6
Mẽ kãm mẽ àpênh xwỳnhjê kaxyw mẽ hã kãm karõ
Epes 6.5-9; Korosẽ 3.22–4.1; Xitre 2.9-10; Wam Pêtre 2.18-25
E kot paj mẽ akwỳjaja mẽ kãm mẽ àpênh o mẽ pa xwỳnhjê kaxyw mẽmoj tã amã karõ. Mẽ kãm anẽ kê mẽ õ patrãw ã hpijaàm o ri pa. Jao mẽ kapẽr ma nẽ hkôt kãm àpênh mex nẽ. Koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nhũm amnhĩ tã mẽ omu nẽ hamaxpẽr o:
—Kwa pẽr Tĩrtũm kapẽr na mex kumrẽx. Inhmã àpênh xwỳnhja na hte hkôt amnhĩ nhĩpêx pê amnhĩ to mex o pa. Pẽr ãm hãmri na hte Pawre ho mẽ ahkre ho pa.
Anhỹr o hamaxpẽr. Nẽ koja mẽ õ patrãw ra Kris kôt amnhĩ xãm japêr ka kãm mẽ àpênh xwỳnhjê mã anẽ kê Kris kôt mẽ kêp mẽ htõ hã mẽ kãm àpênh mex o ri pa. Nom kê mẽ uràk nẽ kêp Kris kôt hkwỳ hã mẽ omu nẽ hamaxpẽr o:
—Nà Kris kôt ixtõ kênã kot paj kêt ri kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx nẽ kãm ixàpênh mex o ri ixpa.
Anhỹr o hamaxpẽr kêt nẽ. Kê kêp Kris kôt htõ hã kãm ho mex prãm xàj kãm àpênh mex o pa.
E kêr ka mẽ kãm mẽ àpênh o mẽ pa xwỳnhjê mã ã tanhmã mẽ àpênh to ho pa hã karõ anẽ Ximotre.
Tĩrtũm kapẽr kwỳm ri mẽ ahkre xwỳnhjê jarẽnh
Rukre 12.13-21; Xiakre 5.1-6
Nẽ na hte Kris kwỳ hkêt xwỳnh kwỳjaja Kris kwỳjê mã Tĩrtũm kapẽr o hêx o pa. Nẽ htỳx ri Jejus kapẽr kwỳm ri tanhmã harẽnh to ho pa. Ãm hãmri na Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa kapẽr tã nhũm htem htỳx ri tanhmã ho hêx to ho ri mẽ hkôt pa. Mẽ kot amnhĩ to rũnh xwỳnh ã amnhĩ to jarkrar tã mẽ àhpumunh tỳx kêt. Na htem tanhmã Tĩrtũm kapẽr kute hã axpẽn mã akir nẽ mẽmoj tã axpẽn kãm gryk o pa. Nẽ axpẽn mã kapẽr punuj nẽ mẽmoj tã axpẽn kamnhĩx o pa. Nẽ hamaxpẽr mex kêt jakamã mẽmoj tã axpẽn mã àkjêr pix o pa. Na htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o Tĩrtũm kapẽr mar tỳx kêt nẽ. Hãmri nẽ htỳx ri hamaxpẽr nẽ hamaxpẽr o:
—Kot paj Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho ixpa nhũm mẽ inhma nẽ inhmã amnhĩrer mex nẽ pa ixkàxpore rax nẽ ri ixpa. Nà kot paj ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri ixpa. Ja inhmã mex.
Anhỹrja o kãm hikàxpore rũnh prãm o amnhĩ to amnhĩrĩt o pa.
Kàxpore jarẽnh
6-8 E kot paj hpãnhã amã tanhmã kàxpore jarẽnh to ka inhma Ximotre. Xà na pu htem pakatorxà nhõhy rũm pajapôj nẽ amnhĩ kôt kàxpore hkwỳ jamỳ nẽ ho pajapôj? Nà na pu htem pahkênh nẽ panhỹ kamã pajapôj. Tã kot puj mẽ ja pyrà nẽ nhỹrmã ty nẽ mã ho anẽ nẽ panhỹ kamã ma papa. Jakamã kêr pu mẽ kormã pika ja kamã pahtĩr nẽ papa ri paxàpkur xà nẽ mẽ paxê pix tãnopxar pê pahkĩnh nẽ ri papa. Pakàxpore rũnh kêt tã na pu htem Tĩrtũm kamnàr rom pahkĩnh nẽ pajamakêtkati nẽ papa. Jao pajamaxpẽr o:
—Nà ixkàxpore rax kêt nẽ ixkukrêx rax kêt tã na hte Jejus ixkôt pa ho pa nẽ mẽmoj to ixkutã nojarêt rãhã ho pa. Jakamã ixkàxpore rax kêt tã ixkĩnh nẽ ijamakêtkati nẽ ixàmnhĩx ixpa.
