12
Mo Parise Kire Ere Haitelili Pe'ie A Jisas Haahie Hai Dinge Maa'i
MAK 2:23-28; LUK 6:1-5
Oto lo'u mola aana ngaeta Dinge Maa'i Mo Jiu, a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire ko lai liu i laona mo hohola ni ola mala mo kooni. Maholona na mo pwaarongoisuli kire ko hiolo, oto kire ko aehota aroa oto nga mo iini, na kire ko ngeue oto hue-hueni. Maholo mo Parise kire leesie urine, oto kire ko ere uuri hunie a Jisas, “!Ei, leesie ka'u! Mo pwaarongoisuli i'oe ko deu esunge mola aana Dinge Maa'i ikie, mei ola e aapu aana Ha'atolanga a Mosis.”
Oto a Jisas e aalamire ko te'uri, “Omu saie taane nga taa nge a Deved Inemauri e asuie, aana maholo ingeie na ngaeta mo iini lo'u pe'ie kire hiolo. ?Ta'e e ue ni omu ka'a rongo saie ike ne'isaenga aana? A Deved na mo mwane ingeie kire lae sili i laona nume maa'i a God, na kire ngaue mo bred maa'i, mo ola niilana e lae hunie a God. Ta'e mo Ha'atolanga a Mosis e unue kire ka'a malisine ike kire ke ngaue, aana ta'e mo pris hali'ite kire sai ngaue taungei bred maa'i urine. Ta'e ma'alana e urine, a God ka'a leie ike haahie. Na omu saai oodoie ka'u no'one mola i laona mo Ha'atolanga a Mosis uri mo pris ko deu hu'isie no'one mola mo ha'atolanga aena kire ko esu i suli Dinge Maa'i hai Nume Maa'i Peine. ?Ta'e e ue omu ka'a saie ike uri kire ka'a roro'a aana? Ta'e ineu, no ko unue huni'omu uri ngaeta iini e paine liutaa aana Nume Maa'i Peine taane i leu. Aana a God e unue i laona mo Uusu-uusu Maa'i uuri, Aamasinge ni mola nou heri hunie na uunu-olanga ha'ike. Hosea 6:6 Mala omu ke sai diana aana mo wala ie, ha'alaa omu sa'a leie ike mo iini ka'a dau hu'isie ike nga mei ola. Aana ineu a Kale Ni Iinoni oto nou aalaha haahie Dinge Maa'i.”
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane Nimana E Heko
MAK 3:1-6; LUK 6:6-11
Oto a Jisas e uure mwaanie leune ko si lae hunie ngaeta nume ni palo-palo, 10 na nga mwane ki'ine e heko ingeie i laona numena. Ngaeta mwala no'one i leune kire ko sare pwelu wala i lengine a Jisas uri ko deu aaela. Oto kire ko dolosi aana uuri, “?Ohe e ado taane aana mo Ha'atolanga a Mosis huni ha'a-uuri aana Dinge Maa'i ikie wa ha'ike?”
11 A Jisas e aalamire ko te'uri, “?A tei hikemiu e ka'a sai esu aana Dinge Maa'i? ?Mala uri nga sipu i'oe e teke i laona nga kalinge aana Dinge Maa'i, nge o kei uaa? ?Uri ma'alana Dinge Maa'i na o sa'a lai hele aana hunie o ke wa'i eeliho'i aana mwaanie kalinge? 12 Aana iinoni e hi'e lo'u liutaa aana sipu, oto mo Ha'atolanga ikie e toli'aasie uri kie sai pe'ie mola nga iinoni aana Dinge Maa'i.”
13 Oto e si unue hunie mwane ki'ine e heko ngeena uuri, “O ke lalaa'inie ki'imu.” Oto e lalaa'inie ki'ine, na e diana oto lo'u mala ngaeta po'o ni ki'i. 14 Oto mo Parise kire leesie urine, kire si iisitaa mwaanie nume ni palo-palo na kire ko meni wala oto huni horo maesie a Jisas.
