Apokarip
Juãw kot Jejus nhỹ hã mẽmoj kukamã harẽnh
Juãw na pre mẽ pamã kagàja nhĩpêx. Juãw Paxis kêt axtem Jejus nhỹ hã hkrajê jahkre ho mẽ pa xwỳnhjê hõ pê Juãw na pre hipêx. Na pre Jejus ã mẽ kãm hkurê xwỳnhjaja unê nẽ ma gô hipôk pê Patos wỳr kumẽ nhũm kêp prês nẽ gô hipôk kãm pa ho pa nẽ aa kurũm kator kêt rãhã ty.
Jakamã kormã htĩr ri nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõ gô hipôkja wỳr wrỳ nẽ kãm mẽmoj kukamã awjarẽ nhũm kuma nẽ hkôt mẽmoj pumu. Te hpimtir kãm mẽmoj pumunh pyràk. Hãmri nẽ omu nẽ kuma nẽ amnhĩ xô ri mẽ pamã hã kagà. Na pre mẽmoj to axkrunẽpxi nẽ hã kagà. Mẽ kot Jejus kutã amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja kot Jejus ã tanhmã kêp hkwỳjê to ho pa nhũm mẽ hkwỳjaja pikaprãr ã kagà. Nẽ Jejus kêp Pahi Maati hã kot nhỹrmã mẽ kot Tĩrtũm kutã amnhĩ xunhwỳr xwỳnh piitã ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xà hwỳr mẽ rẽnh par ã kagà. Nẽ Tĩrtũm kot nhỹrmã hkrajê ho mex kumrẽx ã nhũm mããnẽn hã kagà. Hãmri nẽ mẽ pamã hã kagà o:
1
1-2 E kot paj mẽ amã awjarẽ nẽ hã kagà. Ixpê Juãw ixte Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ anhĩpêx to ho ixpa xwỳnh kot paj mẽmoj jarẽ nẽ hã kagà. Na pre Tĩrtũmja Jejus mã mẽmoj kukamã tanhmã ujarẽnh to ho ra kãm ho amnhĩrĩt pa. Kot amnhĩ xô ri mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê mã harẽnh kaxyw. Hãmri nhũm kuma nẽ kot amnhĩ xô ri inhmã ujarẽnh kaxyw man ixwỳr kapẽr o wrỳk xwỳnh mẽ nhũm man ixwỳr wrỳ nẽ ô ri inhmã mẽmoj to amnhĩrĩt pa. Ãm hãmri ã inhmã mẽmoj to amnhĩrĩt anẽ. Tã kot paj amnhĩ xwar mẽ apê Jejus kôt ri mẽ apa xwỳnhjê mã harẽ nẽ hã kagà. Mẽ ate mar nẽ axkãm ajamak rom nẽ ri apa kaxyw. Nà ixte hã kagà mã xwỳnhja koja tanhmã amnhĩ to nẽ tokyx mẽ pahwỳr wrỳ. Jakamã kwa kêr ka mẽ aprĩ hã kagàja kamã harẽ nẽ ama nẽ hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx nẽ mẽ piitã mẽ kãm kamã harẽnh o ri mẽ hkôt apa. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ ato mex ka mẽ akĩnh nẽ apa ho apa. Nẽ mẽ kot mẽ axujarẽnh mar nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja koja Tĩrtũm ja hã mẽ omu nẽ mẽ ho mex nẽ nhũm mẽ apyrà nẽ hkĩnh nẽ pa ho pa.
Juãw kot krĩ pê 7 kôt Jejus kwỳjê hwỳr kagà rẽnh
E ixpê Juãw kot paj atar pika pê As kamã krĩ pê 7 piitã hkôt mẽ apê Jejus kwỳ hã axpẽn wỳr mẽ apikuprõnh xwỳnhjê hwỳr kagà nẽ kurẽ ka mẽ kamã harẽ nẽ ama.
Na pa hte mẽ ato Tĩrtũm wỳr rãhã ho ri ixpa. Nẽ mẽ ato hwỳr o:
—Pa Tĩrtũm. Kwa kêr ka pika pê As kamã akrajê ho mex nẽ mẽmoj to mẽ kutã anojarêt rãhã ho apa. Kê mẽ hamakêtkati nẽ àmnhĩx ri pa ho pa. Ja na inhmã hprãm. Anẽ.
