14
A Herod Antipas E Horo Maesie
A Jon Loto Maa'i
MAK 6:14-29; LUK 9:7-9
Maholo a Herod Antipas, aalaha aana po'o ni henue i Kalili, e rongo tarohana a Jisas aana mo hu'i-hu'ite ko esui'i, oto ko ere uurini hunie mo na'ohai mwane ingeie, “A Jon Loto Maa'i ni oto e mauri lo'u ie, ka'u e to'o aana nanamanga huni deu hu'i-hu'ite ngeena.”
3-4 A Herod e ere urine aena aana a Jon Loto Maa'i e mae oto. Na laladonga i sulie maelana a Jon e lae uuri. Hola'ina'o, keni satana a Herodias ingeie hu'e a Pilip mwane aasine a Herod. Ta'e lae-lae a Herod ko he'i toolea lo'u a hu'ena mwaanie a Pilip aasine. Oto a Jon Loto Maa'i e unu-unue hunie a Herod uuri, “Aana Ha'atolanga a Mosis, e ka'a adona ike uri hunie o ke to'o aana lo'u a Herodias aena aana ingeie hu'e a Pilip aasimu.” Oto a Herod e si unue kire ke tapolie a Jon Loto Maa'i na kire ke pwasue aani iieli heu na kire ke ne'ie i nume ni ho'o. A Herod e sare horo maesie a Jon, ta'e e ma'ute'inie mwala ni Jiu aena aana kire lo'onga'inie uri a Jon ingeie nga propet.
Oto lo'u mola i puri, a Herod Antipas e asuie ngauhe paine huni aamasito'o aana hai dinge e hute. Na keni haalu kalena a Herodias ko mao i na'ona ruruhaa. A Herod e tohungei ilenimwa'e oto liutaa haahie, na ko heiholota'i oto aani tohenga uuri, “Ne kei niie huni'o ta'ena nga mei ola o kei sukaa aaku.”
Na oto i sulie nga taa a nikana e unue hunie, ko si te'uri hunie a Herod, “Nou saeto'o aana o ke niie oto pwaune a Jon Loto Maa'i hunieu i laona nga nime.”
Oto a Herod Antipas Inemauri ko tohungei saehuu. Ta'e aena aana e haiholota'i na mwala kire rongoa oto nga taa e unue, oto ko si uusunge'inie ngaeta ramo ingeie huni deu i sulie nga taa a pulena e sukaa. 10 Oto e lae i nume ni ho'o huni lama mousie pwaune a Jon. 11 Oto e toolea mai pwaune a Jon i laona nime, ko si niie hunie keni kalena a Herodias. A keine e toolea, ko si lai niie hunie a nikana. 12 Oto mo pwaarongoisuli a Jon kire lae mai toolea rae aana, kire lai heitolinge'inie, kire ko si lai ha'arongoa a Jisas. Na maelana a Jon Loto Maa'i e lae oto urine.
A Jisas E Ha'angaue
E Lime Sinolai Mwane
MAK 6:30-44; LUK 9:10-17; JON 6:1-14
13 Maholo a Jisas e rongo urine, e si lae mwaanie i leune aana iiola pe'ie mo pwaarongoisuli ingeie, kire lae hunie leu nga iinoni ha'ike aana hunie a Jisas ke ii'o ka'u maraana. Ta'e maholo mwala e rongoa uri ko lae oto, kire toli'aasie mo henue ikire na kire ko si hatale mola oalana i sulie oone. 14 Oto maholo a Jisas e siho mai oone mwaanie iiola, na ko leesie lokotaa oto paine, oto saena ko tohungei hi'e i sulire aana ko aamasire. Oto e si ii'o huni ha'a-uurie mo iini ko mweri.
15 Oto maholo kara'inie sato kei suu, mo pwaarongoisuli ingeie kire lae mai saana kire ko ere uuri hunie, “Ko seulehi oto na ikolu i laona hanuesala ni ie. Oto o ke uusunge'inie mwala ngeena kire ke lae hunie mo huilume huni holi ngeulaa ada.”
16 A Jisas ko aalamire ko te'uri, “?Kire ko lae lo'u huni taa? I'omu mola omu ke nii ngeulaa ada.” 17 Oto mo pwaarongoisuli ingeie ko aalamie lo'u uuri, “!Ha'ike eena! Ta'e melu to'o aana mola e lime aata ho bred na e ro ho ii'e.”
