2
A Jisas E To'o Aana Nanamanga Huni Sae'aasie Mo Ooraha'aa
MATIU 9:1-8; LUK 5:17-26
Oto ngaeta mo hei dinge lo'u i puri, a Jisas e aaliho'i lo'u hunie huilume i Kapaneam. Aana maholo e hule wau, oto tataroha aana e taro hailiu uri e hule lo'u weu i nume. Na mwala hunge kire loko mai saana, oto hule aana nga leu ni uure aana ha'ike lo'u, ma'alana po'oi sinaha. Oto a Jisas ko si lalado nada aana mei wala diana. Na maholona e hai mwane kire aanga'inie mwane e rarasi, kire ko hule oto pe'ie i nume. Ta'e kire dau pu'ota'inie uri kire kei lae wau pe'ie i saana Jisas uri taa, i sulie mwala kire hunge. Oto kire hane pe'ie ta'i koluhana nume, na kire hoka talana ta'i lengi, kire si uukue pe'ie hulite ingeie hai saana a Jisas. Na a Jisas mone e saie mola kire hiiwalaimoli aana, oto ko te'uri hunie mwane nge e rarasi ngeena, “Kaleku, mo ooraha'aa i'oe sae'aasileni e lae oto mwaani'o.”
Ta'e aana maholona ngaeta mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire ii'o no'one pe'ire. Oto kire ko tohungei ne'isae hiito'o i manatada uuri, “!Ha'ike eena! ?A tei mwane ni ko ere tooha'inie uri ingeie e paine mala God ie? I sulie nga iini lo'u huni sae'aasie roro'anga ha'ike, ta'e a God mola ha'alaa.”
Na lau-leu a Jisas ko saie oto maraana mo ne'isaenga ikire, oto ko si te'uri hunire, “?E ue nge omu ko lo'o-lo'onga'i oto hiito'o urine? Omu saie ka'u uri erenga ni mola e mwada'u na ta'ena nga iini e sai ere mola hunie mwane e rarasi ienini uuri, ‘Mo ooraha'aa i'oe sae'aasileni e lae oto.’ Na lo'u uuri, ‘!Ta'ela'i! O ke toolea hulite i'oe, na o ke lae-lae oto.’ Ta'e huni esuie e ro mei ne'isaenga ngeena kire aasa oto hiito'o hunie iinoni. 10 Ta'e ineu, a Kale Ni Iinoni, ne kei esuie mola mei ola hunie omu ke lio saie uri ineu, nou to'o aana no'one nanamanga huni sae'aasi ooraha'aa mai aano i leu.” Oto a Jisas ko unue hunie mwane e rarasi ngeena uuri, 11 “!Ta'ela'i! O ke toolea hulite i'oe na o ke lae-lae oto i nume i'oe.”
12 Na oto lau-leu maholo kire ko to'o-to'omaaie ue, e ta'ela'i na e toolea hulite ingeie, na ko iisitaa oto mwaanie leune. Oto kire ko tohungei pangata'i, na kire ko soi ha'amanikulu'aa God, na kire ko te'uri, “!Emi ka'a leesie ike ue nga mei ola urine ke rau i na'o!”
A Jisas E Soie A Livae
Ma'alana Ingeie Mwane Ooraha'aa
MATIU 9:9-13; LUK 5:27-32
13 Oto a Jisas e he'i eeliho'i lo'u weu i reune Aasi I Kalili, na mwala hunge kire hule lo'u i saana, na ko aehota ere ni ha'ananaunge lo'u hunire. 14 Na maholo e lae-lae ue, na ko leesie a Livae, kalena Alpeas, e ii'o aana leu ingeie huni susulu to'oha aana takis hunie aalahanga ni Rom. Oto a Jisas ko te'uri hunie, “O ke lulu i sulieu.” Oto a Livae e ta'ela'i, na ko lulu i sulie oto a Jisas.
15 Na mwala hunge aana mo iini kire unue ikire mwala ooraha'aa, na mo mwane susulu to'oha aana takis, kire ko lae i sulie a Jisas. Oto maholo a Jisas e lai ii'o i nume a Livae huni ngeu pe'ie, mwala hunge no'one urine kire loko wau, na kire ko ngeu pe'ie a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie. 16 Oto ngaeta mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire leesie a Jisas ko ngeu pe'ie mwalana, oto kire ko upwesie mo pwaarongoisuli ingeie uuri, “?E ue nge a Jisas ko ngeu na ko inu pe'ie mo iinoni ooraha'aala mala mo mwane susulu to'oha ngeena?”
