Sikũn Ximotre
Pawre kot Ximotre hwỳr wam kagà nẽ mẽnh kôt hõ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx. Na pre Jejus kwỳ hkêt xwỳnhjaja Jejus ã unê nẽ krĩ pê Rõm kamã haxà nhũm arĩ hkrĩ ho hkrĩ. Tã ra mẽ kot hpĩr kaxyw nhũm Ximotre mã kagàja nhĩpêx nẽ hwỳr kumẽ. Na pre Ximotre Pawre hkôt pa ho pa hã mytwrỳ xohtô nẽ. Tã hpãnhã krĩ pê Epes kamã arĩk nẽ Tĩrtũm kapẽr o Jejus kôt hkwỳjê jahkre ho ri mẽ hkôt pa. Jakamã nhũm Pawre kagàja nhĩpêx nẽ kamã kãm mẽmoj tã karõ nẽ hwỳr kumẽ. Nẽ nhỹrmã mẽ kot Pawre pyrà nẽ Jejus ã hpĩr mã htã tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr kêt ã kãm karõ.
Nẽ mẽ hkwỳjaja kêp Tĩrtũm kra hã amnhĩ jarẽnh tã nhũm Pawre Tĩrtũm kãm hprãm xà kuhpa hã mẽ kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã Ximotre mã mẽ harẽ. Kot mẽ harẽnh mar nẽ Jejus kwỳjê nê mẽ omunh mex o pa kaxyw. Nẽ Ximotre kot Tĩrtũm kãm hprãm xà kot pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa hã kãm karõ. Ã na pre Pawreja Ximotre mã mẽmoj tã karõ kamã hihtỳx nẽ hã kagà nẽ hwỳr mẽnh anẽ. Nẽ kãm:
1
Pa Ximotre? Xà amex? Ixpê Pawre na pa amã ixkapẽr nẽ hã kagà nẽ awỳr kumẽ. Ixpê Jejus nhỹ hã hkwỳjê jahkre ho ixpa xwỳnh na pa. Tĩrtũm na pre ja kaxyw ixãm. Tĩrtũm Kra Jejus Krisja kot puj mẽ pahpê hkwỳjaja nhỹrmã kukwak ri pamex kumrẽx nẽ pahtĩr tũm nẽ ri papa ho papa.
Pawre kot Ximotre ho Tĩrtũm mẽ Jejus wa hwỳr ã harẽnh
Atre 16.1-2
2-3 Te apê ixkra pyràk Ximotre. Jakamã na pa hte ato Mẽpanhĩpêêxà maati Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa hwỳr rãhã ho ri ixpa. Na pa hte mẽ pakukamã mẽ panhĩgêt pyrà nẽ tãm ijamaxpẽr o ixpa pê Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa. Jakamã na pa hte ato Kra Jejus mẽ wa hwỳr rãhã ho ri ixpa. Arĩgro hã nẽ kamàt kãm amã ijamaxpẽr nẽ ato wa kuwỳ nẽ wa kãm:
—Pa Tĩrtũm mẽ Pahihti wa. E ixte ixkra puro Ximotre ho war awỳr kaxyw war amã ijamaxpẽr. Na ka hte wa ho mex nhũm war akôt amnhĩ nhĩpêx mex o pa. Te õ wôwô mẽ katorxà wa kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Na pa hte kot amnhĩ nhĩpêx o paja mã ijamaxpẽr nẽ ỹ hã ixkĩnh nẽ. War ate kamã axukaprĩ ho ri apa kaxyw na pa ho war awỳ. War ate kutã war anojarêt rãhã ho ri war apa nhũm hamakêtkati nẽ àmnhĩx ri pa ho pa kaxyw. Anẽ.
Pawre kot Ximotre nhỹ hã hkĩnh ã harẽnh
Nẽ na ka pre hte ixkôt ixto ajuta ho ri ixkôt apa htã pa pre nhỹhỹm inhnojarêt nẽ axtem axàpênh õ hã amã karõ hãmri nẽ Epes kamã are nẽ ma mõ. Ka amã ijapê xàj tee ri ma inhmõr ã ixpumu nẽ amỳr rax nẽ. Na pa hte arĩ ja hã inhnohtỳx nẽ ri ho ixpa Ximotre. Jao ra ato ama nẽ. Tã kot puj nhỹrmã axte axpẽn pumu nẽ pahkĩnh tỳx nẽ.
