13
A Jisas E Aalahuu Aana
Iini Ko Hesi Litei Ola
MAK 4:1-9; LUK 8:4-8
Na lo'u aana hai dingena a Jisas e iisitaa mwaanie nume, e si lae hai reune Aasi I Kalili. Na aena aana mwala kire ruru mei saana kire lae oto i hunge, e si ta'elie iiola mwaanie kire uure su'u-su'uie, oto ko si ha'a-uusulire maholo kire uure hai oone. Mo ola hunge a Jisas e unu'i hunie mwala ngeena aani aalahuunge uuri, “Ngaeta mwane au'esu hohola e o'o'o, oto ko lai hesie mo litei ola ingeie mala mo kooni. Hasinge ngeena ko lae mola aana tataa'inilana mo lite, na maholo ko tatataa'inie mo litei ola hailiu i laona hohola ingeie, ngaeta mo lite iini eeni kire ko teke i reune tala. Oto mo menu kire loho mai, kire ko ngeu'i mola. Ngaeta mo lite iini kire ko teke i lengine mei heu-heue. Oto mo lite ngeena kire ko tolana pwito poi aena aana mei mwakano ngeena e ka'a pi'ola ike. 13:5 Mo hohola heu-heue i Israel kire sai mwaero lau-leu maholo ko nemo, na aana mo waro-waro wawai, kire sai madoro kohi lau-leu mwaanie mei aano mola. Oto aena mei olana nge mo litei ola kire ko pwito lau-leu. Ta'e e hule aana maholo sato ko peine, oto sato ko madorohi'i oto hiito'o, na kire ko nunulu mola aena aana kire ka'a susu'imi ike hiito'o i aano. Ngaeta mo litei ola kire ko teke i matolana mo walo kau-keu. Oto kire ko pwito tararuru pe'ie mo walo kau-keu, ta'e mo walo kau-keu kire paine haahi'i na kire ko si melusi'i mola. Ta'e ngaeta mo litei ola kire teke i lengine mei mwakano diana. Kire lai pwito diana na kire hungu, nga mo iini kire hungu oolu aawala, na nga mo iini e oono aawala, na nga mo iini tangalau.”
Oto a Jisas e si ere ooreta hunire uuri, “Mwaanie omu rorongo aasie mola mo wala ienini, ta'e omu ke lo'o-lo'onga'i diana i suli'i.”
?E Ue A Jisas E Ere-ere Aani Aalahuunge Hali'ite?
MAK 4:10-12; LUK 8:9-10
10 Oto mo pwaarongoisuli e lae mai saana a Jisas, na kire ko dolosi aana uuri, “?E ue ni o ko ere-ere aani aalahuunge hali'ite aana maholo o ko ha'a-uusulie mwala?”
11 A Jisas e aalamire ko te'uri, “No ko te'urine aena aana a God e lio hilisi'omu hunie omu ke saenanau aana walaimolinge mumuni aana Aalahanga ingeie, ta'e ke ii'o mumuni ue mwaanire. 12 Aana ta'ena nga iini e mwa'e-mwa'e huni rongo i sulie mo ha'a-uusulinge ineu, nge sapeilana saenanaunge ni Lengi kei lae lo'u oto liutaa hunie. Ta'e a tei nge e ka'a mwa'e-mwa'e huni rongo i sulie mo ha'a-uusulinge ineu, nge ma'alana uri nga kele mei saenanaunge ni Lengi e to'o aana, ta'e ta'aasilana kei lae mola mwaanie. 13 Oto no ko ere-ere ni aalahuunge hali'ite hunire, aena aana kire ko lio-lio, ta'e kire sa'a lio saie ike, na kire ko rorongo, ta'e kire sa'a rongo saie ike. 14 Aena ngeena mo erenga a God e unu'i aana a Propet Aesaea ko oa oto aana e unue uuri, I'omu, omu ko rorongo, ta'e omu ka'a rongo sai ola ike, na omu ko lio-lio na omu ka'a lio sai ola ike lo'u. 15  Aana mwala ienini saeda e hau, na kire ponosie aalingada na kire ulue maada, mwaanie uri kire lio sai ola aana maada, na mwaanie kire rongo sai ola aana aalingada, na mwaanie saeda e taha, na mwaanie kire aali'u mei takoieu na ne kei ha'a-uurire. Aesaea 6:9-10 16 Ta'e deidehi'omu aana maamiu ko lio sai ola na aalingemiu ko rongo sai ola. 17 Aana no ko unue oto huni'omu uri hungelana mo propet na mo mwane oodota'i kire tohungei sasare leesie mo ola omu ko leesi'i ie, ta'e kire ka'a lio mangini, na uri huni rongoa mo ola omu ko rongo'i ie, ta'e kire ka'a rongo lelengani.”
