4
A Jisas E Aalahuu Aana
Iini Ko Hesi Litei Ola
MATIU 13:1-9; LUK 8:4-8
Oto a Jisas ko aehota ha'a-uusuli lo'u i reune Aasi I Kalili, na aena aana mwala hunge kire loko, oto e ta'e i laona iiola wau i eesi. Oto ko ere ni ha'a-uusulinge hunie lokotaa paine wau i oone. E ere ni ha'a-uusulinge hunire aana mo aalahuunge oto hunge i sulie maurihe, na ko te'uri hunire,
“Omu ke rongo ka'u. Ngaeta mwane au'esu hohola e o'o'o, oto ko lai hesie mo litei ola ingeie mala mo kooni. Hasinge ngeena ko lae mola aana tataa'inilana mo lite, na maholo ko tatataa'inie mo litei ola hailiu i laona hohola ingeie, ngaeta mo litei iini eeni kire ko teke i reune tala. Oto mo menu kire loho mai, kire ko ngeu'i mola. Ngaeta mo litei iini kire ko teke i lengine mei heu-heue. Oto mo lite ngeena kire ko tolana pwito poi aena aana mei mwakano ngeena e ka'a pi'ola ike. 4:5 Mo hohola heu-heue i Israel kire sai mwaero lau-leu maholo ko nemo, na aana mo waro-waro wawai, kire sai madoro kohi lau-leu mwaanie mei aano mola. Oto aena mei olana nge mo litei ola kire ko pwito lau-leu. Ta'e e hule aana maholo sato ko peine, oto sato ko madorohi'i oto hiito'o, na kire ko nunulu mola aena aana kire ka'a susu'imi ike hiito'o i aano. Ngaeta mo litei ola kire ko teke i matolana mo walo kau-keu. Oto kire ko pwito tararuru pe'ie mo walo kau-keu, ta'e mo walo kau-keu kire paine haahi'i nge kire ko si melusi'i mola. Oto kire ka'a hungu ike. Ta'e ngaeta mo litei ola kire teke i lengine mei mwakano diana. Kire lai pwito diana na kire hungu, nga mo iini kire hungu oolu aawala, na nga mo iini e oono aawala, na nga mo iini tangalau.”
Oto a Jisas e si ere ooreta hunire uuri, “Mwaanie omu rorongo aasie mola mo wala ienini, ta'e omu ke lo'o-lo'onga'i diana i suli'i.”
?Aena E Ue Nge A Jisas
E Ha'a-uusuli Aani
Aalahuunge Hali'ite?
MATIU 13:10-17; LUK 8:9-10
10 Na maholo a Jisas e ii'o maraana, oto aawalai pwaarongoisuli mwana rue ingeie pe'ie nga mo iini lo'u nge kire ko lulu i sulie, kire lae mai saana, na kire ko unue hunie uuri, “Melu saeto'o aana o ke ere luhesie mo aalahuunge i'oe ngeena.”
11 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “A God e lio hilisi'omu hunie omu ke saenanau aana walaimolinge mumuni aana Aalahanga a God, ta'e mo iini po'oi sinaha aana Aalahanga ingeie, nge mo ere-erenga ko lae mola hunire aani aalahuunge. 12 Oto kire ko lio-lio ta'e kire ka'a lio saie, kire ko rorongo ta'e kire ka'a rongo saie ike, aena aana kire kei te'urine, nge kire kei oonisae na a God kei ta'aasie mo ooraha'aa ikire.” Aesaea 6:9-10
A Jisas E Ere Luhesie Aalahuunge Aana Iini Ko Hesi Litei Ola
MATIU 13:18-23; LUK 8:11-15
13 Oto a Jisas ko dolosi aada uuri, “?Uri omu ka'a saie ike aalahuunge ie? ?Mala uri omu ka'a saie ike aalahuunge ie, ha'alaa omu ke si saie ngaeta mo aalahuunge lo'u uri taa eena? 14 Mwane hai-hesi e hasie walana a God. 15 Tala nge mo lite ngeena kire teke i sulie e urihana mo iini nge kire rongoa taane mo wala. Ta'e e ka'a tewa na a Satan e lae mai, ko ta'aasie oto mo wala diana ngeena mwaanie manatada. 16 Na mo iini nge manatada e urihana mei mwakano hau-heue ngeena, kire rongoa walana God, na oto lau-leu kire ilenimwa'e haahie. 17 Ta'e e ka'a susu'imi diana ike mone i manatada, oto e sa'a ii'o tewa ike. Maholo si'oha'anga kei toolera wa taunge'inilada kei lae i tehula'ana mei wala ngeena, oto kire ko tolana mamalo oto mwaanie. 18 Nga mo iini lo'u manatada e urihana mei mwakano e honu aana walo kau-keu ngeena, kire rongoa no'one walana God, 19 ta'e kire ne'isae painesie mola mau-meuringe aana walumalau. Kire tolahi'e, na kire saeto'o aana mola to'o-to'onga, na kire ko saehanalie ta'ena nga ola. Oto mo wala diana ngeena kire ka'a pwito kohi, na kire ka'a hungu ike lo'u. 20 Ta'e mo iini lo'u, mo iini urihana mei mwakano diana ngeena, kire rongoa mo wala ngeena, oto kire lulu i suli'i. Oto kire hungu diana oto eena, mo iini oolu aawala, na nga mo iini oono aawala, na nga mo iini tangalau.”
!O Ke Ne'isae Diana
I Sulie Mo Aalahuunge!