A Jisas Oto Tohungei
Koni-konihe A God
15 Oto a Jisas mone e manata'inie mola uri mo Parise ko lo'o-lo'onga'i huni horo'ie, e si lae mwaanie i leune, na mwala hunge ko lae i sulie. Oto e ha'a-uurie ahutana mo iini ko mweri, 16 na ko si ere honosire mwaanie kire ha'arongoa nga iini uri ingeie a tei. 17 E te'urine huni ha'a-oaie nga taa a God e unue ka'u aana Propet Aesaea uuri, 18  Koni-konihe ineu ni oto ie, iini nou lio hilisie, na iini nou manata diana hunie, na iini nou tohungei ilenimwa'e haahie. Ne kei niie nanamanga ni Li'oa ineu hunie, na ingeie ke si haata'inie hunie ahutana mwala uri leinge a God ni e oodota'i. 19  E sa'a ha'a-ere, wa ke tea, wa ke ere paine i sulie mo tala. 20  Ta'e kei maneko pe'ie mo iini kire mamaela'a, na kei toli rako pe'ie mo iini kire sa'a pe'ire ike maraada. Kei esu susule'i lai hule aana oodo-oodonga kei tola hehesie aaelanga. 21  Na ahutana mwala aana walumalau ke si meni noruto'o oto aana. Aesaea 42:1-4
A Jisas E Nanama
Liutaa Aana A Satan
MAK 3:20-30; LUK 11:14-23
22 Oto ngaeta mwala kire toolea mai i saana Jisas nga mwane e ulu na ka'a sai ere ike aena aana li'oa aaela nge aana. Oto e ha'a-uurie uri hunie ke ere-ere na ke lio-lio lo'u. 23 Ahutana mwala ko meni pangata'inie nga taa a Jisas e asuie, na kire ko te'uri, “?Ohe Kalena Deved Inemauri ni ienini, a Kraes?”
24 Maholo mo Parise kire rongo urine, oto kire ko unue uuri, “!Ha'ike eena! A Bielsebul, na'ohana mo li'oa aaela nge e niie nanamanga ngeena hunie huni oohe aasie mo li'oa aaela urine.”
25 A Jisas e manata'inie mola mo lo'onga'inge ikire, oto ko si te'uri, “Ta'ena nga aalahanga kei oopa aani heiseuninge honosie maraana, nge kei na'onga oto. Na ta'ena nga hanue wa ta'ena nga nume nge kei oopa maraana, nge kei ei'aa oto. 26 Na mala uri ngaeta mo li'oa aaela i laona aalahanga a Satan ko oohe aasie ngaeta mo li'oa aaela lo'u, nge aalahanga ingeie e oopa oto, na kei ei'aa oto. 27 ?Nge mala omu ko unue uri ineu no ko sikera'inie mo li'oa aaela aana nanamanga a Bielsebul e niie hunieu, oto a tei ka'u e niie nanamanga hunie mo pwaarongoisuli i'omu huni sikera'inie mo li'oa aaela? ?A Bielsebul? !Ha'ike! Nga taa mo pwaarongoisuli i'omu kire ko esuie e haata'inie oto uri i'omu ni omu takalo. 28 Ta'e ineu, no ko oohe aasie mo li'oa aaela aana nanamanga a God. Na leune e haata'i diana aana oto uri Aalahanga a God e hule oto i seemiu.”
29 Oto a Jisas ko he'i ere ni aalahuunge lo'u i sulie nanamanga ingeie e saka liutaa aana Satan, na ko te'uri, “Nga mwane sa'a sili ike i laona nume ngaeta ramo hunie ke pelie to'o-to'olana, ta'e kei hola'i tapolie na kei pwesue, nge purine ke si toolea ahutana mo ola ingeie.” 12:29 A Jisas e ha'amalaa uri a Satan domana ngaeta ramo, ta'e a Jisas domana iini nge e a'aila'a oto liutaa. A Jisas e sai pwesue mola a Satan huni toolea ahutana mo ola ingeie, na aana e urine, nge a Jisas e sai luhesie mo iinoni mwaanie aalahanga ni rodohono a Satan huni toolera i saana aalahanga ni matapwanga ta'au i Lengi.