18 Oto a Jisas ko aalamire lo'u uuri, “Ko urine, toole'i mei hunieu.” 19 Oto e unue mwala ke ii'o i aano i laona hahalisi. Oto a Jisas e hele aana lime ho bred ngeena na e ro ho ii'e, oto ko si lio i lengi, na ko paalahea a God. Oto e nisie mo ho bred ngeena, ko si nii'i hunie mo pwaarongoisuli ingeie hunie kire ke ha'a-adoa mwala aani. Na e te'urine no'one aana e ro ho ii'e hunie ahutada mango. 20 Oto ahutana mwala kire mani ngeu pote, na i purine kire ngau mango, mo pwaarongoisuli ko si ha'ahonue aawalai lu'e mwana rue aana mo ooretai ngeulaa. 21 Iidu-iidunge aana mwala e ngau aana maholona, e hule aana lime sinolai mwane, ta'e iidumilana mo keni na mo mwela ka'a lae ike.
A Jisas E Lae I Kolune Aasi
MAK 6:45-52; JON 6:15-21
22 Oto a Jisas ko si uusunge'inie mo pwaarongoisuli ingeie uri kire ke lae i na'o aana iiola hunie raune aasi po'o ta'au. Ta'e ingeie maraana e oore mola huni uusunge'inie mwala aaliho'i takoie mo henue ikire. 23 I purine e uusunge'inie mwala takoie mo henue ikire, nge e si hanetaa maraana ta'au i lengine uuwo huni aarenga'i. Na maholo ko rodohono oto i seulehi, na a Jisas ue maraana ta'au i lengine uuwo. 24 Maholona na mo pwaarongoisuli e ha'atau oto wau i eesi aana iiola, na aana kire ko suehie ooru, naho na ko pwelie oto no'one iiola.
25 Oto i rodo hatari dengi a Jisas e lae mai saana mo pwaarongoisuli ingeie, na ko lae mola i kolune aasi. 26 Maholo kire leesie ko lae mola mai kolune aasi, kire ko tohungei me'u oto hiito'o. Oto kire ko aawara na kire ko unue oto uuri, “!Iiei! !Aakalo!”
27 Ta'e a Jisas e tolana soi oto takoire na ko unue uuri, “Saemiu ke hahuroto. Ineu taane mola ni ie. Mwaanie omu me'u-me'u.”
28 A Pita ko aalamie oto a Jisas ko te'uri, “Aalaha ineu, mala uri i'oe to'ohuu, unue ne ke lae wau honosi'o i kolune aasi.”
29 Oto a Jisas ko aalamie a Pita uuri, “Lae mola mai.”
Oto a Pita e siho mwaanie iiola, ko aehota lae oto honosie a Jisas i kolune aasi. 30 Ta'e maholo a Pita e leesie uri ooru e paine, oto ko me'u na ko aehota dodo oto i laona aasi. I leune ko si soi oto paine uuri, “!Aalaha ineu, o ke ha'a-uurieu!”
31 Oto a Jisas ko tolana tapo oto i nimana na ko unue, “Hiiwalaimolinge i'oe e o'oru'e hiito'o. ?E ue ni o ko ne'isae rue-rua'a?”
32 Oto kirerue ko si meni hane i laona iiola, na ooru ko tolana aapwana'i oto. 33 Oto mo pwaarongoisuli kire ko pouruuru ni ha'ama'unge i na'ona a Jisas, na kire ko unue uuri, “I'oe oto Kalena God to'ohuu.”
A Jisas E Ha'a-uurie
Mo Mae-maea'a I Kenesaret
MAK 6:53-56
34 Maholo kire aatoholo hunie po'o ni eesi po'o wau, oto kire ko si lai aarapuu aana po'o ni henue i Kenesaret. 35 Na mwala aana hanuena kire lio saie a Jisas, oto kire ha'atola hunie mo mae-maea'a aana ahutana mo henue kara'inie leune, na kire ko toolera oto mai saana a Jisas. 36 Kire aitanaie uri ke toli'aasie mo iini ko mweri kire ke kele kopi mola aana ta'ena nga leu aana to'oni ingeie. Na ahutana mo iini kire kopi aana to'oni ingeie, kire awaa oto.