15
Ha'atolanga A God E Paine Lo'u Liutaa Aana Mo Ha'atolanga
Mo Weuwe I Na'o
MAK 7:1-13
Oto ngaeta mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire uure mwaanie i Jerusalem huni lae mai saana a Jisas, oto kire ko dolosi aana uuri, “?Aana e ue ni mo pwaarongoisuli i'oe kire ko heitohea mola mo ha'atolanga mo weuwaka i na'o? Aana kire ko ngeu mola, na kire ka'a hola'i hoda rere'a aana nimada i sulie tolaha diana.”
Oto a Jisas ko aalamire ko te'uri, “?Na e ue ka'u i'omu, omu ko heitohea mo Ha'atolanga a God, na omu ko lae mola i sulie mo ha'a-uusulinge i'omu maraamiu? Aana a God e unue uuri, O ke ha'ama'u aana aamamu na nikemu. Eksodas 20:12 Na e unue no'one uuri, Nga iini nge ko ere aaelasie aamana wa nikana, e malisine uri horo-aasilana ke lae oto. Eksodas 21:17 Ta'e i'omu, omu ko ha'a-uusuli uri mala nga iinoni e to'o aana nga mei ola huni pe'ilana aamana na nikana, ta'e ko unue lo'u uuri, ‘Mei ola ngeena nou niie oto hunie a God,’ urine ke su'uri ha'ama'u lo'u aana aamana na nikana pe'ie niilana mei olana hunire. Aena aana omu ko lae oto i sulie tolahamiu urine, nge omu ko mwakata'inie mola walana God eena. !Omu ne'i iinoni eero-eero oto, aana omu ko lupwe'i deu-deu mola! Nga taa a God e unue hunie a Propet Aesaea ke unue i suli'omu e to'ohuu oto. Aana a God e unue uuri, Mwala ie kire ko ha'ama'u eeku mola aana ngidude, ta'e manatada e ha'atau hiito'o mola mwaanieu. Mwala ngeena kire ka'a palo-paloau ike to'ohuu. Kire ko esuie mola mo ha'atolanga ikire maraada, na kire ko ha'a-uusulie mwala huni lulu i suli'i. Oto kire ko si unue uri mo ha'atolanga ineu eeni, ta'e ha'ike.” Aesaea 29:13
Ngaulaa E Sa'a Ha'amada'aa Ike Mauriha'ana Iinoni,
Ta'e Ooraha'aa Ha'alaa
MAK 7:14-23
10 Oto a Jisas e soie mwala ke lae mai saana, nge ko si te'uri hunire, “Pwaarongo diana aana nga taa ne kei unue hunie omu ke sai diana aana. 11 Mo ngeulaa nge iinoni ko ngeu'i kire ka'a ha'amada'aa ike iinonine i maana God, ta'e mo wala nge ko iisitaa mwaanie ngidune ni ko ha'amada'aa.”
12 Oto mo pwaarongoisuli kire lae mai saana, na kire ko te'uri hunie, “?Uri o saie taane mo Parise ko hii aaela i sulie nga taa o unue?”
13 Oto a Jisas ko aalamire ko te'uri, “Toli'aasire mola, aana ahutana mo ei nge Aamaku i Lengi e ka'a hasi'i, ware-aasileni kei lae. 14 !Oto mwaanie omu aapwasu lo'u aada! Mwala maada e ulu ni ngeena, oto kire ko sare na'ona lo'u ngaeta mo ulu. Na maholo nga ulu ko na'ona ngaeta ulu, kirerue kei meni domu oto i laona kalinge.”
15 Oto a Pita ko te'uri hunie a Jisas, “O ke ere luhesie ka'u mo lo'onga'inge ngeena huni'emeelu.”
16 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “!I'omu na pwaumiu e aaela no'one mola mala mwala ngeena! 17 ?Uri omu ka'a lio saie ike no'one? Mei ngeulaa nge ko sili i ngidune iinoni, ko lae mola i laona oopwana, oto ko iisitaa lo'u mola mwaanie sapena. 18 Ta'e mo wala nge ko iisitaa mai mwaanie ngidune iinoni, kire uure oto mai mwaanie saena. Mo iini urine nge kire sai esuie iinoni ke mada'a. 19 Aena aana mo ola nge ko iisi-iisitaa mai mwaanie saena iinoni, kire sai esuie iinoni ke lo'onga'i aaela hunie ke horo, ke masi, na ke aeni ola, ke peli, ke sihoai ola eero-eero, na ke ere aaelasie ngaeta mwala. 20 Mo ola nge kire sai esuie iinoni ke mada'a eena. Ta'e huni ngeu mola, na omu ka'a hodalie nimemiu mala kire unue huni'omu ngeena, leune e sa'a da ike iinoni ke mada'a i maana God.”
