KOROSO
Paoro Iokanatsopatakiti Koroso Auakanimoni
1
Nota Paoro. Niokanatsopata hĩtemoni. Teoso mereẽno nota, kotxi inirekari nota Xesosi Kristo iokanatakiti nininiua. Aĩtari Tximótxio apaka iokanapireta hĩtemoni. Ininiã aiokanatari ia iõkatsopari Teoso nakitiakorimoni, ikinika Teoso paniãtakiti kamakanimoni Koroso sitatxiti auakanimoni. Aĩtariakori hĩtxaua. Aĩri Teoso, Apiananiri Xesosi Kristo pakini sikari ikinipoko erekari hĩtemoni. Ninoa kamaerekaxiniretai hĩte.
Teoso Misãkiretiko Koroso Auakani Ĩkapani
“Erekapitikai,” atxari Teoso, aãuĩte Xesosi Kristo iri, iua amisãkiretakasaaki hĩte ĩkapani. Ãtipirika amisãkiretari Teoso hĩte ĩkapani. Ikara atoko atxari Teoso, kotxi ate kenakopiretari hĩte auikiniri Kristo Xesosi sãkire. Apaka akenakopiretari hĩte tiretiniri ikinika kãkiti Teoso nakitiakori. Teoso iokanapirena erekari atão sãkiretxiti itxaua. Ikara hĩkenakotakasaaki, hĩkenakotari Teoso sikaenetakiti ipotetakiti itixineẽ hĩte ĩkapani, ininiã hiãtapari hãpakapiniri Teoso sikaenetakiti. Himarotari hãpakapiniri, ininiã Teoso sãkire hãuikini aua, hĩtiraõkiuatini pakini aua. Teoso iokanapirena erekari hĩkenakotakiti iaripiretapeka ikini itixitimoni. Ikiniõtika apikomoni kãkiti kenakotari. Iuasaaki kãkiti auikaãpotari Teoso iokanapirena. Ikiniõtika kãkiti apakapari erekari Teoso sikakiti. Iua atokokana hĩte kenakotari Teoso iokanapirena erekari. Iuasaaki himarotari ikinipoko erekari Teoso sikakiti. Iuasaaki himarotari Teoso atão sikiniri ikinipoko erekari kãkitimoni.
Amoianari, atiretakiti, Epápara inakori, iuara oerekai Teoso sikiniri ikinipoko erekari kãkitimoni. Iua Kristo nitiri itxaua. Ãtipirika iparĩkauata Kristo ĩkapani, ininiã ãtipirika iparĩkauata hĩte ĩkapani. Iua sãpiretaua ate hĩtiraõki, Erekari Matamatakoti siãkiti hĩtemoni.
Hĩte pirena akenakopiretakasaaki, ãtipirika amisãkiretari Teoso hĩte ĩkapani. Ate nirekari hĩte iteene imarotiniri Teoso nireẽkiti hĩkamini ĩkapani. Anirekari kiĩkiteni hininiãua. Anirekari himarotiniri Teoso imarore Erekari Matamatakoti siãkiti.
10 Ininiã ate misãkiretari Teoso hĩte atão hĩkamini ikiniõtika, kotxi Apiananiri anaakori hĩtxaua. Anirekari hĩkamakiti kamapoxokonitiniri Teoso. Ininiã hĩkamakiti ikiniõtika erekarinoka, amãtiiri erekari atoko. Ininiã ikiniõtika himaroãpotari apikomoni Teoso nireẽkiti. 11 Anirekari Teoso sikataparaxiniretinii hĩte iposotiireẽ, kotxi kaposotiireri iua. Ininiã iuasaaki hiãtapari himisiritiko xipokini. Iuasaaki !hinaiataua. Iuasaaki hĩposotari himĩteenekiniri himisiritiko hĩpoxokoniritika. 12 Iuasaaki hĩtxariko aĩri: “Erekapitikai,” kotxi iua kamaerekataua. Ininiã aãpakapari iua potetakiti inakitiakori ĩkapani Teoso tixineẽ, ipiã mauakaniãtaã. 13 Iua sikakaua ipiã posotiireẽ aãuakasaaki, maerekati posotiireẽ aãuakasaaki. Iua anikaua imi itiretakiti auiniãtaã. Iuaãtaã auakani auĩte itxaua imi. 14 Imi Kristo iĩkitxitari Teoso amaerekani ĩki ipĩkasaaki, ininiã Teoso makatxakari amaerekani. !Ixinikaikari amaerekani.
Kristo Apiananiri
15 Kãkiti kona posotari atamatiniri Teoso. Teosotxikana itxaua Kristo, iuaritika aposotari Kristo aãtamatini. Ikinipoko kamiko apisa, Kristo aua Teosokata. 16 Iua kamari ikinipoko. Ikamari iaxiti auakani, uai itixi auakani apaka. Ikamari ikinipoko kãkiti atamatakiti, kãkiti matamatakiniti apaka. Ikamari ikinika kaposotiirerini, auĩtetxiakori matamatakoni, ikinika Teoso nitiriakori pakini. Ikamari ikinika. Ikinika kamaãka iua ĩkapani. 17 Kristo aua ikinipoko apisa. Iua maĩkari ikinika imaxipokakani ĩkapani. Ikara atoko ininiã, ikinipoko auapanika. Iua mauakaniã, ikinika iarika. Iua mauakaniã, ikinipoko xipoka.
