1 PETRO
Merepanika Petro Iokanatsopatakiti
1
Petro nitxaua nota. Xesosi Kristo iokanatakiti nitxaua. Niokanatsopata hĩte Xesosi sãkire auiãkanimoni. Hĩte iarikape Põto tixiniã, Karásia tixiniã, Kapatósia tixiniã, Ásia tixiniã, Pitxínia tixiniã pakini. Hĩtakanapari hĩteka tixine Xesosi sãkire hãuikini xika. Ãti uãkakata hãuanãta.
Aĩri Teoso mereẽi hĩte iua nakitiakori hininiua ĩkapani. Itixi kamiko apisa, iua imarotapekari hĩte iua anaakori hininiua. Erekari Matamatakoti parĩkauata hãkixinireẽ Teoso nireẽkitinoka hĩkamini ĩkapani. Ininiã uatxa hĩposotiire aua Xesosi Kristo paniãtakiti hĩkamini ĩkapani, kotxi Xesosi Kristo arẽka xikepoata hĩte ĩkapani. Teoso sikari ikinipoko erekari hĩtemoni. Itori isikai. Iteene ikamaerekaxiniretai.
Kãkiti Maerekani Makatxakiko
Mamisãkiretari Teoso: “Peerekai pite. Aãuĩte Xesosi Kristo Teosone pitxaua. Iua iri pitxaua,” matxari. Maerekati kamakaniua, iuaritika iteene iamonĩkaua. Itxĩkitakari axinire iuaĩkana iponaniini, kotxi Xesosi Kristo ipina, iuaritika iuaĩkana õkitikaua. Ininiã ikiniõtika aimarotari Teoso kaminiri ikinipoko ikamaenetakiti. Iuaĩkana axinire iponaniã, ininiã iua anaakori atxaua. Ininiã aĩri potetakiti erekari aua itixineẽ aãpakapini ĩkapani. Ikara ipotetakiti !ixipoka. !Oerẽkata. Auapika. Teoso nĩkatari ikara hĩte ĩkapani.
Hĩte auikari Teoso sãkire, ininiã iposotiire tokapakeẽtai hĩte. Hĩte itokapakeẽtiniritika Xesosi kanapiriãko xipokatxi õtisaaki. Ikara himarota, ininiã iteene hĩpoxokoniuata. Uatxa atxiĩti !erekaxinirei hĩte, kotxi ikini sereti maerekati apoka hĩtemoni. Ikini sereti himaxikiko apoka hĩtemoni, kotxi iuasaaki Teoso imarotari atão hãuikiniri iua sãkire, himĩteenekiniãri himaxikiko. Iuasaaki Teoso ataerekatai hĩte, oro ataerekatiko atokokana. Kãkiti axitaro oro otxiko makatxakiko ĩkapani, oronoka kaikotini ĩkapani. Iuasaaki peerekaro. Pakaronero. Iuaritika ãti õti oxipokaãkako. Erekaro oro, iuaritika apiaerekata hãuikiniri Teoso sãkire, kotxi isãkire hãuikini !ixipoka. Xesosi Kristo kanapiriãkasaaki ĩkorapokoriti, Teoso sãpiretaiko hĩte: “Erekari hãuikiniri nisãkire, kotxi himĩteenekari ikinipoko. Peerekai hĩte,” itxaiko hĩte. Iuasaaki hiĩto iotximere auape Xesosi iotximere atokokana.
Hĩte kona aõkitapanikari Teoso, iuaritika hĩtiretari iua. Kona hãtamatapanikari, iuaritika hãuikari iua sãkire. Ininiã hĩte iteene poxokoniuata. Kãkiti sãkireẽ !apakata hĩsãpiretiniri hĩpoxokoni. Hĩpoxokoniuata, kotxi himaerekani makatxakaãkapeka. Ininiã hĩxinire !ipinaika, kotxi hãuikari Xesosi sãkire.
10 Kitxakapirĩka Teoso sãkire sãpiretakani nirekamari imarotinirina kãkiti maerekani makatxakiko. Initarina ikara imarotinina Teoso sãkire iõkatsopatakoriã. Iteene apaiaõkarauatana ikara imarotinina ĩkapani. Ninoa sãpiretari ikara erekari, Teoso ãti õti sikiniri kãkiti. 11 Inirekarina imarotinirina ikara erekari apokini õti. “Kisaakipa apoka atxiĩti? Natokopa itxa apokini?” itxanãtana. Iuasaaki Erekari Matamatakoti oerekana ninoa ãkixinireẽna Kristo atatsiirauatini tĩkane. Oerekana ninoa Kristo atatsiirauatini xipoka atoko, ikinimane auĩte itxauako. Peerekari iuasaaki. 12 Kitxakapirĩka Teoso sãpiretari ikamakiti tĩkane isãkire sãpiretakanimoni, kona ninoanoka imarotini ĩkapanini. Ninoa sãpiretari Teoso kamakiti tĩkane hĩte ĩkapani, kotxi uatxa apokapeka ninoa sãkire iaõka. Kitxakapirĩka Teoso sãpiretari ikamakiti tĩkane ninoamoni, ate uatxa imarotini ĩkapani. Teoso iokanapirena erekari sãpiretakani sãpiretapekai uatxa ikara Teoso sãpiretakiti kitxakapirĩka. Teoso paniãtari Erekari Matamatakoti potorikini itixine uai apokini ĩkapani. Erekari Matamatakoti posotiireẽ ninoa sãpiretari Teoso iokanapirena erekari. Teoso nitiriakori iaxitikini iteene nirekamari imarotinirina hĩte imarotakiti.