LUK 8:16-18
21 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u hunire, “?Uri nga iini kei toolea mai laite oto ko mumunie mola i hahana hulite wa ke pwaoha'inie nga nime haahie? !Ha'ike! Ta'e kei ne'i haada'i mola aana ta'au i lengi. 22 Na ta'ena nga mei ola mumunilana ko lae-lae, haata'inilana kei saronai lae taane mai haada'i aana leu matapwa. Na nga taa nge aaluhilana ko lae-lae, aelilana kei saronai lae taane mai haada'i huni leesie. 23 Mwaanie omu rorongo aasie mola mo wala ienini, ta'e omu ke lo'o-lo'onga'i diana i suli'i.”
24 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u hunire, “Hele ma'uta'a aana nga taa o ko rongoa, i sulie ta'a-ta'a totoho nge o ko totohoa nga iini aana, ingeie nge a God kei he'i totoho'o lo'u aana, ta'e kei totoho'o oto lo'u liutaa. 25 Aana ta'ena nga iini e mwa'e-mwa'e huni rongo i sulie mo ha'a-uusulinge ineu, nge sapeilana saenanaunge ni Lengi kei lae lo'u hunie. Ta'e a tei nge e ka'a mwa'e-mwa'e huni rongo i sulie mo ha'a-uusulinge ineu, nge ma'alana uri nga kele mei saenanaunge ni Lengi e to'o aana, ta'e ta'aasilana kei lae mola mwaanie.”
26 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u uuri, “Aalahanga a God e urihana maholo mwane e hasie mo lite i laona hohola ingeie. 27 Oto ma'alana e ka'a da lo'u nga mei ola ta'e ko ma'ahu mola aana rodo, wa e ta'ela'i i aatowaa, ta'e mo lite nge e hasi'i ngeena kire ko pwito mola maraani. A mwaena ka'a saie ike no'one e ue nge mo lite ngeena kire sai pwito urine. 28 Mei ola ngeena, mwakano ni mola ko da mo lite ngeena ko pwito urine na kire ke hungu. Kire kei hola'i ure, oto ko he'i taka lo'u, na purine e taka mango kolu ko leesie oto ko to'o hue-huana eena. 29 Oto maholo hue-huana ko repo oto, nge a mwaena ko si aehota tapali'i oto aana naihi ingeie eena, aana kire repo oto na e hule oto aana maholo huni'i.”
30 Oto a Jisas ko dolosi uuri, “?Nga taa ni kolu kei unu ha'amalaa Aalahanga God aana? ?Wa nga mei aalahuunge uri taa ni kolu kei unue huni ere luhesie? 31 E urihana kele litei ola oto mwai-mwei aana ai mastad. Ma'alana e mwai-mwei liutaa aana ahutana mo lite kolu ko hei-hesi'i, 32 ta'e maholo hasilana ko lae, oto ko pwito poi na ko peine oto liutaa aana ta'ena nga ola i laona hohola. Ko peine ngeena, oto ko aatosara hailiu, nge ahutana manu kire ko meni lae mai tola niu'i aana.”
33 A Jisas e asuie mo laladonga hunge uurini huni ha'a-uusulie mwala aani i sulie walana a God. E asuie mo laladonga maliside hunie kire ke saenanau aana ahutana mo ne'isaenga nge kire sai rongo sai'i. 34 E ere-ere ngeena aani aalahuunge hali'ite, ta'e maholo mo pwaarongoisuli kire ko ii'o maraada pe'ie a Jisas, nge e sai ere luhesie ahutana mo aalahuunge hunire.
A Jisas E Ere Aana Ooru
MATIU 8:23-27; LUK 8:22-25
35 Oto i seulehi aana hai dingena, a Jisas ko te'uri hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Kolu ke aatoholo ka'u lo'u hunie raune aasi po'o ta'au.” 36 Oto kire lae mwaanie ruruhaa, na kire lai ta'e i laona iiola nge a Jisas e ii'o aana. Oto kire mani lae, na ngaeta mo iiola ko lae no'one pe'ire. 37 E ka'a tewa ike lo'u na paineha'ana mawasidengi ko hite aada oto. Na aahe ko aehota aa'aro oto i laona iiola, hule aana ko kara'i honu oto aana aasi. 38 Ta'e a Jisas e eno mola hai puri aana iiola, e pwaulunge aana ho uulunge aana ko ma'ahu. Oto mo pwaarongoisuli ingeie kire ko ha'alioa na kire ko te'uri, “?Ha'a-uusuli, ohe o ka'a aapwasu ike lo'u aana kolu ko kara'i mae oto ie?”
39 Oto a Jisas e ta'e, ko ere aana ooru na aahe uuri, “!O ke rohu, na o ke hahuroto!” Oto ooru e rohu oto, na ko tolana hoolaa oto. 40 Oto a Jisas ko te'uri hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “?E ue ni oto omu ko me'u urine? ?Ohe omu ka'a to'o aana ike lo'u nga mei hiiwalaimolinge?”
41 Ta'e kire ko tohungei me'u, na kire ko ere hunire hailiu uuri, “?A tei mwane ni ie? ?Oto hule aana e ere aana ooru na aahe, na kire ko rongo oto hunie?”

4:5 4:5 Mo hohola heu-heue i Israel kire sai mwaero lau-leu maholo ko nemo, na aana mo waro-waro wawai, kire sai madoro kohi lau-leu mwaanie mei aano mola. Oto aena mei olana nge mo litei ola kire ko pwito lau-leu.