25
A Jisas E Aalahuu Aana
Aawalai Keni Haalu
Oto a Jisas ko he'i unue lo'u uuri, “Aana maholona aalahanga a God kei urihana aawalai keni haalu nge kire lae huni maa'oohie poro haalu aana ko lae mai hunie aaharota ingeie. Kire toolea mo laite ikire pe'ire. E lime iini aada e pweu, na e lime iini e manata. E lime iini e pweu kire toolea mola mo laite ikire, ta'e kire ka'a tola rumu ike hiito'o pe'i'i. E lime iini e manata kire toolea mo laite ikire na mo rumu hiito'o no'one pe'i'i laloi ate'a. A poro haalu e ka'a hule lau-leu, oto ahutana mo keni kire ko meni mamauru'e, kire ko lae otoi ma'ahu.
“Oto i upui rodo, ngaeta iinoni e aawara na ko unue uuri, ‘A poro haalu ko lae oto mai. Omu ke lae mai honosie.’
“Oto ahutana mo keni kire ko meni lio oto, na kire ko deu aakau oto aana mo laite ikire. Mo iini e pweu ko unue hunie mo iini e manata uuri, ‘Omu ke nii rumu nameelu, aana mo laite i'emeelu ko mwa'a oto.’
“Mo iini e manata ko aalamire uuri, ‘Ha'ike, e lio mala uri e sa'a adongakaelu ike. Omu ke lae mola i saana mo iini ko ha'aholi rumu, na omu ke holi mola namiu.’
10 “Oto maholo e lime keni e pweu ngeena kire ko lai lo'ohi rumu nada, na a poro haalu ko hule oto. E lime keni nge kire dau aakau, kire ko sili oto i nume pe'ie poro haalu hunie aaharota. Maholo kire sili i nume, na maa ko hono oto.
11 “E ka'a tewa ike lo'u mola i purine, na e lime keni nge kire lai lo'o-lo'ohi rumu, kire ko hule oto. Kire lae mai oto kire ko si soi-soi uuri, ‘Poro paine, poro paine, o ke taha maa talameelu.’
12 “Oto poro haalu ngeena ko si aalamire mola uuri, ‘No ko unue oto huni'omu uri nou ka'a manata'ini'omu ike.’ ”
13 Oto a Jisas ko si ha'amangoa aalahuunge ngeena uuri, “Omu ke dau aakau taraure'i suli maholo, aana omu ka'a saie ike hai dinge wa maholoi sato ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ooli lo'u mei.”
A Jisas E Aalahuu Aana
E Oolu Koni-konihe
LUK 19:11-27
14 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u uuri, “Aana maholona Aalahanga a God kei urihana nga mwane paine e taule'i huni lae aana ngaeta hanue. I na'ona kei lae, a mwaena e saro ere-ere pe'ie mwala au'esu ingeie. Oto ko unue hunire uri kire ke lio i suli diana aana mo ola ingeie maholo ko lae. 15 Oto ko niie hunie ngaeta mwane au'esu e lime mwa'ii to'oha. Na ngaeta mwane au'esu ko niie e ro mwa'ii to'oha hunie. Na oolune nga mwane au'esu ko niie ta'a-ta'a mwa'ii to'oha hunie. E ha'a-adoa mo mwane au'esu ngeena aani mwa'ii to'oha urine i sulie e nite nga iini e sai lio i suli'i i sulie saenanaunge ingeie. Oto a porona e si taule'i, e lae. 16 Mwane au'esu nge e hele aana e lime mwa'ii to'oha, e lae oto ko lai deu esunge aana mo to'oha ngeena, na ko terie lo'u ngaeta lime mwa'ii to'oha lo'u haahie. 17 Iini e hele aana e ro mwa'ii to'oha, na e urine lo'u. E lai deu esunge no'one, oto ko terie lo'u ngaeta ro mwa'i lo'u haahie e ro iini e hele aani. 18 Ta'e iini nge e hele aana e ta'a-ta'a mwa'ii to'oha, e taule'i, oto ko elie mola kalinge, na ko mumunie mola mo to'oha aalaha ingeie i laona mwakano.