Ereka Hĩtxako
13 Ininiã iposope hĩtxako hĩxinikiniri atão inakari hĩkamini. !Hĩkamapiri maerekati hiĩto nireẽkiti. Iteene hãuikariko hãpakapiniri ikinipoko erekari Teoso sikakiti Xesosi Kristo kanapiriãkasaaki. 14 Amarini kaminiri iri paniãtakiti atokotxikana, hĩkamariko Teoso paniãtakiti. Xesosi sãkire himimarotakanisaaki, hĩkamari maerekati hinireẽkiti. Uatxa !hĩkamapinikariko. 15 Hĩte akiritakari kamari erekarinoka, ininiã iua atokokana erekarinoka hĩkama ikiniõtika. 16 Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Erekarinoka hĩkamako, kotxi nota kamari erekarinoka,
itxa Teoso kitxakapirĩka.
17 Himisãkiretari hĩri iaxiti auakari. Atãonoka ikaminana ikinimane kãkiti iparĩkana atamatakasaaki. Ininiã kãkiti kamakasaakiri maerekati, aĩri misiritiniri ãti atokotxikana, imisiritari ãti. Himitekini !auari. Hĩxinikariko, haãpoko atão inakari ĩkorapokoriti !auari. Teoso tixineẽ aua haãpoko. Ininiã ĩkorapokoriti hãuakasaaki, iteene hĩpaxitariko Teoso. Hĩpĩkariko iua manirekakiniti hĩkamini. 18 Mitxi !apakata hãuini, kotxi iuasaaki hĩkamari hãtokiriakorini sãkire iaõka. Uatxa Xesosi oerekai ãtião hãuini, kotxi iamotai hĩte, iua nakitiakori hininiua ĩkapani. Himarotari iamotinii. !Iamotai pirataã. !Iamotai oroã. !Iamotai txineiroã, kotxi pirata, oro, txineiro pakini xipokako. 19 Kristo arẽkaã iamotai hĩte, kotxi ipĩkasaaki iamotai hĩte. Peerekari iua arẽka, kotxi iua arẽka makatxakari amaerekani. Soti auĩte erekari atoko itxa Kristo. Kona maerekati aua iuamoni. 20 Itixi kamiko apisa, Teoso mereẽri iua. Iua apoka uai himaerekani imakatxakini ĩkapani. 21 Xesosi txĩkitakai hĩte auikiniri Teoso auini, kotxi Teoso iuaĩkana õkitikari Xesosi ipĩkani sauaki. Iuasaaki isãpiretari Xesosi ikinika ikamakiti ereka inini. Ikara atoko ininiã, hãuikari Teoso sãkire. Himarotari isãkire iaõka ikamini. 22 Erekari Matamatakoti oerekapekai atão inakari, ininiã uatxa hĩkamari atão inakari. Ikara atoko ininiã, hãkixinire erekari. Ininiãkara atão hĩtiretari hĩtariakori. Ininiã iteene hĩtiretakakauako hãkixinireẽ.
23 Hĩte xinire iuaĩkana iponaniãpeka. Teoso sãkireẽ hĩxinire iponaniã iuaĩkana. Teoso sãkire auapika. !Ixipoka. Ininiã iua anaakori hĩtxaua. Hĩri ĩkorapokoriti auakani xipoka. Hĩri iaxiti auakari !ixipoka, ininiã hĩte iua anaakori !ixipoka apaka. 24 Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Kãkiti katsotati atoko itxa. Katsotati paĩtiki ipinini. Iua atokokana patimari kãkiti ipina. Ikinika erekari ikamakiti, aãui atoko itxa. Aãui patimari ipinini. Iua atokokana patimari kãkiti kamakiti xipokini.
25 Iuaritika Teoso sãkire auapika. !Kaxiporeri,
itxa Teoso sãkire iõkatsopatakori. Teoso sãkirepitikara sãpiretaãkapeka hĩtemoni, hĩkenakotakasaakiri Teoso iokanapirena erekari.