2
Ininiãkara hĩtakanapariko ikinipoko maerekati hĩkamakiti. !Himisirienetapiri ãti. Hĩkamariko hĩsãkire iaõka. !Hĩxikotapiri ãti. !Himisãkirepiretapiri ãti. Ikini sereti maerekati kãkiti kamakiti hĩtakanapako.
Hinirekariko Teoso sãkire makoketakoti. Tinitxiã imi axapitiri nirekini atokokana, hinirekariko Teoso sãkire. Teoso sãkire hãpakapakasaaki, himaroãpotari iua, ininiã apiaãpota hãuikiniri iua sãkire. Kotxi uatxa himarotapekari Apiananiri ereka inini.
Kai Atoko Itxa Xesosi
Ininiã hĩsako Xesosimoni, kotxi auapika inakari itxaua. Kai aapokotxi kamakari manirekakiniti atoko itxa Xesosi. Kãkiti !inirekari iua. Iuaritika Teoso mereẽri iua. Teoso tiretakiti itxaua Xesosi. Hĩte apaka kai atoko hĩtxaua Teoso aapoko ĩkapani. Itxĩkitakari hĩxinire auãki inini, kotxi iua nakitiakori hĩtxaua. Ininiã, Teoso aapoko atoko hĩtxaua. Ininiã iua aapoko ãki sasetotxi hĩtxaua, iua ĩkapani hĩparĩkauatini. Ininiã hĩsikariko iua amanaãkiti, iua nireẽkiti. Iua apakapariko hĩsikakiti, kotxi Xesosi Kristo makatxakapekari himaerekani. Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Hãtamata. Nitakari kai Sião sitatxitiã. Iua kai apiari, Teoso mereẽkiti. Apiaerekata iua. Iua kai atoko inakari sãkire auiãkani !ipẽtauata,
itxa Teoso sãkire.
Iua kai atoko inakari itxaua Xesosi. Peerekari Xesosi hĩtemoni, kotxi hĩte auikari iua sãkire. Ãti iua atoko inakari !auari. Txamari isãkire makĩpitakani !inirekari iua. Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Aiko kamakani txari: “!Apakata ia kai. !Anirekari.” Iuaritika iua kai apiari. Itakaãka aiko kamikosaaki, apanakini kai soro maĩkakari ininiua ĩkapani.
Iuaĩkana Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Iua kai xika kãkiti mãkitita. Iua kai xika kãkiti irika,
itxa Teoso sãkire. Imãkititana, kotxi !auikarina Teoso sãkire. Teoso txĩkitakana ninoa irikini, kotxi !auikarina iua sãkire.
Hĩtepekana, Teoso mereẽkini hĩtxaua. Sasetotxi hĩtxaua. Hĩparĩkauata Apiananiri ĩkapani. Hĩte makatxakaãka maerekani sauaki erekarinoka hĩkamini ĩkapani. Teoso nakitiakori hĩtxaua. Imereẽi hĩte iua ereka inini kãkiti hõerekini ĩkapani, kotxi ipiã hãuakasaaki, iuara akiritai hĩte ipiaã hĩtakanapini ĩkapani. Itakai ikamaraã atão inakari himarotini ĩkapani. Peerekari iua kamara. 10 Mitxi Teoso nakitiakori !hĩtxaua. Uatxa Teoso nakitiakori hĩtxapekaua. Mitxi Teoso !amonĩkapanikai. Uatxa Teoso amonĩkapekai.
Teoso Nitiriakori Iamotakoni Pirena
11 Nitiretakini, uai itixi hãuakasaaki, ãti tixinikini atoko hĩtxa. Atão hãapoko Teoso tixine aua. Ĩkorasaaki hĩsaãpota hãapokomoni. Ininiã ikini nixinireritika nõtãkikai hĩte himakamakaniri maerekati hiĩto nireẽkiti. Hiĩto nireẽkiti hĩxinire mokaiakari atoko itxa. Hiĩto !inirekari hĩxinire nireẽkiti. 12 Teoso sãkire mauiãkani sauaki hãuakasaaki, ikiniõtika erekarinoka hĩkamako. Atxiĩti ninoa maxikatiĩka apoĩtai maerekati hĩkamini, iuaritika iuasaaki ninoa imarotari erekarinoka hĩkamini. Ininiã Teoso ketotini õti manapi iua oerekariko atão inakari ninoamoni. Ininiã iuasaaki ixinikarinako erekari hĩkamakiti. Ininiã itxarinako Teoso: “Peerekai pite,” itxana.