Anhỹr o pajamaxpẽr o papa.
9-10 Mẽ kot amnhĩm kàxpore o pikuprõnh rũnh xwỳnhjaja na htem kàxpore pix kukamã hamaxpẽr o pa nẽ gaa nẽ kàxpore rũnh gryk ã amnhĩ tomnuj o pa. Na pre mẽ pahkwỳjaja kàxpore rũnh prãm xàj Jejus kaga. Tã ra mẽ hikàxpore rũnh tã hkĩnh nẽ hamakêtkati nẽ pa hkêt nẽ. Na htem omnuj nẽ hkaprĩ nẽ pa. Ã na htem mẽ hikàxpore rũnh xwỳnh kwỳjaja amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Jao kàxpore pix kukamã hamaxpẽr nẽ gaa nẽ ra gryk ã mẽ kot amnhĩ to mex xà kaga hpa nẽ htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa. Nẽ tanhmã hkwỳjê nhĩpêx punuj to. Te tutre kot harôj xành ã htỳx rapuuti hwỳr gjêx nẽ tee ri kãm kator prãm kaprỳ pyràk. Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa jakamã koja nhỹrmã Tĩrtũm ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xà hwỳr mẽ kurẽ.
Pawre kot Ximotre mã mẽmoj tã karõ
Korosẽ 4.17; Wam Ximotre 4.14; Sikũn Ximotre 2.1-7
11 Nẽ kwa Ximotre kêr ka mẽ uràk nẽ kàxpore rax prãm xàj amnhĩ tomnuj o apa hkêt nẽ. Ate Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa xwỳnh jakamã kêr ka kãm hprãm xà hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Jao Tĩrtũm pyrà nẽ ate amnhĩ jarẽnh xà hkôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Nẽ amã Kris kôt akwỳjê hkĩnh pê mẽmoj to mẽ kutã anojarêt o ri apa. Nẽ Kris kôt mẽ hkwỳ hkêt xwỳnhjaja kot Kris ã tanhmã ato htã ka arĩ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex nẽ mẽ piitã mẽ ho mex o ri mẽ hkôt apa. 12 Na ka pre Kris kôt mẽ pahkwỳjê noo mã tanhmã amnhĩ jarẽnh to. Tĩrtũm kot amnhĩ wỳr awỳr nhũm ate Jejus kôt amnhĩ xãm nẽ amã kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa hprãm ã amnhĩ jarẽ nhũm ikrêsti kamã mẽ piitã ja hã ama. Jakamã kwa kêr ka arĩ Jejus kôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri apa. Hãmri nẽ nhỹrmã Tĩrtũm mẽ Kra wa kuri amex kumrẽx nẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa.
13-14 E na pa mẽmoj tã amã karõ rax ka piitã kamã harẽ nẽ mar pa. Tã kêr ka inhmã ja hã tanhmã amnhĩ jarẽnh to. Mẽmoj piitã ho htĩr xwỳnh Tĩrtũm mẽ Jejus Kris wa noo mã tanhmã ja hã inhmã amnhĩ jarẽnh to. Jejus htyk kaxyw nẽ àmnhĩx kot Pahi Põn Pirat mã amnhĩ jarẽnh xwỳnhta noo mã amnhĩ jarẽ nẽ inhmã amnhĩ jarẽnh o:
—Nà kot paj ate mẽmoj tã inhmã karõ piitã hkôt amnhĩ nhĩpêx rãhã nhũm Pahihti Jejus Kris akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ. Ãm hãmri na pa ã amã amnhĩ jarẽnh anẽ Pawre.
Anhỹr o inhmã amnhĩ jarẽ.
Tĩrtũm mex o mex ã mẽ grer
15 Nẽ koja Tĩrtũm akupỹn mẽ pahwỳr Jejus mẽnh xà hã arĩgro jarẽ hãmri nhũm kot harẽnh xàta wỳr pôj nhũm akupỹn mẽ pahwỳr kumẽ. Tĩrtũmja mex o mex. Tapxipix kêp mẽmoj piitã ho amnhĩptàr xwỳnh maati. Nẽ kêp jar mẽ ho amnhĩptàr xwỳnh piitã mẽ õ Pahi Maati.
