KARÁSIA
Paoro Iokanatsopata Karásia Auakanimoni
1
Nota Paoro iokanatsopata ia aãtsopa hĩtemoni. Nota Teoso iokanatakitino kãkitimoni Teoso iokanapirena nisãpiretini ĩkapani. Kona kãkitini iokanatano nota. Xesosi Kristora iokanatano nota. Aĩri Teoso, Xesosi ipinaãka atoko õkitikakarira, iuara iokanatano nota kãkitimoni. Ikinika aĩtariakori notakata auakani, nota apaka xinikanãtai hĩte. Hĩte ikini aikoti Teoso misãkiretikoãtaã apotiitakaniua Karásia tixini auakani axinikanãtapika.
Aĩri Teoso, Xesosi Kristo aãuĩte pakini sikari ikinipoko erekari hĩtemoni. Ninoa kamaerekaxiniretai hĩte.
Xesosi ipina amaerekani imakatxakini ĩkapani. !Erekari uatxa auakani. Maerekati kamakani sauaki aãuakasaaki, Xesosi ipina ate imakatxakini ĩkapani, amapinakani ĩkapani. Xesosi ipĩpe ate ĩkapani, kotxi aĩri Teoso nirekari Xesosi ipinini ate maerekani imakatxakini ĩkapani. Ikiniõtika: “Peerekai,” matxari Teoso. Ãtipirika kãkiti txapikari Teoso: “Peerekai.” Ameẽ.
Ãti Iokanapirena Erekari !Auari
Nikenakopiretari Teoso hĩtakanapaãpotini. Iuasaaki nitsorĩkaãnãta. Kinirepa hĩtakanapari Teoso sãkire? Kotxi mapa kasiritinoka hĩte auikari Teoso iokanapirena erekari. Kristo iteene tiretai hĩte, ininiã akiritai hĩte inakitiakori hininiua ĩkapani. Kinirepa hãuikatari ãti iokanapirena? Atão nisãpiretai hĩte. Ãti iokanapirena erekari !auari. Nikenakopiretari kãkiti hĩte oereẽkani. Ninoa nirekari ikoketinirina isãkirena Kristo iokanapirenakata. Uatxa !himarotaikari atão sãpirenatxi. Atão asãpiretapekai Teoso iokanapirena erekari. Ãtião sãkiretxiti asãpiretiniãi, Teoso iokanataua ate kãkiti misiritikomoni, ãtipirika misirikaretxi auiniãtaã. Teoso nitiri iaxitikiri apaka sãpiretiniãi ãtião iokanapirenatxi, Teoso iokanatari iua initiri imisiritikomoni ãtipirika misirikaretxi auiniãtaã. Hĩte auikapekari Teoso iokanapirena erekari. Ãtião iokanapirenatxi sãpiretakari sãpiretiniãi Teoso iokanapirena atão minakati, iokanataãkako imisiritikomoni ãtipirika misirikaretxi auiniãtaã. Asãpiretapekai ikara inakari sãkiretxiti. Uatxa iuaĩkana nisãpiretai.
10 Ikara atoko nitxai hĩte, ininiã himarotari kona ninirekari: “Peerekari Paoro kamakiti,” niniko. Nota nirekari Teosonoka: “Peerekari Paoro kamakiti” ininino. Nanera atão minakati sãpiretakani txai hĩte: “Paoro nirekari kãkiti apokaerekatiniri iua.” Ikara na atãoni. !Ninirekari kãkiti apokaerekatinino nota. Ninirekiniãri kãkiti apokaerekatinino, kona Kristo nitiri !nitxaikaua.
Teoso Akiritari Paoro
11 Nanera atão minakati sãpiretakani hĩte oereẽkani: “Paoro iokanapirena kona Teoso iokanapirenani,” itxana ninoa sãkire. Nitariakori atãopitikara nisãpiretai hĩte. Iokanapirenatxi hĩtemoni nisãpiretakiti kona kãkiti sãkireni. Teoso sãkirera. 12 Kona kãkitini sãpiretano ia iokanapirenatxi. Kona kãkitini oerekano. Xesosi Kristora sãpiretano nota iua iokanapirenatxi.
13 Hĩte imarotari mitxi nauakasaaki, Xoteo kiomaneakorini oerekakiti nauikasaaki, iuasaaki kona nitiretana Xesosi sãkire auiãkani. Iteene nimisiritana ninoa. Ninirekari nixipokiniri Xesosi sãkire kĩpitakani. 14 Iuasaaki nimarotari Xoteoakori kitxakapirĩkarini paniãtakiti. Nikamari imakinika ninoa paniãtakiti. Iuasaaki nimoianariakori apaka kamari ninoa kitxakapirĩkarini paniãtakiti. Nota apiata kamari ninoa sãkire iaõka. Iteene ninirekari nikaminiri kitxakapirĩkarini paniãtakiti.
15 Teoso iteene tiretano nota. Iua mereẽno nota nauini apisapanika. Iuasaaki akiritano nota initiri nininiua tĩkane. 16 Teoso keto manapi apokasaaki, oerekari imi notamoni, imi Xoteo minakonimoni nisãpiretini ĩkapani. Iuasaaki kona nisãpiretari kãkiti Teoso oerekakiti sãkiretxiti, ininiã na kãkitini sãpiretano nikamakiti tĩkane. 17 Iuasaaki kona nisari Xerosareẽ sitatxitimoni, ininiã nota apisapanika Teoso iokanatakini kona õtãkikano. Kona kãkitimonini nisa noerekiko ĩkapani. Arápia tixinimoni nisapitipo. Eereka nikanapiriã Tamásiko sitatxitimoni.
18 Ipi anokanani, ãti anokanani pakinikanani napaãka atoko, nisa Xerosareẽmoni Petro nimisãkiretini ĩkapani. Ipi semanati ninapa Petrokata. 19 Apanakini Teoso iokanatakini isãkire sãpiretakani kona naõkita. Apiananiri itari Txiako inakorinoka naõkita. Ininiãkara kona kãkiti sãkireni nisãpiretai hĩte. Teoso iokanapirenakara nisãpiretai hĩte.
20 Ia niõkatsopatakiti nisãpiretakiti hĩtemoni atão inakari. Teoso imarotari atão inakari nisãpiretinii.
21 Xerosareẽmoni nisaãka atoko, nisari Síria tixini, Sirísia tixini apaka. 22 Iuasaaki Kristo sãkire auiãkani, Xotéia tõpa auakani, !aõkitapanikano nota iuasaaki. 23 Ninoa imarotari apanakini minapiretakiti. Apanakini sãkire: “Kiki mitxi ate misiritakari, uatxa sãpiretari Xesosi sãkire. Mitxi iua nirekari ixipokiniri Xesosi oereẽkiti sãkiretxiti, iuaritika uatxa inirekari oerekiniri Xesosi oerekakiti sãkiretxiti kãkitimoni,” itxana apanakini sãkire. 24 Ininiãkara ninoa: “Peerekari Teoso,” itxana, kotxi nota auikapekari Xesosi sãkire.