21
A Jisas E Hule I Jerusalem
Mala Inemauri
MAK 11:1-11; LUK 19:28-40; JON 12:12-19
Oto maholo a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire lae hunie i Jerusalem, kire ko nanauhie oto wau huilume i Betfeis, kara'inie Uuwo Ni Ei Olif. I leune a Jisas ko uusunge'inie e ro pwaarongoisuli i na'o, na ko ha'ananaurerue uuri, “More ke lae i na'o hunie hanue nge kolu ko leesie ta'aune, na more kei leesie nga dongki kire pwasue ta'au i leune, na kalei dongki no'one pe'ie. Oto more ko luhesi'i, more ke mani toole'i mai hunieu. Mala uri nga iini ko dolosi aamore'i uuri, ‘?More ko luhesi'i huni taa?’ oto more ke unue oodoie uuri, ‘A poro paine e saeto'o aani, na kei ha'atola'i eeliho'i taane lo'u mei lau-leu.’ ”
Mo ola ienini ko reu urine huni ha'a-oaie nga taa propet e unue uuri, Omu ke unue hunie hanue paine i Jerusalem uuri, “Lio ka'u. Inemauri i'omu ko lae mai seemiu. Ingeie e ha'amwai-mwei'aa na e ta'e i lengine dongki, na dongki ngeena kalei ola mola.” Sekaraea 9:9
Oto e ro pwaarongoisuli kire lae ta'au, kire ko deu oto i sulie nga taa a Jisas e unue hunirerue, na kirerue ko toolea oto mai e ro dongki ngeena i saana. Kire ne'ie mo sala ikirerue i kolune e ro dongki ngeena, nge a Jisas e si ta'e. Oto mo iini hunge aana pulitaa oto paine ngeena, kire ko eepasie tala aana mo to'oni ikire, kire ko lamasie mo kele sasarai ei na kire holasi'i no'one i sulie tala. Oto mwala kire na'o na mo iini i purine a Jisas, kire ko si lae pe'i soi oto paine, na kire ko lahea God uuri, “!Ha'amanikulu'aa Kalena Deved Inemauri! !A God ke ha'adiana'aa iini ko lae mai nunuha'ana satana Aalaha! !Ha'amanikulu'aa God i Lengi!”
10 Maholo a Jisas e lai hule ta'au i Jerusalem, ahutana mwala kire ko si huru heiliu pe'ie mawanga paine, na mwala ko dolosi heiliu uuri, “?A tei ni ko hule ngeena?”
11 Oto mwala nge ko lae pe'ie a Jisas kire ko aalamire uuri, “A Jisas ni oto ie, propet uure i Nasaret aana po'o ni henue i Kalili.”
A Jisas E Lae I Nume Maa'i Peine
MAK 11:15-19; LUK 19:45-48; JON 2:13-22
12 Oto a Jisas e lai sili oto i laona lolata aana Nume Maa'i Peine, na ko aehota oohea mwala ko holi-holi na mo iini ko ha'a-ha'aholinge'i ola. Ko keusie oto no'one mo taetahe mwala ko ooli-oolisi to'oha, na mo leu ni ii'o-ii'o ikire mo iini ko ha'aholinge'i hiroikuu. 13 Na ko ere aada uuri, “A God e unue aana mo Uusu-uusu Maa'i uuri, Nume ineu oto nume ni aarenga'inge. Aesaea 56:7 Ta'e omu ko si da mola ko ne'i hahale kira horopeli kire sai mumuni i laona.” Jeremaea 7:11
14 Oto mo ulu na mo rarasi kire lae mai saana hai Nume Maa'i Peine, na e ha'a-uurire. 15 Ta'e mo na'ohai pris na mo ha'a-uusuli aana ha'atolanga a Mosis, kire ko saewasu mola aana maholo kire leesie mo ola ni pangata'inge ko deu'ine, na kire ko rongoa mo mwela ko toolea soinge hai Nume Maa'i uuri, “!Ha'amanikulu'aa Kalena Deved Inemauri!”
16 Oto kire ko dolosi aana Jisas uuri, “!Hai! ?Uri o ko rorongoa taane nga taa mo mwela ko unu-unuena?”
A Jisas ko aalamire uuri, “!Si'ue! !No ko rorongoa taane! ?Ta'e e ue i'omu, omu ka'a rongo saie ike mo Uusu-uusu Maa'i nge omu ko saa-saai'i tarau? Aana Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, O ha'asaie mo mwela na mo wee-wee mwai-mwei hunie kire ke ha'amanikulu'a'o God.” Sam 8:2
17 Oto a Jisas e toli'aasire na ko iisitaa oto mwaanie huilume paine i Jerusalem, ko si lai ma'ahu oto aana huilume i Betani.