Tĩrtũmja rãhã ho rãhã. Amnepêm kormã mẽmoj kêt ri nhũm pre ra rãhã ho rãhã. Nẽ koja nhỹrmã mẽmoj akupỹm hapêx par tã nhũm Tĩrtũm aa hapêx kêt kumrẽx. Koja arĩ rãhã ho rãhã. Na hte kaxkwa kamã kot mẽ pahto amnhĩptàr ã hkrĩ xà kamã mẽ papytàr rãhã ho hkrĩ.
Nẽ Tĩrtũm Karõ te kot Tĩrtũm kot mẽ pahto amnhĩptàr xà hã hkrĩ xà kapem kanê maati pixi kamã kwrỳt pê 7 xãm xwỳnhta pyràk. Na hte Tĩrtũm nhĩhkô hã hkrĩ ho hkrĩ. Tã kê mẽ ato mex rãhã ho pa.
Nẽ Jejusja na pre hte Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre mex o pa nẽ aa hkaga hkêt nẽ. Tã nhũm prem axtem nẽ kupĩ. Hãmri nhũm Tĩrtũm akupỹm ho htĩr. Jejus kumrẽx ho htĩr nhũm htĩr o htĩr. Nẽ kêp pika piitã hkôt pahi piitã nhõ Pahihti. Kãm mẽ pajapê htỳx jakamã na pre mẽ panê ty nẽ hkamrôja te mẽ panê hpikapĩr pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Nẽ htyk o mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩre. Jao te mẽ pahte amnhĩ tomnuj pê mẽ papytàr par pyràk o mẽ panhĩpêx. Nẽ na pre mẽ pahpê patre nẽ mẽ piitã mẽ ho Hipêêxà Tĩrtũm wỳr o papa kaxyw mẽ paxunhwỳ. Nẽ kêp mẽ panhõ Pahi Maati hã kãm hprãm xà hkôt mẽ pahte kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho papa kaxyw mẽ paxunhwỳ. Jakamã kwa kêr pu mẽ kãm mex o mex nẽ hihtỳx o hihtỳx ã mãn harẽnh rãhã ho papa.
Nẽ koja tokyx akupỹn mẽ pahwỳr kakrã kamã wrỳ pu mẽ pahpiitã wrỳk kãm omu. Nhũm mẽ kot hpĩr xwỳnhjaja tee ri amnhĩ wỳr omu. Nẽ pika piitã hkôt ri mẽ pa xwỳnhjaja omu nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj jakamã tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr o kãm ma htỳx kumrẽx. Hãmri nẽ kãm ma xàj mur nẽ htertet o kuhê. Koja nhỹrmã Jejus akupỹn wrỳ nhũm mẽ amnhĩ wỳr omu nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
Nẽ Tĩrtũm na hihtỳx o hihtỳx nẽ àhpumunh o àhpumunh. Nẽ aa kot mẽhõ ni rũm kator kêt. Na hte amnhĩ jarẽnh o:
—Ixrãhã ixpa xwỳnh na pa. Amnepê mã kormã mẽmoj piitã hkêt ri pa pre ra ixrãhã ri ixpa ho ixpa. Nẽ koja nhỹrmã mẽmoj akupỹm hapêx tã pa arĩ ixrãhãã. Anẽ.
Juãw kot Jejus akupỹm htĩr ã omunh
Nẽ ixpê Jejus kôt mẽ atõ Juãw na pa hte mẽ apyrà nẽ Jejus kôt amnhĩ nhĩpêx nhũm hte mẽ kãm Jejus kurê xwỳnhjaja mẽ apyrà nẽ hã inhĩpêx kati ho pa. Mẽ pahte hkôt ri amnhĩ nhĩpêx o papa jakamã na htem hã mẽ pahtomnuj tỳx rãhã ho pa. Tã pu htem ỹ hã mẽ kutã amnhĩ to htỳx nẽ arĩ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Jakamã na pa pre Tĩrtũm kapẽr o mẽ ajahkre rãhã ho ri mẽ akôt ixpa. Nẽ Jejus kêp mẽ panhõ Pahihti hã mẽ amã harẽ. Mỳrapê na prem hã ixpynê nẽ man amnẽ ixto tẽ nẽ jar gô hipôk pê Patos kãm inhmẽ pa kamã ixpê prês nẽ ixpa ho ixpa.