30 Oto a Jisas e he'i te'uri lo'u, “Ta'ena nga iini oto e ka'a aapa pe'ieu, ingeie maelonga ineu. Na nga iini oto ka'a so'okoni iinoni pe'ieu hunie Aalahanga a God, ingeie ni ko oohe tatanga'inie mwala mwaanie a God. 31 Aena ngeena no ko unue huni'omu uri a God e sai sae'aasie ta'ena nga ooraha'aa na ta'ena nga iini ko ere mwakata'inie. Ta'e iini ko ere mwakata'inie Li'oa Maa'i, sae'aasilana e sa'a lae ike oto oo'oo. 12:31 A Jisas e ere i sulie “mei ooraha'aa sae'aasilana e sa'a lae ike oto oo'oo” aana maholo ngaeta mwala ko leledie walaimolinge nge Li'oa Maa'i e haata'inie hunire i sulie a Jisas. Oto urine kire ooraha'aa ni ngeena, aana sae'aasilana sa'a lae ike oto oo'oo hunie ta'ena nga iini e ere mwakata'inie Li'oa Maa'i aana e sere'inie walaimolinge nge Li'oa Maa'i ko haata'inie hunie. 32 Wa nga iini ko ere mwakata'inie a Kale Ni Iinoni, sae'aasilana e sai lae mola, ta'e iini ko ere mwakata'inie Li'oa Maa'i, sae'aasilana e sa'a lae ike oto oo'oo, mai leu aana walumalau ienini wa aana iini ue mai.”
Mwala Ke Si Sai'o Aana Walamu
LUK 6:43-45
33 Oto a Jisas e he'i te'uri lo'u, “Ai e mauri diana nge kei hungu eeni hue-huei ei diana, ta'e ai aaela kei hungu oto aani hue-huei ei aaela, aana lio sailana ai ko lae-lae oto aana hue-huana. 34 !I'omu oto mo mwaa! ?Omu kei roro'a unue mo ola diana uri taa, na hule aana i'omu maraamiu na omu ka'a diana? Aana wawana iinoni oto ko unu-unue nga taa saena e honu aana. 35 Iinoni diana e to'o aana mo lo'onga'inge diana i laona saena, na kei haata'ini'i aana mo ola diana kei esui'i. Ta'e iinoni aaela e to'o aana mo lo'onga'inge aaela i laona saena, na kei haata'ini'i aana mo ola aaela kei esui'i.
36 “No ko unue oto huni'omu uri aana dinge ni leinge ta'ena nga mei wala oto mola mo iinoni ko talei unu-unue, iidumileni kei lae. 37 Aana leilemu kei lae oto i sulie walamu, huni haata'inie uri o oodota'i taane wa o takalo oto.”
Mo Parise Kire Sukaa
Nga Hu'i-hu'ite
MAK 8:11-12; LUK 11:24-32
38 Oto ngaeta mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis na ngaeta mo Parise kire ko te'uri hunie a Jisas, “Ha'a-uusuli, melu sare leesie uri o ke asuie ka'u nga hu'i-hu'ite huni haata'inie uri a God ni e niie nanamanga huni'o.”
39 Oto a Jisas ko aalamire ko te'uri, “!Ha'ike eena! Pwaunge ienini, omu lae otoi aaela hiito'o. Suata omu ka'a sai kineta'ini'omu ike nana a God. Omu ko sukaau taane hunie nga hu'i-hu'ite, ta'e nou sa'a asuie ike. Ta'a-ta'a hu'i-hu'ite nou sai haata'inie aamiu oto nga taa e rau aana a Propet Jona oto waite. 40 Mala ka'u a Jona e ii'o i laona ho ii'e paine e oolu hei aatowaa na e oolu hei rodo, nge a Kale Ni Iinoni kei ii'o no'one urine i laona mwakano hunie e oolu hei aatowaa na e oolu hei rodo. 41 Aana dinge ni leinge mo Ninive kire kei ta'ela'i, oto kire kei ere aamiu uri omu tohungei takalo oto liutaa. Aana ikire mo maelonga aaela mo Jiu, ta'e kire oonisae oto mwaanie mo ooraha'aa ikire aana kire rongoa laeliwalanga a Propet Jona. Ta'e no ko unue oto huni'omu uri nga iini taane i matolamiu i leu e paine lo'u liutaa aana Jona. 42 Aana dinge ni leinge Toro ni Siba kei ta'ela'i no'one honosi'omu aana pwaunge ienini, na kei ere aamiu uri omu tohungei takalo oto liutaa. Aana ingeie e uure ha'atau oto i ngongo'ana walumalau huni lae mai rongoa mo ha'a-uusulinge ni saenanaunge a Solomon Inemauri. Na no ko unue oto huni'omu uri ngaeta iini e paine lo'u liutaa aana Solomon taane i matolamiu i leu, ta'e omu ko leledie mola.”
