16
Ruana Nga Maholo A Jisas
E Ka'a Sare Asuie Nga Hu'i-hu'ite
MAK 8:11-13; LUK 12:54-56
Ngaeta maholo mo Parise na mo Sadiusi kire lae mai saana a Jisas aana kire ko sare lupwe'i oohongie mola a Jisas aana kire lo'onga'inie uri e ka'a uure ike mwaanie a God. Oto kire ko unue hunie uuri, “O ke asuie ka'u nga hu'i-hu'ite hunie melu ke leesie.”
Ta'e a Jisas e aalamire ko te'uri, “Maholo omu ko leesie dangi e marahalisi i seulehi, oto omu ko tolana unue oto uuri, ‘Kei dei diana oto i ho'owa eena, aana dangi e marahalisi oto.’ Na i maahu'o-hu'o omu ko unue lo'u uuri, ‘Kei nemo oto eena, aana salo e nonoro'a na e kokohoa'a.’ Omu sai lio saie taane dai diana na dai ta'aa aana leesilana salo mala ngeena, ta'e omu sa'a roro'a lio saie ike tolimaa aana mo ola ko reu si'iri ie. !Ha'ike eena! Pwaunge ienini, omu lae otoi aaela hiito'o. Suata omu ka'a sai kineta'ini'omu ike nana a God. Omu ko sukaau taane hunie nga hu'i-hu'ite, ta'e nou sa'a asuie ike. Ta'a-ta'a hu'i-hu'ite nou sai haata'inie aamiu oto nga taa e rau aana a Propet Jona oto waite.” Oto e si ta'ela'i, ko lae oto mwaanire.
A Jisas E Ha'apasulie
Mo Pwaarongoisuli Mwaanie
Ha'a-uusulinge Mo Parise
MAK 8:14-21
Maholo a Jisas na mo pwaarongoisuli kire aatoholo oto hunie po'o ni eesi po'o ta'au, nge mo pwaarongoisuli kire si saie uri kire pulongo huni tola bred ada. Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Omu ke lio talamiu mwaanie iis mo Parise na mo Sadiusi.”
Oto mo pwaarongoisuli ko lae pe'i ere hailiu i matolada maraada uuri, “Ohe ko ere urine i sulie kolu ka'a tola bred ike pe'ikolu.”
A Jisas e saie mone ne'isaenga ikire, oto ko dolosi aada uuri, “?E ue ni omu ko tolahi'e hiito'o aana uri omu ka'a tola bred ike pe'i'omu? !Hiiwalaimolinge i'omu e lae otoi mwei-mwei hiito'o! ?Uri omu ka'a saie ike ue? ?Uri omu ka'a aamasito'o ike aana maholo nou nisie e lime kele ho bred ana lime sinolai mwane? ?E nite lu'e nge omu ha'ahonu'i? 10 ?Na lo'u aana e hiu kele ho bred ana e hai sinolai mwane? ?E nite lu'e nge omu ha'ahonu'i? 11 ?E ue ni omu ka'a saenanau aana uri nou ka'a ere-ere ike huni'omu mola i sulie mo bred? Oto no ko unue lo'u huni'omu uri omu ke lio talamiu mwaanie iis mo Parise na mo Sadiusi.”
12 I leune nge mo pwaarongoisuli ko si saie uri a Jisas e ka'a ha'a-ha'apasulire ike mola aana iis huni bred, ta'e mwaanie mo ha'a-uusulinge mo Parise na mo Sadiusi.
A Pita E Unu Tahanga'inie
A Jisas Uri Ingeie Oto A Kraes
MAK 8:27-30; LUK 9:18-21
13 Maholo a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire lae hunie po'o ni henue kara'inie huilume i Sisaria Pilipae, nge e si dodolosi aada uuri, “?Ha'alaa mwala ko unu-unue uri ineu a Kale Ni Iinoni a tei?”
14 Oto kire ko aalamie uuri, “Ngaeta mo iini ko unu-unue uri i'oe a Jon Loto Maa'i e mauri eeliho'i. Na nga mo iini ko unu-unue uri i'oe a Propet Elaeja. Na ngaeta mo iini lo'u ko unu-unue uri i'oe a Propet Jeremaea wa nga iini hikana mo propet oto i na'o.”