A Jisas E Ere Luhesie Aalahuunge Aana Iini Ko Hesi Litei Ola
MAK 4:13-20; LUK 8:11-15
18 “Oto i'omu, omu ke rongoa ka'u lo'onga'inge aana aalahuunge i sulie iini ko hesi aani tataa'inilana mo lite, na hunie omu ke saie. 19 Tala nge mo lite ngeena kire teke i sulie e urihana mo iini nge kire rongoa taane mo wala aana Aalahanga a God. Ta'e e ka'a tewa na a Satan e lae mai ko ta'aasie nga taa nge hasilana e lae ka'u i manatada. 20 Na mo iini nge manatada e urihana mei mwakano hau-heue ngeena, kire rongoa walana God, na oto lau-leu kire ilenimwa'e haahie. 21 Ta'e e ka'a susu'imi diana ike mone i manatada, oto e sa'a ii'o tewa ike. Maholo si'oha'anga kei toolera wa taunge'inilada kei lae i tehula'ana mei wala ngeena, oto kire ko tolana mamalo oto mwaanie. 22 Nga mo iini lo'u manatada e urihana mei mwakano e honu aana walo kau-keu ngeena, kire rongoa no'one walana God, ta'e kire ne'isae painesie mola mau-meuringe aana walumalau. Kire tolahi'e, na kire saeto'o aana mola to'o-to'onga, na kire ko saehanalie ta'ena nga ola. Oto mo wala diana ngeena kire ka'a pwito kohi, na kire ka'a hungu ike lo'u. 23 Ta'e mo iini lo'u, mo iini urihana mei mwakano diana ngeena, kire rongoa mo wala ngeena, oto kire lulu i suli'i. Oto kire hungu diana oto eena, mo iini oolu aawala, na nga mo iini oono aawala, na nga mo iini tangalau.”
A Jisas E Aalahuu Aana Rea
24 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u ngaeta mei aalahuunge hunie mwala uuri, “Aalahanga a God e urihana iinoni e hasie mo litei ola diana mala kooni i laona hohola ingeie. 25 Oto aana ngaeta hai rodo, maholo ahutana mwala ko ma'ahu mango oto, maelonga ingeie e lae mumuni mei, ko hesie mo rea mola i matolani, ko si tehi mwaani'i. 26 Oto e ro taungei olana ko meni pwito poi na kire kara'i lio sada mola. Ta'e aana maholo mo kooni ko aehota hungu oto, mo rea ko si haata'i aana kire ka'a sai hungu ike. 27 Mo koni-konihe iinoni ngeena kire lae mai saana, oto kire ko te'uri hunie, ‘!Poro paine! ?Uri mo rea kire uure lo'u i tei na o hasie ka'u mo litei ola diana i laona hohola i'oe?’
28 “Oto ko aalamire uuri, ‘Nga maelonga ni oto e te'urine ngeena.’
“Oto kire ko dolosi aana uuri, ‘?Uri o saeto'o aana melu ke lai ware aasie mo rea?’
29 “Oto ko aalamire uuri, ‘Su'uri, mwaanie omu ware pele aana nga mo kooni pe'ie mo rea. 30 Toli'aasie ka'u mo kooni na mo rea ke mani pwito tararuru hule aana so'okoninge. Oto ne ke si unue hunie mo iini ko so'okoni uri kire ke hola'i ware aasie mo rea, kire ke loko i ho'o huni uunu aasi'i. Oto kire ke si haro so'okonie lo'u mo kooni huni ne'i'i lengine haa ineu.’ ”
A Jisas E Aalahuu Aana
Litana Ai Mastad
31 A Jisas ko he'i unue lo'u ngaeta mei aalahuunge hunire uuri, “Aalahanga a God e urihana iinoni e hasie litei ola aana ai mastad i laona hohola ingeie. 32 Kele litei ola oto mola mwai-mwei liutaa aana ahutana mo litei ola kolu sai hesi'i, ta'e maholo ko pwito, hule aana ingeie oto e paine liutaa aana mo ola i laona hohola, na maholo ko peine na ko ne'i ei oto, mo menu ko si lae mai tola niu'i i lengine sasarana.”
