22
A Jisas E Aalahuu Aana Aaharota
LUK 14:15-24
Oto a Jisas e he'i ere ni aalahuunge lo'u hunire uuri, “Aalahanga a God e urihana ngaeta inemauri e dau aaharota i sulie a kalena. Oto inemauri ngeena ko ha'arongoa mai ngaeta mwala hunie ngauhe. Maholo e dau aakau mango oto aana ahutana mo ola hunie ngauhe, ko si uusunge'inie mo koni-konihe ingeie huni soie mwala ngeena ke lae mai. Ta'e mwalana ka'a sare lae ike mai.
“Oto ko he'i uusunge'inie lo'u ngaeta mo koni-konihe, ko te'uri hunire, ‘Unue hunie mo iini nge ha'arongolada e lae uri nou deu aakau oto aana walu ola hunie ngauhe. Nou hunu mangoa oto mo puluke diana ineu, na hule aana nou hunue oto no'one mo iini nou nii-nii eni hunie kire ke pwi'e diana huni ngeu'i.’
“Ta'e mwalana ka'a sare rongo lo'u hunie mo koni-konihe ngeena, na kire lae mola i sulie saeda. Nga iini e lae mola i hohola ingeie, na ngaeta iini mola aana uusi'e. Oto ngaeta mo iini kire tapolie mola mo koni-konihe ngeena, kire ko repusire na kire ko horo maesire oto. Oto inemauri ngeena e tohungei saewasu, ko uusunge'inie mo ramo ingeie huni horo aasie mwala e talei horo ngeena, na oto huni uunu aasie huilume ikire aana dunge.
“Purine leune e rau, inemauri ngeena ko si unue hunie mwala au'esu ingeie uuri, ‘Ngauhe e dau aakau mango oto, ta'e mo iini nge ha'arongolada e lae, kire ka'a malisine oto laenga mai. Oto omu ke lae lo'u i lio aana mo maai tala rue, na ta'ena nga iini omu ko lio oodoie, ha'arongoa mai hunie ngauhe ineu.’ 10 Oto mwala au'esu ngeena kire ko lae hailiu lo'u i sulie mo tala paine. Kire ko tarakonie mai ahutana mwala kire ko lio oodoire, mo iini e diana na nga mo iini e aaela, lai hule aana nume ni aaharota e saro honu aana mwala.
11 “Oto a inemauri e lai sili i nume huni leesie mwala e hule, na ko leesie ngaeta mwane e ka'a to'oni ike aana nga to'oni ni aaharota. 12 Oto ko te'uri hunie, ‘?Malahuku, e ue o lae mola mai urine na o ka'a to'oni aana nga to'oni ni aaharota?’ Ta'e a mwaena e ka'a nguuhie ike.
13 “Oto inemauri ngeena ko unue hunie mwala au'esu ingeie uuri, ‘Omu ke pwasue e ro nimana na e ro ae'aena, oto omu ko aasie i laona rodohono po'oi sinaha, leu nge mwala kei ii'o ni ngaranga pe'i saehuunge oto hiito'o aana.’ ”
14 Oto a Jisas ko si ha'amangoa aalahuunge ngeena uuri, “Iau, aana mwala hunge ha'arongolada e lae, ta'e toota'i iini mola lio hilisilada e si lae hunie Aalahanga a God.”
