Hapuhã Juãw
Juãw kot Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh o axkrut kôt hõ mẽnh
Juãw na pre mããnẽn kagàja nhĩpêx. Jejus nhỹ hã hkrajê jahkre ho mẽ pa xwỳnhjê hõ na pre. Tã hkràmnhwỳ Gajore mã kagàja nhĩpêx nẽ hwỳr kumẽ. Na pre Jejus kwỳjaja ma krĩ piitã hkôt mẽ kãm Jejus kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa. Jao Gajore nhõ krĩ hwỳr pôj nhũm Gajore mẽ hpôx ã mẽ harẽnh ma nẽ amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr mẽ kuwỳ. Jakamã nhũm pre htem ma õ krĩ hwỳr pa hãmri nẽ kuri pôj. Nhũm Juãw ã Gajore kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã harẽnh ma nẽ hkĩnh nẽ hwỳr kagàja nhĩpêx nẽ kumẽ. Nẽ kamã kãm mẽhõ pê Xotre kot tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa hã harẽ. ã na pre Juãwja Gajore mã mẽmoj jarẽnh nẽ hã kagà nẽ hwỳr mẽnh anẽ. Nẽ kãm:
1
Pa ixkràmnhwỳ Gajore? Xà amex? E ot pa awỳr kagàja nhĩpêx nẽ kumẽ. Apê ixkràmnhwỳ mex na ka. Inhmã akĩnh.
2-3 Na pre ra Kris kôt pahtõ hkwỳjaja ixwỳr pôj nẽ tanhmã inhmã ajarẽnh to. Na ka xep hte Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri apa. Pa ajarẽnh ma nẽ anhỹ hã ixkĩnh nẽ. Nẽ ato Tĩrtũm wỳr o ixpa. Kot ato mex nhũm amex nẽ ajamakêtkati nẽ apa ho apa kaxyw. Nẽ axà hkêt nẽ amex nẽ ri apa kaxyw.
Ixte Tĩrtũm kapẽr o mẽ ajahkre o ri ixpa jakamã te mẽ apê ixkra pyràk. Tã pa tanhmã ate mẽ pahkwỳjê nhĩpêx to ho apa hã ajarẽnh ma nẽ ixkĩnh nẽ.
Gajore kot tanhmã Jejus kôt hkwỳjê ho mex to hã harẽnh
Wam Korĩt 16.10-11
E ixkràmnhwỳ. Na ka xep hte Jejus kôt pahtõjê ho mex o ri apa. Aa ate mẽ omunh kêt tã nhũm htem ma anhõ krĩ hwỳr pa ka mẽ omu nẽ apê Jejus kôt mẽ htõ hã mẽ ho mex nẽ. ãm hãmri na ka hte ã mẽ hipêx anhỹr o ri apa Gajore. Na pre ra mẽ hkwỳjaja akupỹn ixwỳr pôj nẽ mẽ ixpê Kris kwỳjê mã amnhĩ tã ajarẽ. Amã mẽ hkĩnh nẽ ate tanhmã mẽ ho mex to hã ajarẽ. Nhũm prem nojarêt ka xep pre mẽ kãm pry hã mẽ apkur xà hã mẽmoj gõ nhũm mẽ inhmã ajarẽ. Nà ãm hãmri na ka hte ã mẽ ho mex o apa anẽ. ã ate mẽ hipêx anhỹr o apata ã na hte Tĩrtũm apumu nẽ hkĩnh nẽ. Na htem krĩ piitã hkôt mẽ kãm Kris kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh kaxyw ma mẽ hwỳr pa. Nom mẽ apkur xà hprãm xàj mẽ kot Kris kôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjê hwỳr pa hkêt nẽ. Jakamã kwa kêr pu mẽ papajaja mẽ pahpê Jejus kôt mẽ htõ hã mẽ kãm mẽõ hkwỳ nhõr o papa. Kot puj mẽ ã mẽ ho ajuta anẽ nẽ te mẽ pajaxwỳja mẽ ĩhkô hã ri mẽ kãm Kris jarẽnh o ri papa pyràk.
Xotre kãm Juãw kapẽr mar prãm kêt ã harẽnh
Matêwre 20.25-28, 23.1-12
Nẽ ra ixte anhõ krĩ kamã mẽ apê Kris kwỳjê mã kagà nẽ mẽnh nhũm mẽ ate kamã harẽnhta. Na xep pre Xotreja kuma nẽ ãm kuma. Kêp mẽ akrãhtũm prãm xàj kãm ixkapẽr mar prãm kêt nẽ. 10 Na xep hte tanhmã ixto hêx to ho pa. Nom papxipix ixto hêx kêt nẽ. Mããnẽn Kris kôt mẽ pahtõjaja nhỹhỹnh krĩ hõ rũm mẽ awỳr pan pôj nhũm xep tanhmã mẽ amã mẽ ho hêx to. Nẽ mẽ hpôx ã mẽ omu nom amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr mẽ hwỳr kêt nẽ. Tã ka mẽ kurom amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr mẽ awỳ nhũm xep tee ri ja hã mẽ apumu nẽ mẽ akamã gryk nẽ mẽ hã mẽ amã akir nẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre nê mẽ ajano. Na xep hte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Jakamã kot paj nhỹrmã ma mẽ awỳr mõ hãmri nẽ mẽ apiitã mẽ anoo mã hã kãm akir. Tanhmã kot mẽ ixto hêx to nẽ tanhmã kot amnhĩ tomnuj to hã kãm akir ka mẽ apiitã hã inhma.
Mẽ pahte mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt ã mẽ pamã karõ
Rukre 6.45; Rõmãn 12.9
11 E kwa ixkràmnhwỳ. Kêr ka ã Xotre kot amnhĩ tomnuj o pa anhỹrja kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjaja na htem Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. No kêt mẽ kot amnhĩ to mex o ri mẽ pa xwỳnhjaja na mẽ kêp Tĩrtũm kra jakamã kêr ka mẽ ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnhjê kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx.
Temẽtre jarẽnh
12 Nẽ Temẽtre na hte tãm ri amnhĩ nhĩpêx nẽ ãm hãmri Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre mex nẽ nhũm mẽ piitã axpẽn mã mex ã harẽ. Pa hte ijaxwỳja mẽ kãm mex ã harẽnh o ri mẽ hkôt ixpa ka htem inhma. ãm hãmri na pa hte tanhmã harẽnh to ho ri ixpa.
Kagà jatur xà
Sikũn Juãw 12-13
13 E kagàja kamã na pa ãm ja pix jarẽ nẽ hã kagà nẽ awỳr kumẽ Gajore. Na pa kormã harẽnh jatur xà mẽnh kêt nẽ. 14 Nom kot paj tokyx ma awỳr mõ hãmri nẽ rĩ kormã amã hatur xàm kumẽ.
E kê Tĩrtũm akutã nojarêt rãhã ho pa.
Nẽ ota jar Kris kôt akràmnhwỳjaja awỳr hpẽr mẽ. Nẽ kêr ka atar Kris kôt ixkràmnhwỳjê mã ijarẽ.
Tã ãm ja pix. Ixpê Juãw pigêtre na pa ã awỳr kagà nhĩpêx nẽ mẽnh anẽ.