28
A Jisas E Ta'ela'i Mwaanie Maenga
MAK 16:1-10; LUK 24:1-12; JON 20:1-10
Oto i purine Dinge Maa'i Mo Jiu, na ko si mwaasisine aana eetana nga dinge aana wiki haalu, a Meri ni Makdala na ngaeta Meri lo'u, kirerue lae mai huni leesie kilipwe'u. Aana maholona paineha'ana nunu ko hite oto, aana ensel a God e siho mai uure i Lengi. E lae mai ta'aasie hau mwaanie maana kilipwe'u, oto e si ii'o i lengine. Sapena ensel ngeena e raa oto mala wa'ariri, na mo to'oni ingeie kire rere'a oto liutaa aana ta'ena nga ola e rere'a. Oto mo ramo nge kire ko kakalie kilipwe'u ngeena, kire apara'i pe'ie ma'unge. Kire ko eriri oto, na kire rapute'i i aano urihana oto mwala e mae.
Oto ensel ko ere hunie e ro keni na ko te'uri, “!Mwaanie more ma'u-me'u! Nou saie taane uri more ko heitalea a Jisas, iini kire horo maesie i lengine po'u-po'u. Ingeie ha'ike oto i leu. E ta'ela'i eeliho'i oto lo'u mala e unue ka'u oto huni'omu waite. More ke lae ka'u mei leesie leu e eno-eno aana. Oto more ke lae oto lau-leu, na more ke ha'arongoa mo pwaarongoisuli ingeie uri e ta'ela'i oto mwaanie maenga. Ko lae oto i na'o huni maa'oohi'omu hai Kalili, na omu ke si leesie oto hai leune. Nga taa nou sare unue huni'omu ni otona.”
Oto e ro keni ngeena kirerue ko tolana lae oto mwaanie kilipwe'u pe'ie ma'unge na saemangonga oto liutaa no'one. Oto kirerue ko si huru huni lai ha'arongoa mo pwaarongoisuli ingeie.
Oto a Jisas ko tolana oodoirerue lo'u na ko unue uuri, “Ho'owa diana.” Oto kirerue lae mai saana, kirerue ko hele aana ae'aena pe'i ha'ama'unge aana. 10 Oto a Jisas ko te'uri hunirerue, “Mwaanie more ma'u-me'u, ta'e more ke lae ta'i unue hunie maeni eesiku uri kire ke lae hai Kalili, na kire ke si leesieu oto hai leune.”
Mo Rato Ni Mwane Kire
Eero Haahie A Jisas E Ta'ela'i
11 Maholo na e ro keni ko lae-lae ue i sulie tala, ngaeta mo iini aana mo ramo nge kire kakakalie kilipwe'u, kire lae oto ta'au i henue i Jerusalem na kire ko ha'arongoa oto mo na'ohai pris aana nga moi taa e rau. 12 Oto mo na'ohai pris kire loko pe'ie mo rato ni mwane, kire ko si meni wala. Oto kire ko niie mei to'oha oto paine hunie mo ramo ngeena, 13 na kire ko te'uri, “Omu ke hahu'ei unue oto oodoie mwala uri mo pwaarongoisuli ingeie kire lae mai pelie rae aana i rodo maholo na omu ko ma'ahu. 14 Mala uri a Paelat ko pele'i rongoa leune, i'emeelu melu ke si ere-ere taane pe'ie aana, mwaanie omu roro'a lo'u aana.”
15 Oto kire toolea mei to'oha ngeena, na kire ko deu oto i sulie nga taa mo rato ni mwane kire hatonga'inie hunire. Oto tataroha ngeena ko taro hailiu i matolana mo Jiu hule oto mai aana mo dinge ienini.
A Jisas E Haata'i Aana
Mo Pwaarongoisuli
MAK 16:14-18; LUK 24:36-49; JON 20:19-23; PALONGA 1:6-8
16 Oto aawalai pwaarongoisuli mwana eeta kire lae oto hunie uuwo i Kalili, leu nge a Jisas e unue kire ke lae aana. 17 Na maholo kire leesie a Jisas, oto kire ko si pouruuru ni ha'ama'unge aana, ta'e aana e urine na ngaeta mo iini aada kire ne'isae rue-rua'a mola ue. 18 Oto a Jisas ko lae mai saada, na ko ere hunire uuri, “A God e niie oto ahutana nanamanga hunieu, haahie ahutana mo ola i Lengi na mai aano i leu. 19 Aena urine, omu ke lae, na omu ke da hunie ta'ena nga iinoni ni welumalau ke ne'i pwaarongoisuli oto ineu. Omu ke loto maa'i aada aana satana a Mama'a na a Kale na Li'oa Maa'i. 20 Omu ke ha'a-uusulire hunie kire ke tola i sulie oto ta'ena nga ola nou hatonga'inie huni'omu. Na omu sai noruto'o aana uri ne ke ii'o pe'i'omu oto tarau, lai hule aana ha'amangolana walumalau.”