27
Kire Toolea A Jisas I Na'ona A Paelat Hunie Ke Leie
MAK 15:1; LUK 23:1-2; JON 18:28-32
Oto e dangi maahu'o-hu'o, na ahutana mo na'ohai pris na mo rato ni mwane kire mani loko na kire oala'inie oto horo'ilana a Jisas kei lae uri taa. 27:1 Aana ha'atolanga ni Rom, mo aalaha ni Rom ha'alaa kire to'o aana nanamanga huni lei maesie nga iini, na mo aalaha ni Jiu ha'ike. Oto kire pwasue, kire ko si toolea, na kire ko toli'aasie i nimana Paelat, mwane ni Rom nge ko aalaha haahie mo Jiu aana maholona.
A Jiudas E Horo'ie Maraana
PALONGA 1:18-19
A Jiudas iini nge e pweloa, maholo e saie uri kire ko lei mae oto aana a Jisas, ko si oonisae. Oto ko tola aaliho'i aana oolu aawalai mei to'oha nge e hele-hele aani ngeena hunie mo na'ohai pris na mo rato ni mwane. Oto ko te'uri hunire, “Nou deu ooraha'aa oto aana nou talei pwelo tototala mola aana iini e ka'a dau hu'isie ike nga mei ola.”
Oto mo rato ni mwane kire ko aalamie uuri, “Leu ngeena ka'a roro'anga ike i'emeelu ni ngeena. Roro'anga oto i'oe maraamu.”
Oto a Jiudas e si aasie mo to'oha ngeena i aano wai Nume Maa'i, na ko iisitaa oto, ko si lae li'o maraana.
Mo na'ohai pris kire so'ohie mo to'oha ngeena, na kire ko unue uuri, “Mei to'oha aani siwe ni ienini. Kolu sa'a ne'ie ike pe'ie mo to'oha aana Nume Maa'i aana ha'atolanga ikolu e uure honosie mei to'oha aani epu.” Oto kire ere-ere i sulie, kire ko si lo'onga'i huni holie mola mei aano huni heitolinge'inie mo awataa aana. Oto kire lae, kire ko si holie mei aano mwaanie ngaeta mwane ko eu'esu nime aani mwakano. Aena urine nge kire si haara'inie mei aano ngeena aana Aano Ni Epu hule oto mai aana mo dinge ienini.
I leune nge nga taa a Propet Jeremaea e unue oto mai waite e si to'ohuu, aana e unue uuri, Kire toolea oolu aawalai mei to'oha ngeena, mei ola mwala ni Israel kire lo'onga'inie oto huni holi talana aana, 10  na kire aasie mei to'oha aana oto huni holie mei aano mwaanie mwane ko eu'esu nime aani mwakano, mala oto a aalaha e hatonga'inie hunieu. Sekaraea 11:12-13
A Jisas E Uure I Na'ona A Paelat
MAK 15:2-5; LUK 23:3-5; JON 18:33-38
11 Oto kire toolea mai a Jisas i na'ona a Paelat, na a Paelat ko si dolosi aana uuri, “?Uri i'oe ni oto inemauri mo Jiu?”
Oto a Jisas ko aalamie uuri, “Nge ka'u oto o ko unuena.” 12 Ta'e maholo mo na'ohai pris na mo rato ni mwane kire ere-ere aana, e ka'a aalamire ike oto oo'oo.
13 Oto a Paelat ko si te'uri hunie, “?Uri o ka'a rorongoa ike mo ola hunge oto kire ko unu'i eemune?” 14 Ta'e a Jisas e ka'a aalamie lo'u nga ta'a-ta'a kele mei wala, oto hule aana a Paelat na ko si tohungei pangata'inie lo'u mola.
A Paelat E Toli'aasie
A Jisas Hunie Maenga
MAK 15:6-15; LUK 23:13-25; JON 18:39, 19:16
15 Suli helisi aana maholo Houlaa Ni Liumwaanie, aalaha ni Rom ngeena e sai luhesie ta'ena nga iini mwala ko ha'atohue mwaanie nume ni ho'o. 16 Oto aana maholona, ngaeta mwane satana a Jisas Barabas, ingeie i laona nume ni ho'o. 27:16 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik e ka'a sapeie ike satai Jisas pe'ie satai Barabas aana tatala ienini. Ne'isaenga aana satai Barabas nge “Kalena ngaeta mama'a.” Na mo ola aaela a mwane ngeena e asui'i ahutana mwala kire mani sai'i. 17 Oto maholo ahutana mwala kire mani loko, a Paelat ko si dolosi aada uuri, “?Iini uri taa aana e ro mwane ie nge omu saeto'o aana ne ke luhesie huni'omu? ?A Jisas Barabas, wa a Jisas iini sailana uri a Kraes?” 18 A Paelat e dolosi aada urine aana e saie mone uri mwala paine aana mo Jiu kire toolea mai a Jisas i saana aena aana kire ko upwesie.
