TXIAKO
Txiako Iokanatsopatakiti
1
Nota Txiako. Teoso nitiri nitxaua. Apiananiri Xesosi Kristo nitiri nitxaua apaka. Niõkatsopatari ia aãtsopa hĩtemoni, Xoteoakori tosi nirimanetximoni Xesosi sãkire auiãkanimoni. Hĩte iarikape ikinika itixiti.
Ereẽkai hĩte.
Auiãkori Ataerekatiko
Nitariakori, ikini sereti maerekati apokasaaki hĩtemoni, hienenĩkako, kotxi ikara ataerekatai hĩte. Kotxi himarotari hãuiãkiti ataerekatikosaaki, hĩtaparaxinireritika hãua. Himĩteenekari imakinika himisiritiko hĩpoxokoniritika. Ininiã imakinika himĩteenekasaaki, hĩxinikakiti, hĩsãkire, hĩkamakiti pakini erekari. Kona apikomoni pinireka ereka pinini ĩkapani.
Himarore mauakanisaaki, hamanaãri Teoso imarore isikinii ĩkapani. Ininiã isikaiko hĩte hamanaãkiti. Itori Teoso sikakiti ikinimanemoni. !Isãpaka ate ãtipirika aamanainiri iua. !Itxitai. Isikapitikari hamanaãkiti. Hamanaãkasaakiri, hãuikariko Teoso sikinii hamanaãkiti. !Erekari hĩxinikiniri: “Atxiĩti iua sikano namanaãkiti. Atxiĩti kona isikano namanaãkiti.” Ikara atoko !hĩxinikape. Ikara atoko xinikakari, tsakati potxoari uinitikiri atoko itxa. Ĩtima anikari tsakati itano, eereka ixitika. Kãkiti ikara atoko inakari, ãti õti auikari Teoso sãkire, ãti õti kona auikari Teoso sãkire. Itxaãpota. Kãkiti ikara atoko inakari kona xatiki apakapari Apiananiri siãkiti, kotxi ipi ixinikakiti aua, ininiã apanakini !auikari isãkire ikamakiti tĩkane.
Matiiti, Katiiri Pakini Poxokoniuatini
Pite aĩtari Teoso sãkire auiãkarii, atxiĩti poiãori pitxaua, iuaritika pipoxokoniuatako, kotxi Teoso txĩkitakai pite apiari pininiua. 10 Pite katiirii, pipoxokoniuatako, kotxi Teoso kamapoiãotakai pite, kotxi katimari pixipokini aãui katimari xipokini atoko. 11 Atokatxi kanĩkasaaki, kapatakari itxaua. Iuasaaki katsotati txiaroka. Iiui katxaka. !Erekaikaro. Iua atokokana kãkiti katiiri xipokini. Paĩtiki ipinako, ininiã itakanapariko imakinika itii, iparĩka pakini.
Misirikaretxi Mĩteenekakani
12 Teoso takari erekari kãkitimoni imisiritiko mĩteenekakarimoni, Teoso sãkire matakanapakatimoni. Ikinipoko imĩteenekasaaki, Teoso txĩkitakari iua ãtipirika auini Teosokata. Apiananiri sikaenetari ikara iua tiretakanimoni.
13 Pinirekasaakiri maerekati pikamini, kona pitxapiri: “Teoso sikanireõtano maerekati nikamini,” kotxi Teoso kamanireõtiko maerekati ikamini ĩkapani !auari. Apaka kona Teoso sikanireõtari kãkiti maerekati ikamini ĩkapani. 14 Kãkiti sikanireõtaãka maerekati ikamini, kotxi iua ĩto nireẽkiti kosekari iua maerekati ikamini. Iuasaaki iteene inirekari inireẽkiti ikamini. 15 Maerekati piĩto nireẽkiti pikamakasaaki, maerekati itxaua. Ininiã eereka maerekati pikamapika. Eereka iua maerekati txĩkitakari pixinire ipinini.
16 Nitariakori nota tiretakini, kona hãuiritapiri ãti misirienetinii. 17 Ikinipoko sikakori erekari atão inakari, iaxitikiri itxaua. Aĩri sikakiti ikara. Iuara kamari atokatxi, kasiri, iõriki pakini ponikini. Iua ãtipirika kamari erekarinoka. Kita, uatxa, katana pakini, iua atokotxikana aĩri Teoso. 18 Aponaniã iuaĩkana aãkixinireẽ, kotxi aãuikari iua sãkire. Iua nirekari aponaniini ikara atoko. Teoso kamari ikinipoko. Ikamakini, merepanika iuaĩkana ponaniãkani, atxaua ate.
Teoso Sãkire Kĩpitiko Pirena
19 Ininiã nitariakori nota tiretakini, iteene himixinikariko ãti sãkire. Eereka iteene hĩxinikariko hĩkenakotakiti, hĩsãkirauatini apisapanika. Katima !hĩtxape hinaiatiniua. Hinaiatiniua apisa hĩxinikariko hĩkamakiti tĩkane, 20 kotxi kãkiti omanãkarauatakasaaki, !ikamari atão inakari Teoso paniãtakiti iaõka. 21 Ininiã hõkariko ikinika maerekati hãkixinire txikotakari. Hĩtakanapariko ikinipoko maerekati. Hãuikariko Teoso sãkire hãkixinireẽ takakori. Himarotariko iuanoka makatxakiniri himaerekani.
22 Teoso sãkire akenakotakanani atxa, !hĩtxape. Hĩkamariko isãkire iaõka apaka. Teoso sãkire kenakotakani makamakaniãri ipaniãtakiti, ninoaka misirienetaua. 23 Teoso sãkire kenakotakari makamakaniãri isãkire iaõka, kiki ãtakaãriã atamatoõtakari atoko itxa. 24 Iua itoõ atamataka atoko, isa. Iuasaakipeka imaxinĩkaretoõtapekaua. Isanõka !ixinikaika. 25 Ikinika Teoso paniãtakiti erekari. Maerekati kamakani iaxirikakoni atoko. !Iposotarina erekari ikaminina. Ininiã kãkiti kamakasaakiri Teoso paniãtakiti, Teoso paniãtakiti sikakari kãkiti erekari ikamini ĩkapani. Kãkiti iteene imarotiniãri Teoso paniãtakiti, imamaxinĩkaretakaniãri, ãtipirika ikaminiãri, ininiã Teoso takari erekari iuamoni, ikamakitimoni.
26 Kãkiti sãpiretiniãri: “Nota auikari Teoso sãkire. Nikamari iua sãkire iaõka,” txamari kãkiti nini iauĩte atoko itxa. !Iposotari iotokakiniri maerekati isãpiretini. Iuaka misirienetaua. Iua auiãkiti na atão. Ikamakiti na atão apaka. 27 Kãkiti auiãkiti atão inakari auakasaaki, ikamakiti atão inakari auakasaaki, aĩri Teoso apokaerekatari. Iua kãkiti kamari ia atoko: Itiretana imenõkariakori, tikinitakoni pakini, kotxi mauareni ninoa. !Auiritari ĩkorapokoriti maerekati txikotiniri iua ãkixinire.