A Jisas E Aalahuu Aana
Iis Huni Esu Bred
LUK 13:20-21
33 Oto ko he'i unue lo'u ngaeta aalahuunge hunire uuri, “Aalahanga a God e urihana no'one kele mei iis nge hu'e e pwaie i laona nimei pulaoa oto paine, na ahutana e haro po'o mango mola aana e hane.” 13:33 Aalahanga a God e urihana iis aena aana ko esu i laona mo iinoni huni oolisie tolahada hunie ke diana. A God e ka'a dau rarahie ike aapa po'oi sinaha hunie ke diana, ta'e ko esu i lalo aana nga iini hunie saena ke hola'i hei-oolisi. Urine, nge ko to'ohie walu ola aana mauringe iinoni ngeena hunie ke diana.
A Jisas E Ha'a-oaie Walana
Mo Propet Aana E Ere Aani Aalahuunge Hali'ite
MAK 4:33-34
34 A Jisas e ere-ere oto tarau aani aalahuunge hunie mwala, hule aana e sa'a ere ike hunire na e ka'a ere aana aalahuunge. 35 E ere-ere urine huni ha'a-oaie nga taa a propet e unue uuri, Ne kei ere aani aalahuunge maholo ne kei ere-ere pe'ire. Ne kei ha'arongora aana mo ola nga iini ka'a sai'i, uure oto aana ha'aholalana walumalau. Sam 78:2
A Jisas E Luhesie
Aalahuunge Aana Rea
36 Oto a Jisas e lae mwaanie mwala, e si lai sili i nume. Na mo pwaarongoisuli ingeie kire lae mai saana, oto kire ko te'uri hunie, “O ke unue ka'u oodoi'emeelu, nga taa ni lo'onga'inge aana aalahuunge i sulie mo rea i laona hohola.”
37 A Jisas e aalamire oto ko te'uri, “Iini e hasie mo lite diana nge a Kale Ni Iinoni otona, 38 na hohola walumalau eena. Litei ola diana mwala aana Aalahanga a God eena, na mo rea oto mo iinoni a Satan, 39 na maelonga nge e tataa'inie mo rea ingeie oto a Satan. Na so'okoninge oto ha'amangolana walumalau, na mo iini ko so'okoni oto mo ensel. 40 Mala so'okonilana mo rea na uunu-aasileni e lae ka'u laloi dunge, nga taa kei reu aana ha'amangolana walumalau eena. 41 A Kale Ni Iinoni kei uusunge'inie mo ensel ingeie huni ta'aasie mo iini aaela mwaanie aalahanga ingeie. Oto kire ke so'okoni aasie mo iini ko ha'atataroa mwala hunie ooraha'aa na mo iini ko da tata'alanga. 42 Oto kire kei aasire i laona dunge ni ha'amotaahinge, leu ngaranga na saehuunge e paine aana. 43 Ta'e mwala a God kire kei lae i laona aalahanga aamada, na kire ke si raa oto mala rarangana sato. Mwaanie omu rorongo aasie mola mo wala ienini, ta'e omu ke lo'o-lo'onga'i diana i suli'i.”
Kie Ke Toli'aasie To'o-to'olaka Huni Hele Aana Aalahanga A God
44 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u ngaeta mei aalahuunge hunire uuri, “Aalahanga a God e urihana mwa'ii to'oha mumunilana e lae ka'u i laona mei aano. Oto nga mwane e lai lio oodoie, oto ko ne'i eeliho'i aana hunie ke ii'o mumuni. A mwaena ko tohungei ne'isae paine mone aana mwa'ii to'oha ngeena, oto hule aana e ilenimwa'e mola huni toli'aasie ahutana to'o-to'olana i tehula'ana. Oto e si lai ha'aholinge'inie to'o-to'olana, na ko eeliho'i lo'u huni holie mei aano ngeena pe'ie mwa'ii to'oha nge e lai lio oodoie.
