3
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane Ki'ine E Heko
MATIU 12:9-14; LUK 6:6-11
Oto a Jisas e lae lo'u i laona nume ni palo-palo mo Jiu, na ngaeta mwane ingeie i leune ki'ine e heko. Oto ngaeta mo iini kire ko lio hunie ohe kei ha'a-uurie a mwaena aana Dinge Maa'i ikire, hunie kire ke ere aaelasie i laona leinge. Oto a Jisas ko te'uri hunie mwane ki'ine e heko ngeena, “O ke uure ka'u i na'ona mwala.” Oto e te'uri hunie mo iini kire ko upwesie ngeena, “?Nga taa ni Ha'atolanga ikolu e toli'aasie huni esuie aana Dinge Maa'i? ?Huni pe'ie iinoni wa huni waelie mola? ?Huni ha'a-uurie iinoni wa huni horo'ie?” Ta'e kire rohu mola, na nga iini ka'a ere ike. A Jisas e saehuu i sulie saeda e hau, oto e to'omaaire mola pe'i saewasunge. 3:5 Ma'alana a Jisas e saewasu, ta'e e ka'a ooraha'aa ike. A Jisas e saewasulie aaelanga mala a God no'one e sere'inie ooraha'aa. Na a Jisas e ka'a dau aaela i tehula'ana saewasunge ingeie, ta'e a Jisas e asuie mola nga taa e oodota'i. Oto ko te'uri hunie a mwaena, “O ke lalaa'inie ki'imu.” Oto e lalaa'inie ki'ine, na e diana oto lo'u. Oto lau-leu mo Parise kire iisitaa, na kire lae oto i meni wala pe'ie ngaeta mwala aana pulitaa a Herod huni horo maesie a Jisas.
Mwala Hunge Kire Loko
I Saana A Jisas
Ta'e a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire lae wau hunie po'o ni eesi i Kalili. Na mwala hunge kire lae i sulie, uure oto mwaanie mo po'o ni henue i Kalili na i Jiudia na i Idumea, na uure mwaanie i Jerusalem, na mwaanie po'o hao aana wai peine i Jodan, na uure no'one mwaanie mo huilume mo Aapoloa Aaopa i Taea na i Saedon. Na mwala hunge kire hule i saana Jisas i sulie kire rongoa tataroha aana mo ola ko esui'i. Na lokotaa e paine hiito'o mone, oto a Jisas e unue hunie mo pwaarongoisuli ingeie uri kire ke dau aakau aana nga iiola hunie, mwaanie mwala kire loko haahie. 10 I sulie a Jisas e ha'a-uurie mango mwala hunge, oto mo mae-maea'a hunge kire ko eri'apasie lo'u uri kire ke kopi mola aana. 11 Na maholo mwala nge mo li'oa aaela nge aada kire leesie a Jisas, oto kire ko rapute'i oto i na'ona pe'i ngaranga uuri, “!I'oe oto Kalena God!” 12 Ta'e a Jisas e ere honosire mwaanie kire ha'arongoa nga iini uri ingeie a tei.
A Jisas E Lio Hilisie Aawalai Hurula'aa Mwana Rue
MATIU 10:1-4; LUK 6:12-16
13 Oto a Jisas e soie ngaeta mo iini mai saana, na ko hanetaa lo'u ta'au i lengine toloi henue. 14 Oto e lio hilisie aawala mwana rue mwaanie pulitaa ngeena hunie kire ke ne'ie mo hurula'aa ingeie. Oto e si ha'atolara hunie kire ke lai taroha'i, 15 na e niie hunire nanamanga huni oohe aasie mo li'oa aaela. 16 Oto ie satana aawala mwana rue nge a Jisas e lio hilisire:
A Saemon nge a Jisas e haara'inie lo'u aana a Pita,
17 Na Jemes kalena Sebedi,
na Jon aasine a Jemes, nge a Jisas e haara'inirerue mo Kalena Lou-lou i sulie kirerue sai saewasu lau-leu.
18 Na Andru,
na Pilip,
na Batolomiu,
na Matiu,
na Tomas,
na Jemes kalena Alpeas,
na Tadeas,
na Saemon ngaeta iini aana pulitaa nge ko sare haiseuni huni ta'aasie aalahanga ni Rom mwaanie hanue i Israel,
19 na Jiudas Iskariot nge e pweloa Jisas hunie mo maelonga ingeie.
A Jisas E Nanama
Liutaa Aana Satan
MATIU 12:22-32; LUK 11:14-23, 12:10
20 Mango urine, oto a Jisas e aaliho'i lo'u hai nume, na pulitaa paine e hule lo'u i saana. Oto a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie, nga maholo huni ngeunge na ha'ike lo'u. 21 Oto aana maholo uluhe iinoni a Jisas kire rongoa urine, kire unue uuri, “Ko pweu oto to'ohuu.” Oto kire ko teule'i huni lae mai toolea lo'u i henue hunie kire ke lio i sulie oto wau.
22 Maholo kire ka'a hule ue, na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis nge kire lae mai uure ta'au i Jerusalem, kire ko te'uri, “Aakalo paine haahie mo li'oa aaela, a Bielsebul, ingeie oto aana. A Bielsebul ni ko niie nanamanga hunie huni oohe aasie mo li'oa aaela urine.”
23 Oto a Jisas ko soire wau takoie, na ko ere ni aalahuunge uuri, “?Ohe a Satan kei ta'aasie lo'u a Satan? !E aasa! 24 Ta'ena nga aalahanga kei oopa aani heiseuninge honosie maraana, nge kei na'onga oto. 25 Na e urine lo'u mala nga uluhe ni iinoni kei oopara lo'u maraada, uluhe iinoni ngeena nge kei ei'aa oto. 26 Na mala mo iini a Satan kire ta'ela'i honosire maraada, nge kire sa'a uure a'aila'a ike lo'u, ta'e kire kei ei'aa oto.”
27 Na a Jisas ko he'i ere ni aalahuunge lo'u i sulie nanamanga ingeie e saka liutaa aana Satan, oto ko te'uri, “Nga mwane sa'a sili ike i laona nume ngaeta ramo hunie ke pelie to'o-to'olana, ta'e kei hola'i tapolie na kei pwesue, nge purine ke si toolea ahutana mo ola ingeie. 3:27 A Jisas e ha'amalaa uri a Satan domana ngaeta ramo, ta'e a Jisas domana iini nge e a'aila'a oto liutaa. A Jisas e sai pwesue mola a Satan huni toolea ahutana mo ola ingeie, na aana e urine, nge a Jisas e sai luhesie mo iinoni mwaanie aalahanga ni rodohono a Satan huni toolera i saana aalahanga ni matapwanga ta'au i Lengi.
28 “To'ohuu no ko unue huni'omu, a God e sai sae'aasie ta'ena nga ooraha'aa mo iinoni ko esui'i, hule aana e sai sae'aasie mo iini ko ere mwakata'inie. 29 Ta'e iini ko ere mwakata'inie Li'oa Maa'i, nge sae'aasilana e sa'a lae ike oto oo'oo, aana e asuie mei ooraha'aa e ii'o huu.” 3:29 A Jisas e ere i sulie “mei ooraha'aa e ii'o huu” aana maholo ngaeta mwala ko leledie walaimolinge nge Li'oa Maa'i e haata'inie hunire i sulie a Jisas. Oto urine kire ooraha'aa ni ngeena, aana sae'aasilana sa'a lae ike oto oo'oo hunie ta'ena nga iini e ere mwakata'inie Li'oa Maa'i aana e sere'inie walaimolinge nge Li'oa Maa'i ko haata'inie hunie. 30 A Jisas e ere urine i sulie kire unue uuri, “Li'oa aaela nge aana.”
?Kira Tei Tohungei
Uluhe Ni Iinoni A Jisas?
31 Oto nikana pe'ie mo eesine mwane kire mani hute, kire hule na kire uure mola ta'i sinaha i sulie mwala hunge kire loko kali-kelie a Jisas. Oto kire ko ha'atolaa mei wala hunie, 32 kire ko te'uri, “!Lio ka'u! A nikemu na mo eesimu kire uure mola ta'i sinaha, na kire ko sare leesi'o.”
33 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “?A tei ni a nikeku, na kire a tei ni mo eesiku?” 34 Oto ko lio wau hunie ahutana mwala kire ii'o kali-kelie, na ko te'uri, “I'omu oto mo nikeku na i'omu oto mo eesiku. 35 Aena aana iini nge ko esuie nga taa e to'ohie saena God, ingeie oto aasiku na a nikeku.”