17 Maholo a Jisas e rongo, oto ko te'uri hunire, “Iinoni nge e awaa mola sa'a saeto'o aana ike mwane kure-kure, ta'e iini nge ko maelaa'a ha'alaa. Aana nou lae mai huni haaraie mo iinoni ooraha'aa ke lulu i sulieu, na nou ka'a lae ike mai huni haaraie mo iini kire unue kire diana oto.”
Mo Parise Kire Ere Haitapali Pe'ie A Jisas Haahie Oolongaunge
MATIU 9:14-17; LUK 5:33-39
18 Maholona mo pwaarongoisuli a Jon na mo Parise kire ko oolongau. Oto ngaeta mwala kire lae mai saana a Jisas na kire ko dolosi aana uuri, “?E ue ka'u nge mo pwaarongoisuli a Jon na mo iini aana mo Parise kire ko oolongau, ta'e mo pwaarongoisuli i'oe ha'ike?”
19 Oto a Jisas e aalamire ko te'uri, “?Mo malahune a poro haalu kire kei saehuu uri taa na kire ko ngeu-ngeu ue aana ngauhe ni ha'arurunge na a poro haalu e ii'o ue pe'ire? !E aasa! Maholo poro haalu ko ii'o pe'ire, kire sa'a oolongau ike. 20 Ta'e kei hule aana hai dinge nge kire kei toolea poro haalu mwaanire, nge kire ke si oolongau taane.”
Ha'a-uusulinge A Jisas
E Liue Ha'a-uusulinge Lalahu'e
MATIU 9:16-17
21 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u mei wala ni aalahuunge ie i sulie ha'a-uusulinge haalu ingeie hunire uuri, “Nga iini e sa'a lo'amenaa ike nga to'oni lalahu'e aana nga mei lo'amena haalu. Aana maholo ko hodalie, nge mei lo'amena haalu ngeena kei mwai-mwei na kei hakasie mola to'oni lalahu'e, oto ke si haka aaela lo'u mwaanie hola'ina'o. 22 Na nga iini e sa'a ne'ie ike waen haalu i laona ho ate'a lalahu'e nge kire asuie aana te'e-te'ei nanikot. Aena aana mala kei esu urine aana, nge maholo waen haalu ngeena kei po'o, ate'a lalahu'e ngeena e sai a'ari na waen kei waeta'i oto. Ta'e waen haalu ke lae oto mola i laona ho ate'a haalu.”
Mo Parise Kire Ere Haitelili Pe'ie A Jisas Haahie Hai Dinge Maa'i
MATIU 12:1-8; LUK 6:1-5
23 Oto aana ngaeta hai Dinge Maa'i Mo Jiu, a Jisas e liu i laona hohola aana ola mala kooni. Oto aana maholo kire ko lae ngeena, mo pwaarongoisuli ingeie kire ko aroa hue-huana mola huni ngeu'i. 24 Oto mo Parise ko te'uri hunie, “!Ei, leesie ka'u! Mo pwaarongoisuli i'oe ko deu esunge mola aana Dinge Maa'i ikie, mei ola e aapu aana Ha'atolanga a Mosis.”
25 Oto a Jisas ko aalamire ko te'uri, “Omu saie taane nga taa nge a Deved Inemauri e asuie, aana maholo ingeie na ngaeta mo iini lo'u pe'ie kire hiolo. ?Ta'e e ue ni omu ka'a rongo saie ike ne'isaenga aana? 26 Aana maholo a Abaeata ingeie Na'ohana Mo Na'ohai Pris, a Deved e lae sili i laona nume maa'i a God, na e ngaue ho bred maa'i, ola niilana e lae hunie a God. Ta'e mo Ha'atolanga a Mosis e unue e ka'a malisine ike ke ngaue, aana ta'e mo pris hali'ite kire sai ngaue taungei bred maa'i urine. Na a Deved e nii no'one ana mo iini kire lae pe'ie. Ta'e ma'alana e urine, a God e ka'a leie ike haahie.”
27 Oto a Jisas e te'uri lo'u hunire, “A God e asuie Dinge Maa'i huni pe'ie mola iinoni, na iinoni ha'ike hunie Dinge Maa'i. 28 Aena ngeena ineu a Kale Ni Iinoni oto nou aalaha haahie Dinge Maa'i.”