17
A Jisas E Haata'inie Manikulu'anga Ingeie
MAK 9:2-13; LUK 9:28-36
Oto i purine e oono hai dinge e saro mango, a Jisas e si toolea a Pita na a Jemes pe'ie a Jon aasine, na kire ko hanetaa ta'au i lengine toloi henue hunie kire ke ii'o maraada. Ta'i lengi i leune, oto sapena Jisas ko hei-oolisi oto mola i na'oda. Maana ko nu'e oto mala sato e raa, na mo to'oni ingeie ko rere'a oto mala raa-raa. Oto mola aana maholona a Mosis na Elaeja ko tolana maau na kirerue ko ere oto pe'ie a Jisas.
Oto a Pita ko te'uri hunie a Jisas, “Aalaha, e tohungei diana aana i'emeelu oto i leu. Mala o ko saeto'o aana, nou sai tohue mola nga oolu aapa-aapa—nga iini nemue, nga iini nana Mosis, na nga iini nana Elaeja.”
Maholo a Pita ko ere-ere ue urine, na mei uuru rere'a ko lae oto mai haahire, na mei wala e uure mwaanie mei uuru ngeena ko unue oto uuri, “Tohungei kaleku oto ienini, iini nou tohungei ilenimwa'e haahie. Omu ke rongo hunie.”
Maholo mo pwaarongoisuli e rongo urine, kire pouruuru oto haahie maada i aano aana kire ko tohungei me'u oto hiito'o. Oto a Jisas e lae mai saadaelu, ko hele i sapeda na ko te'uri, “Omu ke ta'ela'i, na mwaanie omu me'u-me'u.” Oto kiraelu ko lio i lengi na kire ka'a leesie lo'u nga iini, ta'e a Jisas mola maraana.
Maholo kire ko siho toli oto mai mwaanie toloi henue ngeena, a Jisas ko si unue hunire uuri, “Mwaanie omu unu-unue nga taa omu leesie ngeena oodoie nga iini, lai hule aana ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ta'ela'i mwaanie maenga.”
10 Oto e oolu pwaarongoisuli ngeena ko dolosi aana a Jisas uuri, “?E ue ka'u mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire unue uri a Elaeja kei hola'i lae mai i na'ona a Kraes?”
11 A Jisas ko aalamire ko te'uri, “A Elaeja to'ohuu kei hola'i lae mai huni deu aakau aana ahutana walu ola loosie a Kraes. 12 Ta'e no ko unue huni'omu uri a Elaeja e pwani lae taane oto mai, ta'e mwala ka'a lio saie ike, oto kire talei deu mala saeda mola aana. Na kei urine lo'u aana ineu a Kale Ni Iinoni, aana mwala ngeena kei ha'asapesalu'aau no'one mala lo'onga'inge ikire.”
13 Oto e oolu pwaarongoisuli ngeena ko si manata'inie uri a Jon Loto Maa'i ni a Jisas ko ere-ere i suliena.
A Jisas E Ha'a-uurie Mwa'u
Nge Li'oa Aaela E Hite Aana
MAK 9:14-29; LUK 9:37-42
14 Maholo a Jisas na e oolu pwaarongoisuli kiraelu lae mai hule i aano aana ruruhaa i leune, oto ngaeta iinoni e lae mai saana ko pouruuru i na'ona na ko te'uri, 15 “Aalaha ineu, o ke aamasie kele mwa'u ineu, aana ko tohungei si'oha'a oto hiito'o aana li'oa aaela nge aana. Maholo li'oa aaela ngeena kei hulesie, oto ko pweu oto. Ngaeta mo maholo hule aana ko lai dou-domu i laona dunge, na nga mo maholo no'one i laona wai. 16 Nou toolea ka'u mei saana mo pwaarongoisuli i'oe, ta'e kire ka'a sai ha'a-uurie ike.”