43 Oto a Jisas e he'i ere ni aalahuunge lo'u i sulie pwaunge aana maholona, na ko te'uri, “Maholo nga li'oa ni ooraha'aa ko iisitaa mwaanie nga iinoni, kei waloliu i laona hanuesala ni lio hunie nga leu ni mamalo ingeie. Mala uri e ka'a lio oodoie oto nga leu, 44 nge ke si te'uri hunie maraana, ‘Ohe ne kei ooli lo'u mola takoie nume ineu, iini nou iisitaa ka'u mwaanie.’ Oto e ooli ta'au na ko lio oodoie a mwaena e urihana nume nge kire tala rere'a aana, na kire hataa'i diana aana mo ola i laona. 45 Oto ko si lae lo'u huni toolea mai ngaeta hiu li'oa ni ooraha'aa aaela lo'u liutaa aana ingeie. Oto kire lae, kire ko si lae oto ii'o huu i laona iinonine. Oto aana ha'amangolana, tolahana iinonine lo'u mei puri ko si tohungei aaela oto hiito'o liutaa aana tolahana hola'ina'o.”
?Kira Tei Mo Tohungei
Eesine A Kraes?
MAK 3:31-35; LUK 8:19-21
46 Maholo a Jisas ko ere-ere ue hunie mwala, na a nikana pe'ie maeni eesine mwane nge kire hute pe'ie, kire ko hule oto. Oto kire uure mola ta'i sinaha, kire ko si dodolosi uri hunie kire ke ere pe'ie. 47 Oto ngaeta iini aana mwala ngeena ko unue hunie a Jisas uuri, “!Lio ka'u! A nikemu na mo eesimu kire uure mola ta'i sinaha, na kire ko sare ere pe'i'o.”
48 Oto a Jisas e aalamie na ko te'uri hunie iinonine, “?A tei ni a nikeku? ?Na kira tei ni maeni eesiku?” 49 Oto ko uusuie mola mo pwaarongoisuli ingeie na ko te'uri, “Lio ka'u, nikeku na maeni eesiku ka'u ie. 50 A tei nge ko deu i sulie nga taa Aamaku i Lengi e saeto'o aana, ingeie ni aasiku na a nikeku.”

12:29 12:29 A Jisas e ha'amalaa uri a Satan domana ngaeta ramo, ta'e a Jisas domana iini nge e a'aila'a oto liutaa. A Jisas e sai pwesue mola a Satan huni toolea ahutana mo ola ingeie, na aana e urine, nge a Jisas e sai luhesie mo iinoni mwaanie aalahanga ni rodohono a Satan huni toolera i saana aalahanga ni matapwanga ta'au i Lengi.

12:31 12:31 A Jisas e ere i sulie “mei ooraha'aa sae'aasilana e sa'a lae ike oto oo'oo” aana maholo ngaeta mwala ko leledie walaimolinge nge Li'oa Maa'i e haata'inie hunire i sulie a Jisas. Oto urine kire ooraha'aa ni ngeena, aana sae'aasilana sa'a lae ike oto oo'oo hunie ta'ena nga iini e ere mwakata'inie Li'oa Maa'i aana e sere'inie walaimolinge nge Li'oa Maa'i ko haata'inie hunie.