A Jisas E Uesie Ai
MAK 11:12-14,20-24
18 Oto e dangi ho'owa a Jisas ko eeliho'i lo'u hunie i Jerusalem, na maholona ko hiolo. 19 Oto e leesie ai fik i reune tala, na ko lae oto i saana. Ta'e maholo e lae wai hule aana, na ko leesie uri nga ta'a-ta'a hue-huei ei ha'ike aana, ta'e apa-apana mola hali'ite. Oto ko unue hunie ai ngeena uuri, “O sa'a roro'a ni hungu lo'u.” Na ai ngeena ko tolana nunulu oto molo aana maholona.
20 Na maholo mo pwaarongoisuli kire leesie urine kire ko si pangata'i na kire ko unue uuri, “!Ha'ike eena! ?Ai ngeena e tolana nunulu oto mola lau-leu uri taa?”
21 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “No ko unue oto huni'omu uri mala omu ko hiiwalaimoli to'ohuu na omu ka'a ne'isae rue-rua'a, omu sai da mola nga taa mala nou esuie hunie ai ienini. Na ka'a ta'e ike leu ie, ta'e hule aana omu sai unue no'one mola hunie uuwo ie uuri, ‘O ke pola mola i eesi,’ na kei reu oto urine. 22 Aana mala omu ko hiiwalaimoli to'ohuu aana a God, ta'e-ta'ena nga mei ola mala omu ko sukaa aani aarenga'inge, a God e sai niie mola huni'omu.”
Mo Rato Ni Jiu Kire
Lupwe'i Dolosi I Sulie
Nanamanga A Jisas E Uure I Tei
MAK 11:27-33; LUK 20:1-8
23 A Jisas e aaliho'i lo'u mei i laona Nume Maa'i Peine, na maholo ko ha'a-uusuli, mo na'ohai pris na mo rato ni mwane kire lae mai saana. Oto kire ko dolosi aana uuri, “?Nga nanamanga uri taa ni o to'o aana huni esuie walu ola o ko deu'i ngeena? ?Na a tei ni e niie nanamanga ngeena huni'o?”
24 Oto a Jisas e aalamire ko te'uri, “Ineu no'one no ko sare hola'i dolosie ta'a-ta'a mei dolosinge aamiu. Mala omu ko aalamieu, nge ne ke si unue oodoi'omu uri nga nanamanga uri taa nou to'o aana huni esuie walu ola ienini. 25 Oto omu ke unue ka'u oodoieu. ?A tei ni e niie nanamanga hunie a Jon huni loto maa'i aana mwala? ?A God wa mo iinoni mola?”
Oto kire ko aehota ere hailiu i matolada uuri, “?Oto nga taa kolu kei unue? Mala uri kolu kei unue a God ni e niie nanamanga ngeena hunie a Jon, nge kei unue hunikolu uuri, ‘?Nge ko urine, na e ue omu ka'a hiiwalaimoli aana?’ 26 Ta'e mala kolu kei unue uri iinoni mola ni e niie nanamanga ngeena hunie, nge kolu kei lio talakaelu aana mwala. Aena aana ahutana mwala kire mani ne'isae oto uri a Jon ingeie nga propet to'ohuu.”
27 Oto kire ko si aalamie mola a Jisas uuri, “Melu ka'a saie ike.”
Oto a Jisas ko si te'uri hunire, “Ko urine, nge ineu na nou sa'a unue ike no'one oodoi'omu uri nga nanamanga uri taa no ko esuie mo ola ienini aana.”
A Jisas E Aalahuu Aana
E Ro Saanau
28 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u hunire uuri, “Omu ke unue ka'u oodoieu uri nga taa ni omu lo'onga'inie. Aana nga mwane e o'o'o e to'o aana e ro mwela mwane kire hute aana. Oto a mwaena e lae i saana na'ohai mwane, ko te'uri hunie, ‘Kaleku, si'iri o ke lai esu i lalona hohola ineu.’
29 “Oto a kalena e aalamie, ko te'uri, ‘Nou ka'a sare lae ike.’ Ta'e lae-lae e he'i oonisae lo'u, oto e si lae.
30 “A mwaena ko he'i lae lo'u i saana mwane i puri, na ko unue lo'u hunie uuri, ‘Kaleku, si'iri o ke lai esu i lalona hohola ineu.’
“Oto a kalena ko aalamie uuri, ‘Iau mama'a, ne kei lae taane.’ Ta'e e ka'a lae ike.
31 “?Oto nga taa ni omu lo'onga'inie? ?Iini uri taa aana e ro kele saanau ngeena nge e sulu i sulie saena aamana?”