15 Oto a Jisas ko he'i dolosi lo'u aada uuri, “?Oto e ue aana i'omu? ?Ha'alaa omu ko unu-unue uri ineu a tei?”
16 Oto a Saemon Pita ko aalamie uuri, “I'oe oto a Kraes, Kalena God Mau-meuri'e.”
17 A Jisas ko aalamie a Saemon Pita uuri, “!Hahu'ana oto, Saemon kalena Jon! Aana mei walaimolinge aaku ie nga iinoni e ka'a haata'inie ike aamu, ta'e Aamaku i Lengi ni e haata'inie aamu. 18 Oto no ko unue huni'o Pita, i'oe oto hau, na i lengine poo-poota aani heu ie ne kei tohue soihaada'inge ineu, na ma'alana maenga na e sa'a tari mwada'u ike aana huni ohoie. 19 Ne kei niie mo kii aana Aalahanga a God huni'o. 16:19 E lio mala a Pita e asu aana nanamanga kii ngeena aana hai dinge Pentekos maholo e unu tahanga'inie uri maa aana Aalahanga a God e taha hunie mo Jiu. (Leesie Palonga 2:14-27.) E asu aana nanamanga mo kii ngeena lo'u i puri aana maholo e unu tahanga'inie uri maa aana Aalahanga a God e taha lo'u hunie mo Aapoloa Aaopa. (Leesie Palonga 10:1—11:18.) Nga moi taa o ko uure honosi'i mei aano, mo ola nge a God kei uure honosi'i ni otona. Na nga moi taa o ko toli'aasi'i mei aano, mo ola nge a God kei toli'aasi'i eena.”
20 Oto a Jisas e si ere honosire mwaanie kire ha'arongoa lo'u nga iini uri ingeie oto a Kraes.
A Jisas E Ere I Sulie
Sapesalunge Na Maenga Ingeie
MAK 8:31—9:1; LUK 9:22-27
21 Uure aana maholona nge a Jisas e si tala'ai unu diana aana hunie mo pwaarongoisuli ingeie uuri, “E malisine uri ne ke tohungei lae oto hunie i Jerusalem. I leune mo rato ni mwane aana mo Jiu na mo na'ohai pris na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire kei ha'asapesalu'aau aana mo ola hunge, na kire kei horo maesieu. Ta'e aana oolune nga hai dinge ne kei ta'ela'i lo'u mwaanie maenga.”
22 Oto a Pita ko toolea a Jisas mwaanie ngaeta mo pwaarongoisuli, ko si lai ere aana uuri, “!O ke su'uri ere urine, aalaha paine ineu! A God e sa'a roro'a toli'aasie ike leune huni'o.”
23 Ta'e a Jisas e aali'u i lengine a Pita oto ko si unue mola hunie uuri, “!Tahi mwaanieu Satan! O ke su'uri ne'ie hau ni ha'atataro hunieu. O ka'a saie ike ne'isaenga a God, ta'e o ko ere mola i sulie lio-lionga mo iinoni.”
24 Oto a Jisas ko si unue hunie mo pwaarongoisuli ingeie ko te'uri, “Mala nga iini ko sare lulu i sulieu nge ke pulongosie maraana, na ke lulu i sulieu ma'alana ko sapesalu oto hiito'o mala mo iini i lengine mo po'u-po'u. 25 Aana nga iini ko sare kineta'inie mola mauriha'ana, nge kei deu tekela'inie oto. Ta'e nga iini ko deu tekela'inie mauriha'ana i tehula'aku, nge kei lio oodoie maurihe huu. 26 ?Ha'alaa nga mei taa diana nge iinoni kei terie aana kei to'o aana oto ahutana mo to'o-to'onga aana walumalau ie, na ko deu tekela'inie mola mauriha'ana oto i tehula'ani? ?Oto uri to'o-to'olana kei pe'ie aana maholona? !Ha'ike oto oo'oo! Nga mei ola hunie ke niie huni tola aaliho'i aana mauriha'ana, ha'ike lo'u. 27 Ta'e ineu a Kale Ni Iinoni ne kei lae taane mai pe'ie mo ensel aana manikuluha'ana Aamaku huni waaie nga iini oto i sulie helelana. Sam 62:12 28 To'ohuu no ko unue oto huni'omu uri ngaeta mo iini hikemiu mwala nge omu uure ngeena, omu kei saronai leesieu, a Kale Ni Iinoni, ne kei lae mai mala aalaha, omu ke si mae.”

16:19 16:19 E lio mala a Pita e asu aana nanamanga kii ngeena aana hai dinge Pentekos maholo e unu tahanga'inie uri maa aana Aalahanga a God e taha hunie mo Jiu. (Leesie Palonga 2:14-27.) E asu aana nanamanga mo kii ngeena lo'u i puri aana maholo e unu tahanga'inie uri maa aana Aalahanga a God e taha lo'u hunie mo Aapoloa Aaopa. (Leesie Palonga 10:111:18.)