikire. 20 Ta'e omu ke aarenga'i mola hunie walu ola ngeena ke su'uri hule aamiu aana maholo e aasa aana mo waro-waro ni wawai, wa aana Dinge Maa'i. 21 Aana si'oha'anga kei tola aana maholona, kei peine liutaa aana lo'u ta'ena nga ola ko totola uure oto mai aehotalana walumalau hule mai aana mo dingena. Na e sa'a he'i aaela lo'u urine aana nga dinge. 22 Mala uri a God ka'a holo o'oru'e aana maholo ni si'oha'anga ngeena, nge nga iini sa'a mauri ike lo'u. Ta'e i sulie a God e lo'onga'inie mo iini nge e lio hilisire oto, nge mone kei holo o'oru'e aana maholona.”
23 “Oto aana maholona mala uri nga iini ko unue huni'omu, ‘!Lio ka'u! A Kraes oto ie,’ wa ‘!Lio ka'u! Ingeie oto waune,’ ta'e omu ke su'uri hiiwalaimoli aana. 24 Aena aana mo kraes eero-eero na mo propet eero-eero hunge kire kei lae mai. Na mala ko mwada'u, kire kei ha'atakaloa mo iini nge a God e lio hilisire oto. Kire kei haata'inie mo tolimaa na mo hu'i-hu'ite aana mwala, ta'e mwaanie omu hiiwalaimoli aada. 25 Aena urine, nge no ko hola'i ha'apasuli'omu oto aana walu olana, hunie omu ke lio diana talamiu. 26 Oto mala mwala ko unue huni'omu uuri, ‘A Kraes ta'au i laona hanuesala,’ su'uri lae ta'au i leune. Mala kire ko unue uuri, ‘A Kraes mai laona nume ie,’ su'uri hiiwalaimoli aada. 27 Aana maholo ineu a Kale Ni Iinoni ne kei lae mai, e sa'a lio kolo-kolo ike. Ahutana iinoni kei meni leesieu mola. Ne kei lae mai mala wa'ariri ko eeso i laona salo, nge leesilana e sai lae mola ahusie ahutana mo henue. 28 Na oolinge mai ineu e sa'a mumuni ike ta'e kei urihana no'one waieu tola manu. Aana mwala kei leesie mo keule, kire kei meni saie oto uri waieu oto i leune.” 24:28 Erenga ni Krik e ere i sulie mo hada nge kire ko aaro-aaro i hahona leu nge rae aana.
A Jisas E Ere Lalai I Sulie
Maholo Kei Eeliho'i Lo'u Mei Aano
MAK 13:24-27; LUK 21:25-28
29 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u uuri, “Oto lo'u mola i purine mo dinge ni si'oha'anga ngeena, sato kei ulue oto maana, na e sa'a pwaa lo'u. Waro-waro e sa'a he'i sineli lo'u. Na mo hee'u ta'au i laona salo kei teke i aano, na ahutana mo ola ta'au i laona salo kei hei-oolisi mango. Aesaea 13:10, 34:4 30 Oto aana maholo urine nga tolimaa leesilana kei lae i laona salo huni haata'inie uri ineu a Kale Ni Iinoni no ko lae oto mai. Ahutana mo komu ni iinoni aana walumalau kei ngara aana kire kei leesieu a Kale Ni Iinoni no ko lae mai i laona mei uuru mwaanie salo. Ne kei lae mai pe'ie nanamanga na manikulu'anga oto paine. 31 Oto ne kei uusunge'inie mai mo ensel ineu pe'ie aawatai eehuri oto paine, na kire kei lae pe'i so'okonie mo iini nou lio hilisire mwaanie e hai maai dengi aana walumalau, uure aana ngaeta ngongo'ai welumalau lai hule aana ngaeta ngongo'ai welumalau.”
A Jisas E Aalahuu Aana Ai Fik
MAK 13:28-31; LUK 21:29-33
32 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Saeku omu ke rongo saie erenga ni aalahuunge ie i sulie ai fik. Maholo mo sasarana ko aehota ure na ure-urana ko maau, nge omu saie oto uri maholo hunie mo waro-waro ni madoro e kara'ini oto mai eena. 33 Na e urine no'one aana maholo omu kei leesie walu ola ienini ko reu uurini, omu ke si manata'inie uri e kara'inie oto maholo no ko ere i sulie ni ngeena. 34 No ko unue oto huni'omu uri walu ola ienini kei saro oa mango mola ue oodoie mwala aana pwaunge si'iri ie na kire ka'a mae ue. 24:34 Kie saie uri a Jisas e ka'a ere ike i sulie oolinge mai ingeie aena aana tatala 36 e unue uri ingeie no'one na e ka'a saie maholona. Ha'ike. I leune a Jisas ko ere i sulie ohoilana i Jerusalem nge mo ramo aana mae ni Rom kire asuie aana e hiu aawalai helisi i purine hutelana a Jisas (70 A.D.). Aana halisi ngeena, mo Jiu kire uure huni ta'aasie mo Rom mwaanie mo henue ikire i Israel. Oto mae ni Rom e lae mai hule i laona huilume paine i Jerusalem, na kire horo maesie mo tangalai sinolai iinoni aana mo Jiu. Mo ramo ni Rom kire ka'a aamasie nga iini i Jerusalem, ta'e kire horo'ire mango. Kire ohoie para paine ahuie i Jerusalem, na ahutana mo nume i laona, na kire waelie oto liutaa Nume Maa'i Peine. 35 I Lengi na i aano kei suu, ta'e walaku e sa'a suu ike oto oo'oo.”