Nẽ na pa hte akatorxà Enĩtre mẽ anhõ wôwôre Rojti wa kãm ijamaxpẽr rãhã ho ri ixpa. Na pre wa kumrẽx amnhĩ kaxyw Jejus kôt hamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xãm. Tã ka wa hkanrẽhã wa uràk nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Ixte ja hã apumunh mex. Na pa pre ate tanhmã Jejus mã amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa kaxyw axãm kaxyw anhĩmõk ã inhĩhkra xi nẽ ato Tĩrtũm wỳ. Kot tanhmã akrã hto nhũm ate Karõ nhỹ hã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa kaxyw. Tã kêr ka arĩ ã kãm amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho ri apa. Na pu htem Tĩrtũm Karõ nhỹ hã pamã ma ho papa hkêt nẽ. Na pu htem ỹ hã pamã mẽ piitã mẽ hkĩnh pê paxàmnhĩx tanhmã mẽ ho ajuta hto ho papa. Nẽ ỹ hã kapẽr o mẽ ahkre htỳx o ri mẽ hkôt papa. Nẽ mẽmoj punuj kutã amnhĩ to htỳx rãhã nẽ. Jao amnhĩ to mex pix nẽ.
Jakamã kwa kêr ka amã mẽ kãm Jejus jarẽnh o apa pymaj tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Nẽ mẽ kot Jejus ã ijaxàr nhũm arĩ ixkrĩ hã ijarẽnh ma nẽ mẽ kot ixkuxwar ajaxàr pymaj mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre hkukamã tee ri ajamaxpẽr kêt nẽ. Mẽ kot ã anhĩpêx anhỹr mã tã kêr ka amnhĩ kamã akahak kêt nẽ. Ãm Tĩrtũm nhỹ hã hihtỳx xà ho amnhĩ to htỳx nẽ ixpyrà nẽ ma mẽ kãm Jejus kot mẽ panê tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh to rãhã ho ri mẽ hkôt apa. Mẽ kot tanhmã hã anhĩpêx to htãã. Na pu htem Jejus kôt amnhĩ xunhwỳ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ pahpumu nẽ Jejus kukwak ri amnhĩ katut kôt mẽ pahte amnhĩ tomnuj piitã rẽnh pa nẽ mẽ pahto hkra. Hãmri nẽ mẽ pahte hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o papa kaxyw mẽ paxunhwỳ. Ãm Jejus pix kukwak ri na hte mẽ pahto hkra nẽ ã mẽmoj to mẽ pakutã nojarêt rãhã ho pa anẽ. No na hte mẽ pahte amnhĩ to mex ã mẽ pahpumunh kôt mẽ pahto hkra hkêt nẽ. Amnepêm kormã mẽmoj piitã hkêt ri na pre mẽ pakukamã hamaxpẽr o:
—Koja mẽ nhỹrmã Ixkra Jejus Kris kôt amnhĩ xunhwỳ pa ja hã mẽ omu nẽ Ixkra kukwak ri mẽ ho mex nẽ. Anẽ.
10 Tã kormã mẽ pahte amnhĩ tã ã kot mẽ pajarẽnh anhỹrja mar kêt jakamã na pre Jejus mẽ pahwỳr wrỳ nẽ tanhmã mẽ pahto mex to. Na pre ty nhũm Tĩrtũm akupỹm ho htĩr. Jakamã na pu htem ra amnhĩ kaxyw hkôt pajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ hãmri nẽ nhỹrmã mẽ pahtyk tã nhũm Tĩrtũm kot Kra Jejus nhĩpêx pyrà nẽ akupỹm mẽ pahto mẽ pahtĩr pu mẽ Jejus kukwak ri wa kuri pamex nẽ pahtĩr tũm nẽ papa ho papa. Jakamã na pu htem mẽ pamã pahtyk pyma ho papa hkêt nẽ.
