18
A Jisas E Ere I Sulie Na'ohai Mwane Aana Aalahanga a God
MAK 9:33-39; LUK 9:46-48
Oto aana maholona mo pwaarongoisuli e lae mai saana a Jisas, kire ko dolosi aana uuri, “?A tei aameelu ni kei peine liutaa aana Aalahanga a God?”
Oto a Jisas e soie mai ngaeta kele mwela hunie ke uure i matolada, ko si te'uri, “No ko unue oto huni'omu uri, nge omu ka'a oolisie tolahamiu hunie omu ke urihana mwe-mwela, omu sa'a roro'a malisine ike silinge i laona Aalahanga a God. Aena aana nga iini oto ko ha'amwai-mwei'aa mala kele mwela ie, ingeie oto kei tohungei peine aana Aalahanga a God. Ta'ena nga iini nge ko tola konie nga kele mwela mala ienini aana sataku, nge ko tola konieu eena.”
Nga Ta'a-ta'a Mei Ola E Ka'a Aaela Ike Lo'u Liutaa Aana
Toli'aasilana Hiiwalaimolinge
MAK 9:43-48; LUK 17:1-2
Oto a Jisas ko he'i ere uuri lo'u, “Oto mala nga iini ko ha'atataroa nga kele iini aana mo iini ko hiiwalaimoli eeku ienini, e lae otoi diana hunie iini urine pwarolana nga hau peine ke lae mola i luana, oto kulu-aasilana ke lae mola i laona aasi. Aama-aamasilana mo iinoni aana walumalau ie aena aana mo ola ni ha'atataro e hunge huni ta'aasie hiiwalaimolinge ikire. Walu ola urine kei reu-reu tarau taane, ta'e aama-aamasilana iini nge ko ne'ie hau ni ha'atataro. Mala uri nimemu wa ae'aemu ko ha'atataro'o huni ooraha'aa, o ke lama mousie na o ke aasie mwaani'o. Aana e diana oto liutaa huni'o huni sili i laona maurihe huu pe'ie ta'a-ta'a ninime wa ta'a-ta'a ae'ae, mwaanie kire aasi'o pe'ie ahutana ro nimemu wa ro ae'aemu i laona dunge nge ka'a sai mwa'a lo'u. Na mala maamu ko ha'atataro'o huni ooraha'aa, o ke kae aasie mwaani'o. Aana kei diana oto liutaa huni'o huni sili i laona maurihe huu pe'ie ta'a-ta'a po'o ni maa, mwaanie kire aasi'o pe'ie ahutana ro maamu i laona dunge ni ha'amotaahinge.”
A Jisas E Aalahuu Aana
Sipu E Takalo
LUK 15:3-7
10 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Omu ke lio talamiu mwaanie omu lio tolinge'inie nga kele iini aana mo iini e hiiwalaimoli eeku. Aana no ko unue oto huni'omu uri ikire kire to'o aana mo ensel huni kakalire, na mo ensel ngeena kire sai ere mola pe'ie Aamaku i Lengi aana ta'ena nga maholo. 18:10 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 11 uuri, “Sulie ineu a Kale Ni Iinoni nou lae mai huni ha'a-uurie mo iini e takalo.” (Leesie Luk 19:10)
12 “?Mala uri nga mwane e to'o aana tangalai sipu, na uri nga ta'a-ta'a iini eeni e takalo, a mwane ngeena kei ue? Kei toli'aasie oto siwe aawala mwana siwe aana leu kire ko ngeu-ngeu aana i lengine uuwo, na kei lae otoi heitalea iini nge e takalo lai hule aana kei lio oodoie. 13 Na mala uri kei lio oodoie, no ko unue oto huni'omu uri kei tohungei ilenimwa'e oto liutaa haahie, mwaanie siwe aawala mwana siwe nge kire ka'a takalo ike. 14 E urine lo'u aana Aamaku i Lengi, e ka'a saeto'o aana ike uri nga ta'a-ta'a kele iini aana mo iini e hiiwalaimoli eeku ke takalo.”
A Jisas E Haata'inie Tala Huni Ha'a-oodohie Mo Takalonga
15 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Mala nga aasimu i laona Kraes ko deu aaelasie nga mei ola aamu, o ke lae mola i saana maraamu hunie more ke ha'a-oodohie i matolamore'i mola maraamore'i. Mala uri aasimu ko rongo hunie nga taa o kei unue, e urihana o tola aaliho'i lo'u aana aasimu eena hunie more ke ii'o diana lo'u. 16 Ta'e mala uri e ka'a rongo oto huni'o, nge o ke dau mala Uusu-uusu Maa'i e unue, na o ke toolea nga iini wa e rue lo'u pe'i'o, hunie e ro iinoni ngeena kire ke ha'a-ahue walamu. Diutronomi 19:15 17 Na mala uri e ka'a rongo oto no'one huni'omoolu, unue lo'u mei olana hunie soihaada'inge. Na leu ooreta mola uri, mala e ka'a rongo oto hunie soihaada'inge, toli'aasie hunie ke ii'o oto mola i sinaha mala iinoni ni pu'o wa mala iini peli-peli.
