2
Hĩpaxitana Ikini Kãkiti
Nitariakori, Xesosi Kristo aãuĩte Apiananiri itxaua. Iua sãkire atão auiãkani hininiãua, ininiã hĩpaxitariko ikinimane kãkiti. !Apakata hĩpotxitakininani hĩtiretini. Maxinikariko. Atxiĩti hãpotiitakasaakiua, kiki apoka eremãkari. Iuakokiã aneo oro kamakoro aua. Apaka iuasaaki apoka ãti kiki matiiti. Kitxakari imãka. !Apakata hĩpaxitiniri eremãkarinoka. Hĩsãpiretiniãri: “Uai iitopanatxi ereri nopini piitopãka,” pitxari. Txamari hĩsãpiretari matiiti: “Ikiraã pitima.” Atxiĩti hĩsãpiretari iua: “Uai ixiti nikiti takote piitopãka,” pitxari. Ikara atoko hĩkaminiã, !apakata. Ikara atoko hĩkamakasaaki, hĩxinikari katiiri apiaerekatini, matiiti poião ereka inini. Iuasaaki hĩxiniãkiti na atão itxaua. Hãkixinire maerekati itxaua.
Nitariakori nota tiretakini, hĩkenakotariko nisãkire. Teoso mereẽpekari matiini ĩkorapokoriti auakani isãkire iteene auikinina ĩkapani. Ininiã ninoa Teoso tiretakani sariko Teoso auĩtetxi ininiãtaãua. Ikara isikaenetapeka iua tiretakanimoni. Txamari hĩte kona paxitana matiini. !Apakata. Katiirinira misirienetai hĩte. Ninoa anikai hĩte kãkiti misiritiko mereẽkanimoni. Ninoa katiirini misãkirepiretari Teoso. Peerekari iua uãka, iuaritika ninoa kona paxitari iuãka. Ninoa misãkirepiretakiti nakitiakori hĩtxaua hĩte.
Kitxakapirĩka Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Piteka pitiretiniua atokokanera, pitiretanako pite takote auakani.
Ikara ikinimane auĩte paniãtakiti hĩkaminiã, hĩkamari atão inakari. Hĩtiretiniãri hĩpotxitakininani, maerekati hĩkama. Ikara Teoso paniãtakiti oerekai maerekati kamakani hininiãua. 10 Ikinika Teoso paniãtakiti hĩkaminiã, txamari ãtinoka Teoso paniãtakiti himakamakaniã, ininiã ikinika ipaniãtakiti makamakani atoko hĩtxaua. 11 Teoso txari:
Kona pisirĩkape pĩtanoro minakotokatika.
Apaka itxari:
Kona pokaniuatape.
Atxiĩti kona pisirĩka pĩtanoro minakotokatika, txamari pokaniuata, ininiãkara !pikamari ikinika Teoso paniãtakiti. Ãtika Teoso paniãtakiti pimakamakaniã, !apakata. Ikara atoko ininiã, Teosomoni maerekati kamakari pitxaua.
12 Teoso sãkire iaõka akaminiã, aposotari erekari akamini. Õpoĩkakoni atoko atxaua. Maerekati !imaĩkaikaua. Ininiãkara atão hĩsãkirauatako. Atão inakari hĩkamako, kotxi Teoso kamariko hĩtemoni isãkire iaõka. 13 Himaamonĩkakaniãri ãti, Teoso kona amonĩkai hĩte. Imereẽri himisiritiko. Apiaerekata hiamonĩkiniri ãti, maerekati ikamakasaaki. Poião erekari himisiritiniri iua imaerekani xika.