19 “E haro tewa oto ni nge aalaha mo mwane au'esu ngeena e si eeliho'i mei. Oto ko dolosi aana mo mwane au'esu ingeie uri nga taa kire da aana mo to'oha ingeie. 20 Oto mwane au'esu nge e hele aana e lime mwa'ii to'oha, ko toolea mai e lime mwa'ii to'oha lo'u pe'ie lime iini aalaha ingeie e nii'i hunie, na ko te'uri, ‘Aalaha ineu, o noruto'o aaku huni lio i sulie e lime mwa'ii to'oha i'oe. Oto nou deu esunge aani, na nou terie lo'u ngaeta lime mwa'ii to'oha pe'i'i.’
21 “Oto aalaha ingeie ko aalamie uuri, ‘O tohungei deu diana, na i'oe oto mwane au'esu diana, iini ni nou-norue. O lio i suli diana aana mo ola ka'a hunge, oto ne kei ne'i'o o ke lio i sulie lo'u mo ola hunge. Lae mai na o ke ilenimwa'e pe'ieu.’
22 “Mwane au'esu nge e hele aana e ro mwa'ii to'oha, e lae mai oto ko te'uri, ‘Aalaha ineu, e ro mwa'ii to'oha mola o nii'i hunieu. Ta'e ie o ke leesie ka'u, ngaeta ro mwa'ii to'oha lo'u nou teri'i pe'i'i.’
23 “Oto aalaha ingeie ko aalamie uuri, ‘O tohungei deu diana, na i'oe oto mwane au'esu diana, iini ni nou-norue. O lio i suli diana aana mo ola ka'a hunge, ne kei ne'i'o o ke lio i sulie lo'u mo ola hunge. Lae mai na o ke ilenimwa'e pe'ieu.’
24 “Oto mwane au'esu nge e hele aana ta'a-ta'a mwa'ii to'oha, e lae lo'u mei ko te'uri, ‘Aalaha ineu, nou saie uri i'oe mwane o tohungei raramaa oto hiito'o. O sai so'okonie mo ola o ka'a hasi'i ike. 25 Oto nou me'u, nou lae mola i mumunie mei to'oha i'oe i laona mwakano. Leesie ka'u, mei to'oha i'oe mola ie.’
26 “Oto aalaha ingeie e aalamie ko te'uri, ‘I'oe oto mwane au'esu aaela na o tohungei lalawa'a. O unue uri nou sai so'okonie mo ola nou ka'a hasi'i. 27 ?Nge ko urine, na e ue o ka'a ne'ie mola mei to'oha ineu i laona nume ni to'oha hunie ne ke tarie nga kele leu lo'u pe'ie?’
28 “Oto aalaha ngeena ko si unue hunie ngaeta mo mwane au'esu ingeie uuri, ‘Omu ke toolea mo to'oha ngeena mwaanie, na omu ke nii'i hunie iini nge aawalai mwe'ii to'oha oto aana. 29 Aana nga iini nge ko esu diana aana nga taa e to'o aana oto, aalaha ingeie kei niie nga mo iini lo'u hunie sapeiteni. Oto iinoni ngeena ke si to'o aana lo'u mo ola hunge liutaa aana nga taa e to'o aana ka'u. Ta'e nga iini nge e ka'a asu diana aana nga taa e to'o aana oto, nge aalaha ingeie kei ta'aasie ahutana mo ola mwaanie. 30 Oto aana ko urine, omu ke aasie mwane au'esu aaela ngeena ta'i sinaha i laona rodohono, leu ngaranga na saehuunge e paine aana.’ ”
Aana Nga Maholo A Jisas
Kei Leie Ahutana Mwala
31 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u uuri, “Ineu, a Kale Ni Iinoni, ne kei ooli lo'u mei pe'ie manikuluha'aku na ahutana mo ensel ineu no'one pe'ieu, na ne kei ii'o i lengine naunekume ineu e manikulu'e. 32 Ahutana iinoni ni welumalau kei ruru mei na'oku, na ne ke si oopara hunie e ro po'o ni iinoni, mala iini kakali sipu ko oopaa mo sipu mwaanie mo nanikot. 33 Mala iini kakali sipu ko ne'ie mo sipu i pwalo-pwalona na mo nanikot i meu-meuline, nge ne ke ne'ie mo iinoni oodota'i, i pwalo-pwaloku, na mo iinoni aaela ke lae mola i meu-meuliku, hunie ahutana mwala ke ii'o aana e ro po'o ni iinoni.