19 Oto maholo a Paelat e ii'o i aano i lengine naunekume ni leinge, hu'e ingeie e uusunge'inie mai mei wala hunie na ko unue uuri, “Mwaanie o eu'esuie nga mei ola aana mwane oodota'i ngeena, aena aana nou tohungei hii aaela i rodo aana nou ma'ahu polea.”
20 Na aana maholo a Paelat ko pwaarongo i sulie mei wala hu'e ingeie ko unue ngeena, mo na'ohai pris na mo rato ni mwane kire ko unue oto uri mwala ke ha'atohu aana a Paelat hunie ke luhesie a Barabas, na ke horo maesie a Jisas.
21 Oto a Paelat ko dolosi lo'u aada uuri, “?A tei hikana e ro mwane ienini omu saeto'o aana uri ne ke luhesie huni'omu?”
Oto kire ko meni unue uuri, “!A Barabas!”
22 Oto a Paelat ko he'i te'uri lo'u hunire, “?Ko urine, nga taa nge ne kei da aana a Jisas iini nge sailana uri a Kraes?”
Oto kire ko meni aalamie uuri, “!Horo maesie i lengine po'u-po'u!”
23 Oto a Paelat ko he'i dolosi lo'u aada uuri, “?Aana e ue? ?Ha'alaa nga mei taa nge e dau aaelasie?”
Ta'e kire ko si meni tea paine mola liutaa uuri, “!Horo maesie i lengine po'u-po'u!”
24 A Paelat e lio-lio na ko lio aasaie oto uri kei uure honosire uri taa, na maaola-olanga ko kara'i reu oto. Oto e si da nimei wei, ko hodalie nimana i maadaelu na ko unue uuri, “!Lio ka'u! No ko hodalie nimeku mwaanie nou roro'a aana horo-maesilana a mwane ie. Nga roro'anga ineu ha'ike, ta'e roro'anga oto i'omu maraamiu.”
25 Oto ahutana mwalana ko aalamie a Paelat uuri, “!E diana mola! !Ne'ewau! !Roro'anga oto i'emi maraamami! !Ma'alana nga mei ha'aloinge ko si hite aana mo kalemami haahie maelana, ta'e i sulie mei ola emi saeto'o aana mone oto!”
26 Oto a Paelat e si luhesie a Barabas hunire. Na e unue hunie mo ramo uri kire ke hola'i wini-winie a Jisas, nge kire ke si horo maesie i lengine po'u-po'u.
Mo Ramo Kire Ha'amwasi
Aana A Jisas
MAK 15:16-20; JON 19:2-3
27 Oto mo ramo kire toolea a Jisas i laona lolata ahuie toohi peine a Paelat. Kire si soie mai ahutana mo ramo aana pulitaa ikire, na kire mani ruru i saana a Jisas huni ha'amwasi aana. 28 Oto kire ta'aasie mo to'oni ingeie mwaanie, na kire ko ha'ato'onie mala inemauri aana to'oni tetewa nonoro'a mala mo aalaha ko ho'o-ho'osi'i. 29 Oto mo ramo ngeena kire asuie rorodara aani walo kau-keu, kire ko ne'ie i pweune a Jisas. Na kire ne'ie mai rade i laona nime i pwalo-pwalona oto mala mo inemauri ko hele-hele aani. Oto kire pouruuru haahie, kire ko si ha'a-ha'amwasi aana, kire ko te'uri, “!Lahea inemauri mo Jiu!” 30 Oto kire ngisuhie na kire da mai rade mwaanie, kire ko si reu-repusie pwaune. 31 Maholo kire ha'a-ha'amwasi mango aana a Jisas urine, oto kire ko si ta'aasie to'oni nonoro'a mwaanie, na kire ko ha'ato'onie lo'u aana mo to'oni ingeie. Oto kire ko si toolea i sinaha huni lai horo maesie i lengine po'u-po'u.