Hu'e Ni Pu'o E Hiiwalaimoli
Aana A Jisas
MAK 7:24-30
21 A Jisas e uure mwaanie i leune, oto ko lae hunie po'o ni henue kara'inie e ro huilume paine mo pu'o i Taea na i Saedon. 22 Oto ngaeta hu'e aana hanuena, ingeie nga keni ni Jiu ha'ike, ta'e keni aana komu ni Kenan. E lae mai saana a Jisas, oto ko soie uuri, “!Kalena Deved Inemauri! Aalaha ineu, o ke aamasieu aana kele pule ineu ko tohungei si'oha'a oto hiito'o aana li'oa aaela e hite aana.”
23 Ta'e a Jisas e ka'a aalamie ike a hu'ena. Oto mo pwaarongoisuli ingeie kire lae mai saana, kire ko te'uri hunie, “O ke pe'ie na o ke uusunge'i eeliho'i aana. Ko lae oto mola i sulikolu pe'ie e'engonga.”
24 Oto a Jisas ko ere mola uuri, “A God e uusunge'inieu mei mola hunie mo sipu e takalo ka'u, mwala ni Israel.”
25 Maholo a hu'ena e rongo urine, ko si lae mai pouruuru i na'ona na ko unue, “Aalaha ineu, o ke aamasieu.”
26 Ta'e a Jisas ko ere ni aalahuunge mola i sulie mo Jiu na mo pu'o, ko te'uri hunie, “E ka'a diana ike huni aasie mola mo ngeulaa mo mwela ana mo usu.”
27 Oto a hu'ena ko aalamie lo'u a Jisas uuri, “E to'ohuu taane poro paine, ta'e ma'alana mo usu na kire sai ngaa mola mo eehuhu'ei ngeulaa ko usu mwaanie mo taetahe mo aalaha ikire.”
28 Oto a Jisas ko si aalamie lo'u a hu'ena uuri, “Keine, hiiwalaimolinge i'oe e tohungei peine. Nga taa o saeto'o aana kei oa oto huni'o urine.” Na oto mola aana maholona, ha'a-uurilana kalena hu'ena e lae oto.
A Jisas E Ha'a-uurie Mwala Hunge
29 A Jisas e uure i leune, e si eeliho'i mei sulie raune Aasi I Kalili. Oto e hanetaa ta'au i lengine uuwo, e si ii'o i aano huni ha'a-uusulie mwala. 30 Oto mwala hunge kire lae mai saana, na kire toolea mai mo rarasi, mo ulu, mo pweu ka'a ere-ere, na mo iini e loku, na mo mae-maea'a hunge lo'u. Kire ko ne'ire i saana a Jisas, na ko ha'a-uurire oto. 31 Mwala ngeena ko tohungei pangata'i aana kire ko leesie mo pweu ka'a ere-ere ko ere lo'u, mo iini e loku ko a'aila'a lo'u, mo rarasi ko lae-lae hailiu lo'u, na mo iini e ulu ko lio lo'u. Oto mo Aapoloa Aaopa ngeena kire ko si ha'amanikulu'aa God mo Israel.
A Jisas E Ha'angaue
Hai Sinolai Mwane
MAK 8:1-10
32 Oto a Jisas e soie mai mo pwaarongoisuli ingeie ko si te'uri hunire, “No ko tohungei aamasie mwala ienini aena aana kire ko ii'o tewa oto pe'ieu hunie e oolu hei dinge, na kire ka'a to'o aana oto nga mei ngeulaa. Nou ka'a sare uusunge'i eeliho'i ike aada mwaakule mwaanie kire maehunu i sulie tala.”
33 Oto mo pwaarongoisuli ko dolosi aana uuri, “?Oto kolu kei deu oodoie ka'u mei ngeulaa malisine mwala hunge uurini i tei, na ikolu i laona hanuesala?”
34 A Jisas ko dolosi aada ko te'uri, “?E nite ho bred omu to'o aani?”
Oto kire ko unue uuri, “E hiu aata ho bred mola pe'ie toota'i kele ho ii'e.”
35 Oto a Jisas ko unue hunie mwala uri kire ke ii'o i aano. 36 Na e toolea e hiu ho bred ngeena pe'ie mo kele ho ii'e, oto ko paalahea God. Ko nisi'i na ko nii'i hunie mo pwaarongoisuli ingeie hunie kire ke ha'a-adoa mwala aani. 37 Oto ahutana mwala kire mani ngeu pote, na i purine kire ngau mango, mo pwaarongoisuli ko si ha'ahonue e hiu lu'e aana mo ooretai ngeulaa. 38 Na iidumilana mwala e ngau aana maholona e hule aana e hai sinolai mwane, ta'e iidumilana mo keni na mo mwela e ka'a lae ike.
39 Oto a Jisas e si uusunge'i eeliho'i aana mwala, ko hane i laona iiola, na ko lae oto hunie nga leu kara'inie huilume i Magadan.