34 “Oto ineu, a Inemauri, ne ke si unue hunie mo iini oodota'i nge ikire i pwalo-pwaloku uuri, ‘Omu ke lae mai mo iini nge a Mama'a e niie ha'adiana'anga ingeie oto huni'omu. Omu ke hele huu oto namiu aana aalahanga nge a Mama'a e dau aakau aana loosi'omu, uure oto aana ha'aholalana walumalau. 35 Aana nou hiolo na omu ha'angaueu. Nou maarou, na omu ha'a-inuhieu. Maholo nou ka'a to'o aana nga leu ni ii'o ineu, omu tola konieu aana mo nume i'omu. 36 Na maholo nou ka'a to'o aana nga mei ola huni ho'osie, omu nii sala nakue. Nou si'oha'a aani maelaa, omu lio i sulieu. Nou ii'o i nume ni ho'o, na omu maatolieu.’
37 “Oto mwala oodota'i ngeena kei aalamieu uuri, ‘?Aalaha paine i'emi, maholo uri taa ni o hiolo, na emi ha'angau'o? ?Wa o maarou, nge emi ha'a-inuhi'o? 38 ?Maholo uri taa nge o ka'a to'o aana nga leu ni ii'o i'oe, na emi tola koni'o aana mo nume i'emi? ?Wa o ii'o mwaakule na emi niie mo ola huni ho'osi'i i'oe? 39 ?Maholo uri taa nge o si'oha'a aani maelaa wa o ii'o i laona nume ni ho'o nge emi maatoli'o?’
40 “Oto ineu a Inemauri ne ke si aalamire uuri, ‘No ko unue oto huni'omu uri nga taa nge omu da urine hunie nga kele iini aana mo eesiku ienini, omu da hunieu ni otona.’
41 “Oto ne ke si unue lo'u hunie mo iini i meu-meuliku uuri, ‘Omu ke tahi mwaanieu, mo iini nge omu ii'o oto loosie ha'amotaahinge a God. Omu ke tahi i laona dunge nge ko weru tarau mola, na e sa'a mwa'a lo'u. Dunge ngeena dau aakaulana e lae oto hunie a Satan na mo li'oa aaela ingeie. 42 Aena aana maholo nou hiolo, omu ka'a ha'angaueu ike. Nou maarou na omu ka'a nii wei ike akue. Maholo nou ka'a to'o aana ike nga leu ni ii'o ineu, omu ka'a tola konieu ike aana mo nume i'omu. 43 Na maholo nou ii'o mwaakule, omu ka'a niie ike nga mo ola ni ho'osi'i ineu. Na maholo nou si'oha'a aani maelaa na nou ii'o i laona nume ni ho'o, omu ka'a kele maatolieu lo'u.’
44 “Aana maholona, mwalana kei aalamieu lo'u uuri, ‘?Aalaha paine i'emi, maholo uri taa ni o hiolo, wa o maarou, wa o ka'a to'o aana nga leu ni ii'o i'oe, wa o ka'a to'o sala, wa o si'oha'a aani maelaa, wa o ii'o i nume ni ho'o nge emi ka'a aapwasu eemu?’
45 “Oto ineu, a Inemauri, ne ke si aalamire uuri, ‘No ko unue oto huni'omu uri nga taa nge omu ka'a da hunie nga kele iini aana mo eesiku ienini, omu ka'a da ike oto hunieu no'one eena.’ ”
46 Oto a Jisas ko si ere ooreta uuri, “Mwala ngeena ha'amotaahilada kei lae tara'asi oto. Ta'e mo iini e oodota'i kire kei lae oto i laona maurihe huu.”