45 “Aalahanga a God e urihana no'one mwane ko lio hunie mo u'umaai dehi diana. 46 Na maholo e lio oodoie hohoi ola nge e lae otoi diana liutaa, ko si ha'aholinge'inie ahutana to'o-to'olana, na ko holie hohoi olana.”
A Jisas E Aalahuu Aana Hu'o
47 “Aalahanga a God e urihana no'one hu'o mwala wee-weesi kire aasie i eesi, oto kire ko we'i haahie ta'e-ta'ena nga ii'e oto mola. 48 Hu'o mone e honu aani ii'e, oto kire wa'inie i oone, kire si ii'o i aano, kire ko oopaa mo ii'e. Mo iini diana kire ko onime'ini'i laloi ite, na mo iini aaela kire ko aasi'i. 49 Kei urine no'one aana ha'amangolana walumalau aana mo ensel kei siho mai, na kire kei oopaa kira ooraha'aa mwaanie mo iini oodota'i. 50 Na kire kei aasire i laona dunge ni ha'amotaahinge, leu ngaranga na saehuunge e paine aana.”
51 Oto a Jisas e dolosi aana mo pwaarongoisuli ingeie uuri, “?Omu sai diana aana taane oto mo lo'onga'inge aana mo aalahuunge ienini?”
Oto kire ko aalamie uuri, “Iau, melu sai'i taane oto.”
52 Oto a Jisas ko si aalamire lo'u uuri, “Nge ko urine ahutana mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis nge kire lae mai ne'i pwaarongoisuli i laona Aalahanga a God, kire urihana iinoni e to'o aana nume. Na nume ngeena e honu aana mo ola diana huni pe'ie mo iinoni, mo iini e lalahu'e, na nga mo iini mo ola haalu. Aana iinoni urine e sai ha'a-uusuli aana mo tolahai ola lalahu'e, na mo ola haalu no'one.”
Mwala Ni Nasaret Ka'a Sare
Rongo Hunie A Jisas
MAK 6:1-6; LUK 4:16-30
53 Maholo a Jisas e saro unu mangoa mo aalahuunge ienini, e si lae mwaanie i leune, 54 na ko eeliho'i oto hunie huilume nge e paine ta'e aana. E ha'a-ha'a-uusuli i laona nume ni palo-palo, na mo iini e rongoa mo ha'a-uusulinge ingeie, kire ko tohungei pangata'i oto hiito'o hule aana kire ko dolosi oto uuri, “?A mwane ie e lae ka'u i toolea mo saenanaunge ngeena uure i tei? ?Na e toolea nanamanga huni esuie mo hu'i-hu'ite mala kolu ko rongo'i aana ngeena uure i tei? 55 Ingeie kalena mola mwane aadu-eedu ni ngeena. Nikana ka'u mola a Meri, na mo eesine kire mani hute ka'u mola a Jemes, na a Josep, na a Saemon, na a Jiudas. 56 Mo eesine keni ka'u no'one mola kire ii'o pe'ikolu i Nasaret ie. ?Ohe ingeie e lai toolea ka'u mo ola ienini uure i tei?” 57 Oto aena aana kire ne'isae urine, nge kire ka'a sare rongo ike hunie walana.
Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Ahutana mwala kire sai ha'ama'u taane aana nga propet. Ta'e mwala oto aana hanue ingeie na mo iini aana nume ingeie maraana ha'alaa kire sa'a ha'ama'u ike aana.” 58 Oto e ka'a asuie ike nga mo hu'i-hu'ite hunge i leune aena aana kire ka'a hiiwalaimoli ike aana.

13:5 13:5 Mo hohola heu-heue i Israel kire sai mwaero lau-leu maholo ko nemo, na aana mo waro-waro wawai, kire sai madoro kohi lau-leu mwaanie mei aano mola. Oto aena mei olana nge mo litei ola kire ko pwito lau-leu.

13:33 13:33 Aalahanga a God e urihana iis aena aana ko esu i laona mo iinoni huni oolisie tolahada hunie ke diana. A God e ka'a dau rarahie ike aapa po'oi sinaha hunie ke diana, ta'e ko esu i lalo aana nga iini hunie saena ke hola'i hei-oolisi. Urine, nge ko to'ohie walu ola aana mauringe iinoni ngeena hunie ke diana.