Mo Rato Ni Jiu Kire
Lupwe'i Dolosi I Sulie Takis
MAK 12:13-17; LUK 20:20-26
15 Oto mo Parise kire iisitaa, kire ko si lai ere-ere i sulie uri kire kei pweloa a Jisas uri taa aani dolosinge. 16 Oto kire ere tararuru pe'ie pulitaa a Herod Inemauri, na kire ko uusunge'inie ta'au mo pwaarongoisuli ikire i saana a Jisas pe'ie ngaeta mo mwane aana po'o ni mwane a Herod. 22:16 Mo Parise na ahutana mwala ni Israel ko sere'inie mo mwane paine ni Rom nge ko aalaha haahire. Oto aana maholo mo Parise kire ere tararuru pe'ie pulitaa a Herod Inemauri, e haata'inie uri kire tohungei leledie a Jisas, aena aana pulitaa ngeena oto mo maelonga mo Parise. Oto e ro pulitaa ngeena ko sare pweloa Jisas aani dolosinge huni waelie i maana mwala ni Israel, wa i maana mo maelonga ikire mo mwane paine ni Rom. Oto mo mwaena kire ko unue hunie a Jisas uuri, “Ha'a-uusuli, melu saie uri walaimolinge ni oto o ko unu-unuena, aana o ko ha'a-uusuli i sulie hari-huninge a God hunie mo iinoni. Oto o ka'a aapwasu ike aana nga taa mwala ko lo'o-lo'onga'inie, aena aana o ka'a lio ike hunie maana mo iinoni. 17 Aena ngeena, o ke unue oodoi'emeelu nga taa o lo'onga'inie. ?Uri e adona taane huni niie takis hunie aalahanga ni Rom wa ha'ike?”
18 Ta'e a Jisas e lio saie mone uri kire ko lupwe'i pwaoa mola, ko si te'uri hunire, “!I'omu kira dau hahota! ?Aana e ue ni omu ko sare lupwe'i pwaoau urine? 19 Omu ke haata'inie ka'u seleni hunie takis ngeena aaku.” Oto kire ko haata'inie ngaeta seleni ni Rom aana.
20 Oto a Jisas ko dolosi aada uuri, “?A tei ni nunune na satana aana seleni ienini?”
21 Oto kire ko unue uuri, “Inemauri ni Rom ni ngeena.”
Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Ko urine, omu ke nii eeliho'i aana hunie inemauri ngeena mo ola ingeie, na hunie a God mo iini a God.”
22 Oto kire ko si tohungei pangata'inie hahu'ana aalaminge ingeie, na kire ko lae oto mwaanie.
Mo Sadiusi Kire Lupwe'i Dolosi I Sulie Ta'ela'inge
Mwaanie Maenga
MAK 12:18-27; LUK 20:27-40
23 Oto lo'u mola aana hai dingena, ngaeta mo Sadiusi kire lae mai saana a Jisas. Ikire mo Sadiusi ngeena kire hiiwalaimoli uri nga iini sa'a ta'ela'i ike lo'u mwaanie maenga. 24 Oto kire ko te'uri hunie, “Ha'a-uusuli, a Mosis e uusue ha'atolanga ie hunikie. Mala uri nga mwane ko mae na e ka'a to'o kalena, nge aasine mwane ke to'o aana lo'u mola nao keni iihana, hunie ke ha'ahute mwela oolisie aasine nge e mae ngeena. Diutronomi 25:5-6 25 Oto wau i na'o, e hiu mwaasine mwane kire mani hute na kire o'o'o i leu. A na'ohada e tola hu'e, oto e mae mola na e ka'a to'o mwela. Oto aasine mwane e to'o aana lo'u naona. 26 Ruana nga mwane ngeena ko he'i mae lo'u urine. Oolune nga mwane ko he'i urine lo'u, na lae-lae ahutana hiu mwaasine ngeena kire mani mae mango oto urine. 27 Oto a hu'ena e si mae ooreta. 28 ?Ha'alaa, kei hule aana hai dinge ta'ela'inge, a hu'e ngeena kei ne'i hu'e a tei aana e hiu mwaasine ngeena, aana kire mani to'o-to'o aana mola urine?”
29 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Ne'isaenga i'omu e tohungei takalo oto hiito'o, aena aana omu ka'a saie ike mo Uusu-uusu Maa'i wa nanamanga a God. 30 Maholo mwala kei ta'ela'i mwaanie maenga, nga tola-hu'anga wa nga to'o-poronga ha'ike lo'u. Ta'e kire kei ii'o oto mola mala mo ensel ta'au i Lengi. 31 ?Ta'e hatarie ta'ela'inge mwaanie maenga, aana e ue omu ka'a rongo saie nga taa a God e unue huni'omu aana mo Uusu-uusu Maa'i? 32 Aana a God e unue uuri, Ineu oto God a Ebraham, na Aesak na Jekob ko palo-paloa. Eksodas 3:6 Kie mani saie uri mo iini e mauri mola ko palo-paloa a God, e ka'a ike mo iini e mae. Oto uusu-uusu ie ko haata'inie uri ma'alana Ebraham, na Aesak na Jekob kire mani mae oto, ta'e kire mauri mola ue ta'au i Lengi.”