3:5 3:5 Ma'alana a Jisas e saewasu, ta'e e ka'a ooraha'aa ike. A Jisas e saewasulie aaelanga mala a God no'one e sere'inie ooraha'aa. Na a Jisas e ka'a dau aaela i tehula'ana saewasunge ingeie, ta'e a Jisas e asuie mola nga taa e oodota'i.

3:27 3:27 A Jisas e ha'amalaa uri a Satan domana ngaeta ramo, ta'e a Jisas domana iini nge e a'aila'a oto liutaa. A Jisas e sai pwesue mola a Satan huni toolea ahutana mo ola ingeie, na aana e urine, nge a Jisas e sai luhesie mo iinoni mwaanie aalahanga ni rodohono a Satan huni toolera i saana aalahanga ni matapwanga ta'au i Lengi.

3:29 3:29 A Jisas e ere i sulie “mei ooraha'aa e ii'o huu” aana maholo ngaeta mwala ko leledie walaimolinge nge Li'oa Maa'i e haata'inie hunire i sulie a Jisas. Oto urine kire ooraha'aa ni ngeena, aana sae'aasilana sa'a lae ike oto oo'oo hunie ta'ena nga iini e ere mwakata'inie Li'oa Maa'i aana e sere'inie walaimolinge nge Li'oa Maa'i ko haata'inie hunie.