13
Paoro Sãkire Imapotõkire Õtãkikare
Ipikata nota sari hĩtemoni. Iuaĩkana hĩtemoni nisako. Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Ipi ãti pakini kãkiti atamatiniãri maerekati ãti kamakiti, ninoa sãkire auikaãka, ininiã iua maerekati kamakari misiritaãkako. Ipi kãkiti atamatiniãri maerekati ãti kamakiti, ninoa sãkire apaka auikaãka, ininiã iua maerekati kamakari misiritaãkako,
itxa Teoso sãkire. Akokaxiti hĩtekata nauakasaaki, nõtãkikapekai himaerekani hĩtakanapini. Iuasaaki nõtãkikana mitxi maerekati kamakani, apanakini apaka. Nitxana: “Ãtikata uai napokasaaki, nimisiritapitikari ikinimane maerekati kamakani,” nitxapekana. Iuaĩkana uatxa ĩtakoxiti nauakasaaki, ikara nisãkiretxikana nisãpiretai hĩte. Hĩte nirekari himarotiniri: “Atãokani atxiĩti Paoro sãpiretari Kristo sãkire?” hĩtxa. Napokasaaki ereẽ, himarotapitikariko atão nisãpiretiniri Kristo sãkire. Kristo !iõkapeta. Oerekapekai iposotiire hĩte sauaki. Kristo okikosaaki aamina ĩpiriãmitakari nopini, iĩto iõkapere aua. Uatxa kataparari iua, kotxi Teoso sikataparatari iua. Ate ĩto apaka iõkapeta, mitxi Kristo ĩto iõkapetini atoko, iuaritika Teoso sikataparataua Kristokata aãuini hĩte amoianatini ĩkapani.
Hĩxinikariko hãkixinireẽ auakari. Atãokani hãuikatari Teoso sãkire? Hĩteka ataerekatauako. Himarotatari Xesosi Kristo hãkixinireẽ auini? Teoso sãkire hãkixinireẽ mauakaniã, Kristo Xesosi !auari hãkixinireẽ. Ninirekari himarotiniri Kristo Xesosi auini ate ãkixinireẽ. Ate misãkiretari Teoso, maerekati hĩte makamakani ĩkapani. Kona ate nirekari kãkiti sãkire: “Peerekari Paoro. Iua imarotapitikari Teoso sãkire oerekini, kotxi Korĩto sitatxiti auakani kamari Teoso sãkire iaõka.” Ikara kona ate nireka, ate iuikiniua ĩkapani. Atxiĩti kãkiti uãkatari Xesosi Kristo !auari ate ãkixinireẽ, iuaritika ate nirekari hĩte kaminiri atãonoka. !Apakata aiotokakiniri atão inakari. Atão inakari auapika. Atão inakari !ixipoka. Apakata aõerekiniri atão inakari. Atxiĩti ate iõkapeta, iuaritika apoxokoniuata hĩtaparaxinire akenakoenetakasaaki. Ate misãkiretari Teoso hĩte atãonoka hĩkamini ĩkapani ikiniõtika, Xesosi sãkire iaõka hĩkamini ĩkapani. 10 Ikara atoko inakari niõkatsopata hĩte ĩkapani hĩtekata nimauakanisaaki, kotxi ereẽ napokasaaki, kona ninirekari nitxitinii hĩte. Niposotapitikari nitxitinii, kotxi Apiananiri sikaposotiiretapekano atão nikamini hĩtemoni. Txamari kona ninirekari Xesosi sãkire hĩtakanapini, nota txitinii xika. Ninirekari hĩte kataparaxinire hinini, Xesosi sãkire iteene hãuikini ĩkapani.
11 Nitariakori, xipope niõkatsopare. Ereẽpiko. Ikiniõtika atãonoka hĩkamako. Xesosi sãkire iaõka hĩkamako. Hĩkamariko nisãpiretakiti iaõka. Hĩxinikakiti ãtinoka itxauako. Kona hĩtxitakakapeua. Ininiãkara Teoso katiraõkiri, kauaĩreri, auapikako hĩtekata.
12 Haõkitakakasaakiua, hĩpoxokoniritika hãpakapakakauako, kotxi Apiananiri nakitiakori hĩtxaua.
Ikinimane Teoso nakitiakori uai auakani xinikamanapitai hĩte.
13 Apiananiri Xesosi Kristo sikari ikinipoko erekari hĩtemoni. Teoso iteene tiretai. Erekari Matamatakoti moianatai hĩte hĩkinika. Ameẽ.