16 Nẽ tapxipix na rãhã ho rãhã nẽ mex o mex jakamã puhã hirã rax kumrẽx. Tã hkĩnhã mẽ pahte amnhĩ tomnuj xwỳnh jakamã kot puj mẽ puhã hirã raxja kutã hkêt nẽ. Jao hwỳr mẽ pamrar kêt nẽ.
Nẽ aa mẽhõ kot no ho Tĩrtũm pumunh kêt tã kwa kêr pu mẽ pahpiitã kãm mex o mex nẽ hihtỳx o hihtỳx ã harẽnh rãhã ho papa.
Axte mẽ hikàxpore rũnh xwỳnhjê jarẽnh
Rukre 16.9
17 Nẽ kêr ka Kris kwỳjê kamã mẽ hikàxpore rũnh xwỳnhjê mã anẽ kê mẽ kot amnhĩ to rũnh kôt amnhĩ to àmra ho pa hkêt nẽ. Nẽ amnhĩ kaxyw mẽ hikàxpore rũnh kôt hamaxpẽr o pa hkêt nẽ. Kàxpore na hte hapêx tokyx anẽ. Mẽ kãm anẽ kê mẽ hpãnhã amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt mãn hamaxpẽr tỳx rãhã ho pa. Na hte àmnhĩx tanhmã mẽ pahto mex to ho pa nẽ mẽ pahpê õxỳ hkêt nẽ. Jao mẽ pahwỳr na rẽ nhũm mẽ pahpur go mex nẽ pu mẽ kamã panhõ rũnh o papa. Nẽ mẽ pamã myyti ho hirã pu mẽ kukwak ri parĩt mex pê mẽmoj tã paxàpênh o papa. Ã Tĩrtũm kot mẽ pahto mex kot anhỹr pu mẽ kukwak ri pahkĩnh nẽ pajamakêtkati nẽ ri papa. Tã kêr ka mẽ hikàxpore rũnh xwỳnhjê mã anẽ kê mẽ amnhĩ kaxyw kumã pix mã mãn hamaxpẽr rãhã ho pa. 18 Nẽ mẽ kãm anẽ kê mẽ hikàxpore ho hkwỳjê pê õxỳ hkêt nẽ ho tanhmã mẽ ho mex to ho pa. Nẽ àmnhĩx ho tanhmã mẽ kêp amrakati xwỳnhjê ho ajuta hto ho pa. 19 Koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ omu nẽ hkĩnh nẽ õ krĩ kamã mẽ kutêp mẽ kãm mẽmoj mex o akuprõ. Jakamã nhũm mẽ kormã jar htĩr nẽ pa ri mex nẽ pa nẽ mããnẽn nhỹrmã kaxkwa kamã mex kumrẽx o jar pika ja kamã mex nẽ pata jakre. E kêr ka ã mẽ hikàxpore rũnh xwỳnhjê mã ja hã karõ anẽ Ximotre.
Pawre kot Ximotre mã mẽmoj tã karõ jatur xà
Korosẽ 4.17; Wam Ximotre 6.14; Sikũn Ximotre 1.13, 4.5
20 Nẽ ra Tĩrtũm kot ate kapẽr o mẽ ahkre ho apa kaxyw axãm jakamã kêr ka tãm amnhĩ nhĩpêx pê mẽ ahkre mex rãhã ho ri apa. Jao Tĩrtũm kapẽr o hêx o ri mẽ ahkre xwỳnhjê hkôt apa hkêt nẽ. Na htem mẽ kuma nẽ mẽ kapẽr mex ã mẽ hkamnhĩx nom mẽ kapẽr mex kêt. Jakamã kwa kêr ka mẽ kot tanhmã mẽ ahkre hto hã mẽ ama nẽ ãm mẽ ama. 21 Na pre ra mẽ pahkwỳjaja mẽ kuma nẽ mẽ kapẽr gryk ã Jejus kaga.
E ãm ja pix. Kê Tĩrtũm mẽ apiitã mẽ akutã nojarêt rãhã ho pa. Ixpê Pawre na pa ã amã ixkapẽr ã kagà anẽ.