Mo pris na mo rato ni mwane kire ko aalamie uuri, “Iini i na'o.”
Oto a Jisas ko unue hunire uuri, “!Iau! Oto no ko unue oto huni'omu uri mo iinoni ni ooraha'aa mala mo repi na mwala susulu to'oha, kire kei hola'i sili i laona aalahanga a God i na'omiu. 32 Aana a Jon e lae mai huni haata'inie tolahai ii'onga diana aamiu, ta'e omu ka'a hiiwalaimoli ike aana. Mwala susulu to'oha na mo repi kire hiiwalaimoli aana Jon, ta'e ma'alana omu leesie kire oolisie tolahada urine, na omu ka'a sare oonisae ike lo'u wa omu ke hiiwalaimoli aana.”
A Jisas E Aalahuu Aana
Mo Mwane Aaela
Ko Lio I Sulie Hohola
MAK 12:1-12; LUK 20:9-19
33 Oto a Jisas ko he'i ere ni aalahuunge lo'u hunie mwala uuri, “Omu ke rongoa lo'u mei wala ni aalahuunge ie. Ngaeta mwane e o'o'o oto ko hesie hohola aani grep. Oto e para ahuie, na e asuie leu huni loosie mo grep hunie kei ne'i waen, na e tohue saohai nume huni kakakali. Oto e ha'amangoa hahu'ana hohola ingeie ngeena urine, e si ha'ahaulaa aana ngaeta mo mwane hunie kire ke lio i sulie aana maholo ko lae i suli henue. 34 Oto e hule aana maholo ni so'okoninge, poro paine ngeena ko uusunge'inie ta'au mo koni-konihe ingeie i saana mo mwane ko lio i sulie hohola ngeena, uri huni toolea mai nga taa kire kei niie hunie.
35 “Oto mwalana kire tapolie mola mo koni-konihe ngeena, na kire ko wini-winie ngaeta iini, na kire ko horo maesie oto ngaeta iini, na kire uu'i maesie oto ngaeta iini aani heu. 36 Oto poro painena ko he'i uusunge'inie lo'u ta'au ngaeta mo koni-konihe hunge lo'u liutaa aana mo iini hola'ina'o. Na mwala ko lio i sulie hohola ngeena ko he'i te'urine lo'u mola aada.
37 “Oto ooretalana, poro painena ko lo'onga'i ni uusunge'inie oto a kalena na ko unue uuri, ‘Kaleku ha'alaa kire kei ha'ama'u aana.’ 38 Ta'e maholo mwala au'esu ngeena kire leesie a kalena, kire ko si meni ere i sulie mola uuri, ‘Mwane nge kei to'o aana hohola ngeena oolisie aamana oto ie. Kolu ke horo maesie mola hunie kolu ke to'o aana oto hohola ienini.’ 39 Oto kire tapolie a mwaena, kire ko toolea i sinaha mwaanie hohola, na kire ko horo maesie oto.”
40 Oto a Jisas ko dolosi lo'u aana mo pris na mo rato ni mwane uuri, “?Ha'alaa nga taa nge poro paine haahie hohola ngeena kei esuie aana mwala ngeena?”
41 Oto kire ko aalamie uuri, “Kei tohungei horo suuhe'inie oto mwala aaela ngeena, na kei ha'ahaulaa lo'u hohola ngeena aana mo iini nge kire sai niie aapa ingeie hunie aana maholo ni so'okoninge.”
42 Oto a Jisas ko unue lo'u hunire uuri, “Omu saaie ka'u oto mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Hau mwala tou-tohu nume kire leledie ka'u, e si ne'ie tohungei heu susu aana nume. A God ni e asuie urine, na e lai lio manikulu'e i maaka mo iinoni. Sam 118:22-23 ?Ta'e e ue omu ka'a rongo saie? 43 Aena ngeena no ko unue huni'omu uri, ta'aasilana aalahanga a God kei lae mwaani'omu, na niilana kei lae oto hunie mo iini ko deu i sulie mo ola a God e saeto'o aani. 44 Nga iini nge kei domu i lengine hau ienini kei ma'oi oto, na mala uri kei teke haahie nga iini na kei pili memesoa oto.” 21:44 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik e ka'a to'o aana ike talai wala ienini.
45 Maholo mo na'ohai pris na mo Parise kire rongoa mo aalahuunge ngeena, kire saie mola uri a Jisas ko ere mola i hoorada. 46 Oto kire ko sare tapolie oto, ta'e kire ko me'ute'inie mwala, aena aana mwalana kire hiiwalaimoli aana uri a Jisas ingeie nga propet oto to'ohuu.

21:44 21:44 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik e ka'a to'o aana ike talai wala ienini.