Jutre
Jutre kot Jejus kôt hkwỳjê piitã hwỳr kagà nẽ mẽnh
Jutre na pre kagàja nhĩpêx. Xiakre pyrà nẽ kêp Jejus tõ na pre. Tã kagàja nhĩpêx nẽ krĩ piitã hkôt Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kurẽ. Na pre mẽ hkwỳjaja kêp Jejus kwỳ hã amnhĩ jarẽnh tã axtem nẽ tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa. Jakamã nhũm Jutre kagàja kamã Jejus kwỳjê mã hprĩ hã tanhmã mẽ harẽnh to nẽ mẽ kot mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx nê mẽ kãm kapẽr kãm hihtỳx nẽ. Nẽ mẽ kãm:
1
Pa Jejus kôt ixtõ nẽ ixtõxjaja. Xà mẽ amex? E ot pa mẽ amã kagà nhĩpêx nẽ mẽ awỳr kurẽ. Tĩrtũm kot ixpyrà nẽ amnhĩ kaxyw mẽ axunhwỳr xwỳnhjê hwỳr. Mẽpanhĩpêêxà Maati Tĩrtũm kãm mẽ pahpiitã mẽ pajapê jakamã na hte Kra Jejus Kris mẽ wa mẽ pahtãnopxar mex rãhã ho pa.
Ixpê Jutre na pa hte Jejus Kris mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa. Nẽ ixpê Xiakre htõ na pa.
Na pa hte mẽ ato Tĩrtũm wỳr ho ixpa nẽ kãm:
—Pa Tĩrtũm. Kwa mẽ kot Akra Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê pumu nẽ amã mẽ hapê hã mẽ kamã axukaprĩ rãhã ho apa. Kê mẽ kamã amnhĩ krit nẽ àmnhĩx hamakêtkati nẽ ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa. Nẽ mẽ kãm axpẽn kĩnh o ri axpẽn kôt pa. Anẽ.
Mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o hêx xwỳnhjê jarẽnh
Wam Ximotre 1.18-20, 6.12
E ixkràmnhwỳjaja. Nà inhmã mẽ akĩnh. Na pa pre jãã mẽ amã kagà hkwỳ nhĩpêx kaxyw. Mẽ pahte Jejus Kris kukwak ri amnhĩ nhĩpêx nyw ã tanhmã mẽ pajarẽnh to nẽ hã kagà kaxyw tã kormã harẽnh kêt nẽ. Kot paj axtem mẽmoj jarẽ. Na pre Tĩrtũm mẽ pamã kot amnhĩ nhĩpêx o amnhĩrĩt pa. Nẽ kapẽr o amnhĩrĩt pa. Mẽ pahte mar nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kaxyw. Jakamã kêr pu mẽ kapẽr mar tỳx nẽ amnhĩ krã hi kamã haxàr tỳx nẽ hã papa. Nom koja mẽhõ kapẽr kuhpa hã tanhmã mẽ amã kapẽr o hêx to ka mẽ ama nẽ ãm ama.
Na xep ra kapẽr o mẽ hêx xwỳnhjaja mẽ akôt pa nẽ mẽ apyrà nẽ Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr ã amnhĩ jarẽ nom amnhĩ to hêx. Ka xep mẽ aprĩ hã mẽ hêx ã mẽ omunh kêt nẽ mẽ kêp Jejus kôt mẽ atõ hã mẽ hkamnhĩx nẽ atỳx amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr mẽ awỳ. Nom mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o hêx pix kaxyw na htem mẽ akôt pa nẽ mẽ amã kapẽr o:
—Tĩrtũm kãm mẽ pajapê htỳx kumrẽx nẽ mẽ pakutã nojarêt ho pa jakamã kwa kêr pu mẽ mãmrĩ nhãm mẽnijê ho amnhĩkati ho papa. Koja ja hã mẽ pahpumu nẽ tanhmã hã mẽ pahto hkêt nẽ. Kãm mẽ pajapê kênã kot kêt hã tanhmã mẽ pahto. No kêt Jejus Krisja mẽ ate kêp mẽ panhõ Pahihti hã harẽ nom kêp mẽ panhõ patrãw rỳ kêp mẽ panhõ Pahihti hkêt. Anẽ.
