4
Õtãkipirenatxi
Nitariakori, nota iteene tiretai hĩte. Nipiãtai hĩte. Hĩkamapoxokonitano nota. Niuikai hĩte, kotxi niparĩka ĩki atoko hĩtxa. Nitiretakini, hĩxinikariko ikara nota õtãkikinii uatxa. Nota õtãkikinii hĩkĩpitiniã, !hĩtakanapari Apiananiri.
Nota õtãkikai hĩte Epótxia inakoro, Sĩtxiki inakoro pakini. Hĩkĩpitariko Apiananiri sãkire. Hĩotokakariko hĩtxitakakiniua. Pitepekana nimoianari erekari, nota nirekai pite õtãkikinina naia sito ipi, kotxi ninoa parĩkauatapeka notakata Teoso iokanapirena erekari asãpiretakasaaki. Ninoa parĩkauata notakata, Kremẽtxi inakori pakinikata, apanakini nimoianariakorikata apaka. Ninoa uãka Teoso aãtsopateẽ iõkatapeẽkaika, Teosokata auapininiika ininina tĩkane.
Hienenĩkapikako, kotxi Apiananiri nakiti hĩtxaua. Iuaĩkana nitxai. Hienenĩkako.
Erekari hĩkamako apanakinimoni. !Hĩtxitapena. Erekari apanakini imarotiniri hĩte ereka hinini. Apiananiri kaiamapeka ikanapiriini uaimoni. Na xatiki maerekaxiniretika !hĩtxape. Maerekaxinireti hinakasaaki, himisãkiretariko Teoso. Hamanaãri hinireẽkiti. Himisãkiretakasaakiri Teoso, hĩtxariko: “Erekapitikari notamoni pikamakiti,” hĩtxariko. Ikara atoko aniniã, Teoso kamaerekaxiniretaua. Kiãtokopa ininiãpa Teoso kamaerekaxiniretaua? !Kimarotikori, iuaritika peerekari. Hãkixinire erekaxinirepeka ininiã, maerekati !iĩroã hãkixinireẽ. !Hinirekaikari maerekati hĩxinikini. !Hinirekaikari maerekati, kotxi Kristo Xesosi nakiti hĩtxapekaua.
Nitariakori, nisãpiretakiti xipokini apisa, nisãpiretapanikaiko hĩte. Hĩxinikariko atão inakari sãkiretxiti. Hĩxinikariko atão inakari hĩsãpiretini. Hĩxinikariko atão inakari hĩkamini. Hĩxinikariko erekarinoka. Hĩxinikariko tiraõkitxi. Hĩxinikariko potxitakori. Ikara atoko inakarinoka hĩxinikako, kotxi erekapitikari ikara. Peerekari ikara. Hĩkamapikariko noerekakiti iaõka. Hĩsãpiretanako apanakini hĩtemoni nisãpiretakiti. Hĩkamariko nota kamakiti hĩtiãkiti atokokana. Ininiã Teoso kãkiti kamaerekaxiniretakari kaikota hĩtekata.
Paoro Potxitari Ninoa Sikakiti
10 Apiananiri nakiti nitxaua, ininiã iteene nipoxokoniuata. Iuaĩkana hĩte oerekari hĩtiretinino, txineiro hĩsikakito hĩokanatinano, ininiã nipoxokoniuata. Ãtipirika hĩxinikano, kotxi iteene hĩtiretano. Txamari mitxi !hĩposotari hĩsikakiti hĩokanatini notamoni. 11 !Namanaãi iuaĩkana txineiro hĩokanatini notamoni. Ikinipoko ninireẽkiti auakasaaki, nipoxokoniuata. Ikinipoko ninireẽkiti mauakanisaaki, iuaritika nipoxokoniuata. 12 Nota napapekari nimamãkani, nimanipokoreni, nimatxineiroteni pakini. Apaka nimarotari ãtikataã ninireẽkiti ikinipoko auinano. Teoso oerekapekano ikiniõtika nipoxokoniuatini. Nienenĩka nipokori auakasaaki. Nienenĩka ninatxitakasaaki apaka. Nienenĩka ikini sereti auinakasaakino. Nienenĩka minakati mauinakanisaakino. 13 Ikinipoko niposota nikamini, kotxi Kristo sikano iposotiire.
14 Erekapitikai hĩte, kotxi nimatxineirotenisaaki, hĩokanatari txineiro notamoni. 15 Teoso iokanapirena erekari merepitipanika hĩkenakotakasaaki, ereẽ Masetónia tixini nosipikasaaki, hĩte Piriposi auakaninokara iokanataro txineiro napakapini ĩkapani. Apanakini Xesosi sãkire auiãkani ãtiãtaã auakani, !iokanatinano nota. Himarotapekari ikara. 16 Tesarónika sitatxiti nauakasaaki, ninirekakiti auakasaaki, itokata txineiro hĩokanatinano. 17 !Niãtaparo txineiro hĩsikinino. Niãtapari Teoso sikinii erekari, kotxi hĩte tiretapekano nota. 18 Napakapapekari ikinipoko hĩokanatakiti. Kaiãopokori hĩokanatakiti. Epaparotxito inakori mininano hĩsikakiti, ininiã ikinika ninireẽkiti uatxa auinano nota. Teosomoni sikakori kamariri atoko itxa hĩte sikakiti notamoni. Teoso potxitari hĩsikakiti notamoni. 19 NiTeosone sikaiko hĩte hinireẽkiti ikini sereti, kotxi ikinipoko aua iuamoni. Isikaua, kotxi Kristo Xesosi nakitiakori atxaua. 20 Ãtipirika matxari Teoso: “Peerekai aĩri, aTeosone. Ameẽ.”
Takanapapirenatxi
21 Hĩsãpiretanako ikinimane ereẽ auakani Kristo Xesosi nakitiakori, nixinikamanapitinina ninoa. Aĩtariakori uai notakata auakani xinikamanapitai hĩte apaka. 22 Ikinimane uai auakani Teoso nakitiakori iokanapireta hĩtemoni ixinikiniina. Homanoakori auĩte aapoko auakani, Teoso nakitiakori, iokanapireta hĩtemoni iteene ixinikiniina.
23 Xesosi Kristo Apiananiri sikari ikinipoko erekari hĩtemoni. Ameẽ.