Kire Uie A Jisas
I Lengine Po'u-po'u
MAK 15:21-32; LUK 23:26-42; JON 19:17-27
32 Maholo kire ko iisitaa ta'au mwaanie huilume pe'ie a Jisas, na kire ko oodoie ngaeta mwane uure mwaanie huilume paine i Saerin, satana a Saemon. Oto mo ramo ngeena kire ko deu rarahie oto uri ke aanga'inie po'u-po'u mwaanie a Jisas. 33 Oto kire lae ta'i hule aana leu kire haara'inie aana i Kolkota, lo'onga'inge aana uuri, “Leu ni rarata.” 34 I leune i Kolkota, mo ramo ko niie waen hunie a Jisas uri ke inu. Waen ngeena kire aaropwaie pe'ie ai aha'i huni uure honosie sapesalunge, ta'e maholo a Jisas e mami aahongana, oto ka'a sare inuhie ike.
35 Oto mo ramo kire si uie a Jisas i lengine po'u-po'u. Mango urine, kire ko si ado aana mo to'oni ingeie na kire ko inie daes huni'i. 36 Oto kire si ii'o i aano i leune, kire ko kakalie. 37 Oto kire ne'ie i hahona pwaune a Jisas mo wala huni haata'inie uri nga taa e dau aaelasie. Kire ko uusue uuri, A JISAS NI IENINI, INEMAURI MO Jiu. 38 Na kire uie e ro mwane horopeli no'one pe'ie a Jisas i lengine ngaeta ro po'u-po'u. Nga iini i pwalo-pwalona na nga iini i meu-meuline.
39 Oto mwala ko liu i leune, kire ko ere maaleledie, na kire ko teile'inie pwaude, 40 na kire ko ha'a-eetaa uuri, “Mwane nge o unue uri o kei oho aasie Nume Maa'i Peine na uri o kei ta'e aaliho'i aana lo'u mola i laona e oolu aata hai dinge eena. Mala o ko ne'ie Kalena a God to'ohuu, o ke ha'a-uuri'o ka'u maraamu. !O ke siho mai i aano mwaanie po'u-po'u!”
41 E urine no'one mola aana mo na'ohai pris, na mo ha'a-uusuli aana ha'atolanga, na mo rato ni mwane. Ikire na kire ko ha'amwasi aana a Jisas no'one urine, na kire ko unue uuri, 42 “E roro'a ha'a-ha'a-uurie ka'u mwala aaopa, ta'e e sa'a ha'a-uurie ike maraana. Mala ke siho oto mai i aano mwaanie po'u-po'u aana maholo ienini, ha'alaa kolu ko hiiwalaimoli uri ingeie oto Inemauri ikie mo Jiu. 43 !Iiei! E nou-noruto'o aana a God, na e unue oto maraana uri ingeie Kalena God. Kolu ke lio-lio ka'u, ohe a God ko ha'a-uurie oto molana.”
44 E ro horopeli, nge kire uirerue pe'ie a Jisas, na kirerue ko ere aaelasie oto no'one mola urine.
A Jisas E Mae
MAK 15:33-41; LUK 23:44-49; JON 19:28-30
45 Oto i upui aatowaa, rodohono e dau haahie ahutana hanue hunie e oolu maholoi sato. 46 Na ola mala oolune nga maholoi sato i aapau, a Jisas e si soi oto paine aana erenga ni Jiu uuri, “?Eloi, Eloi, lama sabaktani?” nge ne'isaenga aana uuri, “?God ineu, God ineu, e ue oto o aatopuri eeku?”
47 Oto ngaeta mo iini aana mwala e uure-uure i leune kire rongo, kire ko te'uri, “!Rongo ka'u! Ko soie a Elaeja.” 48 Oto ngaeta iini aada e huru pe'ie mei loi-losi, e ha'ahonue aana waen aha'i, ko susu'ie aana mai ei, oto ko susue'inie ta'au hunie ngidune a Jisas hunie ke inu. 49 Ta'e ngaeta mo iini ko te'uri, “Oto kolu ke maa'oohi ke'u. Ohe kolu ko leesie a Elaeja ko lae mai ha'a-uurie.”
50 Na a Jisas ko he'i soi lo'u aana mei wala paine, na ko mae oto.
51 Oto mola aana maholoi satona, sala kire lohea honosie Hahu'ana Leu Maa'i i laona Nume Maa'i Peine e a'ari hunie e ro aapa, uure oto ta'i lengi lai hule oto hai aano. 27:51 Mei sala ngeena e haata'inie uri ooraha'aa e oopaa mo iinoni mwaanie a God, na maholo e a'ari uure ta'i lengi, e haata'inie uri a God e asuie tala haalu huni lae mai saana. Na nunu peine e aanuie mwakano, hule aana mo heu kire talihite oto hunie e ro aapai heu. 52 Mo kilipwe'u kire taha, na mo iini hunge aana mwala a God nge kire mae oto waite, kire ta'ela'i oto lo'u mwaanie maenga. 53 Kire iisitaa mwaanie mo kilipwe'u, na i purine a Jisas e ta'ela'i mwaanie maenga, kire si laehie huilume maa'i i Jerusalem na mwala hunge kire leesire.