à Tĩrtũm kapẽr kuhpa hã mẽ amã harẽnh anhỹr o pa. Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot amnepêm mẽ hkukamã tanhmã mẽ harẽnh to nẽ mẽ harẽnh kot:
à mẽ kapẽr anhỹr o paja mỳrapê koja mẽ mex kêt nẽ pa. Koja Tĩrtũm mẽ homnuj tỳx kumrẽx.
Anhỹr o kot mẽ harẽnh. Tã pa mẽ amã ixprĩ hã mẽ harẽ nẽ hã kagà. Mẽ ate inhmar nẽ amnhĩ nê mẽ omunh mex kaxyw.
Tĩrtũm kot tanhmã mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê nhĩpêx to hã harẽnh
Sikũn Pêtre 2.1-17; Sikũn Ximotre 3.1-9
Nẽ amnepê mã mẽ panhĩgêtjaja kormã Ejit kamã mẽ pa ri nhũm Tĩrtũm Ejit nhõ xwỳnhjê rũm mẽ kator pa. Hãmri nhũm mẽ hkwỳjaja tanhmã hamaxpẽr to nẽ axtem nẽ amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr kêt nẽ. Nhũm tee ri amnhĩ tã mẽ omu nẽ ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnhjê nhĩmex pa. Ra mẽ ate mẽ harẽnh mar mex tã pa axte mẽ amã mẽ harẽ.
Nẽ Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh kwỳjaja. Na prem Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr o pa htã tanhmã hamaxpẽr punuj to nẽ ra kãm ja ho anhỹr prãm nõkati nẽ Tĩrtũm kaga. Jakamã nhũm mẽ hã amỹnê nhũm mẽ unê nẽ kàx o mẽ hkaxpre pa. Nẽ nhỹri pika kaxwỳnh kãm kamàt kô htyk kãm mẽ kurẽ nhũm mẽ arĩ kamã hkrĩ ho hkrĩ. Nom koja nhỹrmã Tĩrtũm kot tanhmã mẽ pahpiitã mẽ pajarẽnh to xà hã arĩgro kato nhũm mẽ rĩ kormã hapôx pa. Hãmri nẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr ma hapêx.
Nẽ krĩ pê Sotõ nẽ Komo nhõ xwỳnhjaja na prem haxwỳja kãm Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx prãm kêt nẽ. Nẽ krĩja wa hpuhã krĩ hkwỳ kamã ri mẽ pa xwỳnhjaja haxwỳja mẽ uràk nẽ nẽ kãm kapẽr mar prãm kêt nẽ. Na prem amnhĩ tomnuj tỳx rãhã ho pa. Nẽ axtem nẽ axpẽn pê ri mẽ hprõ ho amnhĩkati ho pa. Nẽ mẽmy hkwỳjaja ri axtem nẽ axpẽn to amnhĩkati ho pa. Hãmri nhũm Tĩrtũm tee ri mẽ kot amnhĩ nhĩpêxja ã omu nẽ mẽ hipy kuwy hpôk kwỳ rẽ nhũm mẽ amnhĩ wỳr omu nẽ kãm ma xàj tee ri hprõt kaprỳ. Nẽ hprõt kaxyw õrkwỹ rũm hapôj nẽ hxêt pa nẽ hapêx. Na hte ã Tĩrtũm mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjê nhĩpêx anẽ. Jakamã koja nhỹrmã kuwy hpôk rãhã xwỳnhta wỳr mẽ piitã mẽ rẽnh pa nhũm mẽ kamã amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã ho pa ho pa nẽ aa à hapêx kêt nẽ. Nẽ à htỳx rãhã papa ho pa. Tã mẽ pahte Sotõ mẽ Komo nhõ xwỳnhjê jarẽnh mar nẽ mẽ pahte amnhĩ tomnuj kaga kurê kumrẽx kaxyw na pre Tĩrtũm ã mẽ pamã mẽ harẽnh o amnhĩrĩt anẽ.