33 Oto ahutana mwala e rongo urine, kire ko si meni pangata'inie ha'a-uusulinge diana a Jisas.
Ngaeta Ha'a-uusuli E Dolosi
I Sulie Na'ohai Ha'atolanga
MAK 12:28-34; LUK 10:25-28
34 Maholo mo Parise kire rongoa uri mo Sadiusi ka'a sai aalamie oto a Jisas, kire si meni lae mai saana huni ha'atataroa. 35 Oto ngaeta ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, e dolosi aana uuri, 36 “?Ha'a-uusuli, iini uri taa ni na'ohai ha'atolanga aana mo Ha'atolanga a Mosis?”
37 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “Na'ohai ha'atolanga oto, O ke manata diana hunie a God, aalaha i'oe, oto aana ahutana saemu, na aana ahutana mauriha'amu, na aana ahutana mo ne'isaenga i'oe. Diutronomi 6:5 38 Aana na'ohai ha'atolanga oto ie na e hi'e liutaa. 39 Na ruana nga ha'atolanga e urihana lo'u eetana, O ke manata diana hunie auhenue i'oe oto mala o manata diana huni'o maraamu. Levitikas 19:18 40 Aana aahu'ine ahutana mo Ha'atolanga a Mosis na mo ha'a-uusulinge mo propet ni oto e ro ha'atolanga ienini.”
A Jisas E A'aila'asie
Mo Parise Aana Dolosinge
MAK 12:35-37; LUK 20:41-44
41 Maholo mo Parise kire mani loko, a Jisas e si dolosi aada uuri, 42 “?Nga taa ni lo'onga'inge i'omu aana a Kraes? ?Kalena a tei ni ingeie?”
Oto mo Parise e aalamie uuri, “A Kraes kei hute mola mai aana komu a Deved Inemauri.”
43 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “E to'ohuu oto. ?Ta'e e ue ni a Deved e si haara'inie lo'u aana aalaha? Aena aana a Deved e ere aana nanamanga ni Li'oa Maa'i uuri, 44  A God e unue hunie aalaha ineu, uuri ‘O ke ii'o ka'u i pwalo-pwaloku aana na'ohai ii'o-ii'oha, lai hule aana ne kei kama haahie mo maelonga i'oe i aano hunie o ke uuri puli-pulisire.’ ” Sam 110:1
45 Oto a Jisas ko te'uri lo'u, “A Deved maraana ni e unue uri a Kraes e ne'i aalaha ingeie. ?Ta'e e ue? ?Mwane nge e hute mola aana komu a Deved maraana, kei he'i ne'i aalaha ingeie lo'u uri taa eena?”
46 Nga iini aana mo Parise hunie ke aalamie mo dolosinge a Jisas na ha'ike lo'u. Na uure i purine hai dingena, nga ta'a-ta'a iini hunie ke sare dolosie lo'u nga mei ola aana, ha'ike oto oo'oo.

22:16 22:16 Mo Parise na ahutana mwala ni Israel ko sere'inie mo mwane paine ni Rom nge ko aalaha haahire. Oto aana maholo mo Parise kire ere tararuru pe'ie pulitaa a Herod Inemauri, e haata'inie uri kire tohungei leledie a Jisas, aena aana pulitaa ngeena oto mo maelonga mo Parise. Oto e ro pulitaa ngeena ko sare pweloa Jisas aani dolosinge huni waelie i maana mwala ni Israel, wa i maana mo maelonga ikire mo mwane paine ni Rom.