Kãkiti Sãkire, Kãkiti Kamakiti Pakini Pirena
14 Nitariakori, kãkiti txari: “Nota Teoso sãkire auiãkari nitxaua,” itxamari, !ikamari Teoso nirekaãkiti. Atauako iua auikari Teoso sãkire? Atauako, iua sãkire posotari imakatxakiniri imaerekani Teosomoni isini ĩkapani? Konapitini. 15 Atxiĩti hĩtari, atxiĩti hĩtaro Teoso sãkire auiãkani imãkana !auari. Atxiĩti nipokori !auari ninoamoni. 16 Iuasaaki atxiĩti hĩtxana: “Hĩsipiniikaua, erekaxinire hinini. Kamãkaiko. Iteene hinikako,” hĩtxana atxiĩti. Txamari iuasaaki mãkatxi !hĩsikana, nipokori !hĩsikana. Ikara atoko hĩkaminiã, !apakata hĩkamakiti. Hĩsãkirenanira hĩsikiniã, ininiã maxikatiĩka hĩsãpiretakiti. 17 Atxiĩti ikara atoko atxa. Asãpiretari aãuikiniri Xesosi sãkire. Txamari kona akamari ipaniãtakiti. Ikara atoko aniniã, asãkire kona itxa. Aãuiãkiti sãkiretxiti ipinakari atoko itxa. !Kakamareri iua.
18 Kãkiti atxiĩti txari: “Pite auikari Teoso sãkire. Nota parĩkauata Teoso ĩkapani.” Piposotari atxiĩti poerekinino pauiãkiti, Teoso paniãtakiti pimakamakanisaaki? Kona piposota, kotxi atão pauiãkiti !auari. Notapekana, nota posotari noerekiniri nisãkire nauiãkiti nikamakitiã Teoso paniãtakiti nikamakasaaki. Ikara atoko nininiã, kãkiti imarotapitikari atão nauikiniri Xesosi sãkire. 19 Pite auikari ãtinani Teoso auini. Ininiã erekapitikari pauikakiti. Txamari ikara !imakatxakari pimaerekani Teosomoni pisini ĩkapani, kotxi Satanasi nitiriakori apaka auikari ãtinani Teoso auini. Iua xika ninoa titinanaka ipĩkarauatiniãna. Ninoa imarotari ãti õti ixipokinina.
20 !Kiĩkitei pite. Pinirekatari noerekinii !apakata pisãkireẽ pauikiniri Xesosi sãkire, iua paniãtakiti iaõka pimakamakanisaaki. Iuasaaki pisãkire na atão. Ipĩkari atoko itxa. 21 Maxinikariko ate apika atokirini, Apraão. Kitxakapirĩka isikasaakiri amarite Isaki inakori Teosomoni sikakori takikoãtaã, iuasaaki Teoso apokaerekatari ikamakiti, kotxi ikamakiti oerekari Teoso, iua auikiniri isãkire, ininiã Teoso kamaerekatari iua. 22 Ininiã himarotari atão iua auikiniri Teoso sãkire. Ikamakiti oerekari isãkire atão inini. Hĩxinikari iua. Atão ikamari Teoso paniãtakiti, ininiã atão iua auikari Teoso sãkire. 23 Ininiã Teoso sãkire iõkatsopatakori apokapeka. Itxari:
Apraão auikari Teoso sãkire, ininiã Teoso txĩkitakari iua atão inakari ikamini, Teoso apakapiniri ĩkapani.
Ininiã iua akiritaãka Teoso moianari. 24 Ininiãkara ia himarota. Teoso kamaerekatari kãkiti ãkixinire isãkire iaõka ikamakasaaki. Kona Teoso kamaerekatari kãkiti ãkixinire, isãkirenoka auakasaaki. Inirekari atamatiniri kãkiti parĩka apaka.
25 Ãto atão Teoso sãkire auiãkaro nisãpiretai hĩte. Kitxakapirĩka kanokarero Haapi inakoro aua. Teoso kamaerekatari oa ãkixinire, kotxi oa apakapana Xosoee iokanatakini otixine apokasaakina. Oaãpoko okipatana ninoa. Iuasaaki oa oerekana ãti kimaporiti imitekinina ĩkapani.
26 Kãkiti ĩtoã ixinire mauakanisaaki, iua ipĩpe. Iua !kakamareri. Ininiã iua atokokana iua sãkire iua auiãkiti ipinakari atoko, erekari imakamakanisaaki. Iua auiãkitinani, isãkirenani, !imakatxakari imaerekani.