Mẽ hpijaàm kêt xwỳnhjê jarẽnh
Sikũn Pêtre 2.10
Nẽ mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o pihkàr xwỳnhjaja na htem ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnhjê pyrà nẽ amnhĩ tomnuj tỳx pix o ri pa. Jakamã na htem tanhmã hpimtir punuj to hãmri nẽ hkrã hapôj nẽ hpimtir xà hkôt tanhmã amnhĩ tomnuj to. Jao hkwỳjê kamã hpijaàm kêt o pa. Rỳ mẽnijê hõ rỳ mẽmyjê hõ nhũm mẽ axpẽn kãm hpijaàm kêt o pa. Rỳ Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê ho kapẽr punuj nẽ. Kapẽr mã gêt o tanhmã mẽ ho kapẽr punuj to. ã na htem hpimtir punuj xà hkôt amnhĩ tomnuj o pa anẽ. Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh krãhtũm Mikewja. Kêp mẽ hkrãhtũm tã aa mẽ kãm kapẽr mã gêt kêt nẽ. Na pre Mojes ty nhũm Mikew ra ma hwỳr tẽn wrỳ. Nẽ kuri Satanasti pumu hãmri nẽ Mojes nhĩ nê tanhmã kãm kapẽr to. Nom kapẽr mã gêt o kãm kapẽr kêt nẽ. ãm kapẽr mã hprĩ ho kãm kapẽr nẽ kãm:
—Kwa ãm omu kê nõ. Kot kaj tanhmã ho nhũm Tĩrtũm apumu nẽ hã tanhmã hã ato. Anẽ.
10-11 Nom ixte mẽ amã mẽ hpimtir punuj jarẽnh xwỳnhjaja. Mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o pihkàr xwỳnhjaja kot hprĩ hã Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx ã harẽnh mar kêt jakamã na htem htỳx ri ho kapẽr o haprỳ ho pa. Te ho mry xoprêja hamaxpẽr kêt nẽ htỳx ri amnhĩ nhĩpêx o pa pyràk. Nom koja nhỹrmã Tĩrtũm mẽ homnuj tỳx nẽ.
Te mẽ kot finat Kaĩ kot amnhĩ tõ hpĩr xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêxta pyràk. Nẽ te mẽ kot finat Paraãw kot amnhĩ nhĩpêx pyrà nẽ kàxpore rũnh prãm xàj Tĩrtũm kapẽr kuhpa hã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa. Nẽ te mẽ kot finat Kore kot amnhĩ nhĩpêx pyrà nẽ Tĩrtũm kot mẽ kaxyw mẽ õ pahi xãm xwỳnhta kutã amnhĩ xunhwỳ. Mỳrapê koja mẽ jajê pyrà nẽ kuwy hpôk rãhã xwỳnhta wỳr ma hapêx pa.
12 Na ka htem apê Jejus kwỳ hã axpẽn wỳr akuprõ. Nẽ tõhã mẽ apê hkwỳ hã amã axpẽn kĩnh ã axàpkur kaxyw axpẽn wỳr akuprõ. Nhũm ixte mẽ amã mẽ harẽnh xwỳnhjaja mẽ akôt agjê nẽ mẽ akutã apku. Jakamã kwa mẽ o kora mẽ amnhĩ nê mẽ omunh mex nẽ. Mẽ hipêx o te mẽ ate mẽ axàpkur xà hã mẽ anhõ kamã kẽnre pumunh nẽ hanhir nẽ rẽnh pyrà nẽ amnhĩ nhĩhkô hã mẽ pumu nẽ amnhĩ nê hanor kurê kumrẽx. Na htem hpijaàm kêt kãm amnhĩ pix kukamã hamaxpẽr pê apkur rũnh o pa.
Te na wrỳk kaxyw htyk rax nẽ mõr nhũm mẽ kot omunh nẽ wrỳk ã hkamnhĩx tã nhũm kôk kot nhãm mẽnh nhũm wrỳk kêêta pyràk o na htem amnhĩ nhĩpêx. Jao te mẽ kot ãm hãmri mẽ amã Tĩrtũm kapẽr jarẽnh mex pyràk tã mẽ amã ho hêx.
Nẽ te mẽ kêp mẽmo pĩ hpàr ra ô mã tãm tã ãm htỳx rã nẽ aa ô hkêt nhũm mẽ kot krãhyr nẽ mẽnh nhũm grà parta pyràk.
13 Nẽ te mẽ kêp gô xujanãr kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Na hte gô xujanãrja hakàx wỳr kapê nẽ mra nhũm hamrô kỳxpê amgrà kamã arĩk nhũm gô awjanã nẽ ma akupỹm hipôk wỳr mra. Ja pyràk na htem ma nhỹhỹm mra nẽ mẽ kãm mẽmoj jarẽ nẽ nhãm mra nẽ mẽ kãm mẽmoj jarẽ nẽ ma akupỹm mẽ kurũm mra. Nhũm mẽ mar xà hkôt amnhĩ tomnuj rãhã ho pa.