Hĩkamariko Hĩauĩte Paniãtakiti
13 Hĩkamariko kãkiti auĩtetakini paniãtakiti, kotxi Apiananiri nirekari ikara atoko hĩkamini. Ikinimane hĩauĩteakori paniãtakiti hĩkamako. Hĩauĩte apiari paniãtakiti hĩkamako. 14 Hĩauĩte poiãori paniãtakiti apaka hĩkamako, kotxi hĩauĩte apiari paniãtana hiauĩte poiãorini maerekati kamakani imisiritinina ĩkapani. Ipaniãtana ninoa isãpiretinina erekari kamakani: “Erekapitikari hĩkamakiti.” 15 Teoso nirekari hĩkaminiri erekari, ininiã iuasaaki miĩkiteni !iposotari imisãkirepiretinii hĩte. !Kasãkirena iuasaaki, kotxi apanakini imarotari erekarinoka hĩkamini. 16 Hĩposotari ikinipoko hinireẽkiti hĩkamini, kotxi Teoso sikakai hĩte. Iuaritika kona hinirekapiri maerekati hĩkamini. Teoso nitiriakori hĩtxaua, ininiã iua paniãtakitinoka hĩkamako. 17 Hĩpaxitariko ikinimane. Hĩtiretanako ikinimane aĩtariakori Teoso sãkire auiãkani. Hĩpĩkariko Teoso. Hĩpaxitariko hĩauĩte apiari.
Hĩkamariko Hĩpatrãote Paniãtakiti
18 Nitiritxiakori, hĩkamariko hĩpatrãote paniãtakiti. Hĩpaxitariko iua. Atxiĩti iua tiretai. Atxiĩti imisiritai. Iuaritika hĩpaxitariko iua. 19 Erekapitikari himĩteenekiniri kãkiti misiritinii maxikatiĩka. Himĩteenekiniãri, Teoso nireẽkiti hĩkamini ĩkapani, erekapitikari. 20 Erekari hĩpatrãote misiritinii hĩte, maerekati hĩkamakasaaki. Iuasaaki himĩteenekiniri himisiritiko kona txĩkitakari Teoso apokaerekatinii. Erekari hĩkamakasaaki, himĩteenekiniãri himisiritiko, iuasaaki Teosomoni erekapitikai.
Kristo Misiritiko
21 Teoso akiritai hĩte inakitiakori hininiua ĩkapani, himisiritiko himĩteenekini ĩkapani. Kristo misiritaãka hĩte ĩkapani, ininiã iua nirekari amĩteenekiniri amisiritiko iua misiritiko imĩteenekini atokokana.
22 Maerekati !ikama. !Imisirienetari ãti.
23 Ninoa misãkirepiretakasaakiri iua, !apakapaenetana. Imisiritakasaakirina iua, !itxitana. !Isãpiretana imisiritinina imaerekanina xika. Iua auikari iri nĩkatiniri iua, kotxi atãonoka kamakari itxaua Teoso. Atão imarotari kãkiti kamakiti. 24 Aamina ĩpiriãmitakari nopini Xesosi ĩto misiritaãka ate maerekani xika. Ipina ate ĩkapani, apikomoni maerekati akamini amanirekakani ĩkapani. Inirekari anireẽkiti maerekati ipĩkari atoko inini. Itxĩkitakari axinire auãki inini atão inakarinoka akamini ĩkapani. Xesosi karo txĩkitakaua erekape anini. 25 Xesosi himarotini apisapanika, soti auĩte pĩpinanakakani atoko hĩtxa. Uatxa hĩkanapiriãpeka hĩpitikirimoni. Hĩxinire nĩkatakarimoni hãpokapeka uatxa.