?Maholo Uri Taa A Jisas
Kei Ooli Lo'u Mei?
MAK 13:32-37; LUK 17:26-30,34-35
36 Oto a Jisas ko he'i ere lo'u uuri, “Nga ta'a-ta'a iini e ka'a saie ike hai dinge wa maholoi sato uri taa ne kei ooli lo'u mei. Ma'alana mo ensel ta'au i Lengi, wa uri ineu a Kale, na melu ka'a saie ike. Ta'e a Mama'a ta'au i Lengi hali'ite nge e saie maholona. 37 Na nga taa kei reu aana maholo ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli mei, kei urihana no'one nga taa e rau aana pongine a Noa. 38 Mo dinge i na'ona lue-lue e tola, mwala ka'a saie ike, oto kire ngau-ngeu na kire inu-inu mola. Kire totola keni na kire to'o-to'o poro mola lai hule aana hai dinge a Noa e ta'e i laona haka paine. 39 Kire ka'a lo'o-lo'onga'inie ike lo'u uri nga mei ola kei hite aada, oto kire au'esuie walu olana lae hule aana lue-lue e hane haahire, na kire mani ei'aa mango oto. Kei urine no'one lo'u aana maholo ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli mei. 40 Aana maholona nga ro iinoni kei eu'esu i laona hohola, na nga iini a God kei toolea, na ngaeta iini kei oore mola. 41 Na lo'u, nga ro keni kei meni ha'a-ha'alie ngaulaa, nga iini a God kei toolea, na ngaeta iini kei oore no'one mola i puri.
42 “Aena urinena, omu ke ii'o aakau mola, aana omu ka'a saie ike hai dinge uri taa aalaha i'omu kei ooli mei. 43 Na omu ke aamasito'o aana uri mala iinoni e to'o aana nume ke saie uri iinoni peli-peli kei lae mai huni peli, ha'alaa e sa'a ma'ahu ike. Ta'e kei lio-lio mola huni uure honosie iinoni peli-peli ngeena mwaanie e sili i nume. 44 Oto i'omu no'one, omu ke ii'o aakau, aana ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli mei aana maholoi sato nge omu ka'a lo'onga'i ike huni maa'oohieu.”
A Jisas E Aalahuu Aana
E Ro Taungei Iinoni Eu'esu
LUK 12:41-48
45 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u uuri, “?Aana a tei ka'u e saenanau na e ne'i koni-konihe diana? Ingeie oto iini nge aalaha ingeie e ne'ie hunie ke lio i sulie ngaeta mwala au'esu aana maholo ko lae, na hunie ke nii-niie waaitada hunire i suli maholo. 46 Na kei tohungei diana oto liutaa hunie koni-konihe ngeena, mala uri aalaha ingeie kei lio oodoie ko esu diana urine maholo kei ooli mei. 47 Mala ko urine, nge no ko unue oto huni'omu uri aalaha ngeena ke si ne'ie oto koni-konihe ngeena hunie ke lio i sulie oto ahutana to'o-to'olana. 48 Ta'e mala uri koni-konihe ngeena e aaela na ko lo'onga'inie mola uri aalaha ingeie e sa'a hule ike lau-leu, 49 oto ko talei seu-seunie mola ngaeta mwala au'esu, na ko talei tara mola aana ngaunge, na ko pweu mola aana inuhilana wai ni mehiri, 50 oto aalaha ingeie kei hule mola, na e ka'a dau aakau ike. Na ko hule no'one mola aana maholo koni-konihe ngeena e ka'a lo'onga'inie huni maa'oohie. 51 Oto aalaha ngeena kei tohungei ha'aloi letehie koni-konihe ingeie ngeena, na kei uusunge'i aasie oto pe'ie mwala ko lupwe'i deu-deu. I leune kire kei ii'o mola pe'ie ngaranga na saehuunge paine.”

24:28 24:28 Erenga ni Krik e ere i sulie mo hada nge kire ko aaro-aaro i hahona leu nge rae aana.

24:34 24:34 Kie saie uri a Jisas e ka'a ere ike i sulie oolinge mai ingeie aena aana tatala 36 e unue uri ingeie no'one na e ka'a saie maholona. Ha'ike. I leune a Jisas ko ere i sulie ohoilana i Jerusalem nge mo ramo aana mae ni Rom kire asuie aana e hiu aawalai helisi i purine hutelana a Jisas (70 A.D.). Aana halisi ngeena, mo Jiu kire uure huni ta'aasie mo Rom mwaanie mo henue ikire i Israel. Oto mae ni Rom e lae mai hule i laona huilume paine i Jerusalem, na kire horo maesie mo tangalai sinolai iinoni aana mo Jiu. Mo ramo ni Rom kire ka'a aamasie nga iini i Jerusalem, ta'e kire horo'ire mango. Kire ohoie para paine ahuie i Jerusalem, na ahutana mo nume i laona, na kire waelie oto liutaa Nume Maa'i Peine.