Nẽ te mẽ kot kaxkwa hã kanhêre nhỹhỹm htẽm nhũm mẽ kot nhỹhỹm htẽm xà hkôt omunh kêêta pyràk. Jakamã koja Tĩrtũm nhỹrmã kamàt kô kamã mẽ rẽnh pa nhũm mẽ aa hapôx kêt nẽ.
Mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hkukamã mẽ harẽnh
Apokarip 20.11-15
14 Nẽ na pre finat Enokja amnepê mã ã mẽ kot amnhĩ tomnuj anhỹr xwỳnhjê hkukamã tanhmã mẽ harẽnh to. Mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o pihkàr o ri mẽ pa xwỳnhjaja nhũm mẽ hkukamã mẽ harẽ. Enokja finat Atãw kanrẽhã htàmnhwỳ na pre. Tã ã mẽ kot amnhĩ tomnuj anhỹr xwỳnhjê hkukamã mẽ harẽnh o:
Koja nhỹrmã Pahihtija man pika hwỳr akupỹn wrỳ. Kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh xohtô rax mẽ mẽ hpimrààtã akupỹn wrỳ.
15 Hãmri nẽ mẽ pahpiitã kormã mẽ pahtĩr ri mẽ pahte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho papa hã mẽ pahpumunh xà hkôt tanhmã mẽ pajarẽnh to. Hãmri nẽ mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o hêx o pa xwỳnhjê pumu nẽ tanhmã mẽ harẽnh to nẽ mẽ harẽnh o: “Jajaja na pre mẽ kãm Inhĩpêêxà Tĩrtũm prãm kêt nẽ ri kapẽr kwỳm pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa. Nẽ kapẽr punuj o pa. Ã na prem amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho pa.” Anhỹr o mẽ harẽ nẽ amnhĩ nê kuwy hwỳr mẽ kurẽ nhũm mẽ amnhĩ xà htỳx kãm hamak o pa rãhã nẽ pa ho pa. Anẽ.
à na pre finat Enokja mẽ hkukamã mẽ harẽnh anẽ. 16 Ãm hãmri na mẽ harẽ. Tã na hte arĩ mẽ hkwỳjaja ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Nẽ hamaxpẽr mex kêt nẽ. Na htem nhãm tanhmã mẽ ho kapẽr punuj to pix kukamã hamaxpẽr. Nẽ amnhĩ krã hkôt htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa. Nẽ amnhĩ to jarkrar rãhã nẽ. Nẽ hêx rom mẽ kêp mẽmoj jamỳnh kaxyw tanhmã mẽ kãm hêx to.
17 E Kris kôt ixkràmnhwỳjaja. Koja mẽ ã mẽ amã Tĩrtũm kapẽr o hêx anhỹr o mẽ akôt pa ka mẽ ama nẽ ãm mẽ ama nẽ mẽ kapẽr mar kêt nẽ. ãm mẽ panhõ Pahihti Jejus Kris nhỹ hã mẽ ajahkre o mẽ pa xwỳnhjaja kot tanhmã mẽ amã mẽ harẽnh toja mã mãn kêt ajamaxpẽr tỳx rãhã o ri apa. 18 Na prem mẽ amã mẽ harẽnh o:
—Jejus akupỹn wrỳk xwỳj ri koja mẽmojaja mẽ awỳr mran pôj. Nom mẽ kot Jejus kapẽr kwỳm amnhĩ krã hkôt tanhmã amnhĩ nhĩpêx to xwỳnhjaja koja mẽ. Hãmri nẽ mẽ apê Jejus kwỳ hã mẽ apumu nẽ mẽ atã akunha nẽ mẽ atã hpẽr o axkẽ nẽ Tĩrtũm ã hpẽr o axkẽ nẽ kapẽr ã kagà hã hpẽr o axkẽ. Anẽ.
19 Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnhjaja mẽ pahpê Jejus kwỳjaja mẽ pahte axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳrja na mẽ kãm hprãm. Mẽ kamã Tĩrtũm Karõ gjêx kêt jakamã mẽ kãm amnhĩ krã hkôt pix mã tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa hprãm.