10 Tã nhũm tômĩk pa Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh o nhỹ. Hãmri nhũm Karõ tanhmã ixkrã hto pa te ixpimtir kãm mẽmoj pumunh pyrà nẽ amnhĩ katut kôt mẽhõ kapẽr ma. Te kot pifti kakôr tỳx pyràk pa kuma. 11 Hãmri nhũm inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—Pa Juãw? E kot paj amã mẽmoj to amnhĩrĩt ka omu nẽ akwỳjê mã hã kagà. Nẽ hã kagà hpa hãmri nẽ ahpỹnhã krĩ hkwỳ hkôt mẽ kêp ixkwỳ hã axpẽn wỳr mẽ pikuprõnh xwỳnhjê hwỳr arẽ. Mẽ kot kamã harẽnh nẽ mar nẽ axkãm hamak rom nẽ ri pa kaxyw. Epes wỳr nẽ Emĩnã hwỳr nẽ Pekamõ hwỳr nẽ Xijaxir wỳr nẽ Satre hwỳr nẽ Pirate hwỳr nẽ Raxisej wỳr. Krĩ pê 7ja piitã hwỳr ixkapẽr ã kagà nẽ mẽ hwỳr arẽ kê mẽ apyrà nẽ mẽmoj jarẽnhja ma. Anẽ.
12 Hãmri pa ixte mẽhõja pumunh kaxyw ho ijakẽx nẽ kanê hkwỳ pumu. Kanê kêp 7 nẽ piitã ôr o.
13 Nẽ kanê nhĩpôk ri mẽhõja te panhĩ pyrà nẽ pahi hã ê mex kãm xa. êja hpar kõn kôt hitep nhũm xa. Nẽ pahi hã mẽ hinô hpre xà ho amnhĩ nhĩnô hpre nẽ xa. Hinô pre xàja ôr pix o. 14 Nẽ hkrã hkĩ te kaxàt nhĩ jaka pyrà nẽ hakaajre. Nẽ no te kuwy hpôk pyrà nẽ hkarỳr tỳx nẽ. 15 Nẽ hpar te mẽmo kàx karỳr tỳx pyràk. Nẽ kapẽr te gô hprõt tỳx koko pyràk. 16 Na pre upôk rũm kanhêti ho 7 nẽ hamỳ nẽ o xa. Nẽ hakwa rũm wapo põm kato nẽ akutã wa gixre nẽ ajêt. Nẽ hkuk kamã hirã htỳx kumrẽx. Te myt kot mẽ pano hã harir nhũm gêk tỳx pyràk. Ã mẽhõja kot anhỹr.
17 Pa tee ri tanhmã kute hã omu nẽ inhmã ma htỳx kumrẽx nẽ umaj tẽm nẽ hpar pê te ixtyk pyrà nẽ nõ. Hãmri nhũm ixtã upôk rũm ĩhkraja xi nẽ inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—Kwa amã ixpuma hkêt nẽ. Pa na pa. Amnepê mã kormã mẽmoj kator kêt ri pa pre raa. Nẽ ixrãhãã. Koja nhỹrmã mẽmoj akupỹm hapêx pa arĩ ixrãhã ixpa ho ixpa.
18 —Na pa pre ty tã akupỹm ixtĩr. Nẽ ixtĩr o ixtĩr. Kam ixpumu. Kot paj axte ixtyk kêt nẽ. Ixpê mẽhtykjê hpãm jakamã papxipix na pa hte mẽ htyk ã arĩgro jarẽ nhũm mẽ hã ty nẽ ma mẽhtykjê papxà hwỳr ma pa.
19 —E kêr ka ate mẽmoj pumunh xwỳnhta pumunh tỳx nẽ akwỳjê mã hã kagà. Nẽ mẽmoj kormã kot amnhĩ nhĩpêx kêt nhũm ate omunh mã xwỳnhta ka inhỹ hã mẽ kãm hã kagà. Mẽ kot kamã harẽnh nẽ mar tỳx kaxyw.
20 —Nẽ kot paj axte ixprĩ hã ate mẽmoj pumunh xwỳnhta jarẽ ka inhma. Nà kanê pê 7ta te mẽ kot krĩ hkwỳ pê 7 kamã mẽ kêp ixkwỳ hã axpẽn wỳr mẽ pikuprõnh xwỳnhjê pyràk. Nẽ inhĩhkra kamã kanhêti pê 7ta te kêp inhmã mẽ kot mẽ hamãr xwỳnhjê pyràk. Anẽ.