54 Oto na'ohana mo ramo ni Rom na mo ramo pe'ie nge ko kakalie a Jisas, kire leesie nunu na ngaeta mo ola lo'u e raune, kire ko si tohungei me'u oto hiito'o na kire ko unue uuri, “A mwane ie Kalena God oto to'ohuu.”
55 Mo keni hunge kire uure no'one wau ha'atau mwaanie po'u-po'u, kire ko ha'a-ha'amaesie nga taa ko reu. Mo keni ngeena kire lae oto mai pe'ie a Jisas uure i Kalili huni pe'i-pe'ie i sulie tala. 56 Ngaeta mo keni aada nge kira Meri ni Makdala, na a Meri nikana Jemes na Josep, na nikana e ro kalena Sebedi.
A Josep Ni Arimetia E Haitolinge'inie A Jisas
MAK 15:42-47; LUK 23:50-56; JON 19:38-42
57 Aana maholona nga mwane to'o-to'o ni Arimetia, satana a Josep, ko lae oto mai. A mwane ngeena e hiiwalaimoli no'one aana a Jisas. Na maholo ko lae oto hunie i seulehi aana dingena, 58 a Josep e lae mai saana Paelat. Oto ko ha'atohue rae aana Jisas aana a Paelat. Oto a Paelat e unue kire ke toli'aasie hunie. 59 Oto a Josep e lae i oohosie rae aana Jisas, ko si uloa aani sala rere'a diana, 60 na ko ne'ie i laona kilipwe'u haalu ingeie, ola kire si didie mola mwaanie hau oto paine. Oto e honoa maana kilipwe'u ngeena aana ho heu oto paine, ko si lae mwaanie. 61 A Meri ni Makdala na ngaeta Meri lo'u, kirerue ii'o taane i leune kire ko lee-leesie nga taa ko reu.
Mo Ramo Kire Kakalie Kilipwe'u
62 Oto aana hai dinge i purine dinge ni talama'inge hunie Dinge Maa'i Mo Jiu, mo na'ohai pris na mo Parise kire ruru i saana a Paelat. 63 Oto kire ko te'uri hunie, “Mwane Ou'ou, melu ko si aamasito'o aana nga taa mwane eero-eero ngeena e unue na e mauri ue aana e te'uri, ‘I purine oolu hei dinge ne kei ta'ela'i lo'u.’ 64 Oto o ke unue hunie mo ramo i'oe, hunie kire ke kakali diana aana kilipwe'u ingeie lai hule aana oolune nga hai dinge, mwaanie mo pwaarongoisuli ingeie kire lae mola mai pelie rae aana i rodo. Oto kire ke si unue hunie mwala uuri, ‘E ta'ela'i oto mwaanie maenga,’ na eeronga ngeena kei tohungei aaela oto hiito'o lo'u liutaa aana iini hola'ina'o nge e unue uri ingeie a Kraes, Kalena God.”
65 Oto a Paelat ko si unue hunire uuri, “Kohi taane. Omu ke toolea ngaeta mo ramo ineu, hunie kire ke kakali diana aana kilipwe'u mala lo'onga'inge i'omu.”
66 Oto kire lae ta'au, kire puluie ha'a-ara ikire i reutana hau peine ngeena mwaanie nga iini e tahanie kilipwe'u, na kire ko toli'aasie mo ramo i saana huni kakalie.

27:1 27:1 Aana ha'atolanga ni Rom, mo aalaha ni Rom ha'alaa kire to'o aana nanamanga huni lei maesie nga iini, na mo aalaha ni Jiu ha'ike.

27:16 27:16 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik e ka'a sapeie ike satai Jisas pe'ie satai Barabas aana tatala ienini. Ne'isaenga aana satai Barabas nge “Kalena ngaeta mama'a.”

27:51 27:51 Mei sala ngeena e haata'inie uri ooraha'aa e oopaa mo iinoni mwaanie a God, na maholo e a'ari uure ta'i lengi, e haata'inie uri a God e asuie tala haalu huni lae mai saana.