18 Kãkiti Teoso mereẽkini Kristo ĩto atoko itxauana. Teoso mereẽkini kii atoko itxa Kristo. Merepitipanika ipĩkari õkitikakariua iua. Ininiã õkitikasaakiua, oerekari kãkiti Apiananiri ininiua. Ãti kaposotiireri iua atokokana inakari !auari. 19 Teosotxikana iua. Ikinika Teosomoni auakari aua iuamoni. Ikara atoko Teoso apokaerekatari. 20 Kristo arẽka xiketakasaaki aamina ĩpiriãmitakari nopini, iuasaaki Kristo xipokari Teoso omanãkarauatini kãkiti maerekani xika. Kotxi Teoso nirekari Kristo mininiri ikinipoko iuaĩkana iuamoni, ĩkorapokoriti auakani, iaxiti auakani pakini. Ininiã uatxa Teoso apakapari Kristo sãkire auiãkani.
Kristo Kamakiti Koroso Auakani Ĩkapani
21 Hĩtepekana, mitxi !himarotari Teoso. Iuasaaki !hãuari Teosokata. Maerekati hĩkamakiti xika homanatari Teoso hãkixinireẽ. Teoso mokaiakariakori hĩtxaua iuasaaki. Uatxa Teoso apakapai hĩte, 22 kotxi Kristo ĩto ipina hĩte ĩkapani. Ininiã iua anikai hĩte Teosomoni iua makatxakakini hininiua ĩkapani. Teosomoni himaerekani !auaika, kotxi Kristo makatxakapekari imakinika himaerekani. Teoso apisatoõ hãpokasaaki, kona ãti posotari apoĩtinii himaerekani xika. 23 Ikara atoko aua hĩtemoni, iteene hãuikiniãri Kristo sãkire ikiniõtika, Kristo sãkirenoka hãuikiniã, isãkire himatakanapakaniã. Ikara atoko hĩkaminiã, apanakini kona txĩkitakai hĩtakanapiniri hiãtapiniri ikinika Teoso kamakiti hĩte ĩkapani. Teoso iokanapirena erekari sãpiretaua ikinika Teoso kamakiti inakitiakori ĩkapani. Hĩte kenakotapekari Teoso iokanapirena erekari. Isãpiretaãkapeka ikinika itixi auakanimoni. Nota Paoro Teoso nitiri, iua iokanapirena erekari ikinimane nisãpiretini ĩkapani.
Paoro Parĩkauata Kãkiti Teoso Mereẽkini Ĩkapani
24 Uatxa nipoxokoniuata hĩte ĩkapani natatsiirauatini, kotxi natatsiirauatini xika hĩte auikari Kristo sãkire. Natatsiirauata niĩtoã Teoso mereẽkini ĩkapani. Kristo ĩto atoko itxauana kãkiti Teoso mereẽkini. Natatsiirauatapitika, iuaritika Kristo atatsiirauatini apiata. 25 Teoso iokanatano nota imereẽkini nitiri nininiua. Ipaniãtano nisãpiretiniri ikinika isãkire hĩtemoni. 26 Ipaniãtano nisãpiretinii mitxi kãkiti mimarotakiniti. Okananipeka Teoso !oerekari ikara kãkiti mimarotakiniti. Kristo ipinini apisa ikini itixiti auakani !imarotari ikara. Mitxi kãkiti mimarotakiniti uatxa oerekaãka Teoso nakitiakorimoni. 27 Uatxa Teoso nirekari inakitiakori Xoteo minakaniua imarotiniri mitxi kãkiti mimarotakiniti, kotxi peerekari. Natokopa itxa ikara kãkiti mimarotakiniti? Nisãpiretai. Kristo posotari kãkiti ãkixinireẽ auini. Ia mitxi kãkiti mimarotakiniti. Kristo aua hãkixinireẽ. Ininiã himarotari hĩsini Teoso tixinemoni. 28 Ininiã asãpiretari kãkiti Kristo pirena. Aõtãkikari ikinimane Teoso imaroreẽ. Aõerekari ikinimane Teoso imaroreẽ, kotxi Teoso sikaimaroretaua. Iua aua ikinika imaroretxi. Ikara atoko aanikana Kristo nireẽkitinoka kamakani Teosomoni. 29 Ikara nikamini ĩkapani, niparĩkauatapitipo. Pasãpaniri. Kristo posotiireẽ niparĩkauata, kotxi kaposotiireri iua. Iua iteene sikataparatari nãkixinire, ininiã niposotari iteene niparĩkauatini iua ĩkapani.