Mẽ pahte Kris akupỹn wrỳk jamãr pê tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ pamã karõ
Matêwre 24.45-51; Rukre 12.25-40; Karatas 6.1-2; Xiakre 5.19-20; Sikũn Pêtre 3.12-15
20 Kwa mẽ apê Jejus kôt ixtõ nẽ ixtõxjaja kêr ka mẽ ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr o mẽ pa xwỳnhjê rom apkati mẽ amnhĩ kaxyw Jejus pix mã mãn ajamaxpẽr rãhã ho ri apa. Te mẽ kot mẽ hakre hã ra àptàr nẽ amnhĩ krãm mẽ hakre xà jagjênh tỳxta pyràk.
Jao Tĩrtũm kapẽr mar tỳx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa.
Nẽ Karõ nhỹ hã amnhĩ to hwỳr rãhã nẽ.
21 Nẽ Tĩrtũm kãm mẽ pajapê hã kãm ajamaxpẽr rãhã ho ri apa.
Nẽ Pahihti Jejus Kris kãm mẽ pajapê hã kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho apa.
Koja nhỹrmã kãm mẽ pajapê hã akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ nẽ tanhmã mẽ pahto mex to pu mẽ kuri pahtĩr tũm nẽ pahkĩnh nẽ papa ho papa. Tã kêr pu mẽ arĩ akupỹn mẽ pahwỳr wrỳk xà hã arĩgro jamãr rãhã ho papa.
22 Nẽ mẽ pahkwỳjaja kormã mẽ kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr tỳx kêt xwỳnhjaja kêr ka mẽ kamã axukaprĩ nẽ aprĩ hã mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt apa. 23 Na pre ra mẽ hkwỳjaja mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o pihkàr xwỳnhjê kapẽr ma nẽ mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Jakamã kêr ka mẽ ja hã mẽ omu nẽ te mẽ ate kuwy hpôk rũnh nê mẽ hpa hã mẽ hamỳnh nẽ nhãm mẽ rẽnh pyràk o mẽ hipêx. Jao mẽ kot nhỹrmã Tĩrtũm kapẽr o pihkàr xwỳnhjê hkôt kuwy hpôk rũnhta wỳr pa pymaj mẽ nê mẽ kãm akapẽr kãm axihtỳx o ri mẽ hkôt apa. Kê mẽ ama nẽ mẽ hkaga nẽ mẽ hkôt ri amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ.
Nẽ htỳx ri mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjaja kêr ka mẽ kamã axukaprĩ ho ri apa nẽ mẽ kamã agryk tokyx anhỹr kêt nẽ. Xatã mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh rãhã ho ri mẽ hkôt apa. Nom kwa mẽ okora kêr ka mẽ kot amnhĩ nhĩpêx o amnhĩ nhĩpêx o ri apa hkêt nẽ. Kwarĩ ho kwarĩ.
Jutre kot Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh
Wam Pêtre 1.5-7
24 Nẽ kêr pu mẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ ã kãm amnhĩ jarẽnh anẽ nẽ kãm:
—Pa Tĩrtũm. Nà ãm hãmri na ka hte amnhĩ kôt mẽ ixunhwỳr tỳx nẽ pa mẽ akaga hkêt nẽ akôt amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri ixpa. Kot kaj nhỹrmã amnhĩ wỳr mẽ ixto api pa mẽ Akra mẽ war akuri axte tanhmã amnhĩ tomnuj to hkêt nẽ. Nẽ amnhĩ to mex pê anhĩrã htỳx rax kãm ixpa. Jao ixkĩnh tỳx nẽ ixpa ho ixpa.
25 —Apê mẽ inhõ Tĩrtũm ã apyxi mex kumrẽx na ka. Na ka pre Pahihti Jejus Kris kukwak ri mẽ ixpiitã mẽ ixte amnhĩ tomnuj pê mẽ ixpytà. Nẽ na ka hte anhĩrã htỳx rax rãhã ri apa. Nẽ amex o amex nẽ axihtỳx o axihtỳx nẽ axàhpumunh o axàhpumunh. Nẽ apê mẽ inhõ Pahi Maati hã apyxi mex na ka. Amnepê mã kormã mẽmoj kêt ri ka pre ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa rãhã nẽ. Tã arĩ ã ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr ho apa ho rãhãã. Nẽ kot kaj apkati mẽ ã ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr ho rãhãã. ã ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa ho rãhã ho rãhã. Tã ãm ja pix na hapêx. Anẽ.
E kêr pu mẽ ã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh anhỹr o papa.
Ãm ja pix. Ixpê Jutre na pa mẽ awỳr kagàja nhĩpêx nẽ kumẽ.