17 Oto a Jisas ko aalamie a mwaena ko te'uri, “I'omu pwaunge si'iri ie, i'omu mo iinoni aaela, suata mone hule aana omu ka'a hiiwalaimoli ike aana a God. !No ko talei ha'aweoau oto mola pe'i'omu! ?Uri ne kei ii'o tewa ka'u lo'u uri taa pe'i'omu, omu ke si hiiwalaimoli? Toolea ka'u mei a mwa'une i seeku.”
18 Oto a Jisas e ere aana li'oa aaela ngeena, nge ko si tehi mwaanie, na a mwa'une ko tolana diana oto aana maholona.
19 Mango urine, mo pwaarongoisuli e si lae lo'u maraada i saana Jisas, na kire ko dolosi aana uuri, “?E ue ka'u nge i'emeelu, melu ka'a sai oohe aasie li'oa aaela ngeena mwaanie a mwa'une?”
20 Oto a Jisas ko aalamire ko te'uri, “Aena aana hiiwalaimolinge i'omu e ka'a susu ike aana a God. No ko unue oto huni'omu, mala uri hiiwalaimolinge i'omu ke paine mola mala nga kele litei ola, na omu sai unue mola hunie uuwo ie uuri, ‘Lae wau i leune,’ na kei lae oto. Nga mei ola e sa'a aasai'omu ike.” 17:20 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 21 uuri, “Aana ta'e aani aarenga'inge na aani oolongaunge hali'ite nge omu sai oohe aasie taungei ola urine aana, na nga mei ola aaopa ha'ike lo'u.” Leesie Mak 9:29.
A Jisas E Ere Lalai Lo'u
I Sulie Maenga Ingeie
MAK 9:30-32; LUK 9:43-45
22 Oto maholo ahutana mo pwaarongoisuli kire mani loko lo'u mai saana i Kalili, a Jisas e si unue hunire uuri, “Kara'inie oto kire kei pweloau a Kale Ni Iinoni hunie mo iinoni 23 kei horo maesieu. Ta'e i purine e oolu hei dinge, ne kei he'i meuri eeliho'i lo'u.” Maholo mo pwaarongoisuli kire rongo urine kire ko tohungei saehuu oto hiito'o.
A Jisas E Nii To'oha Hunie
Nume Maa'i Peine I Jerusalem
24 Oto maholo a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire lae mai hule i Kapaneam, mo mwane ko totola to'oha hunie Nume Maa'i Peine i Jerusalem kire lae mai saana Pita na kire ko dolosi aana uuri, “?Uri ha'a-uusuli i'omu ko nii-nii taane hunie Nume Maa'i Peine? Sa'a mola e ka'a sai nii ike.”
25 Oto a Pita ko te'uri, “!Ha'ike! Ko nii taane.”
Oto lae-lae, maholo a Pita e lai sili i nume nge kire o'o'o aana, oto a Jisas ko hola'i dolosi oto aana uuri, “?Saemon, nga taa ni lo'onga'inge i'oe? ?A tei ni ko niie mo takis hunie mo inemauri mei aana walumalau ie? ?Mo kaleda wa mwala aaopa?”
26 A Pita ko aalamie a Jisas ko te'uri, “Mwala aaopa.”
Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Nge ko urine, mo kaleda ka'a nii ike ka'une. 27 Ta'e aana ke urine, na kolu ka'a saeto'o aana ike uri mwalana ke ne'isae aaelasikolu. Oto o ke lae, na o ke lai aasie walo hai laona aasi ngeena. Ho ii'e o kei hola'i we'inie, o ke lio i laona wawana, na i leune o kei lio oodoie nga seleni malisine nga taa kire ko sukaa mwaanikure. O ko hele aana, oto o ko lai niie hunire arengakarue.”

17:20 17:20 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 21 uuri, “Aana ta'e aani aarenga'inge na aani oolongaunge hali'ite nge omu sai oohe aasie taungei ola urine aana, na nga mei ola aaopa ha'ike lo'u.” Leesie Mak 9:29.