11 Amnepêm na pre Tĩrtũm ixãm nẽ tanhmã inhmã ixàpênh ã karõ hto nẽ inhmã:
—E Pawre kêr ka Jejus nhỹ hã ma hkwỳjê jahkre ho ri mẽ hkôt apa. Nẽ ixkapẽr o mẽ ahkre mex nẽ. Kêr ka ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho ri mẽ hkôt apa. Anẽ.
12 Tã ã kot inhmã kapẽr anhỹr nhũm ixte kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx o ixpaja mỳrapê na htem Jejus ã tanhmã inhĩpêx kati hto ho pa. Pa hte ixpunuj nẽ amnhĩ xà htỳx kamã ijamak o ri Jejus mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri mẽ hkôt ixpa. Tã nom tee ri ja hã amnhĩ pumu nẽ amnhĩ kamã ixpijaàm nẽ ixkaprĩ hkêt nẽ. Ixte amnhĩ kaxyw hkôt ijamaxpẽr xwỳnhja na ixte tanhmã kot amnhĩ nhĩpêx to hã omunh mex jakamã kot paj ty nhũm mẽ arĩ inhmỳr pê Tĩrtũm kapẽr mar o pa. Mẽ kot ja hã ixpĩr tã koja mẽ apê Kris kôt ixkwỳjaja inhmỳr pê arĩ mẽ kãm harẽnh o apa. Koja mẽ ã axpẽn mỳr pê amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa rãhã nhũm Pahihti Jejus akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ.
13 Kwa Ximotre. Ra ixte amã mẽmoj tã karõ rax jakamã kêr ka mar tỳx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx rãhã o ri apa. Jao Jejus Kris nhỹ hã mẽ piitã mẽ noo mã amnhĩ kaxyw kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã nẽ. Nẽ mẽ piitã mẽ ho mex o ri apa. 14 Ate mẽ kãm tanhmã Jejus jarẽnh to ho ri apaja ãm hãmri na. Tã koja mẽhõ htỳx ri tanhmã ho kapẽr punuj to rỳ axtem nẽ tanhmã harẽnh to ka ja hã ama nẽ nê kãm akapẽr kãm axihtỳx nẽ. Tĩrtũm Karõ ra kot akarõ hwỳr àr jakamã kêr ka ỹ hã ã Jejus jarẽnhja jamãr mex o ri apa anẽ.
Pawre kot tanhmã amnhĩ jarẽnh to
Sikũn Ximotre 4.16-18
15 Nẽ mãn ka pre ra pika pê As kamã Kris kwỳ kot ixkaga hã mẽ harẽnh ma. Na pre Pijerti mẽ Emosti mẽ mẽ ohtô nẽ tanhmã hamaxpẽr to nẽ ixto ajuta hkêt nẽ. 16-18 ãm Onẽsipti pix na pre mẽ kurom ijarẽnh ma nẽ man ixwỳr Rõm wỳr mõ nẽ ijapêr o ri mẽ hkôt mra nẽ ixwỳr kato. Hãmri nẽ xatã ixwỳr mra nẽ tanhmã ixto mex to. Jao akupỹm ijamaxpẽr o hihtỳx. Ixpê prês nẽ ixkrĩ htã kêp ixkràmnhwỳ hã amnhĩ jarẽnh ã hpijaàm kêt nẽ. Nẽ amnepêm kormã krĩ pê Epes kamã ixpa ri na pre mããnẽn tanhmã ixto mex to ho pa. Tã ã kot inhĩpêx mex anhỹr o pa jakamã na pa hte ho Pahihti Jejus wỳ nẽ kãm:
—Pa Pahihti? Onẽsipti o na pa awỳ. Kot ixto mex rãhã ho pa jakamã kwa kêr ka ixtã omu nẽ kutã anojarêt rãhã ho apa. Nẽ õrkwỹ kamã hkwỳjaja mããnẽn tanhmã mẽ ho mex to. Hãmri nẽ nhỹrmã akupỹn mẽ ixwỳr wrỳ nẽ ixtã kamã axukaprĩ hã tanhmã ho mex to. Anẽ.