18 “Oto no ko unue lo'u huni'omu uri, nga moi taa omu ko uure honosi'i mei aano, mo ola nge a God i Lengi na e uure honosi'i ni otona. Na nga moi taa omu ko toli'aasi'i mei aano, mo ola nge a God i Lengi na e toli'aasi'i eena. 19 Na lo'u no ko unue huni'omu, mala uri nga ro iini hikemiu mei aano i leu ko ne'isae tararuru huni sukaa nga mei ola aana a God, nge niilana kei lae hunirerue mwaanie Aamaku i Lengi. 20 Aana nga ro iini wa e oolu eemiu kei ruru aana sataku aana ta'ena nga leu, nge ineu oto no'one i matolamiu i leune.”
?Iinoni Kei Sae'aasi Ha'anite?
21 Oto a Pita e lae mai saana a Jisas ko si dolosi aana uuri, “?Aalaha ineu, mala uri aasiku kei lae mola pe'i deu hu'isieu tarau, ne kei sae'aasi hunie ha'anite? ?Uri ne kei sae'aasi hunie e hiu maholo, na e kohi oto?”
22 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “!Ha'ike! Nou ka'a unue ike e hiu aata maholo, ta'e e hiu aawalai maholo ha'ahiu. 23 Aana Aalahanga a God e urihana nga aalaha e sare saie uri mwala paine aana mwala au'esu ingeie kire ko esu uri taa taane aana mo to'oha ingeie. 24 Oto maholo ko aehota dau i suli'i, kire ko toolea mai mwane e tekela'inie molani-ola aani to'oha aana mo to'oha aalaha ingeie. 25 Na a mwaena e ka'a malisine ike lo'u kei su'ue mei to'oha ngeena. Oto aalaha ingeie e unue mola uri kire ke ha'aholinge'i aasie a mwaena mola pe'ie hu'e ingeie na mo kalena na oto ahutana to'o-to'olana, hunie mei to'oha ni su'ue mo to'oha nge e waeli'i.
26 “Ta'e oto mola aana maholona, koni-konihe ngeena e tolana lae mai pouruuru i na'ona aalaha ingeie, na ko ngara aamasie oto uuri, ‘Aalaha ineu, o ke aamasieu na o ke rongo rako ka'u eeku hunie ne ke si saro su'u mango'i taane.’ 27 Oto aalaha ingeie ngeena e aamasie oto hiito'o, e si unue mola hunie koni-konihe ngeena uri e sae'aasie mo roro'anga ingeie oto hunie, na e unue uri e sa'a su'u'i lo'u.
28 “Oto koni-konihe ngeena e iisitaa ta'au na ko oodoie ngaeta iini oana, mwane lo'u mala ingeie. A mwaena e toolea mola ta'a-ta'a tangalau aani to'oha mwaanie. Oto e tapo i luana oana, na ko unue uuri, ‘O ke su'ue mo to'oha ineu oto molana.’
29 “Ta'e a mwane oana ngeena ko pouruuru i na'ona, na ko unue uuri, ‘Ne'ewau, o ke kele maa'oohi ke'u. Ne kei saro su'u mangoa taane mo to'oha i'oe.’
30 “Ta'e a mwaena e ka'a sare maa'oohi ike lo'u. Oto e unue mola kire ke toolea mwane oana ngeena, na kire ke lai ne'ie i laona nume ni ho'o hunie ke ii'o i leune, hule aana kei saro su'u mangoa mo to'oha ingeie.
31 “Maholo ngaeta mo koni-konihe oana kire rongoa nga taa e raune, kire ko tohungei saewasu. Oto kire lae i saana aalaha ngeena, na kire ko ha'arongoa aana ahutana mo ola e raune.
32 “Oto aalaha ngeena e he'i soie lo'u mei koni-konihe ingeie ngeena ko si te'uri hunie, ‘I'oe oto koni-konihe aaela. Ineu ka'u nou aamasi'o na nou sae'aasie huni'o uri o sa'a su'ue lo'u mo to'oha paine ineu aana o ha'atohu eeku. 33 ?Na e ue o ka'a aamasie iini oamune oto mala nou aamasi'o?’ 34 Oto aalaha ingeie e saewasu e si uusunge'inie koni-konihe ngeena i laona leu ni ha'amotaahinge, uri ke ii'o i leune lai hule aana kei saro su'u mangoa ahutana mo to'oha nge e waeli'ine.”
35 Oto a Jisas ko si ha'amangoa ere-erenga ingeie na ko unue uuri, “Aitana nga taa nge Aamaku i Lengi kei da huni'omu eena, aana uri omu ka'a sae'aasi to'ohuu hunie mo eesimiu.”

18:10 18:10 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 11 uuri, “Sulie ineu a Kale Ni Iinoni nou lae mai huni ha'a-uurie mo iini e takalo.” (Leesie Luk 19:10)